Raport zintegrowany
2022

Kapitał finansowy

Kapitał finansowy (financial capital) jest podstawą do efektywnego wykorzystywania i rozwijania pozostałych kapitałów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź, a w szczególności kapitału produkcyjnego.

Stanowiony jest on w Grupie przez pulę (zasób) środków, która jest dostępna do wykorzystania w prowadzonych procesach produkcyjnych, w tym wydobywczych i hutniczych, będąc wartością wygenerowaną w ramach działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz uzyskaną jako finansowanie w formie zadłużenia, kapitału własnego lub wszelkich dotacji.

Składają się na niego:
 • kapitał akcyjny właścicieli, kredytodawców oraz obligatariuszy,
 • wypracowany wynik finansowy,
 • zobowiązania krótko- i długoterminowe.

Dzięki powyższym, wypracowanym oraz pozyskanym środkom Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź może prowadzić swą bieżącą działalność operacyjną, ale również inwestować w przyszłe przedsięwzięcia biznesowe, tak po stronie akwizycji (w tym w nowe aktywa geologiczne), jak i finansować prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (w tym w aspekcie realizacji koncepcji gospodarki nisko- i bezemisyjnej pod względem gazów cieplarnianych, jak i wdrażania koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym).

Najważniejsze dane wskaźnikowe dotyczące kapitału finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź:
Lp Nazwa wskaźnika Wartość
31.12.2021 31.12.2022
1 Przychody z umów z klientami [mln PLN] 29 803 33 847
2 Zysk netto [mln PLN] 6 155 4 774
3 EBITDA skorygowana1 10 327 8 865
4 Suma aktywów [mln PLN] 48 027 53 444
5 Zobowiązania mln PLN] 20 889 21 298
6 Wynik netto na akcję (EPS)2 30,78 23,86
7 Notowania akcji Spółki na koniec okresu3 139,4 126,75
8 Dług netto/EBITDA4 0,6 0,8
9 Produkcja miedzi płatnej5 753,7 733,1
10 Produkcja srebra płatnego5 1 366 1 327
11 Koszt produkcji koncentratu C15 1,96 2,20
1 Obejmuje Sierra Gorda S.C.M. odpowiednio do posiadanych udziałów (55%)
2 Przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
3 KGHM Polska Miedź S.A.
4 Wartość skorygowana EBITDA za rok, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.
5 Obejmuje Sierra Gorda S.C.M. odpowiednio do posiadanych udziałów (55%)

Najważniejsze informacje dotyczące zarządzania kapitałem finansowym w roku 2022 w kontekście roku 2021:

 • zwiększenie przychodów z umów z klientami (wpływ na wynik + 3 811 mln PLN),
 • zwiększenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej (3 949 mln PLN),
 • odwrócenie strat z tytuły utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych (wpływ na wynik 1 010 mln PLN),
 • odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie (wpływ na wynik 594 mln PLN),
 • wpływ instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających (wpływ na wynik + 214 mln PLN),
 • straty z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych (wpływ na wynik + 182 mln PLN),
 • zysk ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (wpływ na wynik – 439 mln PLN),
 • skutki różnic kursowych  (wpływ na wynik + 148 mln PLN),
 • zmniejszenie podatku dochodowego (wpływ na wynik + 84 mln PLN),
 • zwiększenie sumy aktywów (wpływ na wynik + 4 537 mln PLN),
 • zwiększenie nakładów inwestycyjnych (wpływ na wynik + 291 mln PLN).
 • spadek przychodów z umów z klientami (wpływ na wynik – 86 mln USD),
 • niższe koszty podstawowej działalności operacyjnej (wpływ na wynik + 3 mln USD),
 • wpływ pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej (wpływ na wynik – 366 mln USD),
 • zwiększenie podatku dochodowego (wpływ na wynik -28 mln USD),
 • zmniejszenie nakładów inwestycyjnych (wpływ na wynik – 58 mln USD).
 • spadek przychodów ze sprzedaży (wpływ na wynik – 534 mln USD),
 • zmiana kosztów podstawowej działalności operacyjnej (wpływ na wynik – 1 259 mln USD),
 • wpływ pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej (wpływ na wynik + 31 mln USD),
 • zwiększenie podatku dochodowego (wpływ na wynik + 425 mln USD).
Wyniki wyszukiwania