Raport zintegrowany
2022

Akcjonariusze i ich uprawnienia

Spis treści

Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia wykonują w sposób i w granicach wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Akcjonariusz ma prawo do wykonywania głosu osobiście lub poprzez upoważnionego przez siebie pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez uzupełnienie i przesłanie do Spółki drogą elektroniczną formularza umieszczonego na stronie internetowej Spółki lub innej informacji zawierającej analogiczne dane, najpóźniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie ze Statutem Spółki wszystkie akcje są akcjami na okaziciela, a ich zamiana na akcje imienne jest niedopuszczalna. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona ilość akcji, które będą podlegać umorzeniu, oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Ponadto, w sytuacji, gdy Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu, powiadamia ona akcjonariuszy o wynikach tego postępowania oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego. Rada Nadzorcza jest również zobowiązana do corocznego przedkładania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,  która powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki, udostępnianym akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się zapoznać z raportem przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Nie istnieją ograniczenia w przenoszeniu praw własności akcji oraz w wykonywaniu prawa głosu z akcji Spółki inne niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

Specjalne uprawnienia dla akcjonariusza Skarbu Państwa wynikać mogą jednak z treści przepisów powszechnie obowiązujących, m.in.:

 • Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.
 • żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia – w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub akcjonariuszy upoważnionych przez sąd rejestrowy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
 • zgłaszanie projektów uchwał i ich uzasadnienia – Akcjonariuszom umożliwia się kontakt elektroniczny ze Spółką poprzez stronę internetową Spółki, w szczególności w celu umożliwienia złożenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał i ich uzasadnienia. W tym celu wymagane jest wcześniejsze uwierzytelnienie akcjonariusza dla jego identyfikacji, w sposób wskazany przez Spółkę na jej stronie internetowej. Spółka umieszcza również na swojej stronie internetowej formularz pełnomocnictwa oraz formularz ułatwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika,
 • zwołanie Walnego Zgromadzenia – akcjonariusz Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie uzna za wskazane,
 • żądanie zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością co najmniej 75% oddanych głosów,
 • żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia – akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
 • zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród dowolnej liczby osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszonych przez akcjonariuszy jako kandydaci na Przewodniczącego,
 • udział w dywidendzie – Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na dywidendę dla akcjonariuszy, o ile Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o przeznaczeniu części zysku na poczet dywidendy dla akcjonariuszy. Zarząd Spółki jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne,
 • na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w oddzielnej grupie lub grupach powinien być zgłoszony Zarządowi Spółki w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 • na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. W przypadku wyboru Komisji Skrutacyjnej do jej obowiązków należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi elektronicznej głosowania oraz sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Komisja Skrutacyjna ma prawo zbadać wyniki głosowań, które odbyły się przed jej wyborem,
 • na żądanie akcjonariusza Zarząd jest zobowiązany zapewnić doręczenie akcjonariuszowi odpisu Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Wyniki wyszukiwania