Raport zintegrowany
2022

Znaczenie miedzi dla transformacji energetycznej

GRI
Spis treści

W 2011 roku w ramach prac nad określeniem popytu na metale nieżelazne, Minerals Education Coalition wyliczyło1, że w ciągu całego swego życia każdy z ludzi zużywa ponad 460 t miedzi.

GRI
  • 3-3

Wychodzący naprzeciw temu popytowi przemysł metali nieżelaznych w Europie jest złożonym ekosystemem działalności wydobywczej, hutniczej, przetwórczej, rafineryjnej i recyklingowej, rozsianej po całym kontynencie. W ponad 900 zakładach produkujących i przetwarzających metale bazowe, szlachetne i specjalistyczne pracuje pół miliona osób. Roczny obrót branży szacowany jest na 120 mld EUR.

120
mld EUR
szacowany roczny obrót branży

Dzięki produktom europejskiego przemysłu metali nieżelaznych możliwa jest również transformacja energetyczna i realizacja wizji Europy neutralnej dla klimatu. Surowiec ten znalazł się w 2020 r. w gronie zasobów rzadkich dla Unii Europejskiej .Metodologia opracowana przez Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Unii Europejskiej (Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs2) określa poziom wagi ekonomicznej dla miedzi w procesie transformacji energetycznej jako bardzo wysoki.

1 https://mineralseducationcoalition.org/
2 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2d43b7e2-66ac-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-32064602

Wydobywana i produkowana przez KGHM miedź odgrywa kluczową rolę w rozwiązaniach technicznych wykorzystywanych w energetyce odnawialnej – słonecznej, wiatrowej, wodnej, pływowej, geotermalnej oraz wykorzystującej biomasę. Pojedyncza turbina wiatrowa o mocy 3 MW zawiera nawet 4,7 t miedzi, a budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MW wymaga od 3,1 do 4,5 t tego metalu.

Po drogim i występującym w dużo mniejszych ilościach srebrze to właśnie miedź ma także najwyższą spośród wszystkich metali przewodność elektryczną. Urządzenia zawierające miedź (np. silniki) są zatem dużo bardziej efektywne niż odpowiedniki wykorzystujące inne metale. Typowe redukcje zużycia energii przy jej wykorzystaniu sięgają 20-30%.

Jeszcze większą przewagę wykazuje miedź w zakresie produkcji okablowania. Jej obciążalność prądowa jest o około 60% większa niż tej samej wielkości kabli wykonanych z aluminium i również niweluje straty energetyczne na samym przesyle (łatwość przemieszczania się elektronów w miedzi jest znacznie łatwiejsza – tym bardziej o takiej czystości, jaką produkuje KGHM Polska Miedź S.A. Również przewodność cieplna miedzi jest o ponad połowę wyższa niż w przypadku aluminium. Nie bez znaczenia jest też mała reaktywność miedzi z wodą i jej dobroczynne uwarunkowania aseptyczne już przy zawartości Cu+ (min. 65%). Wszystko to powoduje, że kable miedziane są pewniejsze i łatwiejsze w zastosowaniu: przemyśle budowlanym, elektrotechnicznym, energetycznym, morskim ciężkim, są również łatwe w  transporcie, przeładunku, montażu i przechowywaniu na zewnątrz (Cu nie ulega korozji poprzez pasywację). Całości dopełnia duży ciężar właściwy miedzi, który istotnie ułatwia układanie połączeń podwodnych na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej.

Miedź jest również surowcem niezbędnym dla rozwoju elektromobilności.

Wykorzystywana jest w akumulatorach i systemach sterowania pojazdów elektrycznych, a także w infrastrukturze ładowania. Samochody elektryczne zawierają w sobie średnio prawie cztery razy więcej miedzi niż ich odpowiedniki z silnikami spalinowymi (83 kg w porównaniu z 23 kg).

Łącznie do 2050 r. technologie, które pozwolą zmniejszyć unijną emisję gazów cieplarnianych o 75%, pochłoną 22 mln t miedzi3. To wartość zbliżona do obecnego poziomu produkcji hutniczej tego metalu w skali całego globu (wynoszącej nieco ponad 21 mln t) i aż ponaddziesięciokrotnie większa niż dzisiejsze zdolności produkcyjne samej Unii Europejskiej. Analizy Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) wskazują dodatkowo, że sama realizacja Porozumienia Paryskiego dotyczącego redukcji poziomu gazów cieplarnianych do roku 2030 spowoduje w najbliższych latach zwiększenie zapotrzebowania na miedź o ponad 40%.

Skala potrzeb jest zatem ogromna i sytuacji tej nie zmieni ani spodziewany wzrost zdolności produkcyjnych kopalń (oceniany średnio na 4,9% rocznie), ani też dalsze (coraz trudniejsze ze względu na kurczące się zasoby wtórne i rosnącą długość życia produktów) zwiększanie udziału złomów w produkcji miedzi.

W tej sytuacji Europa powinna postawić na wspieranie własnych zdolności produkcyjnych i tworzyć mechanizmy wspierające rozwój produkcji surowca na Starym Kontynencie. Pozwoli to nie tylko zmniejszyć rekordowe uzależnienie naszego kontynentu od importu z innych rejonów świata, ale samo w sobie także przyczyni się do ograniczenia emisji, gdyż ślad węglowy rodzimej produkcji jest dużo niższy, niż ma to miejsce w przypadku konkurentów z Azji.

W porównaniu z poziomami z 1990 r. europejski przemysł miedziowy zmniejszył jednostkowe zużycie energii o 60%, a emisje z produkcji tego metalu w Europie wynoszą obecnie zaledwie 0,4% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE.

Potwierdzeniem naszych starań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, a także znaczenia miedzi w transformacji energetycznej stanowi wyróżnienie w rankingu Carbon Clean 200TM. KGHM Polska Miedź S.A. jako jedyna firma z Polski została doceniona spośród 6 tys. podmiotów z całego świata.

3 Szacunek na podstawie m.in. unijnego scenariusza „High-RES” do 2050 r. oraz Energetycznej Mapy Drogowej UE do 2050 r., https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf

Wyniki wyszukiwania