Raport zintegrowany
2022

Kapitał produkcyjny

Najważniejszy kapitał stanowiący wynik działania kapitału finansowego, ale także stanowiący bezpośrednio o rozwoju tamtego kapitału.

Kapitał produkcyjny (manufactured capital) stanowiony jest w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź przez wytworzone (wyprodukowane) przedmioty (obiekty) fizyczne (w odróżnieniu od naturalnych obiektów fizycznych), przeznaczone do zastosowania w procesie produkcji towarów lub świadczenia usług, w tym budynki, urządzenia, infrastrukturę. Choć kapitał ten często tworzony jest przez inne podmioty, obejmuje on również aktywa raportującej jednostki przeznaczone do sprzedaży lub do własnego użytku.

Kapitał produkcyjny Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź stanowią przede wszystkim aktywa trwałe, w tym głównie infrastruktura kopalń, zakładów wzbogacania rud oraz hut i walcowni metali. W jego skład wchodzi również infrastruktura związana z realizacją funkcji uzupełniających dla powyższej działalności głównych segmentów produkcyjnych, w tym infrastruktura transportowa, zbiórki złomów, wodno-kanalizacyjna, energetyczna, gospodarki odpadami, informatyczna itp.. W ramy swego kapitału produkcyjnego Grupa zalicza także ład korporacyjny oraz wszystkie elementy systemu zarządzania jakością funkcjonujące w spółkach Grupy.

Najważniejsze dane wskaźnikowe dotyczące kapitału produkcyjnego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź:
Lp Nazwa wskaźnika Wartość
31.12.2021 31.12.2022
1 Zakłady górnicze/kopalnie [szt.] 7 7
2 Huty [szt.] 3 3
3 Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 2586 2877
4 Wydobycie urobku (ww.) w przeliczeniu na pracownika kopalni [t]1 2540 2565
5 Produkcja Cu elektrolitycznej w przeliczeniu na pracownika huty [t 1 31/160 31/162
6 Uzysk hutniczy Cu [%]1 98,33 98,08
1) KGHM Polska Miedź S.A.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa górnicze (kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali szlachetnych) zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Kluczowe aktywo zagraniczne – kopalnia Sierra Gorda, będąca wspólnym przedsięwzięciem KGHM INTERNATIONAL LTD., South32, zlokalizowana jest w Chile. Ponadto w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się projekt górniczy w fazie przedoperacyjnej (Victoria), jak i inne projekty eksploracyjne.

Najważniejsze informacje dotyczące zarządzania kapitałem produkcyjnym w roku 2022 w kontekście roku 2021:

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym procesem produkcyjnym, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie.

Górnictwo KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje trzy oddziały wydobywcze: ZG „Lubin”, ZG „Rudna”, ZG „Polkowice-Sieroszowice”. W kolejnej fazie Oddział Zakłady Wzbogacania Rud przygotowuje koncentrat dla hut, a Oddział Zakład Hydrotechniczny jest odpowiedzialny za składowanie i zagospodarowywanie odpadów powstałych w procesie wzbogacania rud miedzi. W ramach struktury organizacyjnej KGHM działają dwa oddziały hutnicze: HM „Legnica” i HM „Głogów” oraz walcownia HM „Cedynia”. HM „Legnica” oraz HM „Głogów” należą do prestiżowego programu Copper Mark, mogąc korzystać z certyfikatu potwierdzającego efektywną i zgodną z najwyższymi standardami produkcję miedzi. W ciągu technologicznym Huty Miedzi „Legnica” zabudowano także węzeł topienia złomów miedzi wysokiej jakości, który stanowi pierwszy etap dla projektowanej Hybrydowej Huty w Legnicy. Docelowo zostanie on uzupełniony o Bazę Obrotu Złomem, gdzie będzie przygotowywany materiał wsadowy do przetopu w Hucie Miedzi „Legnica” i w Hucie Miedzi „Głogów”. W ramach realizacji pierwszego etapu Hybrydowej Huty w Legnicy zastosowano technologię topienia złomów miedzi z zastosowaniem pieca Wychylnego Topielno-Rafinacyjnego (WTR). Zastosowany piec WTR pozwala na przetop złomów miedzi o średniej zawartości 95% Cu, z wydajnością optymalną do 90 tys. Mg miedzi anodowej/rok.

Obok powyższego prowadzono także prace w obszarach poszukiwawczych. W ramach koncesji „Retków-Ścinawa” oraz „Głogów” kontynuowano prace i roboty geologiczne. Na początku listopada 2022 r. organ koncesyjny zatwierdził na wniosek KGHM dokumentację geologiczną kolejnego złoża rud miedzi – o nazwie „Retków-Grodziszcze”. Obszar złoża „Retków-Grodziszcze” został wydzielony z koncesji eksploracyjnej „Retków-Ścinawa”. W marcu 2022 r. została także zmieniona koncesja w obszarze „Głogów”. Kontynuowano również prace geologiczne na terenie koncesji „Synklina Grodziecka” i „Konrad”. Wykonywano również prace analityczne i koncepcyjne dotyczące synergii prac koncesyjnych z sąsiednimi obszarami koncesji geologicznych KGHM w obszarze koncesji „Bytom Odrzański”. Na obszarze koncesji „Kulów-Luboszyce” kontynuowano z kolei poszukiwanie otworami wiertniczymi z powierzchni. W obszarze koncesji „Radwanice” realizowano rozpoznanie geologiczne podziemnymi wyrobiskami górniczymi oraz wykonano powierzchniowe badania geofizyczne. Na terenie koncesji „Puck” rozpoczęto z kolei realizację kolejnych otworów wiertniczych. Zmieniono także koncesję – poprzez zatwierdzenie dodatku do Projektu Robót Geologicznych. Z kolei dla koncesji „Nowe Miasteczko” opracowano koncepcję prowadzenia dalszych prac geologicznych. Złożono w związku z tym do organu koncesyjnego wniosek o zmianę koncesji.

W segmencie działają trzy kopalnie (kopalnia Robinson oraz Kopalnia Carlota w Stanach Zjednoczonych i Kopalnia McCreedy West w Kanadzie) a także dwa projekty górnicze: Projekt Victoria i Projekt Ajax.

Kopalnia Robinson zlokalizowana jest w stanie Nevada. Obejmuje ona trzy duże wyrobiska: Liberty, Tripp-Veteran oraz Ruth. Obecnie eksploatowane jest wyrobisko Ruth. Wydobyta za pomocą konwencjonalnych metod ruda siarczkowa jest następnie wzbogacana w procesie flotacji. Produktem końcowym jest koncentrat miedzi i złota oraz osobno koncentrat molibdenu.

Kopalnia Carlota znajduje się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, w regionie górniczym Miami-Globe, w stanie Arizona. Wydobycie rudy miedzi z kopalni Carlota odbywa się konwencjonalnymi metodami, typowymi dla kopalń odkrywkowych metali, tj. urabiania skał za pomocą materiałów wybuchowych i transportu urobku z wykorzystaniem wozów odstawczych. W 2018 roku wznowiono produkcję w obszarze Eder South, natomiast w 2021 roku rozpoczęto eksploatację górniczą w obszarze Eder North. Przeróbka rudy tlenkowej, ze względu na jej charakter, odbywa się poprzez ługowanie na hałdzie, ekstrakcję uzyskanego roztworu oraz elektrolizę miedzi metalicznej ze stężonego roztworu. Produktem końcowym jest miedź elektrolityczna w postaci katod. Na dzień 30 czerwca 2022 roku dokonano ponownej oceny kryteriów określonych przez MSSF 5, na podstawie których Carlota Copper Company została zakwalifikowana jako aktywo przeznaczone do sprzedaży. W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Jednostki Dominującej na dzień 30 czerwca 2022 roku dokonał przekwalifikowania aktywów i zobowiązań spółki do działalności kontynuowanej, z uwagi na fakt, że sprzedaż nie była wysoce prawdopodobna. Proces sprzedaży aktywów górniczych Carlota Copper Company nie został zakończony. Zgodnie z MSSF 5.27 bezpośrednio po przekwalifikowaniu ustalono wartość odzyskiwalną aktywów Carlota Copper Company. Nie wystąpiły istotne różnice w stosunku do wartości bilansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku. W listopadzie 2022 roku proces sprzedaży Carlota Copper Company został wznowiony, jednak w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej nie jest on zaawansowany na tyle, aby stwierdzić, że sprzedaż jest wysoce prawdopodobna. Tym samym na dzień 31 grudnia 2022 roku aktywa spółki i związane z nimi zobowiązania nie są ujmowane jako przeznaczone do zbycia.

Zagłębie Sudbury położone jest w środkowym Ontario w Kanadzie, około 400 km na północ od Toronto. KGHM INTERNATIONAL LTD. posiada tam szereg aktywów, jednak eksploatacja górnicza od kwietnia 2019 roku odbywa się wyłącznie w kopalni podziemnej McCreedy West, ze względu na to, że w stan Care & Maintenance przeszła kopalnia Morrison/Levack. Eksploatacja prowadzona jest przy pomocy technik górniczych uzależnionych od geometrii złoża – głównie jest to zmechanizowana metoda selektywnego wybierania z podsadzaniem kolejnych poziomów od dołu do góry oraz z wydzielaniem podpoziomów. Całość pozyskiwanej rudy miedzi i nikl,u wraz z metalami szlachetnymi, jest przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale.

Projekt Victoria zlokalizowany jest w kanadyjskiej prowincji Ontario. W 2022 roku kontynuowano prace na terenie projektu związane z przygotowaniem wybranych elementów infrastruktury powierzchniowej do dalszego rozwoju projektu. Zakończono m.in. budowę wieży szybowej jednego z dwóch docelowych szybów, nastąpił znaczący postęp w zakresie budowy fundamentów budynku maszyn wyciągowych, zakończono budowę stacji oczyszczania wody. Trwały także prace związane ze zbiornikiem wody kopalnianej. Kontynuowano również prace inżynieryjne związane z budową szybu produkcyjnego, a także działania związane z utrzymaniem dobrych relacji i współpracą z kluczowymi interesariuszami projektu.

Projekt Ajax zlokalizowany jest w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. W związku z nieprzyznaniem Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate), w 2022 roku kontynuowano prace związane głównie z monitoringiem oraz zabezpieczeniem terenu projektu zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

W ramy segmentu wchodzi obecnie Koplania Sierra Gorda. Do 26 kwietnia 2022 była to również Kopalnia Franke.

Kopalnia Sierra Gorda zlokalizowana jest na pustyni Atacama, na północy Chile. Kopalnia rozpoczęła produkcję komercyjną (od tego momentu sporządza sprawozdanie z zysków lub strat z działalności) 1 lipca 2015 roku. Wydobycie rudy obejmuje urabianie jej za pomocą materiałów wybuchowych, załadunek oraz transport wozami odstawczymi do zakładu przeróbczego, gdzie następnie poddawana jest ona procesom kruszenia i mielenia. Produktem końcowym procesu zakładu przeróbczego Sierra Gorda jest koncentrat miedzi oraz koncentrat molibdenu. W roku 2022 Sierra Gorda koncentrowała się na implementacji programu optymalizacyjnego, zorientowanego na poprawę pracy kopalni, zakładu przeróbczego, infrastruktury oraz zbiornika odpadów poflotacyjnych. Obecnie większość zasobów rudy tlenkowej planowanych do przerobu została wydobyta i zdeponowana w pobliżu lokalizacji przyszłego zakładu ługowania i odzysku miedzi (SX-EW).

W IV kwartale 2021 roku pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a drugim, ówczesnym, wspólnikiem wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M. – Sumitomo (Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation) zostało zawarte porozumienie dotyczące sprzedaży projektu SG Oxide do Sierra Gorda S.C.M., gdzie data sprzedaży ustalona została na 1 stycznia 2022 roku. Płatność gotówką nastąpiła 4 marca 2022 roku, a zysk ze sprzedaży wynosił 135 mln PLN. Projekt Sierra Gorda Oxide zakłada ługowanie tlenkowej rudy miedzi Sierra Gorda na hałdzie permanentnej oraz produkcję wysokiej jakości katod miedzi w instalacji ekstrakcji i elektrowydzielania (SX-EW), o zdolności produkcyjnej ok. 30 tys. t/rok. 26 kwietnia 2022 r. Grupa Kapitałowa KGHM zbyła 100% udziałów spółki Sociedad Contractual Minera Franke, będącej właścicielem kopalni Franke w Chile, na rzecz Minera Las Cenizas S.A. za wynegocjowaną początkową cenę nabycia w wysokości 25 mln USD.

Z punktu widzenia zabezpieczenia pracy ciągu technologicznego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź, głównie segmentu KGHM Polska Miedź S.A., istotne są inne spółki polskie, działające głównie na jego rzecz, w tym m.in.:

  • PeBeKa S.A. – wykonawca robót górniczych,
  • KGHM ZANAM S.A. – dostawca i serwisant maszyn górniczych, świadczy również usługi utrzymania ruchu w wybranych obszarach i uczestniczy w realizacji zadań inwestycyjnych,
  • KGHM Metraco S.A. – dostawca złomów miedzi,
  • „Energetyka” Sp. z o.o. – spółka zabezpiecza część potrzeb energetycznych KGHM Polska Miedź S.A.,
  • POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. – główna spółka logistyczna w Grupie Kapitałowej.

W zakresie pozostałych jednostek – spółek non core, znaczącą część aktywów stanowią inwestycje z obszaru szeroko rozumianej ochrony zdrowia, w tym Polska Grupa Uzdrowisk.

Wszystkie powyższe elementy kapitału produkcyjnego są zarządzane w oparciu o kompleksowy zintegrowany system zarządzania, opierający się z jednej strony na szczegółowych zasadach ładu korporacyjnego, a z drugiej na kartach, procedurach, instrukcjach i zapisach jakości.

Wyniki wyszukiwania