Raport zintegrowany
2022

Fundamenty etyczne

GRI
 • 3-3
 • 3-3
 • 3-3
 • 2-25
 • 2-26
 • 406-1

Wartości KGHM Polska Miedź S.A.

Wartości KGHM łączą wszystkich pracowników niezależnie od ich pozycji w organizacji czy narodowości i są drogowskazem dla wszystkich podejmowanych decyzji i działań. KGHM działa na podstawie silnie zakorzenionych wartości i zasad, którymi pracownicy kierują się w codziennej pracy. Bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga – wartości te łączą wszystkich pracowników KGHM, niezależnie od tego, czy pracują w kopalni, zakładzie przeróbczym czy też w hucie, w Polsce czy w innych krajach i na innych kontynentach.

Bezpieczeństwo w Spółce zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości

 • Życie i zdrowie pracowników jest priorytetem.
 • Środowisko naturalne jest szanowane, w szczególności jego zasoby, które eksploatowane są w sposób odpowiedzialny.
 • Spółka ma na uwadze społeczności lokalne, wśród których działa i z którymi prowadzi dialog.
 • KGHM Polska Miedź S.A. stawia na ciągłość i stabilność funkcjonowania.

Osiąganie wyników z myślą o długofalowym sukcesie KGHM

 • Stawianie ambitnych celów i nieustanny rozwój.
 • Wychodzenie z inicjatywą i podejmowanie dodatkowego wysiłku na rzecz KGHM.
 • Rzetelna praca z wykorzystaniem właściwych narzędzi.

Wszyscy pracownicy Spółki są współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec akcjonariuszy

 • Działanie w sposób transparentny i uczciwy, z zachowaniem standardów określonych w Kodeksie Etyki.
 • Odpowiedzialność za decyzje, zobowiązania i ciągły, stabilny rozwój.
 • Budowanie długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi i społecznymi.

W Spółce podejmowane są nowe wyzwania

 • Pracownicy są odważni, stale stawiają czoło nowym wyzwaniom.
 • Podejmowane są odważne decyzje i stale poszukiwane nowe, innowacyjne rozwiązania.

Współdziałanie jest podstawą osiągania sukcesów w Spółce

 • W KGHM realizowana jest praca zespołowa.
 • W dyskusji szanowane są poglądy innych.
 • Wykorzystywane są talenty i doświadczenie pracowników.
 • Różnorodność, w tym wielokulturowość, jest wartością w Spółce.

Standardy etyczne w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Głównym narzędziem budowania kultury korporacyjnej Grupy Kapitałowej jest Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., który pomaga określić priorytety i ustalić zbiór zasad obowiązujących dla wszystkich pracowników w ich codziennej pracy. Określa Podstawowe Standardy Etyczne, które są realizowane poprzez zasady etycznego postępowania.

Standardy etyczne KGHM Polska Miedź S.A.

W celu efektywnego wdrożenia zawartych w Kodeksie Etyki zasad i wartości w całej Grupie Kapitałowej wprowadzono inne, odpowiednie polityki i procedury. Ich wdrożenie wychodzi naprzeciw światowym standardom ładu korporacyjnego oraz coraz większym oczekiwaniom interesariuszy – przede wszystkim klientów oraz instytucji finansowych.

Dobra praktyka

Organizacja systemu bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętej Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Antykorupcyjnej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w oddziałach i wybranych siedmiu spółkach krajowych utworzono komórki ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, których pracę reguluje wdrożona w roku 2020 Instrukcja. We wszystkich podmiotach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., krajowych i zagranicznych, powołani zostali Pełnomocnicy ds. Etyki i Antykorupcji, których prace nadzoruje i koordynuje Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji w Grupie KGHM. Wskazane komórki zobowiązane są do cyklicznego raportowania z obszaru bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom do Centrali KGHM Polska Miedź S.A.

Zgłaszanie nieprawidłowości i ochrona sygnalistów

W celu umożliwienia efektywnego wykrywania nieprawidłowości funkcjonują poufne kanały do raportowania nieprawidłowości przez Sygnalistów, zarówno z wewnątrz firmy, jak i spoza jej struktur. Osoby powiadamiające o nieprawidłowościach, które czynią to w dobrej wierze oraz imiennie (Sygnaliści), objęte są ochroną, zgodnie z Procedurą Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM.

Zgłoszenia są dokonywane:

 • centralnie, do Wydziału Etyki i Procedur Antykorupcyjnych,
 • lokalnie, w poszczególnych podmiotach z Grupy Kapitałowej KGHM – do Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji (dostępnych w każdym podmiocie Grupy Kapitałowej).

Wszystkie zgłoszenia podlegają centralnej rejestracji w KGHM Polska Miedź S.A., gdzie są weryfikowane i kierowane do wyjaśnienia do właściwych komórek merytorycznych. Proces jest monitorowany przez Pełnomocnika ds. Etyki i Antykorupcji w Grupie Kapitałowej KGHM.

Dobra praktyka

Linia Etyki KGHM 

Od roku 2019 na stronie korporacyjnej udostępniona jest platforma Sygnalistów „Linia Etyki KGHM”, dostępna zarówno dla pracowników, jak i osób trzecich, w tym kontrahentów i klientów, w czterech językach – polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Platforma umożliwia dokonanie anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości i jest alternatywnym kanałem dla pozostałych form kontaktu – linii telefonicznych, skrzynek mailowych i adresów do korespondencji. Wszelkie zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, podlegają weryfikacji i wyjaśnieniu. W 2022 r. realizowany był projekt inwestycyjny dotyczący budowy narzędzia IT wspierającego obsługę i rozpatrywanie zgłoszeń od Sygnalistów. Planowany termin ukończenia prac i udostępnienia narzędzia w wersji produkcyjnej to pierwszy kwartał 2023 r.

Wspomniani już Pełnomocnicy ds. Etyki i Antykorupcji prowadzą cykliczne szkolenia i kampanie informacyjne oraz konsultacje dla pracowników. W niektórych podmiotach funkcjonują ponadto zespoły mediacyjne, które umożliwiają rozwiązywanie kwestii spornych oraz nieporozumień pomiędzy pracownikami. Możliwe jest także zgłoszenie wątpliwości do przełożonego, o czym pracownicy informowani są m.in. za pośrednictwem komunikatów publikowanych w intranecie oraz obowiązkowego szkolenia e-learningowego.

Schemat postępowania w przypadku naruszenia zasad etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Wyniki wyszukiwania