Raport zintegrowany
2022

Ochrona powietrza

KGHM Polska Miedź S.A. prowadząc swoją podstawową działalność, czuje odpowiedzialność za otaczające środowisko, w tym za stan jakości powietrza. Wieloletnie inwestycje w tym obszarze mają swoje odzwierciedlenie w obniżaniu kluczowych dla prowadzonej działalności emisji do powietrza, co pokazano na poniższych wykresach i w ich opisach.

Emisje pyłów z produkcji górniczej, pomimo rosnącego wydobycia, są w KGHM Polska Miedź S.A. konsekwentnie obniżane. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej organizacji procesu wydobycia oraz wymianie maszyn i urządzeń górniczych (na maszyny oraz urządzenia niskoemisyjne lub z napędem elektrycznym). Emisje pyłowe z procesu wzbogacania zostały skutecznie ograniczone już w latach 80. XX wieku. Obecnie projekty mają na celu dalszą hermetyzację procesu oraz zmniejszenie emisji niezorganizowanych. Wszystkie te zabiegi doprowadziły do spadku emisji pyłu z produkcji górniczej o 73% (stan w 2022 r. vs 2010 r.).

Pyły powstające podczas produkcji hutniczej miedzi mogą zawierać metale i związki metali. Konsekwentne stosowanie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) pozwoliło w KGHM Polska Miedź S.A. na obniżenie emisji pyłu z produkcji miedzi elektrolitycznej o 88%. Głównym kierunkiem ograniczania emisji do środowiska, rozpoczętym w latach 90. XX wieku, było zastosowanie do większości emisji zorganizowanych najnowocześniejszej technologii oczyszczania. Obecnie projekty mają na celu doskonalenie technik oczyszczania, dalszą hermetyzację procesów oraz zmniejszenie emisji niezorganizowanych.

Obok miedzi siarka jest jednym z głównych składników koncentratów miedzi. Powstający podczas wytopu koncentratów gazowy dwutlenek siarki jest w instalacjach przekształcany do kwasu siarkowego. KGHM jest pionierem w redukcji emisji dwutlenku siarki: emisja na tonę wyprodukowanej miedzi została zredukowana o ok. 78% w porównaniu z 2010 r.

Program BATAs

W czerwcu 2016 r. wydana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca wytyczne dotyczące BAT (Najlepsze Dostępne Techniki – ang. Best Available Technology) dla przemysłu metali nieżelaznych. W odpowiedzi na tę potrzebę w KGHM uruchomiono Program BATAs („Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM Polska Miedź S.A. do wymogów Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu”). Program uruchomiono w 2017 r., a jego zakończenie planowane jest w 2023 r. Ograniczenie emisji pyłowo-gazowej, w tym związków arsenu, zostanie zrealizowane poprzez zabudowę nowoczesnych filtrów oraz dalszą hermetyzację procesów technologicznych. W ramach Programu, do końca 2022 r., w:

 • wybudowano instalację podawania mielonego żużla poołowiowego do pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi „Głogów II”,
 • wybudowano magazyn i plac dla materiałów ołowionośnych w Hucie Miedzi „Głogów II”,
 • wybudowano instalację do odsiarczania gazów z pieca Kaldo na Wydziale Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi „Głogów”,
 • wybudowano gazociągi obejściowe pieców zawiesinowych w Hucie Miedzi „Głogów” – instalacje zapewnią w przypadku awarii pieców zawiesinowych oczyszczenie gazów w instalacjach Fabryk Kwasów Siarkowych,
 • wybudowano instalację do usuwania pyłów z gazów z odciągów ze spustu żużla i miedzi z pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi „Głogów II”,
 • zmodernizowano instalację odsiarczająco-odpylającą gazy technologiczne z konwertorów w Hucie Miedzi „Głogów II”,
 • zmodernizowano instalację do usuwania pyłów zawierających rtęć i arsen z gazów z pieców do produkcji ołowiu surowego.
 • zmodernizowano układu odpylania filtra workowego pieca szybowego 1 i filtrów kasetowych pieców szybowych 2 i 3,
 • zbudowano drugi stopień odpylania mokrego na instalacji odpylania suszarni w celu obniżenia emisji arsenu i rtęci,
 • zaprojektowano i wykonano instalacje do usuwania arsenu z gazów znad maszyn odlewniczych TM-16,
 • zabudowano instalację do odsiarczania i odpylania gazów poprocesowych z granulacji,
 • uruchomiono do rozruchu instalację do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox.

W 2023 r. planowane są dodatkowe prace, w tym m.in.:

 • zakończenie zabudowy instalacji do ograniczenia zapylenia na rozładowni koncentratów P-21 w Hucie Miedzi „Głogów”,
 • zakończenie rozruchu instalacji do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox w Hucie Miedzi „Legnica”.
Efekty zakończonych do 2022 r. w KGHM Polska Miedź S.A. inwestycji w zakresie działań dostosowawczych instalacji do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych
Termin zakończenia zadania
Nazwa zadania/inicjatywy Oczekiwane dostosowanie do poz. BAT Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) Osiągnięte parametry (w trakcie testów parametrów gwarantowanych) Zmiana godzinowej emisji pyłu godzinowej emisji arsenu w pyle
HML – Modernizacja układu odpylania filtra workowego Psz.1 i filtrów kasetowych PSZ 2 i Psz3 na Piecach Szybowych BAT 39:
 • Pył – 2-5 (mg/Nm3)
 • As – 0,05 (mg/Nm3)
Grudzień 2019
 • Pył – poniżej 1 (mg/Nm3),
 • As – poniżej 0,05 (mg/Nm3), średnia 0,02 (mg/Nm3)
 • Pył – spadek o 97%
 • As – spadek o 84%

 

HML – Budowa 2. stopnia odpylania mokrego na instalacji odpylania suszarń PW w celu obniżenia emisji As i Hg do poziomu określonych w konkluzji BAT BAT 38:
 • Pył – 3-5 (mg/Nm³),
 • As – 0,05 (mg/Nm³)

BAT 11:

 • Hg – 0,01 – 0,05 (mg/Nm³)
Grudzień 2020
 • Pył – poniżej 1 (mg/Nm³),
 • As – poniżej 0,02 (mg/Nm³), średnia 0,01 (mg/Nm³)
 • Hg – poniżej 0,004 (mg/Nm³) średnia 0,002 (mg/Nm³)
As – spadek o 84%
HML – Zaprojektowanie i wykonanie instalacji do usuwania arsenu z gazów znad maszyn odlewniczych TM-16 BAT 44:
 • Pył – poniżej 15 (mg/Nm³)
Grudzień 2020
 • Pył – poniżej 2 (mg/Nm³), średnia 1,6 (mg/Nm³)
 • Pył – spadek o 68%
 • As – spadek o 75%
HMG – P-1 Hermetyzacja stacji napinających taśmociągów koncentratów miedzi oraz magazynu uśredniania BAT 8 i BAT 25:
 • Określają wymagany sposób dostosowania, aby zapobiec emisjom rozproszonym z obróbki wstępnej surowców, materiałów pierwotnych i wtórnych oraz transportu powyższych lub aby ograniczyć te emisje.
Październik 2019
 • Zastosowano zamknięte systemy przenośnikowe służące do transportu i obsługi koncentratów będących źródłem pyłu oraz topników i materiałów drobnoziarnistych oraz zadaszono przenośniki służące do obsługi materiałów stałych niebędących źródłem pyłu (zgodność z BAT8a, BAT8b, BAT25)
PG Instalacja podawania mielonego żużla poołowiowego do pieca zawiesinowego BAT 54:
 • Określa sposoby, aby ograniczyć ilości przeznaczonych do składowania odpadów z pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi

BAT 90:

 • Określają wymagany sposób dostosowania, aby zapobiec emisjom rozproszonym z przygotowania materiałów pierwotnych i wtórnych lub aby ograniczyć te emisje (dla produkcji ołowiu)
Grudzień 2020
 • Instalacja umożliwia hermetyczny transport odpadu, jakim jest żużel poołowiowy, do pieca zawiesinowego w celu odzysku metali (zgodność z BAT54)
 • Zastosowano system transportu pneumatycznego w odniesieniu do materiałów pylących (zgodność z BAT90a)
P-31 Budowa magazynu i placu dla materiałów ołowionośnych BAT 90
 • Określają wymagany sposób dostosowania, aby zapobiec emisjom rozproszonym z przygotowania materiałów pierwotnych i wtórnych lub aby ograniczyć te emisje (dla produkcji ołowiu)
Marzec 2021
 • Wybudowano zamknięty budynek przygotowania wsadu i wyposażono Plac Przygotowania Wsadu w natryski wodne i zamknięty układ odbioru odcieków w celu ograniczenia pylenia z operacji przygotowania wsadu dla Instalacji Produkcji Ołowiu
P-30 Budowa instalacji do odsiarczania gazów z pieca Kaldo na Wydziale Metali Szlachetnych BAT 140:
 • Pył – 2-5 (mg/Nm³),

BAT 142:

 • SO2 – 50-480 (mg/Nm³),
Maj 2021
 • Pył – średnia 0,6 (mg/Nm³),
 • SO2 – poniżej 470 (mg/Nm³),
P-22 budowa instalacji do usuwania pyłów z gazów z odciągów ze spustu żużla i miedzi z PZ HMG II BAT 39:
 • Pył – 2-5 (mg/Nm³)
 • As – 0,007 (kg/h)
Grudzień 2021
 • Pył – średnia 0,054 (mg/Nm³)
 • As – średnia 0,0019 (kg/h)
 • Pył – spadek o 88%
 • As – spadek o 88%
P-23 Budowa instalacji do usuwania pyłów z gazów z konwertorów BAT 39:
 • Pył – 2-5 (mg/Nm³)
 • As – 0,002 (kg/h)
Grudzień 2021
 • Pył – średnia 0,067 (mg/Nm³)
 • As – średnia 0,00098 (kg/h)
 • Pył – spadek o 94%
 • As – spadek o 92%
HML – Budowa instalacji do odsiarczania i odpylania gazów poprocesowych z granulacji BAT 45:
 • Pył – 2-5 (mg/Nm³)

BAT 49:

 • SO2 – 50-480 (mg/Nm³),
Czerwiec 2022
 • Pył – średnia 3 (mg/Nm³)
 • SO2 – średnia 380 (mg/Nm³),
 • Pył – spadek o 94%
 • SO₂ – spadek o 98%
P-31 Zabudowa instalacji do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza z gazami procesowymi z pieców Dörschla – etap II BAT 11:
 • Hg – 0,01 – 0,05 (mg/Nm³)

BAT 96:

 • Pył – 2-4 (mg/Nm³)
 • As – 0,05 (mg/Nm³)
Grudzień 2022
 • Pył – poniżej 1 (mg/Nm³), średnia 0,118 (mg/Nm³),
 • As – poniżej 0,01 (mg/Nm³), średnia 0,006 (mg/Nm³)
 • Hg – poniżej 0,001 (mg/Nm³) średnia 0,0005 (mg/Nm³)
 • Pył – spadek o 91%
 • As – spadek o 98%
 • Hg- spadek o 99%

W wyniku realizacji programu BATAs wskaźnik emisji arsenu z produkcji hutniczej zmniejszył się w roku 2022 o 77% w porównaniu z rokiem 2018.

Emisja arsenu z produkcji hutniczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r. [g/Mg miedzi elektrolitycznej]

Instalacja do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją SOLINOX

Celem projektu było dostosowanie poziomu emisji arsenu i rtęci do nowych, coraz bardziej restrykcyjnych norm zawartych w konkluzjach BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) dla przemysłu metali nieżelaznych. Zaprojektowano innowacyjne, dedykowane rozwiązania. Do instalacji SOLINOX dobudowane zostały dwa nowe węzły oczyszczania gazów. Pierwszy węzeł służy do usuwania arsenu, a drugi do usuwania rtęci. Docelowo stężenie arsenu i rtęci w gazach technologicznych zmniejszy się do poziomu 0,05 mg/Nm3.

Poziom nakładów inwestycyjnych wyniósł około 115 mln PLN.

„Zielony Laur” – Ogólnokrajowy konkurs Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój

Budowa instalacji do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją SOLINOX została doceniona przez Polską Izbę Gospodarczą Ekorozwój w ogólnopolskim konkursie „Zielony Laur” za realizację inwestycji proekologicznych.

Wyniki wyszukiwania