Raport zintegrowany
2022

Wynagrodzenia Członków organów Jednostki Dominującej

GRI
 • 2-19
 • 2-20
 • 2-21

Informacja dotycząca wynagrodzeń Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Szczegółowe zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określone zostały przez Radę Nadzorczą zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” we wzorach umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki z Członkami Zarządu (określone w formie uchwały, odrębnie dla Prezesa Zarządu i dla Wiceprezesów Zarządu).

Otrzymywane na ich podstawie wynagrodzenie całkowite składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki wynosi dla Prezesa Zarządu piętnastokrotność, a dla Wiceprezesów Zarządu czternastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych przez Radę Nadzorczą celów zarządczych na każdy rok obrotowy i nie może przekroczyć 100% rocznego stałego wynagrodzenia Zarządzającego. W przypadku wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale pod warunkiem jej wykonywania co najmniej przez 3 miesiące, wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie.

Wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje na podstawie złożonego przez poszczególnych członków Zarządu sprawozdania z realizacji celów zarządczych. Warunkiem otrzymania części zmiennej jest realizacja przez zarządzającego wyżej wymienionych celów, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie zarządzającemu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu. Na tej podstawie Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania celów zarządczych i ustala wysokość należnej wypłaty wynagrodzenia zmiennego.

Wynagrodzenie Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. (za 2022 r.) na dzień 31.12.2022 r.
Nazwisko Imię Stanowisko Należne wynagrodzenie zmienne za 2022 r. (w tys. zł), na dzień 31.12.2022 r.
Zdzikot Tomasz Członek Zarządu – Prezes Zarządu 360,18
Świder Marek Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu 833,17
Wodejko Mateusz Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu 0
Kidoń Mirosław Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu 0
Pietrzak Marek Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu 1 045,09
Chludziński Marcin Członek Zarządu – Prezes Zarządu 874,02
Kensbok Andrzej Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu 975,42
Bugajczuk Adam Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu 696,73
Świderski Dariusz Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu 0
Gruza Paweł Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu 635,77
Paluchniak Jerzy Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu 0

Ponadto umowy o świadczenie usług zarządzania regulują również przyznawanie innych świadczeń wynikających z „Polityki wynagrodzeń”:

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego,
 • możliwość objęcia Zarządzającego umową ubezpieczenia na życie w ramach funkcjonujących już w Spółce grupowych polis ubezpieczenia na życie,
 • lokalu mieszkalnego stosownego do pełnionej Funkcji (przy czym Spółka ponosi koszt takiego lokalu do wysokości 2 500 PLN netto),
 • samochodu służbowego,
 • ponoszenia lub refinansowania kosztów indywidualnego szkolenia Zarządzającego związanego z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi za każdorazową, uprzednią zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 • ponoszenia kosztów ubezpieczenia Zarządzającego od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji,
 • innych świadczeń, w szczególności takich, jak zapewniane przez Spółkę dla kadry kierowniczej Spółki w odpowiednich regulacjach wewnętrznych lub uchwałach organów Spółki – pod warunkiem ustalenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały zasad przyznawania lub korzystania przez Zarządzającego z takich świadczeń.

Umowy stanowią również, że w przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej Zarządzający nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w umowie o świadczenie usług zarządzania. Ponadto Zarządzający ma obowiązek informować Radę Nadzorczą o posiadaniu akcji spółek publicznych i uzyskać jej zgodę na objęcie lub pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej – z wyłączeniem spółek Grupy Kapitałowej – nabycie lub posiadanie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, jak również na wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego.

Zawarte z członkami Zarządu umowy regulują kwestię wypłaty odprawy w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z jej postanowień. Przewiduje ona, że Spółka wypłaci odprawę w wysokości nie wyższej niż trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia stałego (jeżeli zatrudnienie na stanowisku trwało co najmniej 12 miesięcy).

Umowy z Członkami Zarządu zawierają regulacje – zarówno w trakcie trwania umowy, jak także po ustaniu pełnienia funkcji – dotyczące zakazu konkurencji. W szczególności stanowią one, że w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia funkcji nie będą oni prowadzili działalności konkurencyjnej. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji KGHM wypłaci byłemu Członkowi Zarządu przez okres zakazu konkurencji miesięczne odszkodowanie w wysokości 50% (a w przypadku Prezesa Zarządu 100%) miesięcznego wynagrodzenia stałego. Warunkiem wypłaty przedmiotowego odszkodowania jest sprawowanie funkcji zarządcy przez co najmniej 6 miesięcy i złożenie Spółce na piśmie stosownego oświadczenia.

Informacja dotycząca wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Wynagrodzenia członków organu nadzorczego zostało ustalone 7 czerwca 2019 r. przez Walne Zgromadzenie na podstawie zapisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zgodnie z „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” wysokość miesięcznego wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej uzależniona jest od pełnionej w niej funkcji i ustalana jako 2,2- lub 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

Poza wyżej wymienionym wynagrodzeniem Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym premii ani innych świadczeń pieniężnych.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych Spółka pokrywa lub zwraca Członkom Rady Nadzorczej koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Szczegółowa informacja na temat wartości wynagrodzeń i innych świadczeń osób nadzorujących, jak i zarządzających znajduje się w „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 rok”.

Ogólna informacja o przyjętym i stosowanym systemie wynagrodzeń kluczowych menedżerów KGHM Polska Miedź S.A.

Zasady wynagradzania kluczowej kadry menedżerskiej KGHM Polska Miedź S.A. – dyrektorów naczelnych w Centrali i dyrektorów naczelnych oddziałów Spółki – określa Zarząd Spółki.

 • podstawowe wynagrodzenie miesięczne, które wynosi – w zależności od pełnionej funkcji – od 9-krotności do 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • roczna premia w wysokości do 40% rocznego wynagrodzenia podstawowego, wypłacana zgodnie z zasadami premiowania, opartymi na:
  • części A – ocenie stopnia wykonania mierników biznesowych i indywidualnych celów (do 20%) – system oparty jest na KPI solidarnościowych, indywidualnych oraz celach, których bazę stanowią kluczowe wskaźniki efektywności Zarządu oraz cele wynikające ze strategii Spółki;
  • części B – ocenie pracy dyrektora (do 20%) uwzględniającej m.in. postawę, inicjatywę, zaangażowanie, innowacyjność i kreatywność,
 • świadczenia dodatkowe, tj. ubezpieczenie na życie, Pracowniczy Program Emerytalny, Abonamentowa Opieka Medyczna,
 • samochód służbowy,
 • odprawa w wysokości trzykrotnego podstawowego wynagrodzenia miesięcznego, w razie rozwiązania umowy za wypowiedzeniem dokonanym przez Pracodawcę przed upływem okresu, na który została ona zawarta (pod warunkiem świadczenia pracy przez okres co najmniej sześciu miesięcy).
Wyniki wyszukiwania