Raport zintegrowany
2022

Dialog i zaangażowanie społeczne

GRI

KGHM prowadzi działania pod hasłem „Dobry sąsiad i zaufany inwestor”. Wspiera społeczności, organizacje społeczne, instytucje związane z nauką, kulturą i sportem.

GRI
  • 203-1

Promuje aktywny tryb życia oraz pomaga potrzebującym. Jednym z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu jest Fundacja KGHM Polska Miedź, która prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną. Pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji.

W relacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym jednym z najważniejszych działań jest prowadzenie dialogu z samorządami i społecznościami lokalnymi, znajdującymi się na terenach, na które swoją działalnością KGHM może wywierać wpływ. Szczególnym istotnym obszarem jest dla KGHM Zagłębie Miedziowe i tereny Dolnego Śląska, gdzie Spółka posiada najsilniejsze relacje gospodarcze, a jej zaangażowanie społeczne jest największe.

Do kluczowych interesariuszy strony społecznej KGHM należą:

mieszkańcy Zagłębia Miedziowego
władze samorządowe
przedstawiciele biznesu
przedstawiciele nauki
przedstawiciele stowarzyszeń i lokalnych organizacji pożytku publicznego

Działania podejmowane przez KGHM od wielu lat skupiają się na aktywnym uczestnictwie w życiu lokalnych społeczności i szeroko rozumianego otoczenia społecznego. Ważną rolą jest również bycie animatorem życia społecznego i realizowanie w tym zakresie szeregu programów, w tym dotyczących promocji zdrowia, sportu, kultury, edukacji czy projekty przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym.

Wydatki ponoszone przez Spółkę na wspieranie kultury w roku 2022 wyniosły 10 504 491,20 PLN. Inicjatywy sportowe Spółka wsparła w wysokości 37 086 234,62 PLN.

W 2022 r. KGHM Polska Miedź S.A. przekazała Fundacji KGHM Polska Miedź darowiznę finansową na cele statutowe w wysokości 42 000 000 PLN, a spółki Grupy Kapitałowej łącznie 253 000 PLN.

10 504 491,20
PLN
Wydatki ponoszone przez Spółkę na wspieranie kultury w roku 2022
37 086 234,62
PLN
Wysokość wsparcia inicjatyw sportowych przez Spółkę
42 000 000
PLN
KGHM Polska Miedź S.A. przekazała Fundacji KGHM Polska Miedź darowiznę finansową na cele statutowe

Wsparcie Fundacji to jedno z priorytetowych zadań w ramach współpracy z organizacjami społecznymi. Warto jednak dodać, że Spółka wspiera też liczne organizacje branżowe, będąc ich członkiem. W roku 2022 kwota składek, które opłacił KGHM, na rzecz organizacji, do których przynależność jest nieobowiązkowa, to: 14 792 997,33 PLN.

Współpraca z samorządami

Realizowana współpraca z samorządami jest różnorodna i podejmowana w kilku wymiarach – od wsparcia merytorycznego po finansowe.

Kluczowe inicjatyw w 2022 r.:

Zorganizowanych przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź. Pierwsza poświęcona była pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Podczas spotkania podsumowana została współpraca na linii Spółka – samorządy oraz organizacje pozarządowe w zakresie przekazanego wsparcia i akcji pomocowych. Kolejna, pt. „Strategie zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”, dotyczyła zasad finansowania zadań oraz pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych oraz dostosowania KGHM i samorządów do wyzwań związanych z implementacją tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Trzecie spotkanie pt. „KGHM dla samorządów” odnosiło się do współpracy z gminami i powiatami Zagłębia Miedziowego. Podczas ostatniej konferencji pt. „Efektywność energetyczna w jednostkach samorządu terytorialnego” skupiono się na omówieniu rozwiązań organizacyjnych i technicznych dla samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem modelu ESCO – wsparcia finansowego inwestycji. Była to okazja do zaprezentowania przez ekspertów z KGHM założeń i celów Polityki Klimatycznej Spółki.

W ramach których prowadzono dialog międzysektorowy z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych, omawiając m.in. propozycje wspólnych inicjatyw w ważnych społecznie obszarach, w tym działania profilaktyczne w obszarach wsparcia: zdrowia psychicznego mieszkańców regionu, zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży czy rodzinnej pieczy zastępczej.

KGHM przekazał w sumie 3,5 mln PLN, które zostały przeznaczone m.in. na modernizacje świetlic wiejskich, doposażenie placów zabaw czy projekty dotyczące realizacji profilaktyki zdrowotnej. W gminie Rudna wsparcie finansowe od KGHM pozwoliło na zakup karetki transportowej. W Głogowie udało się przeprowadzić szereg badań zdrowotnych z zakresu endokrynologii, nefrologii czy badania wzroku. Gmina Kotla zakupiła dla mieszkańców wyposażenie placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych. Z kolei w Legnicy przeprowadzona była kampania „Moje siódme niebo” wspierająca zdrowy tryb życia i promująca aktywność na świeżym powietrzu. W gminie Lubin kontynuowane były zajęcia z nauki gry w szachy dla dzieci oraz lekcje edukacyjne z zakresu ochrony środowiska. W gminie Jerzmanowa sfinansowane zostały wyjazdy na basen dla dzieci ze szkół podstawowych.

Współpraca ze społecznościami lokalnymi

W działaniach społecznych KGHM dąży do budowania synergii tak, aby podejmowane inicjatywy były wartością dla różnych grup interesariuszy. Z tego względu w 2022 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podjęła szereg inicjatyw prorodzinnych skierowanych do pracowników i społeczności lokalnej. W 2022 r. działania prospołeczne prowadziły wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej. Większość z nich wdrażała zarówno działania będące realizacją odpowiedzialności wobec społeczeństwa, jak też projekty budujące współpracę ze społecznościami lokalnymi w miejscach działań spółek Grupy.

Kluczowe inicjatywy w 2022 r.:

Działa od 2020 r. i jest formą docenienia pracowników, którym urodziło się lub adoptowali dziecko – każdy z nich otrzymuje specjalne gratulacje i upominki. Jest to wyraz docenienia przez spółkę wymagającej roli rodzica. W 2022 r. przekazaliśmy pakiety dla 457 pracowników KGHM. Inicjatywę kontynuowano także w jednym z miast Zagłębia Miedziowego (Głogów).

Pracownicy KGHM mają możliwość skorzystania z jednodniowych warsztatów dla mam i ojców, które pomagają wzmocnić kompetencje rodzicielskie oraz pogłębić relację rodzic – dziecko. Uzupełnieniem tych działań była możliwość udziału w corocznym ojcowskim forum Tato.net.

Organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. W ramach edycji w 2022 r. zorganizowano dla pracowników i ich rodzin: festyn rodzinny, liczne konkursy oraz wydano broszurę. Akcja swoim zasięgiem objęła 18,5 tys. pracowników KGHM Polska Miedź S.A. oraz osiemnastu spółek z Grupy Kapitałowej KGHM.

Była kontynuacją i pogłębieniem działań zainicjowanych w 2019 r. Celem kampanii jest zmiana postrzegania rodzicielstwa zastępczego na terenie LGOM i zwiększenie liczby kandydatów na rodziców zastępczych. Działania w 2022 r. obejmowały współpracę z instytucjami odpowiadającymi za rodzinną pieczę zastępczą – zrealizowano szereg działań promujących rodzicielstwo zastępcze.

W 2022 r. odbyła się kolejna edycja Akademii NGO, w ramach której dofinansowano szkolenia partnerskich organizacji pozarządowych.

W których uczestniczyło łącznie ponad 8 tys. uczniów, 5 tys. rodziców oraz ok. 1 tys. nauczycieli.

W ramach którego zrealizowano szereg działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego. Dodatkowo dofinansowano 9 projektów realizowanych w tym obszarze przez organizacje pozarządowe na terenie Zagłębia Miedziowego. Wprowadzono także benefit wsparcia psychologicznego dla pracowników KGHM i ich rodzin. W 2022 r. ponad 8 tys. osób skorzystało z profesjonalnej pomocy, a bezpłatne konsultacje pomogły ratować związki, rodziny oraz pozwoliły zadbać o dobrostan pracowników KGHM, ich najbliższych oraz mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Skierowany do samorządów i podlegających pod nie instytucji. Dzięki jego realizacji przekazano bezpłatne e-prenumeraty wybranych czasopism dla bibliotek i szkół Zagłębia Miedziowego.

Wśród pracowników Grupy Kapitałowej KGHM zrealizowano 12 edycji warsztatów rodzicielskich, a rodzice z terenu Zagłębia Miedziowego uczestniczyli w 25 edycjach Szkoły Rodziców i Wychowawców oraz innych inicjatywach prorodzinnych.

Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu od KGHM, Fundacji miedziowej spółki i Urzędu Marszałkowskiego. Oddział został powiększony o nowoczesną pracownię diagnostyczną i dodatkowe 22 łóżka dla pacjentów.

Jest to przewodnik turystyczny po Zagłębiu Miedziowym z propozycjami tras turystycznych i ponad 270 miejsc na mapie, które można zobaczyć, który został utworzony we współpracy z lokalnymi samorządami. Celem aplikacji jest promowanie aktywnego stylu życia i poszerzanie wiedzy mieszkańców Zagłębia Miedziowego o lokalnych atrakcjach turystycznych. W 2022 r. m.in. dodane zostały nowe trasy, których część powstała dzięki pracownikom KGHM Polska Miedź S.A. w ramach konkursu wakacyjnego. Obecnie aplikacja zawiera 33 trasy i ponad 380 punktów na mapie, w tym miejsca bezpośrednio związane z Polską Miedzią.

Wybrane przykłady działań prospołecznych w spółkach z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r.
Działanie w zakresie odpowiedzialności wobec społeczeństwa i współpracy ze społecznościami lokalnymi  Spółka  
Zbiórki, darowizny, akcje charytatywne na rzecz uchodźców z Ukrainy Większość spółek GK KGHM
Zbiórki, darowizny, akcje charytatywne na rzecz społeczności lokalnej Większość spółek GK KGHM
Inicjatywy na rzecz rodziny i dzieci Większość spółek GK KGHM
Inicjatywy na rzecz propagowania nauki, techniki, sportu i rekreacji, w tym:
  • praktyki zawodowe
  • współpraca z uczelniami
  • zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Większość spółek GK KGHM
Uczestnictwo w lokalnych organach opiniodawczych i doradczych w zakresie zrównoważonego rozwoju i innych W szczególności Nitroerg S.A.
  • Programy aktywizacji zawodowej oraz propagowanie wiedzy w zakresie górnictwa wśród społeczności lokalnej
  • Inicjatywy propagujące ochronę dziedzictwa i kultury lokalnych społeczności
  • Wspieranie ludności rdzennej
  • Wspieranie lokalnych szkół i placówek opieki nad dziećmi, w tym stypendia i darowizny oraz programy edukacyjne
Spółki zagraniczne KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Sierra Gorda S.C.M.
Wyniki wyszukiwania