Raport zintegrowany
2022

Model biznesowy i proces produkcyjny

GRI
GRI
 • 2-6

Model biznesowy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Główne aktywa Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zostały przedstawione w sekcji Nasze aktywa.

GRI
 • 2-6

Proces produkcyjny KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym procesem produkcji, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie.

HM „Legnica”, HM „Głogów” oraz HM „Cedynia” należą do prestiżowego programu Copper Mark® , mogąc korzystać z certyfikatu potwierdzającego efektywną i zgodną z najwyższymi standardami produkcję miedzi.

Copper Mark® został ustanowiony w celu promowania odpowiedzialnej produkcji miedzi. Przedłużenie certyfikacji pozwala KGHM m.in. na podtrzymanie rejestracji swoich produktów (ołowiowych i katod miedzianych) na Londyńskiej Giełdzie Metali. Huty Miedzi „Głogów” i „Legnica” dołączyły do programu Copper Mark® w 2020 r., zaś Huta Miedzi „Cedynia” w 2022 r. Międzynarodowi eksperci sprawdzali zgodność procesów biznesowych oddziałów KGHM z 32 kryteriami przyznawania certyfikatu. W 2022 r. przeprowadzony został uzupełniający audyt zgodności.

Kluczowe kryteria standardu The Copper Mark®:

 • Praca przymusowa
 • Równość płci
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarządzanie i ochrona wody słodkiej
 • Gospodarowanie odpadami
 • Bioróżnorodność i obszary chronione
 • Rozwój społeczności lokalnych
 • Prawa człowieka
 • Prawa ludności rdzennej
 • Dziedzictwo kulturowe

Spółka nie ustaje w pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu rozwoju i powiększania bazy zasobowej. Działania z zakresu geologicznego można podzielić na trzy podstawowe obszary:

 • eksploracja typu greenfield – poszukiwanie nowych złóż;
 • eksploracja typu brownfield – rozpoznawanie zasobów częściowo udokumentowanych;
 • prace typu in-mine oraz near-mine exploration – rozpoznawanie obszarów bezpośrednio przylegających do produkujących aktywów w celu przedłużenia okresu eksploatacji.

Technologia wybierania złoża rud miedzi we wszystkich trzech kopalniach oparta jest na systemach komorowo-filarowych z wykorzystaniem techniki strzałowej do urabiania złoża. Obejmuje roboty udostępniające i przygotowawcze, polegające na:

 • okonturowaniu siecią wyrobisk korytarzowych przewidzianych do eksploatacji parceli złoża,
 • rozcinkę calizny komorami i pasami (wydzielającą szereg filarów technologicznych),
 • urabianiu złoża,
 • odstawę urobku do wysypów oddziałowych, gdzie odbywa się kruszenie dużych brył skalnych (nadgabarytów) na punkcie wysypowym (kracie) oraz
 • transport urobku do zbiorników przyszybowych, skąd jest on wydobywany na powierzchnię wyciągami szybowymi skipowymi.

W wyniku wzbogacania flotacyjnego otrzymuje się koncentrat o średniej zawartości ok. 22–23% miedzi oraz odpady flotacyjne. Koncentrat o najwyższej zawartości miedzi produkowany jest w Rejonie ZWR Rudna (ok. 26%), o najniższej – w Rejonie ZWR Lubin (ok. 13,4%). Rejon ZWR Polkowice produkuje koncentrat o zawartości miedzi wynoszącej ok. 24,6%.

Wysuszony koncentrat o wilgotności ok. 8,8% transportowany jest drogą kolejową do hut: HM „Legnica” zlokalizowanej w Legnicy oraz HM „Głogów I” i HM „Głogów II” zlokalizowanych w Głogowie.

Odpady flotacyjne w postaci zawiesiny transportowane są rurociągami do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, gdzie następuje sedymentacja fazy stałej, a sklarowana woda jest ujmowana i ponownie kierowana do zakładów przeróbczych. Składowisko pełni jednocześnie funkcję zbiornika retencyjno-dozującego nadmiar wody kopalniano-technologicznej w obiegu.

Huty miedzi produkują miedź elektrolityczną opartą na koncentratach własnych oraz wsadach obcych (koncentraty miedzi, złomy miedzi, miedź blister).

HM „Legnica” stosuje wielostadialny proces, którego głównymi etapami są: przygotowanie wsadu do przetopu, jego redukcyjne stapianie w piecu szybowym do postaci kamienia miedziowego, następnie świeżenie w konwertorach do miedzi konwertorowej o zawartości ok. 98,5% Cu. Następnie odbywa się rafinacja ogniowa w piecu anodowym do postaci anod o zawartości 99,2% Cu oraz elektrorafinacja. Produktem końcowym jest miedź elektrolityczna w postaci katod o zawartości 99,99% Cu.

HM „Głogów” stosuje technologię jednostadialnego przetopu koncentratu w piecach zawiesinowych, opartą na licencji fińskiej firmy Outokumpu. Wysuszony koncentrat do wilgotności 0,3% H2O przetapiany jest w piecu zawiesinowym do postaci miedzi blister o zawartości ok. 98,6% Cu, która poddawana jest rafinacji ogniowej w piecach anodowych. Żużel zawiesinowy zawierający ok. 12%-14% miedzi kierowany jest do odmiedziowania w piecu elektrycznym, a otrzymany stop CuPbFe kierowany jest do konwertorów, z których miedź o czystości 98,5% trafia również do rafinacji w piecach anodowych. Uzyskane w procesie rafinacji ogniowej anody poddawane są procesowi elektrorafinacji, którego produktem końcowym jest miedź elektrolityczna w postaci katod o zawartości 99,99% Cu.

Około 49% miedzi elektrolitycznej produkowanej przez huty KGHM Polska Miedź S.A. jest przerabiane w walcowni Oddziału HM „Cedynia”, gdzie produkowana jest walcówka miedziana metodą ciągłego topienia, odlewania i walcowania, drut z miedzi beztlenowej oraz drut z miedzi beztlenowej niskostopowej ze srebrem, z wykorzystaniem technologii UPCAST.

Szlamy powstające w procesach elektrorafinacji w hutach KGHM zawierają metale szlachetne i są surowcem w Wydziale Metali Szlachetnych w HM „Głogów” do produkcji: srebra rafinowanego, złota, koncentratu palladowo-platynowego oraz selenu. Elektrolit wycofywany z obiegu Hal Wanien po odmiedziowaniu kierowany jest natomiast do produkcji surowego siarczanu niklu.

Pyły i szlamy ołowionośne pochodzące z odpylania gazów technologicznych wszystkich hut przetapiane są wraz z odmiedziowanym żużlem konwertorowym z ciągu zawiesinowego w piecach Dörschla w Wydziale Ołowiu HM „Głogów” do postaci ołowiu surowego o zawartości 99,3% Pb. Ołów surowy poddawany jest w HM „Legnica” procesowi rafinacji, w wyniku którego otrzymuje się produkt końcowy w postaci ołowiu rafinowanego o zawartości 99,85% Pb.

Zintegrowana działalność geologiczno-górnicza i hutnicza w KGHM Polska Miedź S.A.

Proces produkcyjny KGHM INTERNATIONAL LTD.

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. jest produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu, prowadzona zarówno w kopalniach odkrywkowych, jak i podziemnych, a także realizacja projektów górniczych oraz eksploracyjnych.

Uproszczony schemat podstawowej działalności w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

Wyniki wyszukiwania