Raport zintegrowany
2022

Realizacja strategii w 2022 r.

Polityka w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM

W 2022 r. kontynuowana była realizacja polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM. Podjęte działania ukierunkowane były na dostosowywaniu funkcjonowania organizacji Grupy do wypracowanego modelu biznesowego i adaptacji do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

W odniesieniu do spółek krajowych polityka rozwoju była ukierunkowana na pogłębienie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami i eliminacji niepotrzebnie powielanych kompetencji.

Implementacja Strategii w spółkach zagranicznych Grupy Kapitałowej obejmowała szereg działań reorganizacyjnych ukierunkowanych na integrację KGHM INTERNATIONAL LTD. z resztą Grupy – między innymi rozpoczęto proces optymalizacji polegającej na przeniesieniu części funkcji biznesowych do Polski. Konieczne okazało się wypracowanie spójnych regulacji wewnętrznych, procedur oraz standaryzacji rozwiązań w poszczególnych obszarach działalności Spółki, a także przegląd posiadanych aktywów. 26 kwietnia 2022 r. została podpisana Umowa Zbycia Udziałów S.C.M. Franke. Z dniem podpisania umowy Minera Las Cenizas została właścicielem i operatorem kopalni Franke.

Zamierzenia w zakresie inwestycji kapitałowych

W odniesieniu do spółek krajowych zamierzenia rozwojowe koncentrują się na zapewnieniu ciągłości oraz bezpieczeństwa pracy w ramach głównego ciągu technologicznego. Nacisk kładziony jest na integrację Grupy wokół idei zrównoważonego rozwoju, w tym wdrażanie inicjatyw rozwojowych powiązanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. W obszarze działalności zagranicznej Spółka koncentruje się na maksymalizacji wartości posiadanego portfela aktywów.

 • uzbrojenie rejonów górniczych wraz z budową przenośników taśmowych,
 • odtworzenie maszyn górniczych,
 • budowa systemów odwadniania kopalń,
 • budowa systemów klimatyzacyjnych,
 • budowa Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów w OUOW „Żelazny Most”,
 • modernizacje i odtworzenia w ramach postoju remontowego Huty Miedzi „Głogów II”.
 • Program Udostępnienia Złoża (Głogów Głęboki – Przemysłowy oraz wyrobiska udostępniające i przygotowawcze),
 • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż w obszarach koncesji eksploracyjnych,
 • rozbudowa OUOW „Żelazny Most” powyżej rzędnej 195 m n.p.m.,
 • dokumentacja dla Hybrydowej Huty „Legnica”,
 • prace nad realizacją elektrowni fotowoltaicznych.

W 2022 r. kontynuowane były również projekty inwestycyjne związane bezpośrednio z ideą zrównoważonego rozwoju polegające, między innymi, na dostosowywaniu instalacji hutniczych do konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs). W okresie objętym niniejszym raportem oddano do użytkowania kolejnych sześć takich instalacji.

Zgodnie z założeniami Programu KGHM 4.0., Spółka kontynuowała realizację prac w zakresie nowych inteligentnych technologii i systemów zarządzania produkcją, opartych o komunikację online i zaawansowaną analizę danych.

Monitorowanie realizacji Strategii

Z uwagi na dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym oddziałujące na przedsiębiorstwa z branży wydobywczej, hutniczej i przetwórczej miedzi, KGHM kompleksowo i systematycznie przeprowadza analizy otoczenia i identyfikuje megatrendy. Na ich bazie podejmowane są decyzje o kontynuacji bądź odświeżeniu przyjętych założeń strategicznych. Cała organizacja jest zaangażowana w proces operacjonalizacji i realizacji Strategii. Spółka dba o zachowanie balansu między elastycznością w podejściu do Strategii biznesowej (umożliwiającą reakcję na zmiany rynkowe) a zachowaniem konsekwencji w długoterminowym działaniu. Dedykowana procedura wewnętrzna umożliwia monitorowanie i nadzorowanie realizacji Strategii również przez pryzmat sukcesywnie wdrażanych Programów Strategicznych.

Kluczowe osiągnięcia realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A.

Bazując na przyjętej Strategii, Spółka dążyła do:

 • utrzymywania stabilnego poziomu produkcji, zarówno w odniesieniu do aktywów krajowych, jak i zagranicznych,
 • utrzymaniu poziomu kosztów, gwarantujących bezpieczeństwo finansowe,
 • zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Wpływ agresji Rosji na Ukrainę na realizację Strategii

W kontekście realizacji Strategii Spółka nie odnotowała i nie przewiduje wystąpienia istotnych negatywnych konsekwencji wynikających z agresji Rosji na Ukrainę. Ryzyko zakłócenia ciągłości działalności Grupy Kapitałowej oceniane jest jako niskie. Potencjalnie negatywny wpływ może wynikać z rosnących cen towarów i usług, które mogą przełożyć się na wzrost ogólnych kosztów realizacji Strategii. W związku z tym KGHM intensyfikuje działania mitygujące, m.in. dążąc do zapewnienia dostępu do własnych niskoemisyjnych źródeł energii, wprowadzenia instrumentów podnoszących bezpieczeństwo finansowe i realizacji szerokiego spektrum inicjatyw efektywnościowych.

Kluczowe osiągnięcia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie realizowanych działań strategicznych w poszczególnych strategicznych kierunkach rozwoju w 2022 r.

Produkcja w kraju i za granicą (narastająco)
 • Produkcja górnicza w kraju wyniosła 442,7 tys. t Cu w urobku przy koszcie C1: 5 247 USD/t (2,38 USD/funt) Cu płatnej
 • Produkcja Cu płatnej za granicą wyniosła:
  • Sierra Gorda: 90,8 tys. t (wartość dla 55% udziałów),
  • Robinson: 46,8 tys. t,
  • Carlota: 4,1 tys. t,
  • Franke: 2,8 tys. t (produkcja do dnia zbycia kopalni, tj. 26 kwietnia 2022 r.),
  • Zagłębie Sudbury: 2,5 tys. t.
 • Produkcja hutnicza KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła 586 tys. t
 • Produkcja srebra wyniosła 1327 t
Kontynuacja realizacji Programu Udostępniania Złoża
 • Zgłębiono szyb GG-1 do poziomu 1348 m. Trwają prace budowlano-instalacyjne, przygotowujące szyb do funkcji wentylacyjnej w okresie przejściowym. Trwa projektowanie obiektów ostatecznych dla funkcji docelowej materiałowo-zjazdowej
 • Trwają procedury przetargowe dla zadań związanych z budową Szybu GG-2 „Odra”, dotyczących realizacji wierceń i badań w otworach podszybowych
 • Zakończono realizację zadania „Koncepcja Programowo-Przestrzenna dla szybu Gaworzyce”, finalizując zakup nieruchomości pod inwestycje
 • Zakończono realizację zadania „Koncepcja Programowo-Przestrzenna dla szybu Retków”
 • Wykonano 41 km wyrobisk górniczych w kopalniach „Rudna” oraz „Polkowice-Sieroszowice”. Wszystkie prace wykonywane w ramach Grupy Projektów Górniczych pozwalają na sukcesywne uruchamianie nowych pól eksploatacyjnych
 • Kontynuowano budowę/rozbudowę Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy Szybie GG-1 w ramach Systemu Klimatyzacji Centralnej. Trwa rozruch technologiczny urządzeń. Rozpoczęto proces rozbudowy systemu do mocy 40 MW
 • Zakończono odbiory techniczne I części Systemu Przesyłu Wody Lodowej. Kontynuowano budowę II części niniejszego Systemu
Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”
 • Kwatera Południowa: uzyskano pozwolenia na użytkowanie. Łączna realizacja zakresu rzeczowego dla Kwatery Południowej wraz z infrastrukturą szlamową, wodną i elektroenergetyczną wynosi 95%. Prowadzone jest deponowanie odpadów w Kwaterze Południowej
 • Stacja Segregacji i Zagęszczania Odpadów (SSiZO): zakończono prace związane z montażem części technologicznej Stacji. Trwa realizacja zadania w zakresie wykonania infrastruktury okołostacyjnej. Łączna realizacja zakresu rzeczowego dla SSiZO wynosi 85%. Prowadzony jest proces segregacji i zagęszczania w celu deponowania odpadów w Kwaterze Południowej oraz osobny proces w zakresie nadbudowy zapór w Kwaterze Południowej
Postój remontowy HM „Głogów II”
 • Przeprowadzono postój remontowy HM „Głogów II” po czterech latach pracy ciągu technologicznego. 3 lipca 2022 r. podano koncentrat do pieca zawiesinowego. Postój remontowy trwał krócej od planowanego o 8 dni kalendarzowych. W IV kwartale 2022 r. zakończono procesy rozliczenia projektów inwestycyjnych prowadzonych w ramach postoju remontowego HM „Głogów II”
Inicjatywy badawczo-rozwojowe dla zwiększenia efektywności głównego ciągu technologicznego
 • Realizowano działalność badawczo-rozwojową, ukierunkowaną na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań przede wszystkim dla Głównego Ciągu Technologicznego KGHM, które mają wysoki potencjał do wdrożenia oraz komercjalizacji. Realizowano współpracę z jednostkami badawczo-naukowymi, uczelniami i partnerami biznesowymi
 • Zrealizowano II edycję Hackathonu CuValley Hack w ramach powołanej inicjatywy Dolina Miedziowa w celu pozyskania innowacyjnych, gotowych do wdrożenia rozwiązań
 • Rozwijano technologie informatyczne do gromadzenia i transferu wiedzy
Wykorzystanie źródeł zewnętrznych do finansowania projektów B+R+I
 • Kontynuowano realizację europejskich projektów badawczych oraz złożono wnioski o dofinansowanie dla inicjatyw w ramach Programów Horyzont Europa i KIC Raw Materials, jak też przygotowano listę potencjalnych tematów, będących w obszarze zainteresowań Spółki w ramach ubiegania się o przyszłe dofinansowanie. W 2022 r. Spółka realizowała łącznie dwanaście projektów przy wartości całkowitego dofinansowania w wysokości 2,84 mln euro
Własność intelektualna
 • Toczą się postępowania o udzielenie prawa ochronnego na wybrane znaki towarowe
 • Uzyskano rejestrację dla słowno-graficznego znaku towarowego „KGHM” na terytorium Chin
 • Dokonano przedłużenia ochrony patentu europejskiego, walidowanego w szesnastu krajach europejskich, do którego KGHM Polska Miedź S.A. jest współuprawnionym w ramach zrealizowanego projektu CuBR. Dokonano zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego dwóch wynalazków
 • W Urzędzie Patentowym RP dokonano przedłużenia ochrony sześciu patentów, jak również zgłoszenia czterech wynalazków, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego. Urząd Patentowy RP udzielił również patentu na dwa wynalazki
 • W Urzędzie Patentowym RP toczą się postępowania o udzielenie patentów na zgłoszonych do ochrony pięć wynalazków
Wydłużenie łańcucha wartości
 • Kontynuowano pogłębione analizy techniczno-ekonomiczne w zakresie rozwoju produkcji w obszarze przetwórstwa miedzi w Oddziale HM „Cedynia”. Przygotowano koncepcję zabudowy dedykowanych instalacji. Zakłada się kontynuowanie dalszych prac projektowych, umożliwiających określenie docelowych parametrów inwestycji
Huta Hybrydowa „Legnica” (HHL)
 • Opracowano wstępny model biznesowy Huty Hybrydowej „Legnica”, zakładający elastyczną pracę huty opartą na własnym koncentracie miedzi oraz obcych materiałach miedzionośnych, w tym koncentratach i złomach. W trakcie wykonywania jest dokumentacja projektowa dla modernizacji ciągu technologicznego w Oddziale HM „Legnica” oraz zabudowy Bazy Obrotu Złomem przy HM „Legnica”
Projekty eksploracyjne w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż rud miedzi
 • W obszarach koncesji „Retków-Ścinawa” oraz „Głogów” kontynuowano prace i roboty geologiczne. Na początku listopada 2022 r. organ koncesyjny na wniosek KGHM zatwierdził dokumentację geologiczną kolejnego złoża rud miedzi o nazwie „Retków-Grodziszcze”. Obszar złoża „Retków-Grodziszcze” został wydzielony z koncesji eksploracyjnej „Retków-Ścinawa”. W marcu 2022 r. została zmieniona koncesja w obszarze „Głogów”
 • Kontynuowano prace geologiczne na terenie koncesji „Synklina Grodziecka” i „Konrad”
 • Wykonywano prace analityczne i koncepcyjne dotyczące synergii prac koncesyjnych z sąsiednimi obszarami koncesji geologicznych KGHM w obszarze koncesji „Bytom Odrzański”
 • Na obszarze koncesji „Kulów-Luboszyce” kontynuowano poszukiwanie otworami wiertniczymi z powierzchni
 • W obszarze koncesji „Radwanice” realizowano rozpoznanie geologiczne podziemnymi wyrobiskami górniczymi oraz wykonano powierzchniowe badania geofizyczne
Realizacja projektów eksploracyjnych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania pozostałych złóż
 • Na terenie koncesji „Puck” rozpoczęto realizację kolejnych otworów wiertniczych. Zmieniono koncesję – zatwierdzono dodatek do Projektu Robót Geologicznych
 • Dla koncesji „Nowe Miasteczko” opracowano koncepcję prowadzenia dalszych prac geologicznych. Złożono do organu koncesyjnego wniosek o zmianę koncesji
Kontynuacja rozwojowych projektów w aktywach zagranicznych
 • Sierra Gorda: praca kopalni przebiegała bez istotnych zakłóceń. Prace utrzymaniowo-konserwacyjne realizowano zgodnie z założonymi planami i nie odnotowano znaczących przestojów produkcyjnych. W lutym 2022 r. sfinalizowana została transakcja sprzedaży całości udziałów w spółce joint venture Sierra Gorda SCM przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation na rzecz australijskiej grupy górniczej South32
 • Sierra Gorda Oxide: kontynuowano prace projektowe zmierzające do określenia dalszego kierunku rozwoju projektu przez właścicieli (Sierra Gorda S.C.M.). Obecnie większość zasobów rudy tlenkowej planowanych do przerobu została wydobyta i zdeponowana w pobliżu lokalizacji przyszłego zakładu ługowania i odzysku miedzi (SX-EW)
 • Projekt Victoria: kontynuowano prace inżynieryjne oraz działania związane z przygotowaniem wybranych elementów infrastruktury do dalszego rozwoju projektu, a także działania związane z utrzymaniem dobrych relacji i współpracą z kluczowymi interesariuszami projektu
Przedsięwzięcie CuBR
 • W ramach czterech edycji konkursu Przedsięwzięcia, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i KGHM, uruchomiono 25 projektów badawczo-rozwojowych o łącznej wartości ponad 180 mln PLN. Aktualnie jest realizowanych 6 projektów, zakończono realizację 19
Program Doktoratów Wdrożeniowych
 • Kontynuowano realizację Programu Doktoratów Wdrożeniowych dla pracowników Grupy Kapitałowej KGHM. Na koniec IV kwartału 2022 r. w programie uczestniczyło 28 doktorantów z dwóch edycji
Stabilność finansowa
 • Oparcie struktury finansowania Grupy Kapitałowej KGHM na instrumentach długoterminowych: w 2022 r. wykazywano pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. Potrzeby finansowe spółek Grupy Kapitałowej KGHM realizowane były poprzez wykorzystanie wewnątrzgrupowych transferów środków pieniężnych. Proces ten opiera się przede wszystkim na zarządzaniu bieżącą płynnością Grupy KGHM na podstawie usługi cash poolingu (system zmodyfikowany w 2022 r. w celu optymalizacji procesu wymiany walut przez krajowe spółki Grupy Kapitałowej KGHM), jak również na długoterminowych pożyczkach właścicielskich oraz aktywnym wykorzystaniu gwarancji i akredytyw
 • Skrócenie cyklu konwersji gotówki: prowadzono działania mające na celu optymalizację cyklu rotacji należności oraz cyklu rotacji zobowiązań, dopasowując je do bieżących potrzeb i sytuacji na rynku, w tym celu wykorzystywano faktoring wierzytelnościowy oraz dłużny, zgodnie z potrzebami
 • Zarządzanie ryzykiem rynkowym i kredytowym w Grupie Kapitałowej KGHM: w ramach realizacji strategicznego planu zabezpieczeń KGHM Polska Miedź S.A. przed ryzykiem rynkowym w 2022 r. nabyto opcje sprzedaży na rynku walutowym dla 205 mln USD planowanych przychodów ze sprzedaży z terminami zapadalności od kwietnia do grudnia 2022 r. Kontynuowano także działania mające na celu ograniczenie ekspozycji na ryzyko kredytowe poprzez bieżący monitoring stanu należności, ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych, stosowanie zabezpieczeń wierzytelności oraz faktoringu bez regresu
Kontynuacja Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w KGHM Polska Miedź S.A.
 • Wskaźnik LTIFR dla KGHM Polska Miedź S.A.: 5,05 (niższy od zanotowanego w tym samym okresie ub.r. o 0,59). Liczba wypadków przy pracy wyniosła: 149 i była mniejsza o 16 w stosunku do 2021 r. Wskaźnik TRIR dla aktywów zagranicznych (łącznie dla pracowników Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. oraz podwykonawców tych podmiotów) w 2022 r.: 0,34
 • Spółka została nagrodzona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2023-2024 za osiągnięcia w obszarze poprawy BHP
 • System zarządzania bezpieczeństwa pracy wdrożony w Spółce wg normy PN ISO 45000:2018 został pozytywnie oceniony przez audytorów zewnętrznych w ramach okresowego przeglądu
 • Realizowano współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi oraz opiniotwórczymi, m.in. uczestniczono w pracach dotyczących nowych regulacji UE odnośnie do normatywów higienicznych i biologicznych w szczególności dla metali oraz spalin z silników Diesla; we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy zorganizowano pierwszą ogólnopolską konferencję pt.: „Spaliny silników Diesla w górnictwie podziemnym na przykładzie doświadczeń KGHM Polska Miedź S.A.”; uczestniczono w pracach interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołów problemowych
 • Stosowano aktywny model koordynacji prac komórek BHP. Przeprowadzono 15 inspekcji w Oddziałach oraz dwa audyty behawioralne. Przygotowano aktywne formy edukacji i wsparcia pracowników
 • Przygotowano dokumentację wymaganą dla uruchomienia projektu inwestycyjnego Generator Raportów Środowiska Pracy (GRAŚP)
 • Przyjęto „Politykę Praw Człowieka w KGHM Polska Miedź S.A.”
Program dostosowania instalacji technologicznych Spółki do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs)
 • Kontynuowano program dostosowania instalacji technologicznych w Oddziałach: HM „Głogów” i HM „Legnica”. W 2022 r. prowadzono sześć projektów
 • Uruchomiono: węzeł usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją SOLINOX w HM „Legnica”; instalację odsiarczania gazów z pieców do produkcji ołowiu surowego w HM „Głogów”; instalację do usuwania pyłów z gazów z pieców konwertorowych w HM „Głogów”; instalację do usuwania pyłów zawierających arsen z gazów z instalacji do granulacji miedzi w HM „Legnica”
Polityka ekologiczna i działania prośrodowiskowe
 • Otrzymano decyzję uznania odpadowych kwasów wytwarzanych w hutach KGHM Polska Miedź S.A. za produkt uboczny
 • Uruchomiono instalację odwęglanowania w ZWR, w której wykorzystywane są rozcieńczone kwasy siarkowe – produkt uboczny powstający w hutach KGHM Polska Miedź S.A.
 • Wydano darmowy przydział uprawnień na rok 2022 dla KGHM Polska Miedź S.A.
 • Utrzymano certyfikat Copper Mark dla Huty Miedzi „Głogów” i Huty Miedzi „Legnica”
 • Wykonano bilans emisji gazów cieplarnianych zakresu 1, 2 i 3 za 2021 r. dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
 • Wykonano analizę śladu środowiskowego i śladu węglowego dla niektórych produktów KGHM Polska Miedź S.A.
 • Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” przyznała „Zielony Laur – 2022″ za instalację do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją SOLINOX
Kontynuacja realizacji projektów służących automatyzacji ciągów produkcyjnych Oddziałów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
 • Kontynuowano prace związane z elektromobilnością maszyn górniczych. Trwały prace związane z testami maszyn górniczych z napędem elektrycznym bateryjnym. W O/ZG Lubin, po zakończeniu testów, wdrożono do ruchu maszynę typu SWK (Samojezdny Wóz Kotwiący), kontynuowane są testy maszyny typu SWW (Samojezdny Wóz Wiercący). Trwają procesy certyfikacyjne prototypu pojazdu SWT (Samojezdny Wóz Transportowy) do transportu ludzi i materiałów w podziemnym zakładzie górniczym, planowo powinny zakończyć się w 2023 r. W O/ZG „Rudna” trwają testy eksploatacyjne ładowarki łyżkowej Epiroc ST14B. Podejmowane są działania w celu rozszerzenia testów maszyn elektrycznych
 • Zrealizowano integrację systemu antykolizji oraz systemu lokalizacji i identyfikacji maszyn oraz osób w wyrobiskach podziemnych
 • Kontynuowano robotyzację procesów produkcyjnych i pomocniczych. Trwają prace związane z budową robota CuXRF do skanowania zawartości miedzi w przodku
 • Skompletowano urządzenia i elementy systemu monitoringu odwadniania, które zostały zabudowane i uruchomione w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” z wizualizacją w dyspozytorni ruchu
 • Odbyły się warsztaty doskonalące dla Audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią (ISO 50001) i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001)
 • Kontynuowano prace z zakresu zarządzania ryzykiem braku poprawy wyniku energetycznego KGHM (przeprowadzono analizę ryzyka zgodnie z modelem kaskadowym, w tym zidentyfikowano działania służące mitygacji ryzyka)
Program KGHM 4.0 Kontynuowano realizację działań w ramach Programu KGHM 4.0 w podziale na dwa główne obszary:
 • W obszarze ICT (Information and Communication Technology) i Cyberbezpieczeństwo:
  • Kontynuowano prace dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacyjno-komunikacyjnego w związku z wojną w Ukrainie i wprowadzonym na terenie kraju stopniem alarmowym Charlie CRP (dotyczącym zagrożenia w cyberprzestrzeni). Dzięki temu nie odnotowano zaburzeń w pracy służb biznesowych Grupy Kapitałowej KGHM oraz wsparto procesy bezpieczeństwa
 • W obszarze Cyfryzacji procesów biznesowych:
  • Zakończono prace implementacyjne w ramach projektu wdrożenia platformy – budowa Cyfrowego Miejsca Pracy. Wdrożenie Cyfrowego Miejsca Pracy wspiera rozwój KGHM w zakresie zwiększania efektywności pracowników, zarządzania informacją oraz budowania potencjału do wdrażania nowych rozwiązań aplikacyjnych i współpracy z kontrahentami zewnętrznymi
  • W ramach projektu APO/BDG2.0 – przetestowano przy współpracy wszystkich Oddziałów Zakładów Górniczych KGHM i Centrali oraz wdrożono produkcyjnie pięć zadań
  • W zakresie projektu „Optymalizacji Procesu Planowania i Rozliczania Produkcji” w 2022 r. zakończone zostały prace nad implementacją dziewięciu zadań
  • Kontynuowano czwarty i piąty etap wdrażania systemu CMMS (system utrzymania ruchu), wspierający obszar utrzymania ruchu i logistyki materiałowej w Hutach, Zakładach Wzbogacania Rud oraz Zakładzie Hydrotechnicznym. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności organizacyjnej i kosztowej Spółki w obszarze utrzymania ciągłości produkcji
  • W ramach projektu „Usprawnienia i automatyzacje procesów księgowych CUK” zakończono realizację ponad 20 inicjatyw mających na celu usprawnienie procesów księgowych i sprawozdawczych Spółki
Rozwój energetyki słonecznej
 • Kontynuowano działania w obszarze przygotowania zespołu elektrowni fotowoltaicznych HMG I-III. Wydano techniczne warunki przyłączenia dla wszystkich trzech lokalizacji elektrowni PV HMG I-III. W IV kwartale 2022 r. uzyskano prawomocną decyzję środowiskową oraz przystąpiono do prac przygotowania dokumentacji projektowej. Aktualnie uzgadniana jest treść umowy przyłączeniowej
 • Kontynuowano działania w zakresie przygotowania elektrowni fotowoltaicznej Piaskownia Obora I – powstała dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji. Zakończono prace kartograficzno-geodezyjne polegające na zmianie użytku gruntowego w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Lubinie
 • W 2022 r. powołano trzy nowe projekty w fazie przygotowawczej budowy elektrowni fotowoltaicznych: „Polkowice”, „Tarnówek” oraz „Kalinówka” dla Zakładu Hydrotechnicznego. Wszczęto postępowania mające na celu wybór projektanta dla tych trzech projektów
 • Odebrano wielowariantową ekspertyzę dotyczącą możliwości przyłączenia nowych źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznych KGHM w rejonie Oddziału Zakładów Górniczych Lubin. Trwają przygotowania w celu powołania kolejnego projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie likwidowanych szybów O/ZG „Lubin”
 • Powołano projekt dotyczący uruchomienia fazy przygotowawczej dla budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie Oddziału HM „Cedynia”
 • Trwają prace analityczne dotyczące wykorzystania innych terenów KGHM pod rozwój odnawialnych źródeł energii. Równolegle prowadzone są analizy otoczenia rynkowego w kierunku akwizycji spółek posiadających projekty budowy farm fotowoltaicznych lub dysponujących funkcjonującymi instalacjami
Rozwój energetyki wiatrowej, w tym offshore
 • Zawarto Memorandum of understanding z Total Energies Renewables SAS. Uzgodniono wspólny udział w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji lokalizacyjnych na budowę Morskich Farm Wiatrowych (PSzW). W pierwszej połowie 2022 r. złożono siedem wniosków o udzielenie pozwoleń lokalizacyjnych. Do końca 2022 r. wszczęto wszystkie postępowania rozstrzygające na lokalizacje objęte wnioskami Spółki i Partnera Strategicznego. Złożono komplet dokumentacji na potrzeby postępowania prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury. Wydanie decyzji w sprawie PSzW spodziewane jest w I półroczu 2023 r.
 • Rozpoczęto analizy dotyczące możliwości budowy farm wiatrowych na terenie nieruchomości własnych oraz kontynuowano rozmowy z podmiotami posiadającymi interesujące projekty na sprzedaż
Rozwój technologii wodorowych
 • Podpisano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”, realizowane pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska RP, jak też zainicjowano powstanie Stowarzyszenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej
Rozwój energetyki jądrowej
 • W lutym 2022 r. podpisano z przedsiębiorstwem NuScale Power, LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne (Early Works Agreement), stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej Grupy KGHM
 • W kwietniu 2022 r. KGHM i TAURON Polska Energia S.A. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł energii, w tym z zastosowaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR)
 • W lipcu 2022 r. Spółka złożyła pierwszy w Polsce wniosek dotyczący wdrożenia małych reaktorów modułowych (SMR) do Państwowej Agencji Atomistyki. We wrześniu 2022 r. KGHM Polska Miedź S.A. i SN Nuclearelectrica S.A. podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR. Obecnie trwają prace nad wstępnym wyborem lokalizacji dla reaktora SMR
Umowy PPA
 • W listopadzie 2021 r. Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na Zakup Energii Elektrycznej wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii (OZE). W I kwartale 2022 r. otrzymano oferty na sprzedaż energii z OZE w PPA. W III kwartale 2022 r. została obustronnie podpisana Umowa z Solartechnik (Invest PV 7 Spółka z o.o.). Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby KGHM, wygenerowanej przez Farmę PV Żuki w Gminie Turek, rozpocznie się 1 kwietnia 2023 r. Planowany wolumen sprzedaży to 5300 MWh/rok
Autoprodukcja energii elektrycznej
 • Zaspokojenie zapotrzebowania Jednostki Dominującej na energię elektryczną ze źródeł własnych, w tym OZE w 2022 r. – 11,71%
Wyniki wyszukiwania