Raport zintegrowany
2022
Spis treści

Życie i zdrowie pracowników oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo są najważniejszą wartością dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Od kilku lat wdrażana jest wizja „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów”.

GRI
 • 3-3
 • 3-3
 • 403-1
 • 403-2
 • 403-3
 • 403-4
 • 403-5
 • 403-6
 • 403-7
 • 403-8
 • 403-9

Wysokie standardy w obszarze BHP, które obowiązują w Spółce, potwierdzone są certyfikatem ISO 45001:2018. Dotyczą one zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak i podmiotów wykonujących usługi na terenie KGHM Polska Miedź S.A.

W przedsiębiorstwie prowadzony jest stały monitoring stanu środowiska pracy oraz przeprowadzane są okresowe przeglądy i oceny możliwych zagrożeń, przeglądy wyposażenia, sprzętu oraz wymagane badania techniczne i homologacje. Wszyscy pracownicy zapoznawani są z oceną ryzyka na stanowiskach pracy oraz przechodzą systematyczne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje. Spółka ma wdrożone procedury dotyczące identyfikacji incydentów i mitygacji sytuacji niebezpiecznych. Przedsiębiorstwo niezwłocznie implementuje nowe regulacje i wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy. Spółka również aktywnie uczestniczy w pracach agend różnych podmiotów dla wypracowania najlepszych praktyk i zachowań w obszarze BHP w przemyśle wydobywczym i przetwórczym.

Bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa pracy w Spółce dokonywana jest na cotygodniowych naradach pionu Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji oraz na miesięcznych naradach Zarządu z kierownictwem wszystkich oddziałów. Spółka organizuje również cykliczne spotkania z organami nadzoru górniczego oraz z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, w których uczestniczą społeczni inspektorzy pracy, reprezentujący pracowników z poszczególnych oddziałów. W każdym z zakładów przedsiębiorstwa funkcjonują Zakładowe Komisje Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Na licznych szkoleniach operacyjnych, okresowych, specjalistycznych, a także z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacyjnych funkcjonujących w Spółce, na bieżąco prezentowane są informacje o ryzyku zawodowym na stanowiskach pracy, z zakresu bezpieczeństwa pracy i higieny przemysłowej.

Wyniki wyszukiwania