Raport zintegrowany
2022

Kapitał naturalny

Realizacja działań produkcyjnych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź i pomnażanie na tej bazie kapitału finansowego jest możliwa dzięki kapitałowi naturalnemu (natural capital).

Stanowiony on jest przez wszystkie środowiskowe zasoby i procesy, odnawialne i nieodnawialne, z których Grupa korzysta w formie otrzymanych dóbr i usług w celu zapewnienia sobie właściwego funkcjonowania. Obejmuje on powietrze, wodę, ziemię, minerały i lasy a także bioróżnorodność i zdrowie ekosystemu.

Najważniejsze dane wskaźnikowe dotyczące kapitału naturalnego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź:
Lp Nazwa wskaźnika Wartość
31.12.2021 31.12.2022
1 Łączne emisje gazów cieplarnianych (zakres 1 + zakres 2) [Mg eCO2] 4 766 550 4 620 618
2 Całkowite zużycie energii [GJ]1 19 146 948 17 844 209
3 Całkowity zrzut ścieków (wody) [mln m3] 45,75 47,61
4 Całkowite zużycie wody [m3] 21 971 809 30 314 440
5 Lokalizacje Organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności [szt.]1 15 15
1 KGHM Polska Miedź S.A.

Będąc ambitnym uczestnikiem zielonej transformacji energetycznej Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje zobowiązania nie tylko co do dalszego rozwoju działalności podstawowej, ale również do przeprowadzenia szeregu zmian w funkcjonowaniu Grupy, których celem jest wykazanie świadomości zmian klimatycznych, a także potrzeby minimalizacji wpływu na środowisko oraz pogłębienie komunikacji w tym zakresie ze wszystkimi interesariuszami.

Najważniejsze informacje dotyczące zarządzania kapitałem naturalnym w roku 2022 w kontekście roku 2021:

W 2022 roku wszystkie spółki i zakłady wchodzące w ramy segmentu spełniały wszelkie wymogi prawa, współpracując ściśle z regulatorami w aspekcie tematyki środowiskowej.

Wyrazem powyższego zobowiązania stało się przyjęcie w 2022 roku Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. – dokumentu kierunkowego, adresowanego zarówno do zewnętrznych, jak i wewnętrznych interesariuszy, którego celem jest przedstawienie ambicji klimatycznych KGHM Polska Miedź S.A. oraz określenie niezbędnego zakresu zmian procesowych oraz organizacyjnych na potrzeby ich realizacji i ciągłego doskonalenia. Celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie przez spółkę dominującą – KGHM Polska Miedź S.A., neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 – emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną Spółki i Zakresu 2 – emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji. Celem pośrednim jest natomiast redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku.

Jednym z podstawowych celów działalności proklimatycznej KGHM jest optymalizacja działań w zakresie energii, głównie poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego zasilania obiektów i instalacji ciągu produkcyjnego. Ambicją KGHM Polska Miedź S.A. jest stałe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. KGHM posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym. Spółka dominująca jest w trakcie realizacji kolejnych inwestycji zwiększających produkcję energii elektrycznej, gdzie jako medium energetyczne wykorzystywany będzie gaz ziemny zaazotowany. Do roku 2030 powstaną kolejne dwie takie stacje o łącznej mocy 17,6 MWe.

Jednym z istotnych projektów, które przybliżą KGHM Polska Miedź S.A. do osiągnięcia niezależności energetycznej, jest wdrożenie technologii małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR – Small Modular Reactor). KGHM planuje zbudowanie małego modułowego bloku jądrowego w technologii lekkowodnej o mocy do 500 MW do 2030 roku. W 2021 roku powołano w KGHM Polska Miedź S.A. Departament Energii Jądrowej, natomiast w lutym 2022 roku podpisano z przedsiębiorstwem NuScale Power umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem technologii SMR w Polsce.

W ramach działań w opisywanym powyżej zakresie, w 2022 roku realizowano następujące prace:

 • budowa elektrowni fotowoltaicznej Piaskownia Obora I,
 • budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych HMG I-III,
 • rozwój energetyki wiatrowej, w tym offshore,
 • rozwój energetyki słonecznej,
 • rozwój technologii wodorowych,
 • rozwój technologii wychwytu CO2,
 • rozwój energetyki jądrowej,
 • umowy PPA,
 • autoprodukcja energii elektrycznej.

Zapobieganie i minimalizacja oddziaływania na środowisko i klimat oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi mają dla KGHM Polska Miedź S.A. fundamentalne znaczenie w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, spełnienia oczekiwań interesariuszy oraz odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Działalnościom KGHM Polska Miedź S.A., w tym poszukiwawczo – wydobywczej, przeróbczej i hutniczej, towarzyszą działania techniczno-organizacyjne, oparte na najlepszych dostępnych technikach, które ograniczają wpływ na środowisko i klimat. Doskonaląc funkcjonujące od wielu lat i certyfikujące się w oddziałach hutniczych, Zakładach Wzbogacania Rud oraz Zakładzie Hydrotechnicznym, Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) oparte na normie PN-EN ISO 14001, 6 października 2021, roku przyjęto w spółce dominującej Politykę Środowiskową KGHM Polska Miedź S.A.. Przyjęcie jednej polityki rozpoczęło proces wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w Centrali i Oddziałach Górniczych, również zgodnie ze standardem ISO 14001 w celu zapewnienia funkcjonowania SZŚ w całej Spółce. Poleceniem z dnia 27 grudnia 2021 roku powołano do tego celu Zespół. ds. wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w Centrali i Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015.

Zakończenie procesu wdrożenia w tych jednostkach przewidziane jest na koniec 2023 r., co zostanie potwierdzone przeprowadzeniem grupowej certyfikacji przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.

W roku 2022 prowadzono także dalsze prace służące ograniczaniu przez KGHM Polska Miedź S.A. emisji do powietrza, w tym w zakresie emisji pyłów (spadek 2,8 do 2,6 g/Mg rudy w przypadku produkcji górniczej, spadek z 59,4 do 33,3 g/Mg miedzi elektrolitycznej w produkcji hutniczej) oraz emisji SO2 (spadek z 2,3 do 1,8 kg/Mg miedzi elektrolitycznej). Działano także w zakresie dostosowania instalacji hutniczych KGHM Polska Miedź S.A. do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych, doprowadzając do spadku emisji arsenu z poziomu 2,8 do 1,3 g na Mg miedzi elektrolitycznej.

Rok 2022 był poświęcony także dalszej optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej. W 2022 roku zawrócono do procesu wzbogacania rudy około 150 mln m3 wody. W związku z tym w procesie wzbogacania wykorzystywana jest wyłącznie woda z odwadniania kopalń oraz woda zwrotna z OUOW „Żelazny Most”. Wykorzystywana w procesach produkcyjnych woda jest kierowana powrotnie do spółki „Energetyka” w celu jej oczyszczenia. Ze względu na wysoką jakość ścieków około 30% globalnego strumienia wykorzystywane jest ponownie w procesach technologicznych hut. Pozostałe oczyszczone ścieki odprowadzane są do wód powierzchniowych.

KGHM Polska Miedź S.A. wdraża również koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W 2022 było to realizowane głównie poprzez:

 • rozwój procesu innowacyjności, wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem i sektorem nauki,
 • uczestnictwo w rozwoju rynku na metaliczne surowce wtórne oraz zwiększenie ich udziału w swej produkcji,
 • minimalizację ilości odpadów poprodukcyjnych do poziomu odpadów resztkowych,
 • poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań pozwalających na wykorzystanie składowisk odpadów jako złóż wtórnych.

Konkretnym wynikiem powyższych prac w 2022 roku stało się uruchomienie Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most w zakresie trzech faz oraz uruchomienie Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów w zakresie technologii hydrocyklonowania. Poza powyższym powadzono również następujące działania:

 • komercjalizacja odpadów flotacyjnych w kierunku odzysku z nich metali, a także wykorzystania gospodarczego minerałów skałotwórczych jako: środek uszczelniający OUOW „Żelazny Most”, podsadzka w zrobach pokopalnianych oraz środek do zastosowań w budownictwie, drogownictwie i rolnictwie (wykorzystano ponad 18 mln Mg odpadów),
 • pełna rekultywacja obszarów poprodukcyjnych,
 • wykorzystanie energii cieplnej zawartej w eksploatowanym złożu,
 • rozwój własnej działalności badawczo-rozwojowej w kierunku GOZ,
 • realizacja w kierunku GOZ badań badawczo-rozwojowych w programie Horyzont Europa,
 • rozwój inwestycji własnych w kierunku GOZ.

W 2022 roku KGHM Polska Miedź S.A. pracował także w sposób ciągły nad aktualizacją dokumentacji rejestracyjnych dla substancji i półproduktów uwzględniających najnowsze wyniki badań oraz najnowsze wytyczne Europejskiej Agencji Chemikaliów. Z uwagi na zmieniające się wymogi rozporządzenia REACH spółka na bieżąco aktualizowała karty charakterystyk substancji, które następnie przekazane zostały klientom.

Wszystkie powyższe działania służą minimalizacji wpływu KGHM Polska Miedź S.A. na środowisko.

KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie działa również na rzecz zachowania, a tam, gdzie nie jest to możliwe, zrekompensowania utraconej różnorodności biologicznej oraz odpowiedzialnego zarządzania ziemią i lasami. Nie prowadzi przy tym działalności na terenach  wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi (definiowanymi jako parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000) ani w bezpośrednim sąsiedztwie takich obszarów. Dowodem dla powyższych działań było w 2022 roku zasadzenie ponad 634 tysięcy drzew i krzewów.

W 2022 roku kopalnie działające w ramach obu segmentów spełniały wszelkie wymogi prawa i współpracowały z regulatorami, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty zarówno dla środowiska, jak i prowadzonych operacji.

W związku z prowadzonymi działaniami górniczymi nie doszło do żadnych nieprawidłowości, których skutkami byłyby poważne konsekwencje dla środowiska.

W 2022 roku działania kopalni w aktywach zagranicznych skupiały się w głównej mierze na bieżącym monitorowaniu środowiska oraz pozyskiwaniu lub odnawianiu niezbędnych pozwoleń.

Kopalnia Robinson Nevada Mining Company na działania związane z ochroną środowiska (gospodarowanie odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska, współpracę z konsultantami, a także na działania mitygacyjne towarzyszące planom rozbudowy składowiska odpadów flotacyjnych oraz związane z odkrywką Liberty) przeznaczyła w 2022 roku około 4,1 mln USD. Ponadto przeprowadzono także zamknięcie i rekultywację hałdy „D-Pad” do ługowania cyjankami rudy tlenkowej, która była pozostałością z wczesnych lat 90. XX wieku po działaniach poprzedniego operatora zakładu.

W 2022 roku Carlota Copper Company przeznaczyła na działania związane z ochroną środowiska 1,4 mln USD, zaś kopalnie Sudbury ponad 256 tysięcy USD. W przypadku projektu Victoria na działania z zakresu ochrony środowiska przeznaczono w roku 2022 ponad 3,5 mln USD.

Wyniki wyszukiwania