Raport zintegrowany
2022

Zarządzanie zasobami wodnymi

Spis treści

Woda to jeden z najcenniejszych zasobów przyrodniczych, odgrywa kluczową rolę w zachowaniu równowagi ekosystemów. Spółka regularnie monitoruje jakość wód gruntowych i powierzchniowych w otoczeniu swoich zakładów, aby zapewnić, że działania spełniają rygorystyczne normy ochrony środowiska.

GRI
 • 3-3
 • 303-1
 • 303-2
 • 303-3
 • 303-4
 • 303-5

Jednocześnie woda jest niezbędna w procesie produkcji miedzi. Jest ona wykorzystywana m.in. podczas wzbogacania rudy (flotacji), hydrotransportu odpadów, a także w ciągu technologicznym w hutach. Poniższy schemat pokazuje te zależności:

Woda w procesie wzbogacania rudy (flotacji) w KGHM Polska Miedź S.A.

Trzy podziemne kopalnie miedzi (Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”, Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” i Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”) wydobywają rudę znajdującą się na głębokości 400–1350 m pod powierzchnią ziemi. Z uwagi na stały dopływ wód z górotworu do wyrobisk górniczych, na powierzchnię wypompowuje się zasolone wody kopalniane.

Na powierzchni, przy każdym zakładzie górniczym i zakładzie wzbogacania rud, znajdują się zbiorniki retencyjne, gromadzące: wody opadowe, przelewy wód chłodzących, a także wydobywane wody kopalniane. Ze zbiorników woda jest pompowana do obiegów flotacyjnych (w niektórych przypadkach woda kopalniana jest pompowana bezpośrednio do obiegów flotacyjnych). W ten sposób ani woda kopalniana, ani ścieki nie są odprowadzane do lokalnych rzek. W zakładach wzbogacania rud cała woda jest przechowywana w systemach zamkniętych i wykorzystywana do hydrotransportu odpadów poflotacyjnych do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, gdzie następuje sedymentacja cząstek stałych. Woda z OUOW „Żelazny Most” jest zawracana poprzez system wież dekantacyjnych do zakładów wzbogacania rud.

Procesy przeróbki rudy miedzi w zakładach wzbogacania rud, a w szczególności mielenie i flotacja, wymagają dostarczenia znacznych ilości wody technologicznej. Woda z odwadniania kopalń stanowi tylko część tego zapotrzebowania. Resztę wody dostarcza Zakład Hydrotechniczny z OUOW „Żelazny Most” rurociągami na powierzchni, które tworzą sieć obiegową wód kopalniano-technologicznych.

W 2022 r. średnie zużycie miesięczne wody zwrotnej do procesów technologicznych w O/ZWR wynosiło ok. 12 821 520 m3, w tym:

~ 3 448 092
w O/ZWR rejon Lubin
~ 2 602 711
w O/ZWR rejon Polkowice
~ 6 770 717
w O/ZWR rejon Rudna

Rocznie w KGHM Polska Miedź S.A. zawracane jest do procesu wzbogacania rudy ok. 150 mln m3 wody rocznie. W procesie wzbogacania wykorzystywana jest wyłącznie woda z odwadniania kopalń oraz woda zwrotna z OUOW „Żelazny Most”. Przyczynia się to do oszczędności jednego z najcenniejszych zasobów przyrodniczych, jakim są wody powierzchniowe i gruntowe.

Ze względu na to, że system wodny jest stale zasilany wodami kopalnianymi i deszczowymi, istnieje potrzeba usuwania ich nadmiaru. Zrzut ścieków/wód kopalniano-technologicznych pochodzących z działalności KGHM Polska Miedź S.A. odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami pozwolenia wodnoprawnego, z uwzględnieniem warunków hydrologicznych rzeki Odra, co oznacza codzienne dopasowanie wielkości zrzutu do poziomu wody w rzece oraz jej stanu chemicznego. System retencyjno-dozujący działający w KGHM Polska Miedź S.A. pozwala w pełni sterować i nadzorować zrzut wód do Odry. Dzięki temu, przy niskich stanach wód w odbiorniku, możemy wstrzymać zrzut ścieków. Ponadto, rygorystycznie dotrzymywany jest warunek regulowania ładunku soli zawartego w zrzucanych ściekach tak, aby nie przekroczyć 1000 mg/l sumy chlorków i siarczanów w wodach rzeki po wymieszaniu ze ściekami. Posiadanie systemu retencyjno-dozującego pozwala także na okresowe wstrzymywanie odprowadzania ścieków. Możliwość ta została wykorzystana w lipcu i sierpniu 2022 r., kiedy ogłoszono sytuację kryzysową na Odrze i pewne obostrzenia w korzystaniu z jej wód.

Huta Miedzi „Legnica” oraz Huta Miedzi „Głogów” zużywają znaczne ilości wody (ok. 11 mln m3 na rok), za dostarczanie której odpowiedzialna jest spółka Energetyka Sp. z o.o. Spółka ta na potrzeby działalności Huty Miedzi „Legnica” dostarcza wodę pobieraną z rzeki Kaczawy, natomiast na potrzeby działalności Huty Miedzi „Głogów” doprowadza wodę pobieraną z rzeki Odry.

Wykorzystana w procesach produkcyjnych woda kierowana jest powrotnie do spółki Energetyka w celu oczyszczenia. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych, pracujące na rzecz hut, wyspecjalizowane są w usuwaniu metali ciężkich, w tym szczególnie trudnych związków arsenu oraz rtęci i kadmu.

Technologia oczyszczania ścieków opiera się głównie na procesach neutralizacyjnych, wspomaganych koagulantami oraz flokulantami. Ze względu na wysoką jakość ścieków ok. 30% globalnego strumienia wykorzystywane jest ponownie w procesach technologicznych hut. Pozostałe ścieki oczyszczone w ilości ok. 8 mln m3 odprowadzane są w przypadku Huty Miedzi „Głogów” do rzeki Odry oraz w przypadku Huty Miedzi „Legnica” do potoku Pawłówka, który zasila rzekę Kaczawę. Skuteczność oczyszczania ścieków transferowanych do spółki Energetyka wraz z ładunkiem metali odprowadzanych do środowiska przedstawiona została w poniższej tabeli.

Skuteczność oczyszczania ścieków
Ładunek metali transferowany do oczyszczenia Skuteczność oczyszczania ścieków w spółce Energetyka Ładunek metali odprowadzany do środowiska
Huta Miedzi Głogów 610 633 kg 99,82% 1 120 kg
Huta Miedzi Legnica 121 360 kg 99,79% 251 kg
Woda w procesie produkcji miedzi elektrolitycznej w KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Huta Miedzi „Cedynia” zaopatrywany jest w wodę przeznaczaną do spożycia przez ludzi oraz do celów technologicznych. Ujęcie Orsk jest źródłem wody przeznaczonej do celów pitnych. Obecnie eksploatowane są dwie studnie 1z i 2z. Studnie ujęcia Chełm zaopatrują zakład w wodę przeznaczoną do celów technologicznych.

Ścieki z terenu hali Walcowni (w tym zużyte emulsje technologiczne) kierowane są do zbiorników ścieków zaolejonych zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku Stacji Energetycznej. Ścieki zgromadzone w zbiornikach przerabiane są w całości w deemulgatorze podciśnieniowym VACUDEST.

Ujmowane ścieki sanitarne i deszczowo-przemysłowe kierowane są do instalacji oczyszczania ścieków, gdzie oczyszczane są w ciągu oczyszczania ścieków sanitarnych oraz w ciągu oczyszczania ścieków deszczowo-przemysłowych. Oczyszczone ścieki sanitarne i deszczowo-przemysłowe są łączone i odprowadzane wspólnym kolektorem zrzutowym do rzeki Odry. Od 2021 r. część strumienia oczyszczonych ścieków opadowych i płukanie filtrów na Stacji Uzdatniania Wody zostaje zawracana do ponownego wykorzystania w obiegach chłodniczych. W 2022 r. było to 8433 m3.

Pobór wody GRI [303-3] 2022 2021
Pobór wody według źródeł Wody powierzchniowe (ogółem) 11 001 154 10 421 313
Wody gruntowe (ogółem) 27 352 385 25 987 286
Woda morska (ogółem) 0 0
Woda pobrana w wyniku działalności, np. woda kopalniana (ogółem) 35 745 659 30 851 894
 • Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)
337 449 170 262
 • Inna woda (>1,000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)
35 408 210 30 681 632
Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem) 3 821 445 462 936
 • Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)
3 819 317 456 485
 • Inna woda (>1,000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)
2 127 6 451
Całkowity pobór wody Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie) 77 920 643 67 721 429
Zrzut ścieków (wody) [303-4 ] 2022 2021
Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia Wody powierzchniowe 46 881 676 45 241 415
Grunt i gleba 9 125 15 341
Morza 0 0
Woda przekazana do osób trzecich 715 402 494 864
Całkowity zrzut ścieków (wody) Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie) 47 606 203 45 751 620
Zrzut ścieków (wody) – wody słodkie i inne wody
 • Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)
17 116 661 18 021 202
 • Inna woda (>1,000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)
30 486 161 27 730 418
Zużycie wody [303-5] 2022 2021
Zużycie wody Całkowite zużycie wody 30 314 440 21 971 809
Pobór wody GRI [303-3] 2022 2021
Pobór wody według źródeł Wody powierzchniowe (ogółem) 0 0
Wody gruntowe (ogółem) 193 343 176 815
Woda morska (ogółem) 0 0
Woda pobrana w wyniku działalności, np. woda kopalniana (ogółem) 35 395 555 29 599 160
 • Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)
0 0
 • Inna woda (>1,000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)
35 395 555 29 599 160
Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem) 13 125 254 12 117 706
 • Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)
13 125 254 12 117 706
 • Inna woda (>1,000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)
0 0
Całkowity pobór wody Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie) 48 714 152 41 893 681
Zrzut ścieków (wody) [303-4 ] 2022 2021
Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia Wody powierzchniowe 30 559 952 27 815 093
Grunt i gleba 0 0
Morza 0 0
Woda przekazana do osób trzecich 10 575 545 9 530 140
Całkowity zrzut ścieków (wody) Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie) 41 135 497 37 345 232
Zrzut ścieków (wody) – wody słodkie i inne wody
 • Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)
10 653 427 9 614 815
 • Inna woda (>1,000 mglL całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)
30 482 070 27 730 418
Zużycie wody GRI [303-5] 2022 2021
Zużycie wody Całkowite zużycie wody 7 578 655 4 548 449
Wyniki wyszukiwania