Raport zintegrowany
2022

Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru KGHM Polska Miedź S.A. we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Sprawowanie tej funkcji odbywa się m.in. poprzez realizację uprawnienia do otrzymywania cyklicznych lub doraźnych informacji od Spółki dotyczących jej majątku, a także istotnych okoliczności z zakresu prowadzenia spraw Spółki w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym.

Szczegółowo zakres kompetencji Rady Nadzorczej oraz tryb jej postępowania określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym 3 członków pochodzących z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Przed upływem kadencji mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek rezygnacji, śmierci lub odwołania Członka przez Walne Zgromadzenie.

Zasady działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Regulamin Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. i Statut Spółki są dostępne na stronie internetowej www.kghm.com.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz w miarę potrzeby także Sekretarza.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Głosowanie jest jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa lub jeśli którykolwiek z Członków Rady Nadzorczej zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.

W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana nie rzadziej niż raz na kwartał. W 2022 r. odbyło się 14 posiedzeń Rady Nadzorczej. Absencja Członków Rady Nadzorczej miała charakter incydentalny i nie ciążyła na jej pracach. W 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła pięć uchwał w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu.

Biogramy Członków Rady Nadzorczej

Agnieszka Winnik-Kalemba – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również Public Administration na Georgetown University in Washington D.C. oraz Public Administration and Business Law na University of Kentucky.

Aplikację adwokacką ukończyła w 2003 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i uzyskała uprawnienie do wykonywania zawodu.

Od 2003 r. jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej. W latach 2006–2010 pełniła funkcję doradcy i stałego współpracownika śp. Posłanki Aleksandry Natalli-Świat. W latach 1999–2003 zdobywała doświadczenie jako aplikantka adwokacka w Kancelarii Adwokackiej adw. Kazimierza Cyrklewicza we Wrocławiu. Ponadto wcześniej była Szefem Biura Obsługi Prawnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz Asystentem Prawnym Przewodniczącego Izby Regionów Rady Europy w Strasburgu, Sejmiku Samorządowego Województwa Wrocławskiego. Doświadczenie zdobyła również jako Asystent Prawny Law Offices of Bowles w Keating, Matuszewich & Fiordalisi Chicago – Milan – Rome, a Partnership of Professional Corporation, Chicago USA. W latach 2006–2008 była Członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A., a w 2016 r. pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Katarzyna Krupa – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie zajmuje się nadzorem pracy wydziału odpowiedzialnego za nadzór nad spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa. W latach 1998–2017 była pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa, a następnie Ministerstwa Rozwoju, realizując zadania z zakresu przekształceń własnościowych oraz nadzoru właścicielskiego. Umiejętności zawodowe zdobywała, pracując w organach spółek kapitałowych. Zasiadała m.in. w radach nadzorczych firm: Zakłady Azotowe Puławy S.A., Kopex S.A., Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz transakcjami na rynku kapitałowym.

Wojciech Zarzycki – Sekretarz Rady Nadzorczej

W 2004 r. ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Od 2008 r. ma uprawnienia biegłego rewidenta oraz jest Członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Od 2009 r. jest Członkiem ACCA, Association of Chartered Certified Accountants, a od 2022 posiada tytuł Amerykańskiego Doradcy Inwestycyjnego (Chartered Financial Analyst) i jest członkiem CFA Institute oraz CFA Society Poland.

Od 2011 r. zatrudniony na stanowisku Managera, a następnie Dyrektora w Finansach spółek Grupy Allianz w Polsce (przed połączeniem w spółkach Aviva). W latach 2016–2022 był Członkiem Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A.

W latach 2005–2011 pracował jako Audytor w spółce KPMG Audyt, prowadząc badania sprawozdań finansowych spółek ubezpieczeniowych. W latach 2003–2005 pracował jako Księgowy w Morison Finansista-Finlex.

Józef Czyczerski

Wykształcenie średnie techniczne. Od 1979 r. zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, elektromonter pod ziemią. Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników w latach 1999–2011, a następnie od 2014 r.

Przemysław Darowski

Wykształcenie wyższe techniczne. Pracę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako ślusarz, a następnie jako Specjalista do spraw taboru kolejowego w Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. Od 2003 r. Kierownik Działu planowania i Rozliczeń Remontów oraz Kontroli Remontów, a następnie Kierownik Wydziału Eksploatacji Kolejowej w Głogowie. Od 2006 r. Starszy Specjalista/Komisarz Odbiorczy Działu Utrzymania Wagonów. Współpracował z Gminą Legnica, w imieniu której działa Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

Były członek komisji kolejowych działających przy Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. badających wypadki i incydenty kolejowe. Ponadto w latach 2017–2019 pełnił funkcje Społecznego Inspektora Pracy. Obecnie Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSSZ „Solidarność” w Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. Członek Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSSZ „Solidarność”. Członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSSZ „Solidarność”.

Andrzej Kisielewicz

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauki w Warszawie. Habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2001 r. otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Obecnie zajmuje stanowisko profesora na Politechnice Wrocławskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Manitoba (Winnipeg, Kanada,1989-1990), Technische Hochschule Darmstadt (Niemcy, 1990-1992), Vanderbilt University (Nashville, USA, 2001–2002). Ponadto odbył wiele krótkookresowych staży zagranicznych, m.in. we Francji, Włoszech, Austrii i Izraelu. Jest laureatem dwóch najbardziej prestiżowych na świecie stypendiów naukowych: stypendium Alexandra von Humboldta i stypendium Fulbrighta.

Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w radach nadzorczych. Był m.in. członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych takich spółek jak „Spedtrans” Sp. z o.o., „Teta” S.A. oraz PKO BP S.A.

Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych z zakresu matematyki, logiki oraz informatyki w czasopismach zagranicznych, a także trzech książek w języku polskim („Logika i argumentacja”, „Sztuczna inteligencja i logika”, „Wprowadzenie do informatyki”).

Bogusław Szarek

Od 1982 r. zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Sieroszowice” na stanowisku ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych. Wykształcenie średnie techniczne.

Od 1992 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Sieroszowice”. Po połączeniu kopalni „Polkowice” z kopalnią „Sieroszowice” od 1996 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników.

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Skarbnik Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Marek Wojtków

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, specjalności: cybernetyka ekonomiczna i informatyka oraz przetwarzanie danych i rachunkowość. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Posiada również tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menadżerskiej w Warszawie.

Od 2016 r. pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 2019 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora oddziału regionalnego we Wrocławiu. Zajmuje się m.in. zarządzaniem i nadzorem nad działalnością biur powiatowych. Wcześniej pracował na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych w zakresie finansów, logistyki czy zarządzania (grupa ADEO Polska, DOMEX/AVANS/ELEKTRODOM, Jaworskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena”).

Radosław Zimroz

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, profesor w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia. Od 2017 r. pełnił funkcję prodziekana, a od 2019 r. funkcję Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Jest Przewodniczącym Sekcji Górnictwa Podziemnego Rud Miedzi Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2004–2005 odbył staż podoktorski w Cranfield University (Applied Math and Computing Group), a w latach 2012–2018 pracował w KGHM Cuprum CBR we Wrocławiu, tworząc tam Zakład Analityki Systemów. Jest autorem wielu publikacji naukowych, wypromował również wielu doktorów. Brał udział lub był kierownikiem w projektach dla KWB Turów i KGHM P.M. S.A., a także dla KBN, MNiSW, NCBiR, NCN. Realizował projekty międzynarodowe w ramach FP7, H2020, EIT Kic Raw Materials.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej (Wiceprezes Zarządu, druga kadencja), Society of Mining Professors, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Komitetu Górnictwa PAN (druga kadencja, obecnie w prezydium). Otrzymał m.in. odznakę „Zasłużony honorowy pracownik KWB Turów”, „Zasłużony dla górnictwa RP”, odznakę honorową Wyższego Urzędu Górniczego „Zasłużony dla bezpieczeństwa w górnictwie”. Jest „generałem górniczym” drugiego stopnia.

Piotr Ziubroniewicz

Menedżer z doświadczeniem w administracji rządowej, jak i w organizacjach pozarządowych. Przez blisko cztery lata kierował pracami Biura Ministra w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora i dyrektora Biura. Wcześniej swoje doświadczenie zdobywał jako pracownik samorządowy.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył również studia Master of Business Administration.

W styczniu 2022 r. został powołany na stanowisko zastępcy Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. Pełnił funkcję doradcy ministra ds. gospodarki. W latach 2021–2022 był Członkiem Rady Nadzorczej Mesko S.A. Aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej Invest-Park Development Sp. z o.o.

Skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, pełniące rolę pomocniczą względem Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań służących wypracowaniu decyzji, które podejmuje Rada Nadzorcza. Komitety po zakończeniu roku składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności. Komitety wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. Wewnętrzne regulaminy, na podstawie których niżej wymienione komitety organizują swoją pracę oraz ich zmiany, są przyjmowane przez Radę Nadzorczą.

Komitety Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r.

Odpowiedzialny za nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

Skład Komitetu Audytu KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r. 


W obszarze nadzoru nad sprawozdawczością finansową do najistotniejszych zadań Komitetu Audytu należy:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 • wykonywanie czynności rewizji finansowej,
 • dokonywanie przeglądu transakcji dokonywanych przez Spółkę, które Komitet Audytu uznaje za ważne dla Spółki,
 • przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

W obszarze nadzoru nad funkcją audytu wewnętrznego i zewnętrznego do najistotniejszych zadań Komitetu Audytu należy:

 • opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego oraz zmian na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za obszar audytu wewnętrznego, podlegającego bezpośrednio Prezesowi lub innemu Członkowi Zarządu,
 • analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spółki wraz z monitorowaniem stopnia wdrożenia zaleceń przez Zarząd,
 • kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 • dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 • opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem oraz określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru niezależnego audytora w celu wykonania przeglądu funkcji audytu wewnętrznego.

Odpowiedzialny za nadzór nad realizacją umów zawartych z Zarządem, system wynagrodzeń i świadczeń wypłacanych w Spółce i Grupie, szkolenia i inne świadczenia wypłacane przez Spółkę, a także audyty przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w tym zakresie.

Skład Komitetu Wynagrodzeń KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r. 

 

 

Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:

 • prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania Członków Zarządu, w tym poprzez opracowywanie i organizowanie projektów dokumentów i procesów do przedłożenia Radzie Nadzorczej do akceptacji,
 • opracowywanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z nawiązywaniem stosunku prawnego z Członkiem(-ami) Zarządu oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez strony,
 • nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu, w szczególności przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie ruchomych/zamiennych elementów premiowych wynagrodzeń w celu przedłożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej oraz opracowanie projektu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki i jeśli to konieczne, formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej,
 • nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Członków Zarządu, wynikających z umów łączących Członków Zarządu ze Spółką,
 • inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

Nadzoruje realizację strategii firmy, roczne i wieloletnie plany operacyjne spółki, nadzoruje spójność dokumentów, a także dostarcza swoją opinię Radzie Nadzorczej w sprawie strategicznych projektów przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz wszelkich ich zmian, a także rocznych i wieloletnich planów operacyjnych spółki.

Skład Komitetu ds. Strategii KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r. 


Do zadań Komitetu ds. Strategii należy:

 • wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej Spółki zadań w zakresie nadzoru nad sprawami związanymi ze strategią Spółki oraz rocznymi i wieloletnimi planami działalności Spółki,
 • monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości,
 • monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji,
 • ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki,
 • przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie do przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym budżetu,
 • inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.
Wyniki wyszukiwania