Raport zintegrowany
2022

Outlook

Spis treści

Pomimo niepewności w otoczeniu gospodarczym Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przewiduje utrzymanie w 2023 r. stabilnych wyników operacyjnych oraz ekonomiczno-finansowych, bezpieczny poziom zadłużenia i realizację ambitnych celów rozwojowych oraz inwestycyjnych.

Perspektywy na rok 2023

Biorąc jednak pod uwagę trwający w Ukrainie konflikt zbrojny oraz obserwowane spowolnienie gospodarcze (zwłaszcza największych gospodarek świata) oraz wysoki poziom inflacji i zawirowania na rynkach energetycznych, wciąż istnieje niepewność co do kierunków rozwoju sytuacji gospodarczo-społecznej w Europie i na świecie.

W ciągu pierwszych miesięcy bieżącego roku globalna gospodarka w dalszym ciągu mierzyła się ze skutkami kryzysu energetycznego, które były szczególnie dotkliwe dla gospodarki europejskiej z powodu silnego uzależnienia od rosyjskich węglowodorów. Napaść Rosji na Ukrainę, wysokie ceny energii oraz wysoki popyt konsumpcyjny przy nadwyrężonych łańcuchach dostaw były jednymi z głównych czynników stymulujących inflację. Rosnące ceny, przy utrzymaniu się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, przyczyniły się w wielu krajach do wzrostu presji płacowej i zagrożenia utrwalenia się procesów inflacyjnych na dłużej. Skłoniło to banki centralne do wyraźnego zaostrzenia polityki monetarnej, hamując potencjalne tempo rozwoju gospodarczego.

Pomimo spadków cen miedzi na giełdzie LME w pierwszych sześciu miesiącach (-15%), sytuacja fundamentalna rynku miedzi pozostaje stabilna, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyjątkowo niski poziom oficjalnych zapasów metalu na świecie.

W dalszym ciągu notowaniom najbardziej ciąży wyhamowanie w chińskiej gospodarce, a nadzieje pokładane w szybkie odbicie w pierwszych miesiącach roku, po zniesieniu ograniczeń covidowych, nie zmaterializowały się. Wysokie stopy procentowe negatywnie wpływają na aktywność gospodarczą na świecie, co obniża tempo przyrostu popytu na surowce, w tym miedź. Przy podwyższonej podaży pochodzącej z nowych, uruchamianych obecnie projektów górniczych, wywiera to negatywną presję na ceny metali. Z drugiej strony, kryzys energetyczny przyczynił się do przyśpieszenia transformacji energetycznej, której czerwony metal pozostaje jednym z głównych beneficjentów. Bazujące na tym przekonaniu zainteresowanie inwestorów oraz osłabienie dolara, w którym denominowane są ceny surowców, są czynnikami wspierającymi ceny miedzi przed ewentualną korektą.

Spółka przewiduje, że najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 r. mogą być:

Tempo rozwoju

chińskiej gospodarki i determinacja rządu Państwa Środka do zwiększenia aktywności gospodarczej poprzez wprowadzenie pakietów stymulacyjnych, co miałoby wpływ na zapotrzebowanie na metale i stanowiło wsparcie dla ich cen.

Skala umocnienia złotego

jest jednym z głównych czynników oddziałujących na wyniki finansowe GK KGHM. Duża odporność polskiej gospodarki na wydarzenia związane z wojną w Ukrainie, kryzysem energetycznym oraz wysoką inflacją przyczyniła się w ostatnich miesiącach do wyraźnego umocnienia złotego w kierunku poziomów obserwowanych przed wybuchem konfliktu zbrojnego.

Skala zaostrzenia polityki monetarnej

jej skuteczność w obniżaniu wskaźników inflacji oraz wpływ na poziom aktywności gospodarczej na świecie będą kształtować perspektywę wzrostu zapotrzebowania na metale oraz ich ceny w średnim okresie.

Pogoda

będzie jednym z czynników wpływających na kształtowanie się cen surowców energetycznych. Upalne lato, susza lub wczesna mroźna zima mogą się przyczynić do znaczących wahań cen poszczególnych surowców energetycznych będących elementem kosztów.

Trwająca w Ukrainie wojna

i system sankcji gospodarczych pozostają czynnikami ryzyka, jednak nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla utrzymania ciągłości produkcji, a stosowana w całej Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. strategia dywersyfikacji dostawców oraz zastosowanie alternatywnych rozwiązań skutecznie mityguje ryzyko związane z zaburzeniami łańcuchów dostaw surowców i materiałów.

Wyniki wyszukiwania