Raport zintegrowany
2022

Wyniki ekonomiczne segmentu KGHM Polska Miedź S.A.

586
tys. t
Produkcja miedzi
2,38
USD/funt
Koszt C1
28 429
mln PLN
Przychody
5 400
mln PLN
Skorygowana EBITDA
3 533
mln PLN
Wynik netto

Wyniki produkcyjne

 • optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki,
 • optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie.
Przyjęte zadania wymagały realizacji następujących przedsięwzięć:
 • rozszerzenia zakresu eksploatacji w obrębie Obszaru Górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”,
 • kontynuacja prac związanych z rozpoznaniem złoża rud miedzi w obszarze „Radwanice” i „Retków”,
 • doskonalenia technologii wybierania złoża, poprawy efektywności wydobycia oraz bezpieczeństwa pracy, poprzez:
  • dostosowanie geometrii systemów eksploatacji do lokalnych warunków geologiczno-górniczych,
  • poprawę skuteczności technologicznych i aktywnych metod ograniczania zagrożenia tąpaniami oraz innych skojarzonych zagrożeń naturalnych,
  • właściwą gospodarkę skałą płonną w obrębie pól eksploatacyjnych (eksploatacja selektywna, lokowanie kamienia, mechaniczne urabianie złoża),
 • wykonania zwiększonego zakresu robót związanych z rozpoznaniem zagrożenia gazowego oraz stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków profilaktycznych w zakresie zwalczania tego zagrożenia,
 • zgłębienia szybu GG-1 do docelowej głębokości 1351 m (w wyłomie),
 • kontynuacji budowy Stacji Klimatycznej Centralnej przy szybie GG-1 o docelowej mocy 40 MW,
 • rozbudowy systemu odwadniania kopalń,
 • utrzymywania sprawności samojezdnych maszyn górniczych w asortymencie niezbędnym do realizacji zadań produkcyjnych wraz z sukcesywną wymianą parku maszynowego,
 • zrealizowania zakresu rzeczowego robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleconym na poziomie 56,6 tys. mb,
 • utrzymania zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów Zakładów Wzbogacania Rud do ilości i jakości dostarczanego urobku,
 • utrzymania produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych części ogniowych hut,
 • przeprowadzono testy maszyn flotacyjnych nowej konstrukcji w warunkach ćwierćtechnicznych, dedykowanych do odzysku ziaren drobnych,
 • utrzymano ciągłość wysyłki koncentratów w Rejonie ZWR Rudna pomimo równolegle realizowanych zadań inwestycyjnych i awarii techniczno-budowlanych (ograniczona ilość zagęszczaczy, modernizacja pras filtracyjnych, suszarek, modernizacja załadunku i odstawy koncentratu),
 • uruchomiono instalację do usuwania węglanów produktu flotacji I czyszczenia koncentratów w Rejonie ZWR Polkowice,
 • osiągnięto przerób 8,53 mln Mg urobku wobec planu 8,3 mln Mg w Rejonie ZWR Lubin – wprowadzono usprawnienia w koordynacji prac remontowych wymagających postoju oraz w logistyce transportu i magazynowaniu,
 • zwiększenia udziału koncentratów importowanych i złomów miedzi w celu realizacji zaplanowanego wysokiego poziomu produkcji miedzi elektrolitycznej,
 • planowej realizacji remontu kompleksu pieca zawiesinowego w HM Głogów II,
 • minimalizacji oddziaływania na środowisko poprzez działania w kierunku poprawy skuteczności odpylania i hermetyzacji procesów oraz optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej,
 • optymalne wykorzystanie infrastruktury pozwoliło w pełni zrealizować zadania produkcyjne w zakresie podstawowych produktów,
 • wzrostu udziału recyklingu w produkcji miedzi wskutek zwiększenia przerobu złomu w piecach w HM Głogów oraz maksymalizacji przerobu złomów na wszystkich fazach ogniowych w HM Legnica,
 • aktywizacji i moderowania zaangażowania wszystkich pracowników Spółki w problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • konsekwentnej implementacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About Consequences”,
 • wdrożenia uzgodnionych elementów Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie technologii innowacyjnych,
 • stałego monitoringu zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacji zamierzeń organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka zawodowego i wypadkowości,
 • uruchomienia dodatkowych inicjatyw organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy, w szczególności w odniesieniu do kopalń Spółki,
 • ciągłego doskonalenia wprowadzonego systemu zarządzania bezpieczeństwa pracy wdrożonego w Spółce wg normy PN ISO 45000:2018.

Produkcja górnicza

Wydobycie urobku w wadze suchej w 2022 r. ukształtowało się na poziomie 30,5 mln t i było wyższe o 0,5 mln t niż w roku 2021.

Średnia zawartość miedzi w wydobytym urobku wyniosła 1,45% i była słabsza od zrealizowanej w roku 2021. W przypadku srebra w urobku zawartość kształtowała się na niższym poziomie i wyniosła 50,4 g/t.

W konsekwencji ilość miedzi w wydobytym urobku była wyższa od wykonanej w 2021 r. o 0,1 tys. t Cu i wyniosła 442,7 tys. t. Wolumen srebra w urobku zwiększył się o 12 t i wyniósł 1533 t.

W 2022 r. przerobiono 30,5 mln t urobku w wadze suchej (o 535 tys. t więcej w stosunku do roku 2021). Większe wydobycie urobku o słabszej zawartości Cu w Oddziałach Górniczych wpłynęło bezpośrednio na uzyskaną większą ilość miedzi w koncentracie i wyniosło 392,5 tys. t.

30,5
mln t
wydobycie urobku w wadze suchej w 2022 r.
1533
t
wolumen srebra
392,5
tys. t.
ilość miedzi w koncentracie

Produkcja koncentratu w wadze suchej zwiększyła się o 14 tys. t w stosunku do wykonanej w 2021 r.

Ilość srebra w koncentracie była wyższa od 2021 r. o 1%.

Produkcja górnicza KGHM Polska Miedź S.A.
J.m. 2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Wydobycie urobku (waga wilgotna) mln t 32,1 31,6 +1,6 7,9 8,1 8,0 8,2
Wydobycie urobku (waga sucha) mln t 30,5 30,0 +1,7 7,5 7,6 7,6 7,7
Zawartość miedzi w urobku % 1,45 1,48 (2,0) 1,44 1,43 1,47 1,48
Ilość miedzi w urobku tys. t 442,7 442,6 +0,0 108,2 108,8 111,2 114,4
Zawartość srebra w urobku g/t 50,4 50,7 (0,6) 50,4 49,9 51,0 50,1
Ilość srebra w urobku t 1 533,3 1 521,7 +0,8 377,7 380,8 386,8 388,0
Produkcja koncentratu (waga sucha) tys. t 1 755 1 741 +0,8 434 435 442 443
Ilość miedzi w koncentracie tys. t 392,5 391,3 +0,3 97,1 96,4 98,9 100,0
Ilość srebra w koncentracie t 1 315,8 1 302,9 +1,0 326,9 326,6 331,9 330,3

Produkcja hutnicza

Produkcja miedzi elektrolitycznej w stosunku do roku 2021 zwiększyła się o 8,4 tys. t, tj. 1,5%. Większa produkcja miedzi elektrolitycznej wynika ze wzrostu podaży wsadów obcych. Uzupełnienie wsadu własnego obcym w postaci złomów, miedzi blister oraz importowanego koncentratu pozwoliło na efektywne wykorzystanie istniejących zdolności technologicznych.

Produkcja pozostałych produktów hutniczych (srebro, walcówka, drut OFE) jest pochodną skali przerobu koncentratów Cu oraz zawartości w nich srebra, a w przypadku wyrobów z miedzi od zapotrzebowania na rynku oraz zdolności produkcyjnych HM Cedynia.

W stosunku do 2021 r. produkcja złota metalicznego wzrosła o 187 kg, tj. 7,4%, osiągając wielkość 2,72 t, zaś srebra metalicznego wyprodukowano mniej o 33,8 t, tj. -2,5%, zamykając roczny wynik na poziomie 1298 t.

8,4
tys. t.
zwiększenie produkcji miedzi elektrolitycznej w stosunku do roku 2021
187
kg
wzrost produkcji złota metalicznego w stosunku do 2021 r.
1298
t.
roczny wynik wyprodukowanego srebra metalicznego
Produkcja hutnicza KGHM Polska Miedź S.A.
J.m. 2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Miedź elektrolityczna, w tym: tys. t 586,0 577,6 +1,5 143,5 146,2 145,2 151,1
– produkcja ze wsadów własnych tys. t 381,5 381,4 +0,0 107,6 96,3 81,1 96,6
– produkcja ze wsadów obcych tys. t 204,5 196,2 +4,2 35,9 50,0 64,1 54,5
Walcówka, drut OFE i CuAg tys. t 277,8 281,9 (1,5) 60,0 73,8 71,7 72,3
Srebro metaliczne t 1 298,4 1 332,2 (2,5) 298,6 331,3 328,7 339,8
Złoto metaliczne tys. troz 87,3 81,3 +7,4 25,5 20,9 19,8 21,1
Ołów rafinowany tys. t 28,8 30,1 (4,3) 7,2 5,9 7,9 7,8

Sprzedaż

W 2022 r. wielkość sprzedaży wyrobów z miedzi w Spółce była wyższa od osiągniętej w 2021 r. i finalnie wyniosła 565,0 tys. t wobec 561,5 tys. t z roku ubiegłego. W 2022 r. sprzedaż katod miedzianych osiągnęła poziom 279,7 tys. t, co oznacza wzrost o 0,1% w stosunku do roku 2021. Sprzedaż walcówki miedzianej oraz drutu OFE wzrosła natomiast o 2%, osiągając w 2022 r. poziom 282,3 tys. t. Struktura sprzedaży wyrobów z miedzi wynika z utrzymującego się przez cały rok wysokiego popytu na bardziej marżowe w stosunku do katod Cu produkty przetworzone.

Wielkość sprzedaży srebra metalicznego w 2022 r. wyniosła 1338 t, co oznacza wzrost o 7% wobec wolumenu z 2021 r., przy spadku produkcji o 3%. Zapasy srebra na koniec 2022 r. przeznaczone były na realizację harmonogramu sprzedaży w 2023 r. Wielkość sprzedaży złota w 2022 r. wyniosła 80,5 tys. troz.

Wolumen sprzedaży podstawowych wyrobów KGHM Polska Miedź S.A.
J.m. 2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Katody i części katod tys. t 279,7 279,3 +0,1 69,6 69,9 74,2 66,1
Walcówka miedziana oraz drut OFE tys. t 282,3 278,0 +1,5 64,8 66,6 74,5 76,4
Pozostałe wyroby z miedzi tys. t 3,0 4,2 (28,6) 0,8 0,7 0,8 0,7
Ogółem miedź i wyroby z miedzi tys. t 565,0 561,5 +0,6 135,1 137,2 149,5 143,2
Srebro metaliczne t 1 338,3 1 248,9 +7,2 300,9 323,8 333,1 380,5
Złoto metaliczne tys. troz 80,5 78,0 +3,2 16,5 22,2 17,5 24,3
Ołów rafinowany tys. t 29,3 30,7 (4,6) 7,5 6,7 8,1 7,0

Wielkość całkowitych przychodów ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r. wyniosła 28 429 mln PLN, co stanowi wzrost o 15% wobec 2021 r., w którym przychody wyniosły 24 618 mln PLN.

Przychody ze sprzedaży wyrobów z miedzi w 2022 r. wzrosły o 16% i wyniosły 22 207 mln PLN  (przy wysokości przychodów w roku 2021 na poziomie 19 079 mln PLN).

Przychody ze sprzedaży srebra metalicznego w 2022 r. również osiągnęły wzrost (+9%) do poziomu 4 341 mln PLN w porównaniu z 3 990 mln PLN za 2021 r. Przychody ze sprzedaży złota metalicznego w 2022 r. wzrosły do poziomu 649 mln PLN wobec 548 mln PLN w 2021 r. (+18%).

Na wzrost przychodów z umów z klientami w relacji do roku poprzedniego o 3 811 mln PLN wpłynęły przede wszystkim  wyższe notowania miedzi, srebra i złota (+1 683 mln PLN) oraz wyższy wolumen (+427 mln PLN) i niższa niż w roku poprzednim ujemna korekta przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających (+1 469 mln PLN).

28 429
mln PLN
wielkość całkowitych przychodów ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r.
22 207
mln PLN
przychody ze sprzedaży wyrobów z miedzi w 2022 r.
4 341
mln PLN
przychody ze sprzedaży srebra metalicznego o w 2022 r.
Przychody z umów z klientami KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Katody i części katod 10 803 9 462 +14,2 2 658 2 521 2 946 2 678
Walcówka miedziana oraz drut OFE 11 283 9 461 +19,3 2 518 2 542 3 107 3 115
Pozostałe wyroby z miedzi 122 156 (21,8) 29 26 36 31
Ogółem miedź i wyroby z miedzi 22 207 19 079 +16,4 5 205 5 089 6 089 5 824
Srebro metaliczne 4 341 3 990 +8,8 980 1 030 1 117 1 214
Złoto metaliczne 649 548 +18,4 133 184 142 190
Ołów rafinowany 294 271 +8,9 76 67 82 70
Pozostałe wyroby i usługi 570 452 +26,1 138 121 147 164
Towary i materiały 367 278 +32,0 114 82 79 92
Ogółem przychody z umów z klientami 28 429 24 618 +15,5 6 646 6 572 7 656 7 555

Struktura geograficzna rynków zbytu

W 2022 r. najwięcej przychodów KGHM Polska Miedź S.A. uzyskała ze sprzedaży krajowej, która osiągnęła 25% całkowitej wartości przychodów. Pozostali najwięksi odbiorcy KGHM pochodzili kolejno z Niemiec (19%), Włoch (8%), Czech (8%), Chin (8%) oraz Wielkiej Brytanii (6%).

Koszty

Koszty podstawowej działalności operacyjnej Spółki (obejmujące koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) w 2022 r. wyniosły 24 463 mln PLN i kształtowały się na poziomie o 19% wyższym do analogicznego okresu roku 2021. Istotny wpływ na wartość kosztów podstawowej działalności operacyjnej Spółki miał wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej o 8,4 t Cu oraz istotny wzrost cen zakupu materiałów technologicznych, paliw i energii z uwagi na aktualną sytuację rynkową.

Koszty ogółem według rodzaju za 2022 r. w relacji do 2021 r. były wyższe o 18% głównie z uwagi na wyższe zużycie wsadów obcych o 1 727 mln PLN (wzrost ilości o 15 tys. t i wyższa cena o 16%).

Podatek od wydobycia niektórych kopalin był niższy o 502 mln PLN (-14%) pomimo wyższych notowań miedzi wyrażonych w PLN/t, ponieważ w okresie styczeń-listopad 2022 r. Spółka korzystała z ustawowego obniżenia stawki podatku  o 30%.

Koszty według rodzaju KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Amortyzacja śr. trwałych i wartości niemat. 1 504 1 435 +4,8 387 376 377 364
Koszty świadczeń pracowniczych 4 832 4 249 +13,7 1 344 1 168 1 332 988
Zużycie materiałów i energii, w tym: 13 687 10 242 +33,6 3 446 3 291 3 640 3 310
– wsady obce 8 859 7 132 +24,2 2 158 2 077 2 420 2 204
– energia i czynniki energetyczne 1 921 1 230 +56,2 415 574 450 482
Usługi obce 2 238 1 884 +18,8 684 548 530 476
Podatek od wydobycia niektórych kopalin 3 046 3 548 (14,1) 746 647 809 844
Pozostałe podatki i opłaty 487 398 +22,4 140 112 22 213
Pozostałe koszty 101 145 (30,3) 43 13 33 12
Razem koszty rodzajowe 25 895 21 901 +18,2 6 790 6 155 6 743 6 207
 • zużycia materiałów i energii (+1 718 mln PLN) – głównie z uwagi na wyższe ceny gazu, energii elektrycznej, koksów oraz materiałów technologicznych,
 • pracy (+583 mln PLN) – z uwagi na wzrost stawek wynagrodzeń,
 • usług obcych (+354 mln PLN) – głównie z uwagi na wzrost usług transportowych, remontów i konserwacji oraz górniczych robót przygotowawczych,
 • amortyzacji (+69 mln PLN) – wzrost wynika ze zrealizowanych inwestycji w poprzednich okresach.

Decydujący wpływ na poziom kosztów operacyjnych Spółki mają koszty produkcji miedzi elektrolitycznej (przed odjęciem wartości produktów ubocznych), których udział wynosi około 96%.

Koszt produkcji miedzi w koncentracie – C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych) wyniósł odpowiednio: w 2021 r. 2,26 USD/funt i w 2022 r. 2,38 USD/funt. Na wzrost wartości kosztu o 5% wpływ miały głównie wyższe koszty materiałów, usług obcych i koszty pracy opisane powyżej, ale też niższa wycena produktów ubocznych z uwagi na spadek notowań srebra. Pozytywny wpływ na wartość kosztu miało wzmocnienie się dolara amerykańskiego względem złotego oraz  niższy podatek od wydobycia niektórych kopalin.

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych (koszt jednostkowy przed pomniejszeniem o wartość szlamów anodowych zawierających m.in. srebro i złoto) jest wyższy od zrealizowanego w 2021 r. o 5520 PLN/t (16,6%), przy zbliżonej produkcji ze wsadów własnych. Na wzrost kosztu jednostkowego wpłynęły głównie wzrost cen energii, paliw oraz materiałów technologicznych, usługi obce oraz wyższe koszty pracy. Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych jest wyższy w relacji do roku 2021 o 5565 PLN/t (25%) przy nieznacznie niższej wycenie szlamów anodowych z uwagi na spadek notowań srebra.

Wyniki finansowe segmentu KGHM Polska Miedź S.A.

Rachunek wyników

W 2022 r. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 3 533 mln PLN, tj. o 1 636 mln PLN (32%) niższy niż w roku poprzednim.

Podstawowe elementy sprawozdania z zysków lub strat KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Przychody z umów z klientami 28 429 24 618 +15,5 6 646 6 572 7 656 7 555
– korekta przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających (182) (1 651) (89,0) 71 124 (161) (216)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (24 463) (20 514) +19,3 (6 053) (5 943) (6 514) (5 953)
Wynik netto ze sprzedaży 3 966 4 104 (3,4) 593 629 1 142 1 602
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 1 299 3 088 (57,9) (901) 807 1 052 341
– różnice kursowe z tytułu aktywów i zobow. innych niż zadłużenie 500 511 (2,2) (796) 600 477 219
– wycena i realizacja instrumentów pochodnych (222) (445) (50,1) (127) (102) 64 (57)
– odsetki od udzielonych pożyczek i poz. należności finans. 348 304 +14,5 94 97 103 54
– zyski ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 631 1 070 (41,0) (175) 337 409 60
– straty ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (87) (63) +38,1 (6) 55 (96) (40)
– odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udziałów w jedn. zależnych 1 010 ×
– straty z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych (182) ×
– odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie 213 807 (73,6) 31 (10) 139 53
– pozostałe (84) 76 × 78 (170) (44) 52
Przychody i (koszty) finansowe (269) (476) (43,5) 447 (355) (256) (105)
– różnice kursowe z tytułu zobowiązań od zadłużenia (179) (338) (47,0) 436 (315) (223) (78)
– odsetki od zadłużenia (48) (92) (47,8) 17 (30) (20) (15)
– pozostałe (42) (46) (8,7) (6) (10) (13) (12)
Zysk/strata przed opodatkowaniem 4 996 6 716 (25,6) 139 1 081 1 938 1 838
Podatek dochodowy (1 463) (1 547) (5,4) (144) (351) (455) (513)
ZYSK/STRATA NETTO 3 533 5 169 (31,7) (5) 730 1 483 1 325
Amortyzacja ujęta w zysku netto (1 434) (1 363) +5,2 (370) (369) (373) (322)
Skorygowana EBITDA1 5 400 5 474 (1,4) 963 998 1 515 1 924
1 Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej
Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
Wyszczególnienie Wpływ na zmianę wyniku (mln PLN) Charakterystyka
Zwiększenie przychodów
z umów z klientami (+3 811 mln PLN)
+3 963 Zwiększenie przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów (Cu, Ag, Au) z tytułu korzystniejszego średniorocznego kursu walutowego USD/PLN (zmiana z 3,86 do 4,46 USD/PLN)
(2 279) Zmniejszenie przychodów z tytułu niższych notowań miedzi (-520 USD/t, -6%), srebra ( 3,41 USD/troz, -14%) przy niezmienionych notowaniach złota
+1 469 Zmiana korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających z -1 651 mln PLN do 182 mln PLN
+427 Zwiększenie przychodów z tytułu wyższego wolumenu sprzedaży miedzi (+3,5 tys.t, +1%), srebra (+89 t, +7%) i złota (+2,4 tys. troz, +3%)
+231 Zwiększenie pozostałych przychodów ze sprzedaży, w tym przychodów ze sprzedaży towarów, odpadów i materiałów produkcyjnych (+87 mln PLN), kwasu siarkowego (+59 mln PLN), ołowiu rafinowanego (+24 mln PLN), siarczanu miedzi (+19 mln PLN) oraz siarczanu niklu (+18 mln PLN)
Zwiększenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej2 (3 949) Głównie zwiększenie kosztów rodzajowych o 3 994 mln PLN, przede wszystkim w związku ze wzrostem kosztów: zużycia wsadów obcych (+1 727 mln PLN), pozostałych materiałów i energii (+1 718 mln PLN), kosztów świadczeń pracowniczych (+583 mln PLN) oraz wyższego podatku od wydobycia niektórych kopalin (+502 mln PLN)
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych (1 010) Kwota w całości dotyczy 2021 r. i udziałów w spółce holdingowej Future 1 Sp. z o.o. posiadającej pośrednio 100% udziałów w KGHM INTERNATIONAL LTD.
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie (594) Niższy poziom odwróceń strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie z 807 mln PLN do 213 mln PLN. Zmiana ta w większości (+539 mln PLN) dotyczy pożyczek dla Future 1 Sp. z o.o. oraz Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. (spadek z 752 mln PLN do 213 mln PLN)
Wpływ instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających +214 Zwiększenie o 223 mln PLN wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych w pozostałej działalności operacyjnej
Zmniejszenie o 9 mln PLN wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych w działalności finansowej
Straty z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych +182 Brak straty w 2022 r. przy kwocie -182 mln PLN za rok poprzedni w całości dotyczącej utraty wartości udziałów w „Energetyka” Sp. z o.o.
Zyski ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (439) Zmniejszenie zysków ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy z 1 070 mln PLN do 631 mln PLN. Zmiana ta w większości (-455 mln PLN) dotyczy pożyczek (zmniejszenie z 1 056 mln PLN do 601 mln PLN)
Skutki różnic kursowych +148 Zmniejszenie o 11 mln PLN wyniku z tytułu różnic kursowych z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie – w pozostałej działalności operacyjnej
Wzrost o 159 mln PLN wyniku z tytułu różnic kursowych z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia (prezentowane w kosztach finansowych)
Zmniejszenie podatku dochodowego +84 Na zmniejszenie podatku dochodowego wpłynęło zmniejszenie bieżącego podatku dochodowego o 186 mln PLN przy wzroście podatku odroczonego o 51 mln PLN oraz zmianie korekty bieżącego podatku za poprzednie okresy o 51 mln PLN
2 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu

Przepływy pieniężne

Rachunek przepływów pieniężnych KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Zysk przed opodatkowaniem 4 996 6 716 ×0,7 139 1 081 1 938 1 838
Razem wyłączenia przychodów i kosztów 247 (1 216) × 848 (516) (850) 765
Podatek dochodowy zapłacony (1 575) (707) ×2,2 (192) (194) (1 020) (169)
Zmiana stanu kapitału obrotowego (1 877) (2 830) ×0,7 (725) (65) (492) (595)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 791 1 963 ×0,9 70 306 (424) 1 839
Wydatki na rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe (2 731) (2 407) ×1,1 (735) (647) (568) (781)
Wpływy/wydatki z tytułu udzielonych pożyczek 1 043 1 655 ×0,6 52 (11) 576 426
Pozostałe 59 145 ×0,4 7 84 (6) (26)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 629) (607) ×2,7 (676) (574) 2 (381)
Wpływy/wydatki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 253 (1 684) × (99) 507 (65) (90)
Wydatki z tytułu dywidend wypłaconych akcjonariuszom Spółki (600) (300) ×2,0 (600)
Pozostałe (159) (107) ×1,5 (10) 36 (153) (32)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (506) (2 091) ×0,2 (109) (57) (218) (122)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO (344) (735) ×0,5 (715) (325) (640) 1 336
Różnice kursowe dot. środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3) (68) ×0,0 (3) (1) 15 (14)
Stan śr. pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 1 332 2 135 ×0,6 1 332 2 029 2 654 1 332
Stan śr. pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 985 1 332 ×0,7 985 1 703 2 029 2 654

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2022 r. wyniosły +1 791 mln PLN i obejmowały głównie zysk przed opodatkowaniem w wysokości 4 996 mln PLN skorygowany o wyłączenia przychodów i kosztów w wysokości +247 mln PLN, pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy w wysokości 1 575 mln PLN oraz zmniejszenie stanu kapitału obrotowego o 1 877 mln PLN. Na zmianę stanu kapitału obrotowego wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie stanu zapasów (-2 027 mln PLN) przy wzroście zobowiązań handlowych o 225 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w 2022 r. wyniosły -1 629 mln PLN i obejmowały głównie wydatki na rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe w kwocie -2 731 mln PLN oraz saldo wpływów i wydatków z tytułu udzielonych pożyczek +1 043 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w tym samym okresie wyniosły -506 mln PLN i obejmowały głównie wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 600 mln PLN.

Po uwzględnieniu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych saldo środków pieniężnych w 2022 r. uległo zmniejszeniu o 347 mln PLN i wyniosło 985 mln PLN.

Sytuacja majątkowa oraz źródła finansowania majątku

Aktywa KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)
31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (%) 30.09.2022 30.06.2022 31.03.2022
Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe 22 497 20 995 +7,2 21 855 21 511 20 789
Inwestycje w jednostki zależne inne niż pożyczki udzielone 3 701 3 691 +0,3 3 701 3 698 3 691
Instrumenty finansowe, w tym: 10 392 9 931 +4,6 11 419 10 684 9 898
– pożyczki udzielone 8 763 8 249 +6,2 9 590 8 605 8 190
Pozostałe aktywa niefinansowe 117 54 ×2,2 -12 927 -35 841 -34 327
Aktywa trwałe 36 707 34 671 +5,9 24 048 52 51
Zapasy 7 523 5 436 +38,4 6 673
Należności od odbiorców 620 600 +3,3 740 6 534 5 838
Należności z tytułu podatków 312 301 +3,7 227 873 837
Pochodne instrumenty finansowe 796 254 ×3,1 826 249 193
Należności z tytułu cash poolingu 588 498 +18,1 489 587 192
Pozostałe aktywa finansowe 322 289 +11,4 432 351 106
Pozostałe aktywa niefinansowe 142 77 +84,4 170 248 178
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 985 1 332 (26,1) 1 703 245 144
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży × 2 029 2 654
Aktywa obrotowe 11 288 8 787 +28,5 11 260 11 261 10 142
RAZEM AKTYWA 47 995 43 458 +10,4 35 308 47 206 10 193
Suma aktywów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 47 995 mln PLN, co oznacza zwiększenie w porównaniu ze stanem na koniec 2021 r. o 4 537 mln PLN, tj. o 10%, na co złożyły się przede wszystkim zwiększenie wartości:
 • zapasów o 2 087 mln PLN, w tym półproduktów i produktów w toku (+1 235 mln PLN, produktów gotowych (+479 mln PLN) oraz materiałów (+379 mln PLN),
 • rzeczowych i niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych o 1 502 mln PLN, wynikających z realizacji inwestycji – wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne w 2021 r. wyniosły 2 741 mln PLN,
 • długoterminowych instrumentów finansowych o 461 mln PLN, w tym udzielonych pożyczek (+514 mln PLN),
 • krótkoterminowych pochodnych instrumentów finansowych o 542 mln PLN,

przy zmniejszeniu wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o -347 mln PLN.

Kapitały własne i zobowiązania KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)
31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (%) 30.09.2022 30.06.2022 31.03.2022
Kapitał akcyjny 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych (395) (1 670) (76,3) (1 049) (643) (1 921)
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody (702) (329) ×2,1 (602) (428) (440)
Zyski zatrzymane 28 772 25 839 +11,4 28 777 28 047 27 164
Kapitał własny 29 675 25 840 +14,8 29 126 26 976 26 803
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 5 000 5 180 (3,5) 5 298 4 590 4 559
Pochodne instrumenty finansowe 719 1 133 (36,5) 1 543 1 078 1 163
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 394 2 040 +17,4 2 323 2 062 2 104
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych 1 233 811 +52,0 896 888 460
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 965 543 +77,7 (9 757) (8 368) (8 027)
Zobowiązania długoterminowe 10 311 9 707 +6,2 303 250 259
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 1 124 382 ×2,9 1 279 1 122 1 059
Zobowiązania z tytułu cash poolingu 321 360 (10,8) 329 267 340
Pochodne instrumenty finansowe 434 888 (51,1) 519 369 1 147
Zobowiązania wobec dostawców i podobne 2 819 2 613 +7,9 2 503 2 732 2 438
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 365 1 130 +20,8 1 162 1 329 1 244
Zobowiązania z tytułu podatków 1 061 1 291 (17,8) 1 152 1 072 1 660
Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 110 98 +12,2 169 94 96
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 775 1 149 (32,6) 1 218 1 833 1 202
Zobowiązania krótkoterminowe 8 009 7 911 +1,2 8 331 8 818 9 186
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe 18 320 17 618 +4,0 19 165 18 230 17 926
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 47 995 43 458 +10,4 48 291 45 206 44 729
 • kapitałów własnych o 3 835 mln PLN, głównie w związku z wypracowanym w 2022 r. zyskiem netto w wysokości 3 533 mln PLN,
 • zobowiązań pracowniczych (+589 mln PLN),
 • zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych (+562 mln PLN),
 • rezerw na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych (+422 mln PLN),
 • zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego (+415 mln PLN),
 • zobowiązań wobec dostawców i podobnych (+206 mln PLN)
 • pochodnych instrumentów finansowych (-868 mln PLN),
 • zobowiązania z tytułu podatków (-230 mln PLN).

Aktywa warunkowe i zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Aktywa warunkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 373 mln PLN i dotyczyły przede wszystkim należności wekslowych w kwocie 253 mln PLN oraz otrzymanych przez Spółkę gwarancji w kwocie 115 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółka posiadała zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i akredytyw na łączną kwotę 1 609 mln PLN.

 • Sierra Gorda S.C.M. – zabezpieczenie realizacji zawartych umów w kwocie 969 mln PLN (na 31 grudnia 2021 r. 670 mln PLN): 969 mln PLN (220 mln USD) – gwarancja korporacyjna (finansowa) zabezpieczająca spłatę kredytu Revolving Credit Facility, okres ważności gwarancji do września 2024 r. Wycena bilansowa zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji finansowej ujęta w księgach wynosi 57 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. 58 mln PLN).
 • 126 mln PLN – zabezpieczenie należytego wykonania przez Spółkę przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most” (na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 124 mln PLN), okres ważności gwarancji do 1 roku,
 • 461 mln PLN (90 mln USD, 18 mln CAD) – zabezpieczenie kosztów rekultywacji kopalni Robinson, kopalni Podolsky i projektu Victoria (na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 402 mln PLN, tj. 90 mln USD, 12 mln CAD), okres ważności gwarancji do 1 roku,
 • 14 mln PLN – zabezpieczenie roszczeń na rzecz Marszałka Województwa Dolnośląskiego na pokrycie kosztów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, okres ważności gwarancji do 6 marca 2023 r.,
 • 2 mln PLN – zabezpieczenie zobowiązań związanych z należnościami celno-podatkowymi, okres ważności gwarancji bezterminowy,
 • 7 mln PLN (2 mln PLN i 2 mln CAD) – zabezpieczenie zobowiązań związanych z należytym wykonaniem zawartych przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółki z Grupy Kapitałowej umów (na dzień 31 grudnia 2021 r.
 • w kwocie 10 mln PLN, tj. 3 mln PLN i 2 mln CAD), okres ważności gwarancji do 3 lat,
 • 30 mln PLN – zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Dom Maklerski z tytułu rozliczeń transakcji na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A., okres ważności gwarancji do 31 grudnia 2022 r.
Wyniki wyszukiwania