Raport zintegrowany
2022

Wyniki ekonomiczne pozostałych segmentów

Spis treści

Spółki ujęte w pozostałych segmentach to podmioty o bardzo zróżnicowanych przedmiotach działalności. Wśród nich są spółki wspierające główny ciąg technologiczny oraz takie, które mają charakter nieoperacyjny bądź pełnią ważną rolę w realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wyniki finansowe pozostałych segmentów (przed korektami konsolidacyjnymi)
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Przychody ze sprzedaży 12 889 10 329 +24,8 3 304 3 061 3 469 3 055
– w tym od klientów zewnętrznych 2 766 2 468 +12,1 715 664 672 715
Zysk/strata netto ze sprzedaży 2 (39) × (36) 33 46 (41)
Zysk/strata netto (51) (140) (63,6) (51) 28 25 (53)
Amortyzacja ujęta w wyniku netto (273) (258) +5,8 (70) (67) (68) (68)
Skorygowana EBITDA1 274 346 (20,8) 32 100 115 27
1 Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej

W 2022 r. w pozostałych segmentach odnotowano stratę netto, przed uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych, w wysokości 51 mln PLN, co stanowi polepszenie w relacji do 2021 r. o 89 mln PLN (strata netto za 2021 r. wyniosła 140 mln PLN). Osiągnięty wynik netto składa się z wyników poszczególnych spółek należących do Grupy Kapitałowej KGHM po wyeliminowaniu obrotów pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład tego samego segmentu.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez spółki należące do Grupy Kapitałowej KGHM (bez przychodów wewnątrz segmentu)
Przychody ze sprzedaży w 2022 r. Od klientów zewnętrznych Od KGHM Polska Miedź S.A. RAZEM
Metraco S.A. 222 5 892 6 114
Mercus Logistyka Sp. z o.o. 70 1 121 1 190
PeBeKa S.A. 52 883 935
Energetyka Sp. z o.o. 128 732 860
Centrozłom Wrocław S.A. 812 2 814
KGHM ZANAM S.A. 63 683 746
NITROERG S.A. 319 216 535
WPEC S.A. w Legnicy 251 7 258
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. 225 31 256
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. 51 173 224
Pozostałe 573 383 956
RAZEM 2 766 10 123 12 889

Metraco S.A. jest największym odbiorcą złomu miedzi w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie dostarczania złomów wykorzystywanych przez huty do produkcji.

Mercus Logistyka Sp. z o.o. pełni rolę operatora logistycznego KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie dostarczania niezbędnych materiałów i towarów.

PeBeKa S.A. realizuje dla KGHM Polska Miedź S.A. głównie roboty górnicze (chodnikowe, wiertnicze poziome, szybowe i montażowe), spółka posiada również kompetencje z zakresu inwestycji budowlanych.

Energetyka Sp. z o.o. zajmuje się m.in. dostarczaniem do KGHM Polska Miedź S.A. paliw naftowych oraz produkcją, przesyłem oraz dystrybucją ciepła.

Centrozłom Wrocław S.A. nie prowadzi działalności na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., zajmuje się m.in.: zakupem, przerobem i sprzedażą złomu stalowego, żeliwnego i metali kolorowych (miedzi, brązu, mosiądzu, aluminium, cynku).

Najlepsze wyniki netto ze sprzedaży osiągnęły Spółki:
36
mln PLN
KGHM ZANAM S.A.
31
mln PLN
KGHM Metraco S.A.
21
mln PLN
PeBeKa S.A.
16
mln PLN
NITROERG S.A.
Wyniki wyszukiwania