Raport zintegrowany
2022

Kodeks postępowania (Code of Conduct)

Spis treści

Zgodnie z obecną praktyką przedsiębiorstw, w tym również z branży surowcowej, kontrahenci, zarówno dostawcy, jak i odbiorcy, a także szeroko rozumiani Interesariusze pozostałych grup, oczekują od przedsiębiorców posiadania jasnych deklaracji i regulacji w zakresie kwestii etycznych.

W 2018 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Code of Conduct – Kodeks Postępowania w KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym Spółka zadeklarowała nastawienie na rozwój w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki, transparentności oraz z uwzględnieniem dobrych praktyk branżowych w zakresie bycia przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie i środowiskowo, opierając się w tej kwestii na Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej KGHM. Oba te dokumenty regulują standardy zachowań, zgodnie z którymi postępuje Spółka. Kodeksy stanowią integralną całość, wzajemnie się przenikają i uzupełniają oraz są spójne w założeniach i wartościach, którymi kieruje się Spółka.

Kodeks Postępowania ma wymiar praktyczny. W swym założeniu stanowi przewodnik i wsparcie dla pracowników, wskazując im, gdzie szukać odpowiedzi i do kogo zwrócić się w przypadku wątpliwości co do słuszności decyzji podejmowanych w obliczu codziennych sytuacji. Kodeks Postępowania przybliża wartości Spółki w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko.

Idea przyjęcia i funkcjonowania Kodeksu Postępowania oraz Kodeksu Etyki została przedstawiona w 2018 r. i jest wciąż powtarzana pracownikom KGHM Polska Miedź S.A. poprzez informacje na internetowym wewnętrznym portalu (intranet: KGHM To My, na stronie extranet.kghm.com). Kodeksy są dystrybuowane w wersji drukowanej w trakcie szkoleń stacjonarnych, prowadzonych przez Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji we wszystkich oddziałach i spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Kodeks Postępowania wraz z Kodeksem Etyki zostały podane do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie ich na stronie www.kghm.com w zakładce Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Kodeks Etyki i Kodeks Postępowania ESG: https://kghm.com/pl/inwestorzy/esg.

Wyniki wyszukiwania