Raport zintegrowany
2022

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i ryzykami ESG

GRI
GRI
 • 3-3
 • 2-22
 • 2-23

W Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 r. z horyzontem roku 2040 został dodany dodatkowy, piąty element – „Energia”, tworząc docelowo Strategię opartą na „5E” wraz z pięcioma filarami bazującymi na pięciu zaktualizowanych kierunkach rozwoju:

I FIlar
Działalność podstawowa
II Filar
Nowa działalność
IV Filar
Zdrowie
V Filar
Prospołeczność
III Filar
Działalność wspierająca

Obecna Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia Spółki do prowadzonej działalności biznesowej. KGHM Polska Miedź S.A. podtrzymuje swoją odpowiedzialną postawę i długofalowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa działającego zgodnie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, które są uwzględniane na poziomie strategii biznesowej Spółki oraz w analizie ESG poszczególnych inicjatyw strategicznych.

Obszary Zrównoważonego Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Dobra praktyka

Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju

W celu realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. oraz mając na względzie dynamiczne zmiany w przemyśle wydobywczym i przetwórczym (powodowane wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, legislacyjnymi, ewolucją kierunków globalnego rozwoju gospodarczego) oraz wzrost oparty na idei zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa, w KGHM Polska Miedź S.A. powołana została Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju (dalej zwana Radą).

W skład Rady wchodzą osoby reprezentujące kluczowe, z punktu widzenia idei zrównoważonego rozwoju, obszary funkcjonowania organizacji, tj. m.in. ekologia, środowisko, społeczeństwo, bezpieczeństwo, relacje inwestorskie, finanse, gospodarka zasobami, analizy regulacyjne oraz szeroko pojęte zarządzanie łańcuchem dostaw. Kluczową przesłanką dla działalności Rady jest wizja rozwoju przedsiębiorstwa, działającego na podstawie przyjętych norm i kanonów wyznaczających przyszłość funkcjonowania spółek surowcowych na świecie, oraz jedność i wewnętrzna spójność informacyjna w funkcjonowaniu Spółki.

Głównym celem działalności Rady jest identyfikowanie potrzeb, wyznaczanie kierunków, opiniowanie i koordynowanie działań związanych z implementowaniem zasad i regulacji, przyświecających idei zrównoważonego rozwoju w całej Grupie Kapitałowej KGHM. Ponadto Rada jest otwartym forum do dzielenia się wiedzą i promowania działań nacechowanych ideą zrównoważonego rozwoju, a także miejscem agregującym i promującym przyjęte w kraju i na świecie standardy oraz rozwiązania stosowane w przemyśle surowcowym w tym obszarze.

Pozostałe działania Rady polegają na:

 • opiniowaniu materiałów informacyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarach mających wpływ na środowisko (w tym zmiany klimatyczne) i społeczeństwo, stanowiących część składową dokumentów publikowanych na zewnątrz Spółki,
 • konsultacji i nadzorze nad przygotowaniem dokumentów, których posiadanie jest zasadne z punktu widzenia realizacji założeń zrównoważonego rozwoju,
 • analizowaniu zmian legislacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i ich wpływie na Grupę Kapitałową KGHM,
 • identyfikowaniu potencjalnych elementów usprawnień w całym łańcuchu wartości KGHM Polska Miedź S.A. opartych na koncepcji zrównoważonego rozwoju.

W ramach posiedzeń Rady w 2022 r. poruszano następujące tematy:

 • wymogi stawiane spółkom giełdowym w kontekście przestrzegania praw człowieka, w tym wytyczne programu Copper Mark, do którego KGHM Polska Miedź S.A. przystąpiła w 2020 r. Inicjatywa Copper Mark demonstruje wkład przemysłu miedziowego w realizację światowych celów zrównoważonego rozwoju,
 • Rada pozytywnie zaopiniowała i przyjęła w ramach swoich kompetencji „Politykę Praw Człowieka w KGHM Polska Miedź S.A.”. Ostatecznie dokument został przyjęty i wprowadzony do stosowania w Spółce Uchwałą nr 150/XI/2022 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Kontrybucja do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

KGHM realizuje znacznie więcej Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) niż te, które uznaje się za typowe dla branży, w której funkcjonuje, otwierając się na inne wskazane w „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju – 2030”, przyjętej przez ONZ w 2015 r. Cele realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiono na poniższym schemacie.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ na lata 2015–2030 realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A.

Od grudnia 2017 r. KGHM Polska Miedź S.A. jest sygnatariuszem karty „Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”. W swojej deklaracji Spółka wskazała wybrane cele Agendy 2030, które zamierzała wspierać. Przez kolejne lata w KGHM Polska Miedź S.A. konsekwentnie podejmowano działania, które doprowadziły do ewolucji i rozbudowy portfolio wspieranych celów. Dziś, po ponad pięciu latach od przystąpienia do Partnerstwa, Spółka niemal podwoiła liczbę wspieranych celów.

Pozytywne aspekty funkcjonowania KGHM przekładają się na rozwój gospodarczy całego regionu poprzez zapewnienie atrakcyjnych i stabilnych miejsc pracy, a także rozwój firm kooperujących, zwiększenie dobrobytu otoczenia (SDG 8), troskę o szerszy dostęp do opieki zdrowotnej (SDG 3), godnej pracy i edukacji (SDG 4), rozwój pracowników, świadczeń i szkoleń. KGHM kieruje swoje działania do pracowników i ich rodzin, ale troszczy się także o wszystkich mieszkańców regionu, przyczyniając się do uzyskiwania równości szans w wielu aspektach życia (SDG 10, 11).

 

Procedowany przez Unię Europejską projekt Dyrektywy ws. należytej staranności w obszarze zrównoważonego rozwoju zakłada wśród przedsiębiorstw obowiązek identyfikacji ryzyk w obszarze praw człowieka. Wychodząc naprzeciw działaniom w tym zakresie, w kwietniu 2022 r. Spółka przyjęła „Politykę praw człowieka KGHM”. Przyjęcie dokumentu to wyraz dbałości i potwierdzenia, że prawa człowieka to obszar o szczególnym znaczeniu dla KGHM. Dokument definiuje możliwość wystąpienia ryzyk w tym obszarze, wskazując jednocześnie odpowiedzialnych, jak i możliwe formy zapobiegania i łagodzenia skutków takich działań. „Polityka praw człowieka KGHM” była także w 2022 r. przedmiotem audytu pod kątem utrzymania przez Spółkę certyfikatu The Copper Mark, który został pozytywnie oceniony. „Polityka praw człowieka KGHM” obejmuje swoim zakresem kwestie m.in. praw pracowniczych, dialogu społecznego czy standardów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – zarówno w KGHM, jak i w całym łańcuchu wartości (SDG 5, 10).

Z uwagi na międzynarodowy i szeroki zakres działalności, różnice kulturowe oraz specyfikę branż w prowadzonych działaniach Grupa Kapitałowa od dawna prowadzi szereg aktywności dotyczących ochrony praw człowieka, m.in.: przeciwdziałając dyskryminacji, nie stosując pracy przymusowej (w tym pracy dzieci, niewolnictwa), działając z poszanowaniem praw kobiet oraz równości płacowej, dbając o środowisko naturalne oraz prowadząc swoją działalność w poszanowaniu praw ludności rdzennej – na podstawie funkcjonujących aktów normatywnych. Aktualnie trwają prace, aby zakres tych działań był spójny i kompleksowy.

Celem bliskim Spółce jest także odpowiedzialna konsumpcja i innowacyjna produkcja (SDG 12). KGHM podejmuje starania, aby cały ciąg technologiczny był: optymalny, bezpieczny, innowacyjny i zrównoważony, nieustannie szukając metod jego ciągłego doskonalenia, także poprzez działalność innowacyjną, badawczo-rozwojową (SDG 9). Spółka stara się ukierunkowywać działania także na: efektywne gospodarowanie zasobami (jednocześnie dążąc do eliminacji odpadów, zgodnie z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) oraz rekultywację i zachowanie bioróżnorodności na terenach poeksploatacyjnych (SDG 15).

Działania prowadzone przez KGHM Polska Miedź S.A. odzwierciedla zrównoważony łańcuch wartości, który przedstawiono na poniższym schemacie:
16 listopada 2021 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania „Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.”. Wspiera ona bezpośrednio realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w zakresie:
 • SDG 7 – zapewnienia dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie,
 • SDG 12 – zapewnienia wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji,
 • SDG 13 – podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

KGHM każdego roku wdraża rozwiązania stanowiące przejaw dbałości o funkcjonowanie w zgodzie z ideą GOZ. Jednym ze sposobów wykorzystywania surowców stanowiących odpad w ramach działań GOZ jest produkcja kruszyw drogowych z żużli pomiedziowych.

Strategia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji miedzi w kraju i za granicą, w tym opartego na zwiększonym przerobie materiałów obcych i miedzi z recyklingu. Wobec ograniczonych źródeł pozyskiwania rud miedzi pozyskiwanie surowca poprzez przetapianie złomu miedziowego stało się istotnym elementem działań Grupy. Ambicją KGHM jest wzrost przetopu złomów – co pozwala tym samym zawrócić materiał do użytkowania, zgodnie z ideą GOZ.

Jednym z nowych kierunków rozwoju w ramach 5E jest obszar „Energii”. Priorytetem w tym zakresie jest pozyskanie energii ze źródeł własnych oraz z OZE.

Spółka realizuje szereg prac projektowych w zakresie przygotowania budowy własnych farm fotowoltaicznych, jak również akwizycji spółek posiadających projekty budowy farm fotowoltaicznych lub dysponujących funkcjonującymi instalacjami. Ponadto rozpoznawane są możliwość pozyskania nowych projektów OZE z rynku w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej (offshore) oraz lądowych farm wiatrowych (onshore).

Nie można pominąć także projektu KGHM dotyczącego rozwoju energetyki jądrowej, tj. budowy małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Ponadto pod koniec lutego 2022 r. KGHM został jednym z inicjatorów nowo założonego Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa.

Spółka realizuje także szereg projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie konstrukcji pojazdów i maszyn górniczych z napędem bateryjnym, przystosowanych do eksploatacji w ekstremalnie ciężkich warunkach środowiskowych kopalń podziemnych KGHM Polska Miedź S.A. W kopalniach KGHM rozpoczęto pierwsze testy dołowych maszyn elektrycznych oraz wozu do transportu ludzi i materiałów.

W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania technologii metalurgicznych na środowisko oraz utrzymania pełnej sprawności technicznej urządzeń służących ochronie środowiska w Spółce z sukcesami realizowane są działania dostosowawcze instalacji do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczaniem emisji arsenu. Osiągane dzięki inwestycjom parametry dotyczące redukcji emisji z hut utrzymują się na znacznie lepszych poziomach niż te wymagane prawem.

Wyniki wyszukiwania