Raport zintegrowany
2022

1.2 Podstawa sporządzenia i prezentacji

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem instrumentów finansowych zaklasyfikowanych jako wyceniane w wartości godziwej i nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej.

Zasady Rachunkowości

Zasady rachunkowości Grupy Kapitałowej odnoszące się do skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, jak również poczynione znaczące szacunki i ich wpływ na wartości prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zostały zaprezentowane w niniejszej nocie.

Temat Zasady rachunkowości Znaczące szacunki i osądy
Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej oraz spółek od niej zależnych. Za jednostki zależne uznaje się jednostki, w odniesieniu do których Jednostka Dominująca, bezpośrednio lub pośrednio poprzez swoje jednostki zależne sprawuje kontrolę.

Objęcie kontroli nad jednostką zależną stanowiącą przedsięwzięcie rozlicza się metodą przejęcia.

Jednostki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną od dnia objęcia kontroli do dnia utraty kontroli.

Rozrachunki, przychody, koszty i niezrealizowane zyski ujęte w aktywach, powstałe na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy, podlegają eliminacji.

Ocena, czy Jednostka Dominująca sprawuje kontrolę nad spółką wymaga ustalenia, czy posiada ona prawa do kierowania istotną działalnością spółki. Określenie istotnej działalności spółki oraz który z inwestorów ją kontroluje, wymaga osądu. W ocenie sytuacji i określeniu istoty powiązań bierze się pod uwagę m.in. prawa głosu, relatywnie posiadany udział, rozproszenie praw głosu posiadanych przez innych inwestorów, zakres udziału tych Inwestorów  w  powoływaniu kluczowego personelu kierowniczego lub członków rady nadzorczej.
Wycena w wartości godziwej Wartość godziwa stanowi cenę, którą otrzymano by ze sprzedaży składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji między uczestnikami rynku przeprowadzonej na zwykłych warunkach na dzień wyceny. Dla celów sprawozdawczości finansowej stosuje się hierarchię ustalania wartości godziwej, opartą na trzech poziomach pozyskania informacji wejściowych:
 • Poziom 1 Wartość oparta na danych wejściowych pochodzących z aktywnego rynku, które są traktowane jako źródło najbardziej wiarygodnych danych.
 • Poziom 2 Wartość oparta na danych wejściowych innych niż pochodzące z aktywnego rynku, które jednak są obserwowalne (obiektywne, mierzalne).
 • Poziom 3 Wartość oparta na danych o charakterze nieobserwowalnym, stosowanych w zakresie , w jakim odpowiednie obserwowalne dane wejściowe są niedostępne. Nieobserwowalne dane wejściowe odzwierciedlają założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku na potrzeby kalkulacji ceny składnika aktywów lub zobowiązania, w tym założenia dotyczące ryzyka.

Przeniesienie między poziomami hierarchii wartości godziwej następuje w sytuacji wystąpienia zmiany w zakresie źródeł pochodzenia danych wejściowych na potrzeby wyceny wartości godziwej, takich jak:

 • aktywny rynek,
 • brak aktywnego rynku, jednak dane obserwowalne na rynku,
 • subiektywne dane wejściowe.

Uznaje się, że przeniesienia pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej mają miejsce na koniec okresu sprawozdawczego.

Wartość godziwa przedstawia obecne szacunki, które mogą ulec zmianie w kolejnych okresach sprawozdawczych z tytułu warunków rynkowych lub innych czynników. Istnieje wiele metod ustalania wartości godziwej, które mogą powodować różnice w wartościach godziwych. Co więcej, założenia będące podstawą ustalenia wartości godziwej mogą wymagać oszacowania zmian kosztów/cen w czasie, stopy dyskonta, stopy inflacji czy innych istotnych zmiennych.

Pewne założenia i szacunki są konieczne dla ustalenia, do którego poziomu hierarchii wartości godziwej dany instrument powinien zostać zakwalifikowany.

Sprawozdania jednostek o walucie funkcjonalnej  innej niż PLN Dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego w walucie prezentacji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. tj. w PLN, dokonuje się przeliczeń poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych, dla których walutą funkcjonalną jest waluta inna niż PLN, w następujący sposób:
 1. pozycje aktywów i zobowiązań – po kursie zamknięcia, tj. po kursie średnim obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego ogłoszonym dla danej waluty przez NBP,
 2. pozycje sprawozdania z wyniku, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych – po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych dla danej waluty przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu sprawozdawczego. W przypadku znacznych wahań kursu wymiany w danym okresie przychody i koszty sprawozdania z wyniku i sprawozdania z całkowitych dochodów przelicza się po kursach z dnia transakcji,

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach danego okresu.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w PLN, który stanowi również walutę funkcjonalną Jednostki Dominującej i  jednostek zależnych Grupy Kapitałowej za wyjątkiem:

Jednostki zależnej Future 1 Sp. z o.o. oraz jednostek grupy kapitałowej niższego szczebla KGHM INTERNATIONAL LTD., dla których walutę funkcjonalną stanowi głównie dolar amerykański (USD).

Saldo różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań powyższych jednostek wyniosło:

 • w 2022 r. – 2 554 mln PLN,
 • w 2021 r. – 2 619 mln PLN

(patrz Nota 8.2.2  Zmiany pozostałych kapitałów).

Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na moment początkowego ujęcia na walutę funkcjonalną:
 • po kursie faktycznie zastosowanym, tj. po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, w którym następuje transakcja, w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
 • po średnim kursie ustalonym dla danej waluty, obowiązującym na dzień zawarcia transakcji dla pozostałych transakcji.

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego pozycje pieniężne wyrażone w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu obowiązującego w tym dniu kursu zamknięcia.

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych (innych niż instrumenty pochodne) wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w wyniku finansowym.

Zyski i straty z tytułu zmiany kursów walut dotyczące wyceny bilansowej instrumentów pochodnych wyrażonych w walucie obcej ujmuje się w wyniku finansowym jako wycena do wartości godziwej, o ile nie są elementem efektywnej części zmiany wartości godziwej transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne. W takim przypadku są one ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach, zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.

Zyski i straty z tytułu zmiany kursów walut powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i prezentuje w ramach wyceny do wartości godziwej.

Zyski i straty z tytułu zmiany kursów walut powstałe na pozycjach pieniężnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (np. udzielone pożyczki wyceniane w wartości godziwej) ujmuje się jako element wyceny w wartości godziwej.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. została wdrożona zmiana w zakresie kursów wymiany walut obcych stosowanych do wyceny operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności i zobowiązań (w tym do wyceny transakcji otrzymania, udzielenia oraz spłaty kredytów i pożyczek) na walutowych rachunkach bankowych Grupy. Do przeliczania takich transakcji na walutę funkcjonalną stosuje się kurs średni obowiązujący na dzień zawarcia transakcji, gdzie kursem obowiązującym na dzień zawarcia transakcji jest średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji. Zmiana stosowanych kursów wymiany walut stanowi, zgodnie z MSR 8, zmianę wartości szacunkowych, a jej skutki są ujmowane prospektywnie dla okresów rozpoczynających się od 1 stycznia 2022 r. i  później.

Dla lepszego zrozumienia danych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawiono politykę (zasady) rachunkowości oraz ważne oszacowania, założenia i osądy w poszczególnych notach szczegółowych, jak podano w tabeli poniżej. W porównaniu do okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2021 r. nie miały miejsca istotne zmiany w sposobie dokonywania szacunków. Zmiany w wartościach szacunków na 31 grudnia 2022 r., w porównaniu do wymienionego okresu, wynikają ze zmian założeń na skutek zmian okoliczności biznesowych i/lub innych zmiennych.

Nota Tytuł Kwota ujęta
w sprawozdaniu finansowym
Zasady rachunkowości Ważne oszacowania, założenia i osądy
2022 2021
2.3 Przychody z umów z klientami 33 847 29 803 X X
3.1 Utrata wartości aktywów (230) (438) X
5.1 Podatek dochodowy  w sprawozdaniu z wyników (1 715) (1 669) X
5.1.1 Odroczony podatek dochodowy (533) (186) X X
5.3 Należności z tytułu podatków 367 368 X
5.3 Zobowiązania podatkowe (1 233) (1 455) X
6.1 Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności X X
6.2 Pożyczki udzielone wspólnemu przedsięwzięciu 9 603 8 314 X X
7.2 Pochodne instrumenty finansowe 357 (1 174) X X
7.3 Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej 606 637 X X
7.4 Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 469 499 X X
8.2 Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej (32 089) (27 046) X
8.4.1 Zadłużenie (6 443) (5 949) X
8.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 200 1 904 X
8.6 Zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń (1 326) (1 022) X X
9.1 Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze i hutnicze 25 666 23 999 X X
9.2 Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne 2 964 3 085 X
9.4 Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów* (1 893) (1 552) X X
9.7 Ujawnienia dotyczące leasingu – Grupa jako leasingobiorca 771 703 X X
9.8 Aktywa przeznaczone do sprzedaży (grupa zbycia) i związane z nimi zobowiązania 734 X
10.1 Zapasy 8 902 6 487 X X
10.2 Należności od odbiorców 1 178 1 026 X X
10.3 Zobowiązania wobec dostawców i podobne (3 280) (3 201) X X
10.4 Zmiana stanu kapitału obrotowego (2 317) (2 767) X X
11.1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (4 320) (3 756) X X
12.3 Pozostałe aktywa 843 498 X
12.4 Pozostałe zobowiązania (1 872) (2 310) X
* W sprawozdaniu z sytuacji finansowej krótkoterminowe rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych ujęte są w pozycji Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia.

Zasady rachunkowości opisane w niniejszej nocie jak i w notach szczegółowych stosowane były przez Grupę Kapitałową w sposób ciągły dla wszystkich prezentowanych okresów.

Wyniki wyszukiwania