Raport zintegrowany
2022

Kapitał społeczny i relacyjny

Wyodrębnianie przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź kapitału społecznego i relacyjnego oraz zarządzanie przez Grupę tym kapitałem świadczy o zwracaniu przez nią szczególnej uwagi na kwestie odpowiedzialności społecznej, w tym pomocy społeczeństwu, głównie społecznościom lokalnym, a także traktowanie jako niezwykle istotnej kwestii posiadania pełnej społecznej licencji na działanie.

Kapitał społeczny i relacyjny (social and relationship capital) jest definiowany w ramach Grupy jako praktyki, związki i relacje wewnątrz i pomiędzy społecznościami, grupami interesariuszy itp. oraz zdolność do wymiany informacji w celu powiększenia indywidualnego i zbiorowego dobrobytu. W jego ramy wchodzą wspólne normy, wartości i zachowania, kluczowe relacje z interesariuszami, szczególnie zewnętrznymi, zaufanie i gotowość do zaangażowania się w ich budowę i ochronę, wartości niematerialne związane z marką i reputacją jednostki oraz społeczne przyzwolenie na działanie Grupy i wchodzących w jej ramy spółek.

Lp Nazwa wskaźnika Wartość
31.12.2021 31.12.2022
1 Utrzymanie pozycji w WIG-ESG (wcześniej RESPECT Index) TAK TAK
2 Utrzymanie pozycji w Indeksie FTSE4Good Index Series TAK TAK
3 0% aktywności inwestycyjnej bez polityki dialogu społecznego TAK TAK
5 Działalność sponsoringowa i dobroczynna w obszarze budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu [wydatki na sponsoring w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu tj. sport/kultura/nauka] [mln PLN] 36 063 822,45 51 591 725,82

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź to grupa globalna i otwarta na rozwój, mający zapewnić jej stabilne i wieloletnie funkcjonowanie z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń. Z tego również tytułu jednym z ważnych elementów jej strategii jest prospołeczność.

Wyrazem dbałości o interesariuszy, w tym interesariuszy zewnętrznych, jest utworzenie i stałe rozbudowywanie sekcji ESG w zakładce Inwestorzy na internetowej stronie korporacyjnej spółki dominującej – KGHM Polska Miedź S.A., która jest poświęcona szeroko rozumianym kwestiom ESG oraz ułatwia dostęp do wszelkich informacji związanych z raportowaniem niefinansowym i zintegrowanym przez tę spółkę.

Podejście spółki KGHM Polska Miedź S.A. do obszaru społecznego określają m.in. zapisy Polityki Praw Człowieka. Spółka pozostaje w stałym dialogu z samorządami i społecznościami lokalnymi znajdującymi się na terenach, na które działalność KGHM może wywierać wpływ. Dialog ten dotyczy również ochrony praw człowieka.

Za priorytet uznaje się ograniczanie dla społeczności lokalnej wszelkiego ryzyka, wynikającego z działalności KGHM (w tym ograniczanie ryzyka narażenia prawa do zdrowia poprzez konsekwentne wdrażanie Polityki Klimatycznej i Polityki Środowiskowej).

KGHM aktywnie wspiera rozwój społeczności lokalnych, a także szanuje ich kulturę, poprzez respektowanie praw ludności rdzennej (co ma szczególne znaczenie w przypadku zagranicznych spółek Grupy Kapitałowej).

Najważniejsze informacje dotyczące zarządzania kapitałem społecznym i relacyjnym w roku 2022 w kontekście roku 2021:

 • dialog społeczny (KGHM to główny pracodawca w regionie Dolnego Śląska, ale też aktywny animator życia społecznego. Realizuje tam m.in. programy promocji zdrowia, sportu, kultury, edukacji czy projekty przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym. W 2022 roku KGHM, przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź, zorganizował cztery konferencje dla samorządów. W 2022 roku organizowano również cykliczne biznesowe śniadania samorządowe, w ramach których prowadzono dialog międzysektorowy z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych, omawiając m.in.: propozycje wspólnych inicjatyw w ważnych społecznie obszarach, np. działania profilaktyczne w obszarach wsparcia: zdrowia psychicznego mieszkańców regionu, zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży czy rodzinnej pieczy zastępczej. W 2022 roku po raz kolejny samorządy Zagłębia Miedziowego otrzymały finansowe wsparcie do KGHM. W sumie 3,5 mln PLN zostało przeznaczonych m.in. na modernizacje świetlic wiejskich, doposażenie placów zabaw czy projekty dotyczące realizacji profilaktyki zdrowotnej. W gminie Rudna wsparcie finansowe od KGHM pozwoliło na zakup karetki transportowej. W Głogowie udało się przeprowadzić szereg badań zdrowotnych z zakresu endokrynologii, nefrologii czy badania wzroku. Gmina Kotla zakupiła dla mieszkańców wyposażenie placów zabaw i terenów sportowo – rekreacyjnych. Z kolei w Legnicy przeprowadzona była kampania „Moje siódme niebo”, wspierająca zdrowy tryb życia i promująca aktywność na świeżym powietrzu. W gminie Lubin kontynuowane były zajęcia z nauki gry w szachy dla dzieci oraz lekcje edukacyjne z zakresu ochrony środowiska. W gminie Jerzmanowa sfinansowane zostały wyjazdy na basen dla dzieci ze szkół podstawowych,
 • CUdowni rodzice (z okazji urodzenia dziecka przekazywano pracownikom pisemne gratulacje w formie spersonalizowanego listu, a także inspirującej książki na tematy wychowawcze oraz upominki. W 2022 roku z tej formy docenienia skorzystało 457 pracowników),
 • Dwie godziny dla rodziny (z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin wzięło udział 18,5 tys. pracowników spółki KGHM Polska Miedź S.A. oraz pracownicy osiemnastu spółek z Grupy Kapitałowej KGHM. W ramach działań zainicjowana została druga edycja Programu Przeciwdziałania Depresji, Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz wsparcie dla projektów z zakresu zdrowia psychicznego – ich beneficjentami byli mieszkańcy Zagłębia Miedziowego (ponad 8 tys. osób)),
 • Akademia NGO Zagłębia Miedziowego (w ramach inicjatywy, której członkiem jest KGHM, pogłębiona została przez Grupę współpraca z instytucjami odpowiadającymi za rodzinną pieczę zastępczą. Zrealizowano też szereg działań promujących rodzicielstwo zastępcze. Kontynuowano również dofinansowanie szkoleń partnerskich organizacji pozarządowych),
 • aplikacja naMIEDZI (celem aplikacji jest promowanie aktywnego stylu życia i poszerzanie wiedzy mieszkańców Zagłębia Miedziowego o lokalnych atrakcjach turystycznych. W 2022 roku dodano do niej nowe trasy, których część powstała dzięki pracownikom KGHM Polska Miedź S.A. w ramach konkursu wakacyjnego. Obecnie aplikacja zawiera 33 trasy i ponad 380 punktów na mapie, w tym miejsca bezpośrednio związane z Polską Miedzią),
 • Miedziane Serce (program wolontariatu pracowniczego KGHM Polska Miedź S.A.. W jego ramach w 2022 roku przeprowadzono sześć oficjalnych zbiórek rzeczowych na rzecz potrzebujących, cztery akcje związane z promocją aktywnego trybu życia, połączone z akcjami charytatywnymi, trzy projekty edukacyjne oraz dwie koleżeńskie zbiórki finansowe na rzecz potrzebujących kolegów),
 • wspierania biegaczy w ramach Letniego Biegu Piastów,
 • pomoc uchodźcom z Ukrainy,
 • akcje dla dzieci z domu dziecka w Wilkowie,
 • popularyzacja profilaktyki nowotworowej (W 2022 roku KGHM po raz kolejny zaangażował się w działania popularyzujące profilaktykę raka piersi. W ramach różowego października większość zakładów KGHM Polka Miedź S.A. została podświetlona na różowo, a kobiety pracujące w firmie otrzymały drobny upominek oraz pamiątkową kartkę z przypomnieniem, jak ważne są badania profilaktyczne. Kartka zawierała praktyczne informacje, w tym numery telefonów do rejestracji na badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu sutka. Aby podkreślić solidarność z ideą przyświecającą akcji, 22 października 2022 r., pracownicy Oddziałów KGHM dodawali różowe elementy do swojego ubioru. KGHM przypomniał także męskiej załodze o badaniach w kierunku wczesnego wykrycia raka jąder),
 • Miedziane Rywalizacje (wsparcie sportu poprzez przekazywane roczne stypendia dla sportowców za wzorowe osiągnięcia sportowe. W 2022 roku takim wsparciem zostało objętych 27 sportowców z całej Polski, w tym 14 z samego Zagłębia Miedziowego),
 • EKO-zdrowie (program podejmuje projekty i inicjatywy na rzecz promocji profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego, aktywnego stylu życia, ruchu i rekreacji – tym samym dbanie o zdrowie dzieci, osób dorosłych i seniorów. Na działania prozdrowotne programu składają się cykliczne zajęcia: nordic walking dla dorosłych, gimnastyki rekreacyjnej dla seniorów oraz lekcje nauki pływania dla dzieci). Do tej pory skorzystało z niego ponad 250 osób,
 • wydatki na związki zawodowe (w 2022 r. wyniosły one ogółem 14 334 146 PLN, w tym wynagrodzenia z narzutami działaczy związkowych zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy 13 526 463 PLN),
 • zaangażowanie społeczne w czasie wojny w Ukrainie (Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź angażowała się w pomoc potrzebującym. KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółki Grupy Kapitałowej KGHM wykazały olbrzymie zaangażowanie w działania pomocowe od samego początku konfliktu wojennego spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę. Będąc świadkami okrucieństw wobec mieszkańców Ukrainy oraz wielkiej fali uchodźców szukających schronienia w Polsce, spółki Grupy Kapitałowej postanowiły zrobić wszystko, aby zapewnić im schronienie i podstawowe warunki do życia w tej trudnej dla nich sytuacji. Przez 5 miesięcy, każdego dnia, wydawanych było nawet 10 tys. posiłków dla przybywających do Warszawy Ukraińców. Przez cały okres działania namiotu wydano łącznie ponad 500 tys. posiłków. Mając świadomość, jak ważne dla każdego uchodźcy jest bezpieczne schronienie, w ramach Grupy Kapitałowej KGHM udostępnione zostały budynki i miejsca mieszkalne dla tych, których wojna zmusiła do opuszczenia własnych domów. Ponad 300 uchodźców trafiło do tymczasowych ośrodków pobytowych na Dolnym Śląsku, w województwie lubuskim i podlaskim. 150 uchodźców zostało też ulokowanych w ośrodkach uzdrowiskowych należących do spółki z Grupy Kapitałowej KGHM. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że wielu pracowników KGHM Polska Miedź bezinteresownie, we własnych domach, zaoferowało schronienie uchodźcom. Dodatkowo przekazano ponad 750 łóżek/materacy z kompletami kołder i pościeli do punktów pobytowych istniejących w 25 samorządach.

W odpowiedzi na potrzeby uchodźców z Ukrainy uruchomiono w Lubinie Centrum Pomocy „My Razem”, którego zadaniami były m.in. pomoc w: poszukiwaniu miejsc noclegowych, wsparcie w zakresie tłumaczeń i kwestii prawnych oraz medycznych, a także koordynacja kontaktów z samorządami, Caritasem i innymi organizacjami pozarządowymi w regionie. W kolejnych fazach działań pomocowych KGHM Polska Miedź S.A. wsparła także naukę języka polskiego oraz promocję kampanii szczepień na choroby zakaźne wśród uchodźców z Ukrainy),

 • działalność Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. (aktywność Fundacji KGHM Polska Miedź w 2022 roku koncentrowała się na przyznawaniu darowizn i kontroli ich wydatkowania oraz na prowadzeniu programu. Podjęte przez Fundację zobowiązania realizowane były z najwyższą starannością, wnikliwą analizą skierowanych potrzeb i przy szczegółowym uwzględnieniu możliwości pomocy. W 2022 roku Fundacja rozwijała swoją aktywność, realizując cele statutowe w czterech obszarach: zdrowie i bezpieczeństwo, nauka i edukacja, sport i rekreacja, kultura i tradycje. W 2022 roku Fundacja KGHM Polska Miedź zgodnie z założeniami statutowymi, a także w miarę posiadanych możliwości, starała się dostrzegać różnorodne potrzeby społeczne. Przyznano wsparcie w postaci darowizn pieniężnych na łączną kwotę 36 684 034,56 PLN, w tym na realizację 430 projektów na kwotę 35 185 924,53 PLN oraz 1 498 110,03 PLN dla 158 osób fizycznych.)
 • działalność sponsoringowa (obszary prowadzonej działalności sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A., to kultura i sprawy społeczne, nauka oraz sport). Najważniejsze funkcje sponsoringu, to wsparcie przy realizacji inwestycji strategicznych, komunikacja z władzami lokalnymi oraz regionalnymi, dotarcie z pożądanym wizerunkiem do grup docelowych oraz budowanie pozytywnych skojarzeń z marką korporacyjną. Rok 2022 był kontynuacją realizacji powyższych założeń.

Wyrazem powyższego zaangażowania stało się m.in. przyznanie certyfikatu dla dwóch zakładów metalurgicznych w ramach prestiżowego programu Copper Mark. W celu zachowania najwyższej staranności, transparentności oraz zgodności z dobrymi praktykami spółek notowanych na giełdzie, Zespół Relacji Inwestorskich regularnie dostarcza także odpowiedzi na ankiety, kwestionariusze oraz zapytania dotyczące ESG m.in.: Sustainalytics, CDP, FTSE Russell, MSCI, WOOD, Refinitiv, Vigeo Eiris czy BlackRock.

W podsumowaniu Carbon Clean 200TM za 2022 r., spółka dominująca została wyróżniona w rankingu zestawiającym dwieście notowanych spółek z całego świata, które według autorów listy (Corporate Knights oraz As You Sow) dokładają najlepszych starań w celu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, uzyskując jednocześnie powyżej 10% tzw. Zielonych Przychodów.

Wyniki wyszukiwania