Raport zintegrowany
2022

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki (human capital) stanowi niezwykle ważny kapitał dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź.

Stanowiony on jest przez kompetencje, możliwości i doświadczenie pracowników Grupy, jak również przez ich motywację do innowacji. W jego ramach Grupa bierze pod uwagę dostosowanie się i wsparcie koncepcji zarządzania organizacją, podejście do zarządzania ryzykiem (w tym w zakresie BHP) i wartości etycznych, zdolność rozumienia, opracowania i wdrożenia strategii w organizacji oraz lojalność i motywację w zakresie poprawy procesów, towarów i usług, w tym zdolność do przewodzenia, zarządzania i współpracy.

Lp Nazwa wskaźnika Wartość
31.12.2021 31.12.2022
1 Zatrudnienie [osoby] 34 286 34 478
3 LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) 5,6 5,1
4 TRIR (Total Recordable Incident Rate)1 0,3 0,3
5 Wskaźnik wypadkowości 6,1 7,2
7 Wzrost/ spadek przeciętnego zatrudnienia [%] 0,5% 0,9%
8 Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika [godz.] 19,7 20,3
1) aktywa zagraniczne Grupy

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź buduje swój potencjał biznesowy i przewagę konkurencyjną dzięki skoncentrowaniu na człowieku. To pracownicy KGHM stanowią fundament, bez którego funkcjonowanie firmy nie miałoby szans powodzenia.

Najważniejsze informacje dotyczące zarządzania kapitałem ludzkim w roku 2022 w kontekście roku 2021:

W 2022 roku KGHM Polska Miedź S.A. oraz pozostałe spółki grupy realizowały wiele ciekawych projektów z zakresu HR, w tym również BHP. Część z nich wynikała ze wskazań prawnych, natomiast zdecydowana większość była realizowana dodatkowo, jako własny, wyjątkowy pakiet działań motywujących i podnoszących satysfakcję pracowników. Wśród nich należy zwrócić szczególną uwagę na następujące:

 • program „Kompetentni w branży” (wsparcie 9-ciu szkół z Dolnego Śląska),
 • digitalizacja procesów HR (wprowadzenie wielu usprawnień, których celem jest przede wszystkim przyspieszenie i ułatwienie procesów związanych z obsługą stanowiskowych kart pracy, delegacji i procesów rekrutacyjnych),
 • newsletter dla Liderów,
 • badanie zaangażowania (wzięło w nim udział 71,6% pracowników),
 • wsparcie psychologiczne dla pracowników,
 • InvestCUp (zwiększenie i ugruntowanie dotychczasowych kompetencji, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze realizacji projektów inwestycyjnych),
 • program rozwojowy Executive MBA in Innovation Management (wraz z IESE Business School),
 • studia podyplomowe Miedziowi Liderzy (druga edycja studiów),
 • Akademia Lidera Giganci KGHM  (pierwsza edycja studiów),
 • Program szkoleń onboardingowych dla nowych pracowników,
 • zarządzanie ścieżkami kariery i rekrutacją,
 • intranet/extranet (wewnętrzny portal dla pracowników),
 • KGHM TV (telewizja wewnętrzna KGHM),
 • CUrier (gazeta wewnętrzna KGHM),
 • szkolenia e-learningowe,
 • materialne i socjalne wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • profilaktyka zagrożeń naturalnych,
 • polityka BHP oparta na złotych zasadach BHP (z uwzględnieniem roli Rady Bezpieczeństwa Pracy KGHM Polska Miedź S.A.), w tym: system zapobiegający kolizji w kopalniach w układzie maszyna–człowiek–maszyna i maszyna–maszyna, zmiany konstrukcyjne maszyn ukierunkowane na zmniejszenie narażenia operatorów na czynniki szkodliwe w środowisku pracy, na poprawienie widoczności, czy na eliminację liczby pracowników przebywających bezpośrednio w strefach dużego zagrożenia, budowa nowoczesnych systemów monitoringu aktywności sejsmicznej, stanu górotworu czy zagrożeń wodnych, nowe rozwiązania z zakresu środków ochrony indywidualnej pracowników, rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednie warunki pracy w odniesieniu do zagrożenia klimatycznego, zmiana nawyków pracowników z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych i form komunikacji, w tym (Vortal BHP, profile społecznościowe, w których uczestniczy KGHM, TV przemysłowa, maile dydaktyczne, publikatory tradycyjne (artykuły, plakaty, fiszki informacyjne, szkolenia cykliczne – minuty dla BHP, audyty behawioralne, audyty krzyżowe, systemy inicjatyw pracowniczych, skrzynki alertowe – kontaktowe BHP). Obok powyższego realizowano również współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi oraz opiniotwórczymi, m.in. uczestniczono w pracach dotyczących nowych regulacji UE odnośnie normatywów higienicznych i biologicznych w szczególności dla metali oraz spalin z silników diesla – we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy zorganizowano pierwszą ogólnopolską konferencję pt.: „Spaliny silników Diesla w górnictwie podziemnym na przykładzie doświadczeń KGHM Polska Miedź S.A.”. Uczestniczono również w pracach interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołów problemowych.
Wyniki wyszukiwania