Raport zintegrowany
2022

Podsumowanie wyników

Spis treści
33847
mln PLN
Przychody skonsolidowane
4118
mln PLN
Inwestycje w Grupie1
5.05
Wskaźnik LTIFR
[aktywa polskie2]
+ 14
%
Wzrost przychodów do poziomu 33 847 mln PLN
- 14
%
EBITDA na poziomie 8 865 mln PLN
+ 12
%
Koszt C1

1 Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi oraz wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe, inwestycje kapitałowe dotyczące aktywów polskich i zagranicznych

2 LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) – wskaźnik liczby wypadków przy pracy w Spółce KGHM Polska Miedź S.A. standaryzowanych do 1 mln przepracowanych godzin

Dane dotyczące produkcji

Produkcja miedzi płatnej [tys. t]

Produkcja miedzi płatnej KGHM Polska Miedź [tys. t]

Wyższa produkcja z własnych i obcych materiałów miedzionośnych w wyniku wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych.

Produkcja miedzi płatnej Sierra Gorda [tys. t]

Eksploatacja rudy o niższej zawartości miedzi oraz niższy uzysk.

Produkcja miedzi płatnej KGHM INTERNATIONAL LTD. [tys. t]

Niższa produkcja w kopalni Robinson oraz zbycie kopalni Franke w I połowie 2022 r.

Produkcja srebra [t]

Niższa produkcja srebra w KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja TPM [tys. troz]

Niższa produkcja w kopalni Robinson oraz zbycie kopalni Franke w I połowie 2022 r.

Produkcja molibdenu [mln funtów]

Niższa produkcja molibdenu w Sierra Gorda (eksploatacja rudy o niższych zawartościach molibdenu, niższy uzysk) oraz w kopalni Robinson (eksploatacja rudy o niższych zawartościach molibdenu)

Wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy w 2022 r. na tle przyjętych rocznych założeń budżetowych

Wyniki finansowe

Spadek EBITDA w segmentach zagranicznych jest skutkiem niższej zawartości Cu w urobku, a tym samym zmniejszeniem sprzedaży miedzi, jak również czynników rynkowych (niższe ceny sprzedaży)

Na wzrost przychodów Grupy miał wpływ wyższy kurs walutowy oraz niższa ujemna korekta z tytułu transakcji zabezpieczających

Pogorszenie wyniku operacyjnego oraz wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie spowodowały realizację wyniku netto na poziomie niższym od zanotowanego w 2021 r.

Zmniejszenie wyniku netto Grupy Kapitałowej o 1 381 mln PLN (-22%) przede wszystkim w związku z niższym wynikiem z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia oraz wynikiem na podstawowej działalności operacyjnej.

- 22 % R/R
mln PLN
Wynik netto
4 774
mln PLN
skonsolidowanego wyniku netto w 2022 r.

Przepływy pieniężne

C1 – Grupa Kapitałowa [USD/funt]

Wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź S.A. o 5% w relacji do 2021 r. jest przede wszystkim skutkiem wyższych kosztów materiałów, paliw i energii oraz kosztów pracy, a także niższej wyceny produktów ubocznych

Wzrost kosztu C1 w KGHM INTERNATIONAL LTD. o 7%, pomimo korzystniejszej wyceny metali szlachetnych, jest głównie skutkiem spadku wolumenu sprzedaży miedzi w kopalni Robinson

Wzrost kosztu C1 w Sierra Gorda o 92% jest skutkiem niższego wolumenu sprzedaży miedzi, wzrostu cen paliwa, energii i materiałów oraz spadku produkcji i sprzedaży molibdenu (niższe odliczenia z tytułu przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących)

Kluczowe wskaźniki efektywności:

Kluczowe wskaźniki finansowe i operacyjne

 

* Obejmuje Sierra Gorda S.C.M. odpowiednio do posiadanych udziałów (55%)
** Przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
*** Wartość skorygowana EBITDA za rok, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.
**** Obejmuje Sierra Gorda S.C.M. odpowiednio do posiadanych udziałów (55%)
***** Jw.
****** Jw.

Kluczowe wskaźniki niefinansowe
2022 2021
Obszar społeczeństwo
Utrzymanie pozycji w WIG-ESG (wcześniej RESPECT Index) TAK TAK
Utrzymanie pozycji w Indeksie FTSE4Good Index Series TAK TAK
0% aktywności inwestycyjnej bez polityki dialogu społecznego TAK TAK
Zawieranie oraz utrzymywanie kontraktów długoterminowych oraz osiągnięcie odpowiedniej struktury sprzedaży zapewniającej długofalowe relacje z klientami TAK TAK
Działalność sponsoringowa i dobroczynna w obszarze budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu [wydatki na sponsoring w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu, tj. sport/kultura/nauka] 51,6 mln PLN 36,1 mln PLN
Efektywność zasobowa
Wydobycie urobku (ww.) w przeliczeniu na pracownika kopalni [t] 2 565 2 540
Produkcja Cu elektrolitycznej w przeliczeniu na pracownika Spółki/huty [t] 31/162 31/160
Uzysk hutniczy Cu [%] 98,08 98,33
Bezpieczeństwo
LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) 5,1 5,6
Wyniki wyszukiwania