Raport zintegrowany
2022

Zarządzanie wpływem na środowisko naturalne

Wpływ działalności operacyjnej na środowisko

GRI
 • 3-3
 • 305-1
 • 305-2
 • 305-3

Ambicją KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zmian klimatycznych jest pogłębienie komunikacji ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami. Przejawem tego podejścia jest przyjęcie Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. – dokumentu strategicznego, skierowanego zarówno do interesariuszy zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ma ona na celu określenie niezbędnego zakresu zmian procesowych i organizacyjnych.

Główne założenia Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. to:
 • osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM do roku 2050, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych w zakresie 1 – bezpośrednich emisji związanych głównie z działalnością produkcyjną Spółki – oraz zakresu 2 – pośrednich emisji związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i cieplnej, przy maksymalnym możliwym ich ograniczeniu,
 • celem pośrednim jest redukcja łącznej emisji w zakresie 1 i 2 o 30% do roku 2030 w porównaniu z poziomem emisji z 2020 r.

Powyższe cele i sposoby ich realizacji zostały przedstawione na poniższym schemacie:

Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz główne kierunki dekarbonizacji

W 2022 r. emisje gazów cieplarnianych w Zakresach 1 i 2 wyniosły w KGHM Polska Miedź S.A. łącznie ok. 3,2 mln Mg eCO2 (ton ekwiwalentu dwutlenku węgla), z czego w przybliżeniu 40% stanowią emisje Zakresu 1, 60% zaś emisje Zakresu 2. Emisje Zakresu 1 to emisje bezpośrednie związane przede wszystkim z działalnością produkcyjną Spółki, w szczególności emisje z procesów hutniczych, emisje związane z wykorzystaniem paliw silnikowych przez pojazdy i maszyny górnicze w kopalniach oraz emisje związane z wytwarzaniem energii z własnych źródeł przy wykorzystaniu gazu ziemnego. Emisje Zakresu 2 to z kolei emisje pośrednie związane z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła.

Porównując emisje za rok 2022 do roku bazowego, możemy zauważyć spadek emisji w Zakresie 1 o 8,9% oraz wzrost emisji w Zakresie 2 o 18,2%. Łączne emisje w Zakresach 1 i 2 zwiększyły się o 5,6% (r/r – 2,9%). Wzrost emisji w Zakresie 2 wynika ze wzrostu zużycia energii elektrolitycznej.

Emisje gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2020–2022 [Mg eCO2]
2022 2021 2020
(rok bazowy)
Zmiana Zmiana (%) Zmiana r/r Zmiana r/r (%)
Zakres 1 1288052 1457899 1413129 -125077 -8,9% -169847 -11,7%
Zakres 2 1912062 1651717 1617217 +294845 +18,2% +260345 +15,8%
Łączne emisje (Zakres 1 + 2) 3200114 3109616 3030346 +169768 +5,6% +90498 +2,9%
Emisje bezpośrednie i pośrednie z oddziałów KGHM PM S.A. w 2022 r. [Mg eCO2]

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W 2022 r. emisje gazów cieplarnianych w Zakresach 1 i 2 wyniosły w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. łącznie 4,62 mln Mg eCO2, z czego ok. 69% przypadało na jednostkę dominującą. W roku 2022 dokonano korekty emisji dla spółek zagranicznych i konsekwentnie dla Grupy Kapitałowej z uwagi na uwzględnienie struktury właścicielskiej kopalni Sierra Gorda. Porównując łączne emisje w Zakresach 1 i 2 za rok 2022 dla Grupy Kapitałowej do roku 2021, możemy zauważyć spadek emisji o 3,1%.

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. [Mg eCO2]
KGHM Polska Miedź S.A. Spółki krajowe Spółki zagraniczne Grupa Kapitałowa
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
ŁĄCZNE EMISJE (Zakres 1 + 2) 3 109 616 3 200 114 862 797 742 119 794 136 678 385 4 766 550 4 620 618
Zmiana r/r 90 498 -120 678 -115 751 -145 932
2,9 -14,0 -14,6 -3,1
ZAKRES 1 – Emisje bezpośrednie 1 457 899 1 288 052 623 757 636 416 358 611 337 120 2 440 267 2 261 588
ZAKRES 2 – Emisje pośrednie 1 651 717 1 912 062 239 040 105 703 435 525 341 265 2 326 283 2 359 030
W tym pośrednia emisja równoważna związana ze zużyciem ciepła: 0 4 917 2 957 0 0 4 917 2 957
W tym pośrednia emisja równoważna zw. Ze zużyciem energii elektrycznej: 1 651 717 1 912 062 234 123 102 746 435 525 341 265 2 321 366 2 356 073
Emisje bezpośrednie i pośrednie z Grupy Kapitałowej KGHM PM S.A. w 2022 r. [Mg eCO2]

Zakres 3 emisji gazów cieplarnianych

Zgodnie z GHG Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard, Zakres 3 (Scope 3) obejmuje inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników.

GHG Protocol wyróżnia kilkanaście kategorii emisji GHG w ramach Zakresu 3, czyli powstających w łańcuchu wartości firmy:

 • Zakupione surowce i usługi (emisje związane z wydobyciem i wytworzeniem surowców i usług)
 • Dobra kapitałowe (emisje związane z wyprodukowaniem dóbr kapitałowych)
 • Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w Zakresie 1 i 2
 • Upstream – transport i dystrybucja (transport i dystrybucja produktów nabywanych przez raportującą firmę w raportowanym okresie pomiędzy dostawcą a tą firmą pojazdami lub urządzeniami niebędącymi własnością bądź pod kontrolą raportującej firmy)
 • Odpady powstałe w wyniku działalności (utylizacja i przetwarzanie odpadów w ciągu raportowanego okresu w obiektach, które nie są własnością i nie są kontrolowane przez spółkę raportującą)
 • Podróże służbowe (transport pracowników związany z działalnością biznesową w ciągu raportowanego okresu w pojazdach, które nie są własnością lub nie są zarządzane przez raportująca firmę)
 • Dojazdy pracowników do pracy (transport pracowników pomiędzy ich domami i ich miejscami pracy w ciągu roku sprawozdawczego w pojazdach, które nie są własnością lub są obsługiwane przez firmę sprawozdawczą)
 • Upstream – wynajęte aktywa (emisje związane z obsługą aktywów wynajętych przez spółkę sprawozdawczą (najemca) w roku sprawozdawczym i nieobjęte Zakresem 1 i 2)
 • Downstream – transport i dystrybucja
 • Przetwarzanie sprzedanych produktów (Przetwarzanie produktów pośrednich sprzedawanych w roku sprawozdawczym do klientów (np. wytwórców) – obliczenia te wymagałyby ścisłej współpracy z klientami w zbieraniu informacji nt. ich emisji w 1 i 2 Zakresie
 • Użytkowanie sprzedanych produktów
 • Postępowanie ze sprzedanymi produktami po zakończeniu ich użytkowania
 • Downstream – wynajęte aktywa (obsługa aktywów należących do firmy sprawozdającej (wynajmujący) i wynajmowanych innym podmiotom w roku sprawozdawczym, nieujęte w Zakresie 1 i 2)
 • Franczyzy
 • Inwestycje (działalność inwestycyjna (w tym inwestycje kapitałowe i długoterminowe oraz finansowanie projektów) w roku sprawozdawczym, nieobjęte Zakresem 1 lub 2)

W 2022 r. wykonano kalkulację emisji Zakresu 3 dla KGHM Polska Miedź S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej KGHM. 

W bilansie emisji Zakresu 3 uwzględniono następujące kategorie emisji:
 • aktywności upstream:
  • zakupione dobra i usługi,
  • dobra inwestycyjne,
  • działalności związane ze stosowaniem paliw i energii, nieujęte w Zakresach 1 lub 2 bilansu,
  • transport i dystrybucja strumieni wejściowych,
  • podróże służbowe,
  • dojazdy pracowników do i z pracy,
 • aktywności downstream:
  • transport strumieni wyjściowych.

Emisja dla kategorii odpadów generowanych w procesach produkcyjnych, związana z ich transportem i przetwarzaniem, została uwzględniona jako emisja związana z zakupionymi usługami, w tym także odbiorem i transportem odpadów.

Emisje związane zarówno z wynajmem aktywów od firm zewnętrznych, jak i z wynajmem aktywów firmom zewnętrznym, z uwagi na niewielki ich zakres, są nieistotne w rozpatrywanym bilansie gazów cieplarnianych.

Kategoria franczyzy dla strumieni wyjściowych nie dotyczy spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Emisje gazów cieplarnianych Zakresu 3 w Grupie Kapitałowej KGHM w 2022 r. [Mg eCO₂]
KGHM Polska Miedź S.A. Spółki krajowe Spółki zagraniczne Grupa Kapitałowa
ZAKRES 3 – łącznie 1 112 315 339 205 397 473 1 848 993
Zakupione dobra i usługi 748 057 107 160 275 255 1 130 472
Dobra inwestycyjne 140 336 108 778 31 073 280 187
Paliwa i energia nieujęte w Zakresie 1 i 2 97 824 82 570 76 334 256 728
Transport i dystrybucja – upstream 91 116 23 307 8 101 122 524
Podróże służbowe 231 144 375
Dojazdy do pracy 20 278 17 246 6 710 44 234
Transport strumieni wyjściowych – downstream 14 473 14 473

W raporcie bieżącym 5/2023 z 8 marca 2023 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. poinformował o podjęciu uchwały sprawie przyjęcia zaktualizowanej treści „Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.”. Zmianie uległ termin przygotowania pełnego Programu Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM, a tym samym termin wyznaczenia celów klimatycznych dla Grupy Kapitałowej KGHM, który uległ przesunięciu z połowy 2023 na koniec 2024 r. Decyzja o przesunięciu terminu została podjęta ze względu na niestabilną sytuację na rynkach energii, nieprzewidywalną sytuację gospodarczą na świecie oraz całościowy wpływ agresji Rosji na Ukrainę na sytuację międzynarodową.

Polityka środowiskowa

GRI
 • 3-3
 • 3-3
 • 3-3
 • Wskaźnik własny

Zapobieganie i minimalizacja oddziaływania na środowisko i klimat oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi mają dla KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) fundamentalne znaczenie w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, spełnienia oczekiwań interesariuszy oraz odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń.

Działalności KGHM Polska Miedź S.A., w tym poszukiwawczo-wydobywczej, przeróbczej i hutniczej, towarzyszą działania techniczno-organizacyjne oparte na najlepszych dostępnych technikach, które ograniczają nasz wpływ na środowisko i klimat.

Spełnianie wysokich standardów środowiskowych jest kluczem do utrzymania pozycji Spółki na konkurencyjnym rynku producentów miedzi na świecie.

W swojej strategii KGHM kładzie szczególny nacisk na ekologiczność produkcji, ochronę środowiska i klimatu, a także wdrożenie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zwiększenie udziału materiałów pochodzących z rynku wtórnego.

Doskonaląc funkcjonujące od wielu lat i certyfikujące się w oddziałach hutniczych, Zakładach Wzbogacania Rud oraz Zakładzie Hydrotechnicznym, Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) oparte na normie PN-EN ISO 14001 12 lipca 2023 r. przyjęto w Spółce zatwierdzone przez Prezesa Zarządu II wydanie Polityki Środowiskowej KGHM Polska Miedź S.A. Od 2021 r. kontynuowane jest wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w Centrali i Oddziałach Górniczych zgodnie ze standardem ISO 14001 w celu zapewnienia funkcjonowania SZŚ w całej Spółce.

Zakończenie procesu wdrożenia w tych jednostkach przewidziane jest na koniec 2023 r., co zostanie potwierdzone grupową certyfikacją dokonaną przez zewnętrzną jednostkę.
 • ciągłego zapobiegania i ograniczania niekorzystnego oddziaływania na środowisko i klimat poprzez usprawnianie i rozwój technologiczny procesów,
 • modernizację i wymianę urządzeń oraz zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom,
 • racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, takich jak ziemia, woda, lasy,
 • ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i ciągłego rozwoju technik gospodarowania odpadami,
 • ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby,
 • ograniczania emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem niezbędnych aspektów ekonomicznych zgodnie z założeniami przyjętej Polityki Klimatycznej,
 • przywracania wartości użytkowej terenów, niekorzystnie przekształconych naszą działalnością zgodnie z planami rekultywacji,
 • odpowiedzialnego stosowania nowych rozwiązań i innowacji, oceniając przy ich projektowaniu i wdrażaniu wpływ na środowisko naturalne i klimat,
 • spełnienia przyjętych i uzasadnionych wymagań i oczekiwań Interesariuszy,
 • spełnienia wymogów obowiązującego prawa z poszanowaniem zasad etyki obowiązujących w Grupie KGHM,
 • poszanowania prawnie wyznaczonych obszarów chronionych oraz zapewnienia, że wszelkie nowe operacje lub zmiany w istniejących operacjach są przeprowadzane zgodnie z prawem w ramach naszej licencji na prowadzenie działalności,
 • nieprowadzenia działalności w miejscach Światowego Dziedzictwa, a w przypadkach, w których nasza działalność sąsiaduje z miejscami Światowego Dziedzictwa, zapewnimy, że nasze działania nie zagrażają bezpieczeństwu i wartości tych miejsc,
 • oceny i przeciwdziałania zagrożeniom i wpływom na różnorodność biologiczną i funkcje ekosystemu poprzez wdrożenie hierarchii środków łagodzących,
 • otwartego i pełnego szacunku dialogu ze społecznością lokalną i odpowiednimi władzami na rzecz środowiska i klimatu,
 • odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami zgodnie z unijnymi rozporządzeniami REACH i CLP, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska i klimatu,
 • kształtowania proekologicznych postaw załogi, kontrahentów i społeczności lokalnej, przejrzystego raportowania wszystkim interesariuszom naszego rzeczywistego wpływu na środowisko i klimat  oraz postępy w tym zakresie.

Zasady opisane w Polityce Środowiskowej KGHM Polska Miedź S.A. przestrzegane są przez wszystkich pracowników Spółki, a także inne osoby i podmioty wykonujące zadania na jej potrzeby.

Wyniki wyszukiwania