Raport zintegrowany
2022

Kierunki rozwoju Grupy

Zaktualizowana Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia Spółki do prowadzonej działalności biznesowej i długofalowego myślenia o przyszłości przedsiębiorstwa.

Misja i wizja Spółki pozostały bez zmian. Zaktualizowane cele Strategii odzwierciedlają zmiany w otoczeniu – utrzymane cztery strategiczne kierunki rozwoju (Elastyczność, Efektywność, Ekologia oraz E-przemysł) zostały uzupełnione o dodatkowy, piąty element – Energię.

Misja, wizja i kierunki rozwoju Strategii KGHM Polska Miedź S.A.

Strategia „5E” obejmuje obecnie 5 filarów (Działalność podstawowa, Nowa działalność, Działalność wspierająca, Zdrowie, Prospołeczność), które bazują na 5 zaktualizowanych kierunkach rozwoju.

5 filarów bazujących na pięciu kierunkach rozwoju w Strategii KGHM Polska Miedź S.A.

Poszczególnym filarom przypisane zostały zindywidualizowane cele główne oraz kluczowe mierniki sukcesu. Wskaźniki bazowe pochodzą z 2020 r., aby zachować spójności z bazą określoną dla Polityki Klimatycznej i utrzymać możliwość wykazania efektów w perspektywie pełnej dekady.

Kluczowe założenia dla poszczególnych filarów strategii

  • Zaawansowane technologie i B+R tworzące inteligentny ciąg produkcyjny.
  • Optymalizacja produkcji górniczej w kraju i za granicą zapewniająca długoterminową ciągłość działania.
  • Lider rozwoju niskoemisyjnych zdolności wydobywczych nowych złóż metali i minerałów w Polsce.
  • Rozwój hutnictwa z wykorzystaniem efektywnego przetwórstwa opartego na założeniach Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
Cel główny Cele na 2030 r.: Poziom bazowy (2020 r.)
Umacnianie pozycji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jako globalnego gracza w sektorze górnictwa i hutnictwa 1. Krajowa produkcja miedzi – ok. 600 tys. t miedzi elektrolitycznej (w tym na podstawie zwiększonego przerobu materiałów obcych i miedzi z recyklingu) ok. 560 tys. t miedzi elektrolitycznej
2. Zagraniczna produkcja miedzi – Zwiększenie produkcji z zagranicznych aktywów KGHM poprzez przedłużenie czasu życia czynnych kopalni, rozwój aktywów w ramach posiadanego portfela projektów górniczych oraz zwiększenie bazy zasobowej dzięki realizacji Strategii Eksploracji Zagranicznej ok. 150 tys. t miedzi płatnej
3. Produkcja srebra – Utrzymanie pozycji w pierwszej trójce producentów srebra na świecie (ok. 1200 t srebra rocznie) ok. 1320 t srebra
4. Rentowność – 10,2% – Średni poziom ROCE (return on capital employed, wskaźnik rentowności kapitału stałego) z ostatnich 3 lat 8,5%
5. Konkurencyjność kosztowa – 3 decyl 4 decyl
  • Jeden z wiodących wytwórców przyjaznej środowisku energii elektrycznej, wspierający transformację energetyczną Polski.
  • Ekspansja wzdłuż łańcucha wartości poprzez rozwój produkcji nowych produktów z miedzi i innych metali (w tym nawiązywanie współpracy z partnerami w Polsce i za granicą).
Cel główny Cele na 2030 r.: Poziom bazowy (2020 r.)
Dywersyfikacja oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez budowę własnych mocy wytwórczych z niskoemisyjnych źródeł 1. Wyprodukowana energia – min. 50% konsumpcji 22% konsumpcji (694 GWh)
2. Redukcja szacowanej emisji CO2 wynikającej ze zużycia energii elektrycznej – 1,0 mln t eCO2 1,6 mln t eCO2
3. Dywersyfikacja oferty handlowej w zakresie metali (Wzrost udziału nowych półproduktów z miedzi i wysokoprzetworzonych produktów z miedzi (drutu OFE-Cu, granulatu OFE-Cu) i innych metali w ogólnej sprzedaży Grupy Kapitałowej) – 10% 2%
  • Znaczący dostawca rozwiązań Smart Mining w obszarze produktów i usług sprzedawanych w Polsce i globalnie.
  • Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost jej wartości.
Cel główny Cele na 2030 r.: Poziom bazowy (2020 r.)
Zredefiniowanie sposobu wykorzystania posiadanych aktywów wspierających działalność podstawową 1. Recykling złomów – ok. 350 tys. t złomów miedzi rocznie (materiały miedzionośne o różnej procentowej zawartości metali) 124 tys. t złomów miedzi
2. Przychody ze sprzedaży z rynków zewnętrznych wybranych Spółek Grupy Kapitałowej – zakładając 2020 r. jako rok bazowy = 100%: wzrost do 2030 r. o 147% do roku bazowego dla spółek KGHM Zanam S.A., Nitroerg S.A., PeBeKa S.A. oraz 163% do roku bazowego dla spółki DMC Mining Services Ltd. 2020 r. jako rok bazowy = 100%

 

  • Rozwój działalności prozdrowotnej i uzdrowiskowej jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia obywateli.
Cel główny Cele na 2030 r.: Poziom bazowy (2020 r.)
Rozwój posiadanych aktywów uzdrowiskowych jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia całego społeczeństwa
1. LTIFR – Dążenie do 0 wypadków LTIFR – 7,3
2. TRIR – Dążenie do 0 wypadków TRIR – 0,52
3. Poziom wsparcia na Obszar Zdrowie realizowany przez Fundację KGHM Polska Miedź – ok. 7 mln PLN ok. 11,5 mln PLN1
1) Ze względu na sytuację epidemiczną obszar działalności „Zdrowie i Bezpieczeństwo” Fundacji KGHM Polska Miedź w 2020 r. był szczególnie priorytetowy, stąd znacznie wyższe dofinansowania w tym zakresie w roku bazowym.
  • Wzrost oparty na idei zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.
Cel główny Cele na 2030 r.: Poziom bazowy (2020 r.)
Wzrost oparty na idei zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa 1. Wspieranie sprawiedliwej transformacji górnictwa Nie dotyczy
2. Liczba zrealizowanych projektów wolontariackich – 30 25
3. Poziom wsparcia udzielonego na kulturę, sport i zdrowie ok. 48 mln PLN ok. 38,5 mln PLN

Podsumowanie mierników sukcesu realizacji Strategii

Wyniki wyszukiwania