Raport zintegrowany
2022

Model finansowania

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zarządza zasobami finansowymi w oparciu o przyjętą Politykę Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie Kapitałowej. Jej nadrzędnym celem jest umożliwienie utrzymywania ciągłości działania poprzez zabezpieczenie dostępności środków pieniężnych wymaganych do realizacji celów biznesowych Grupy Kapitałowej, przy optymalizacji ponoszonych kosztów.

Ponadto Polityka reguluje zasady pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez Grupę Kapitałową, zasady zarządzania długiem oraz monitorowania poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej. Zarządzanie płynnością finansową polega na zapewnieniu odpowiedniej ilości środków pieniężnych w postaci gotówki oraz dostępnego finansowania dłużnego w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym.

Zadłużenie netto w Grupie Kapitałowej

Zobowiązania z tytułu zadłużenia Grupy Kapitałowej na koniec 2022 r. wyniosły 6 441 mln PLN. Struktura zadłużenia opiera się na  zdywersyfikowanych i długoterminowych źródłach finansowania zapewniających stabilność finansową w długim horyzoncie czasowym.

Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy Kapitałowej, których kwota na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1 179 mln PLN, mają charakter krótkoterminowy.

31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (%) 30.09.2022 30.06.2022 31.03.2022
Zobowiązania z tytułu: 6 443 5 949 +8,3 6 918 6 036 5 956
Kredytów bankowych 1 263 735 +71,8 1 393 736 692
Pożyczek 2 434 2 568 (5,2) 2 845 2 675 2 593
Dłużnych papierów wartościowych 2 002 2 001 2 046 2 001 2 022
Leasingu 744 645 +15,3 634 624 649
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 179 1 880 (37,3) 2 115 2 619 3 329
Dług netto 5 264 4 069 +29,4 4 803 3 417 2 627
31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (%) 30.09.2022 30.06.2022 31.03.2022
Zobowiązania z tytułu: 6 445 5 922 +8,8 6 906 5 980 5 958
Kredytów bankowych 1 194 593 ×2,0 1 324 658 612
Pożyczek 2 241 2 387 (6,1) 2 627 2 473 2 385
Dłużnych papierów wartościowych 2 002 2 001 2 046 2 001 2 022
Cash poolingu 321 360 (10,8) 329 267 340
Leasingu 687 581 +18,2 581 580 599
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 971 1 318 (26,3) 1 693 2 020 2 633
Dług netto 5 474 4 604 +18,9 5 213 3 960 3 325

Źródła finansowania w Grupie Kapitałowej1

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa Kapitałowa posiadała otwarte linie kredytowe, pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe z łącznym saldem udzielonego finansowania w równowartości 15 386 mln PLN, w ramach którego wykorzystano 5 699 mln PLN.

Kredyt na kwotę 1 500 mln USD (6 603 mln PLN), uzyskany na podstawie umowy o finansowanie zawartej przez Jednostkę Dominującą z konsorcjum banków w 2019 r., z terminem zapadalności 19 grudnia 2024 r. oraz opcją przedłużenia na kolejne 2 lata (5+1+1). W latach 2020-2021 Jednostka Dominująca uzyskała zgodę Uczestników Konsorcjum na wydłużenie terminu umowy o 2 lata, tj. do dnia 20 grudnia 2026 r. Limit dostępnego finansowania w okresie przedłużenia będzie wynosił 1 438 mln USD (6 330 mln PLN). Oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę, która uzależniona jest od wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA.

Środki pozyskane w ramach otrzymanego kredytu przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych.

Umowy o finansowanie zawarte przez Jednostkę Dominującą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym:

  • w sierpniu 2014 r. na kwotę 2 000 mln PLN, która została zaciągnięta w trzech transzach z terminami spłaty upływającymi dnia 30 października 2026 r., 30 sierpnia 2028 r. oraz 23 maja 2029 r. i wykorzystana w pełnym zakresie dostępnego limitu. Środki pozyskane w ramach pożyczki zostały przeznaczone na finansowanie wybranych projektów inwestycyjnych związanych z modernizacją hutnictwa oraz rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”,
  • w grudniu 2017 r. na kwotę 1 340 mln PLN, w ramach której zostały zaciągnięte trzy transze z terminami spłaty upływającymi dnia 28 czerwca 2030 r., 23 kwietnia 2031 r. oraz 11 września 2031 r. Termin dostępności niewykorzystanej kwoty pożyczki w wysokości 440 mln PLN upłynie w kwietniu 2023 r. Środki pozyskane w ramach pożyczki są przeznaczone na finansowanie realizowanych przez Jednostkę Dominującą projektów o charakterze rozwojowym i odtworzeniowym na różnych etapach ciągu technologicznego.

Oprocentowanie zaciągniętych transz oparte jest o stałą stopę procentową.

Program emisji obligacji na rynku polskim ustanowiony umową emisyjną z dnia 27 maja 2019 r. Emisja o wartości nominalnej 2 000 mln PLN, w ramach której zostały wyemitowane obligacje 5‑letnie na kwotę 400 mln PLN, z terminem wykupu upływającym 27 czerwca 2024 r. oraz obligacje 10-letnie na kwotę 1 600 mln PLN, z terminem wykupu 27 czerwca 2029 r. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę.

Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych.

Grupa posiada linie kredytowe w ramach zawartych krótko- i długoterminowych umów bilateralnych na łączną kwotę 3 255 mln PLN. Oprocentowanie oparte jest na stałej stopie procentowej lub zmiennej stopie procentowej WIBOR, LIBOR, SOFR, EURIBOR powiększonej o marżę.

Środki uzyskane w ramach ww. umów kredytowych są narzędziem wspierającym zarządzanie bieżącą płynnością finansową oraz wspomagającym finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

1 Szczegółowa informacja na temat powyższych kredytów znajduje się w notach 8.4.3 sprawozdań finansowych

Dodatkowym źródłem wspomagającym płynność Grupy jest usługa faktoringu dłużnego, która  wykorzystywana jest przez Grupę w miarę uzasadnionej potrzeby. Umowy z faktorami zostały zawarte na czas nieokreślony i pozostają aktywne z możliwością natychmiastowego wykorzystania oferowanych limitów.

Wykorzystanie finansowania zewnętrznego na 31 grudnia 2022 r.

W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę źródeł finansowania Grupy Kapitałowej wraz z poziomem jego wykorzystania.

Kwota dostępnego i wykorzystanego finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej (mln PLN)
Wykorzystane finansowanie 31.12.2022 Wykorzystane finansowanie 31.12.2021 Zmiana (%) Dostępne finansowanie 31.12.2022 Wykorzystanie (%) 31.12.2022
Niezabezpieczony odnawialny kredyt konsorcjalny 528 (14)2 × 6 603 +8,0
Pożyczki 2 434 2 568 (5,2) 3 528 +69,0
Kredyty bilateralne 735 749 (1,9) 3 255 +22,6
Dłużne papiery wartościowe 2 002 2 001 +0,0 2 000 +100,1
Razem 5 699 5 304 +7,4 15 386 +37,0
2 Prowizja przygotowawcza pomniejszająca zobowiązanie z tytułu wykorzystania kredytu

Na dzień 31 grudnia 2022 r. 61% zadłużenia Grupy Kapitałowej z tytułu finansowania zewnętrznego stanowiły zobowiązania zaciągnięte w USD, 38% w PLN oraz 1% w EUR.

Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi

W 2022 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę Kapitałową środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują utrzymanie płynności oraz umożliwiają realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa Kapitałowa posiadała 1 179 mln PLN wolnych środków pieniężnych oraz miała otwarte linie kredytowe na łączną kwotę udzielonego finansowania w wysokości 15 386 mln PLN, w ramach którego wykorzystano 5 699 mln PLN.

W ramach niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego, dwóch kredytów bilateralnych oraz pożyczek inwestycyjnych udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny Grupa zobowiązana jest do utrzymywania kowenantu finansowego na określonym poziomie. Na dzień bilansowy, w trakcie roku obrotowego oraz po dniu bilansowym, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, wartość kowenantu finansowego podlegającego obowiązkowi raportowania na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz 31 grudnia 2022 r. spełniała zapisy zawarte w umowach.

Wartość wskaźnika Dług netto/EBITDA Grupy Kapitałowej

31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (%) 30.09.2022 30.06.2022 31.03.2022
Dług netto/EBITDA3 0,8 0,6 33,3 0,7 0,5 0,3
3 Skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy, kończący się w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. saldo należności z tytułu pożyczek udzielonych przez Jednostkę Dominującą, z uwzględnieniem wyceny MSSF 9, wyniosło 8 785 mln PLN, saldo należności z tytułu pożyczek udzielonych przez Grupę Kapitałową, z uwzględnieniem wyceny MSSF 9, wyniosło 9 623 mln PLN.

Realizując proces zarządzania płynnością, Grupa Kapitałowa korzysta z narzędzi wspierających jego efektywność. Jednym z instrumentów wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową jest usługa zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków – cash pooling lokalny w PLN, USD i EUR oraz międzynarodowy w USD, a w Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD. również w CAD. Cash pooling ma na celu optymalizację zarządzania posiadanymi środkami pieniężnymi, ograniczenie kosztów odsetkowych, efektywne finansowanie bieżących potrzeb w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz wspieranie krótkoterminowej płynności finansowej w Grupie Kapitałowej.

Wyniki wyszukiwania