Raport zintegrowany
2022

Zarząd Jednostki Dominującej

Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie Spółki oraz innych przepisach prawa należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. lub Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

GRI
 • 2-9
 • 2-10
 • 2-11
 • 2-12
 • 2-13
 • 2-14
 • 2-15
 • 2-17
 • 2-18

Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu

Zgodnie ze Statutem Spółki w skład Zarządu może wchodzić od 1 do 7 osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., która powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesów.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

Zasady działania Zarządu

Zarząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i Statut Spółki są dostępne na stronie internetowej https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny.

Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu. W razie wakatu lub podczas przerwy w świadczeniu przez niego usług zarządzania uprawnienia Prezesa Zarządu związane ze zwoływaniem i prowadzeniem posiedzeń, jak również podejmowaniem uchwał Zarządu poza posiedzeniem, wykonywane są przez Członka Zarządu upoważnionego przez Prezesa Zarządu, a w przypadku braku faktycznej możliwości wydania lub przekazania upoważnienia – przez najstarszego Członka Zarządu. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą lub przeciwko uchwale rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa lub z żądania choćby jednego z Członków Zarządu. W uzasadnionych przypadkach uchwały mogą być podejmowane poza posiedzeniem w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej dwie trzecie składu Zarządu wzięło udział w głosowaniu.

Biogramy oraz zakres obowiązków Członków Zarządu

Tomasz Zdzikot
Prezes Zarządu

Od kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. Jest także wiceprzewodniczącym rady nadzorczej EXATEL S.A. W latach 2020–2021 był przewodniczącym rady nadzorczej spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.

Od listopada 2021 r. Przewodniczący Zespołu Doradców Społecznych Ministra Obrony Narodowej ds. Cyberbezpieczeństwa. W grudniu 2021 r. został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w skład Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Wcześniej (2018–2020) pracował na stanowisku Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

W tych latach pełnił też funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Odpowiadał m.in. za opracowanie, wdrożenie, a następnie realizację programu podniesienia zdolności Sił Zbrojnych RP do działania w cyberprzestrzeni.

Od 2015 r. w randze Wiceministra był związany z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był również Pełnomocnikiem Rządu do spraw Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.

W przeszłości pełnił również funkcję doradcy zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy oraz doradcy Wojewody Mazowieckiego. Był wiceprezesem Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. – spółki Skarbu Państwa i Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował w Departamencie Prawnym Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym jako wicedyrektor departamentu.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także m.in. program Top Public Executive organizowany przez IESE Business School w Barcelonie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, a także studia MBA w zakresie Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

KOMPETENCJE:

 • korporacyjne zarządzanie ryzykiem, compliance oraz audyt i kontrola wewnętrzna
 • Strategia Spółki oraz Polityka zrównoważonego rozwoju
 • bezpieczeństwo i przeciwdziałanie stratom
 • ład korporacyjny
 • działania komunikacyjno-wizerunkowe i relacje z otoczeniem biznesowym
 • zarządzanie HR
 • projekty rozwojowe w obszarze energetyki
 • obsługa prawna organów Spółki z wyłączeniem Rady Nadzorczej

p.o. Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju1

 • polityka badawczo-rozwojowa, innowacji i ochrony praw własności
 • procesy inwestycyjne i rozwojowe
 • zarządzanie projektami i programami
 • rozwój krajowej bazy zasobowej
 • procesy zakupowe
 • rozwój struktur wydobywczych i ciągu produkcyjnego

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 

Od października 2022 r. pełnił funkcje Dyrektora Naczelnego ds. Inwestycji oraz Dyrektora Naczelnego ds. Strategii w KGHM Polska Miedź S.A.

W okresie październik 2020 – październik 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Poczty Polskiej S.A. Sprawował również funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce PERN S.A. (2018–2020) oraz Członka Zarządu ds. Finansowych w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (2016–2018). Wcześniej pracował również na stanowiskach kierowniczych w grupach kapitałowych PGNiG, BOŚ i w NBP.

Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach wielu spółek kapitałowych, gdzie m.in. sprawował funkcje Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Ukończył również studia podyplomowe Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Poszerzał kompetencje zawodowe podczas kursów w zakresie m.in. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rewizji finansowej i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem finansowym oraz wyceny i zasad rachunkowości instrumentów pochodnych.

KOMPETENCJE:

 • polityka finansowa i podatkowa
 • obsługa księgowa
 • obowiązki informacyjne i publikacyjne
 • relacje inwestorskie
 • działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI)

Mirosław Kidoń
Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Związany z Grupą Kapitałową od początku 2000 r. Do dnia powołania do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. pracował m.in. jako sztygar zmianowy, nadsztygar ds. produkcji czy szef produkcji w oddziale Zakłady Wzbogacania Rud (ZWR). W latach 2017–2018 był Dyrektorem Naczelnym Oddziału KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Wzbogacania Rud, a następnie od 2018 r. pełnił funkcję General Managera (CEO) w Sierra Gorda S.C.M. w Chile.

Odpowiadał za planowanie rozwoju głównego ciągu produkcyjnego oraz zarządzanie strukturami organizacyjnymi w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej, inżynier Wydziału Podstawowych Problemów Techniki o specjalności Zarządzanie i Marketing. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Przeróbka kopalin – Inżynieria mineralna” na Politechnice Wrocławskiej oraz „Transformacja Lean Six Sigma” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu produkcją i planowaniu oraz z zakresu technologii górniczych. Doskonalił swoje umiejętności zarówno w krajowych, jak i zagranicznych Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KOMPETENCJE:

 • strategia dla aktywów zagranicznych
 • rozwój bazy zasobowej za granicą
 • zagraniczne projekty eksploracyjne i zasobowe
 • nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego
 • kształtowanie polityki handlowej i logistycznej
 • identyfikacja szans rozwoju za granicą

Marek Świder
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji 

Od początku swojej ścieżki zawodowej, tj. od 1996 r., związany jest z KGHM Polska Miedź S.A., gdzie pracował na stanowiskach takich jak Dyrektor Naczelny Oddziału Zakłady Górnicze „Rudna”, Dyrektor Naczelny ds. Górnictwa w Aktywach Zagranicznych, Główny Inżynier Górniczy czy Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami. W latach 2015–2016 odpowiedzialny był za obszar produkcji na stanowisku Vice President, Production Control w KGHM INTERNATIONAL LTD.

Do 14 marca 2022 r. pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego Oddziału KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”, gdzie zarządzał strukturą produkcyjną.

Odpowiadał głównie za planowanie rozwoju głównego ciągu produkcyjnego, poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii i metod zarządzania strukturami organizacyjnymi w miedziowej spółce.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, magister inżynier górnik o specjalności: technik podziemnej eksploatacji złóż. Ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie przez koszty oraz studia MBA – Master of Business Administration.

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu oraz z zakresu technologii górniczych nabyte podczas pracy w zarówno krajowych, jak i zagranicznych aktywach produkcyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KOMPETENCJE:

 • bieżąca produkcja i rozwój produkcji górniczej i hutniczej
 • bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kontrola ryzyka środowiskowego
 • cele Strategii Energetycznej
 • systemy zarządzania
 • zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw

Marek Pietrzak
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Do października 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Polskim Radio Regionalnej Rozgłośni w Warszawie, Radio dla Ciebie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej w Alior Bank S.A. Od grudnia 2016 r. do października 2021 r. sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydziału Ekonomii Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. W roku 2013 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienie do wykonywania zawodu. Ukończył także studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie akredytowane przez Apsley Business School of London, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ma doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, a także praktykę w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami prawa handlowego, w tym z udziałem Skarbu Państwa.

KOMPETENCJE:

 • nadzór korporacyjny nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi
 • nadzór nad spójnością wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji
 • obsługa prawna organów statutowych Spółki w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej
 • nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź oraz innych organizacji pożytku publicznego

Skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r.

1,2 Tomasz Zdzikot pełnił również obowiązki p.o. Prezesa Zarządu (od 12 października do 3 listopada 2022), p.o. Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju (od 4 listopada do 31 grudnia 2022 r.) oraz p.o. Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (od 7 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.)

3 Marek Świder pełnił obowiązki p.o. Wiceprezesa ds. Aktywów Zagranicznych od 12 października 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.

 

Wyniki wyszukiwania