Raport zintegrowany
2022

Wyniki ekonomiczne segmentu Sierra Gorda S.C.M.

90,8
tys. t (55%)
Produkcja miedzi
1,50
USD/funt
Koszt C1
3 974
mln PLN (55%)
Przychody
2 190
mln PLN (55%)
Skorygowana EBITDA
239
mln PLN (55%)
Wynik netto

Segment Sierra Gorda S.C.M. stanowi wspólne przedsięwzięcie (w ramach spółki JV Sierra Gorda S.C.M.), którego właścicielami są KGHM INTERNATIONAL LTD. (55%) oraz australijska grupa górnicza South32 (45%).

Zamieszczone poniżej dane produkcyjne i finansowe zaprezentowano w oparciu o pełny udział własnościowy we wspólnym przedsięwzięciu (100%) oraz proporcjonalnie do udziałów w spółce Sierra Gorda S.C.M. (55%), zgodnie z metodologią prezentacji danych w nocie 2 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Wyniki produkcyjne

W 2022 r. Sierra Gorda S.C.M. zrealizowała produkcję miedzi i molibdenu na niższym poziomie niż w 2021 r., co bezpośrednio wynikało z eksploatacji stref zawierających mniejsze ilości tych metali.

Produkcja miedzi, molibdenu i metali szlachetnych Sierra Gorda S.C.M. 1
J.m. 2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Produkcja miedzi tys. t 165,1 189,8 (13,0) 42,1 42,1 37,5 43,4
Produkcja miedzi – segment (55%) tys. t 90,8 104,4 (13,0) 23,1 23,2 20,6 23,9
Produkcja molibdenu mln funtów 5,3 14,9 (64,4) 0,9 0,9 1,4 2,1
Produkcja molibdenu – segment (55%) mln funtów 2,9 8,2 (64,4) 0,5 0,5 0,7 1,2
Produkcja TPM – złoto tys. troz 62,4 56,1 +11,2 16,6 17,4 16,3 12,1
Produkcja TPM – złoto – segment (55%) tys. troz 34,3 30,9 +11,2 9,1 9,6 9,0 6,6
1 Metal płatny w koncentracie

Rok 2021 był wyjątkowy pod względem zawartości miedzi w wydobywanym urobku, która była znacząco wyższa niż poziom osiągnięty w pozostałych latach od rozpoczęcia produkcji na poziomie komercyjnym w 2015 r. Eksploatacja zasobów o niższej zawartości Cu stanowiła podstawową przyczynę spadku produkcji miedzi płatnej w 2022 r. (-13%) pomimo utrzymania porównywalnego wolumenu przerobionej rudy do zrealizowanego w 2021 r.

W zakresie produkcji molibdenu spadek w stosunku do poziomu zrealizowanego w 2021 r. wyniósł 64% i również  jest skutkiem założonej w planie eksploatacji stref wydobywczych charakteryzujących się znacznie mniejszą zawartością tego metalu, a także pogorszenia uzysku molibdenu w fazie przerobu.

Sprzedaż

Przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 1 617 mln USD (dla 100% udziału), czyli 3 974 mln PLN odpowiednio do udziału własnościowego KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 55%.

Wolumen i przychody ze sprzedaży Sierra Gorda S.C.M.
J.m. 2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Przychody z umów z klientami w tym ze sprzedaży2: mln USD 1 617 2 151 (24,8) 458 335 303 521
– miedzi mln USD 1 322 1 762 (25,0) 365 275 223 459
– molibdenu mln USD 153 244 (37,3) 58 23 42 30
– TPM (złoto) mln USD 109 100 +9,0 28 29 29 23
Wolumen sprzedaży miedzi tys. t 165,6 185,9 (10,9) 42,6 42,6 37,0 43,4
Wolumen sprzedaży molibdenu mln funtów 7,8 14,7 (46,9) 2,4 1,5 2,3 1,6
Wolumen sprzedaży TPM (złoto) tys. troz 61,4 55,9 +9,8 17,0 17,2 15,2 12,0
Przychody z umów z klientami – segment (udział 55%)3 mln PLN 3 974 4 585 (13,3) 1 143 893 744 1 194
2 Z uwzględnieniem premii przerobowych hutniczo-rafinacyjnych i innych
3 j.w

Przychody uległy obniżeniu o 25% w stosunku do wielkości zrealizowanej w 2021 r. Tak znaczący spadek jest bezpośrednim skutkiem wydobycia rudy o niższej zawartości miedzi i molibdenu, co przełożyło się na niższą sprzedaż odpowiednio o 11% (Cu) i 47% (Mo). Zmiana wolumenu sprzedaży odpowiedzialna jest za około połowę z 534 mln USD spadku przychodów. Wśród pozostałych przyczyn zmniejszających przychody należy wymienić przede wszystkim czynniki związane z cenami sprzedaży oraz premie rafinacyjne, które były wyższe ze względu na sytuację rynkową w 2022 r.

Spadek przychodów segmentu (w PLN) nie był tak znaczący, jak w przypadku przychodów prezentowanych w sprawozdaniu Sierra Gorda S.C.M. (w USD) ze względu na kursy zastosowane do przeliczenia sprawozdania (3,88 USD/PLN w 2021 r. wobec 4,47 USD/PLN w 2022 r.).

Szczegółowy wpływ poszczególnych czynników na zmianę przychodów został zaprezentowany w podrozdziale dotyczącym wyniku finansowego Sierra Gorda S.C.M.

Koszty

Koszty podstawowej działalności operacyjnej poniesione przez spółkę Sierra Gorda S.C.M. wyniosły 1 107 mln USD, z czego 964 mln USD stanowią koszty sprzedanych produktów, a 143 mln USD łącznie koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu. Proporcjonalnie do udziału własnościowego (55%) koszty segmentu Sierra Gorda wyniosły 2 721 mln PLN.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz koszt produkcji miedzi płatnej (C1) Sierra Gorda S.C.M.
J.m. 2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (przed odwróceniem odpisu z tytułu utraty wartości w 2021 r.) mln USD (1 107) (1 030) +7,5 (281) (286) (267) (273)
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych mln USD 1 182 (100,0)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (przed odwróceniem odpisu z tytułu utraty wartości w 2021 r.) – segment 55% mln PLN (2 721) (2 196) (23,9) (705) (748) (642) (626)
Koszt jednostkowy C14 USD/funt 1,50 0,78 +92,3 1,55 1,68 1,41 1,35
4 Jednostkowy koszt produkcji miedzi C1 – gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej, uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, podatek od kopalin, koszty transportu, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną koncentratu (TC/RC), pomniejszony o wartość produktów ubocznych
Wzrost kosztów operacyjnych oraz kosztu gotówkowego produkcji miedzi C1 Sierra Gorda S.C.M. w 2022 r. odzwierciedla dynamikę zmian na rynku energii, materiałów i paliwa.

W porównaniu z 2021 r. zanotowano wzrost cen przede wszystkim w odniesieniu do:

 • oleju napędowego (+79%)
 • ceny energii (+78%)
 • materiałów wybuchowych (+49%)
 • usług obcych, materiałów mielących i innych materiałów bezpośrednich.

Wymienione czynniki stanowiły główną przyczynę wzrostu kosztów podstawowej działalności operacyjnej o 77 mln USD (+8%) w porównaniu z 2021 r. oraz wzrostu kosztu jednostkowego produkcji miedzi C1 o 0,72 USD/funt (+92%). W przypadku C1 dodatkowym obciążeniem był spadek sprzedaży molibdenu, co bezpośrednio przekłada się na niższe odliczenia z tytułu pierwiastków towarzyszących. Nie bez znaczenia pozostaje również niższy poziom sprzedaży miedzi, a tym samym niekorzystny rozkład kosztów stałych na jednostkę sprzedaży miedzi.

Wyniki finansowe

Rachunek wyników

W 2022 r. skorygowana EBITDA wyniosła 891 mln USD, z czego proporcjonalnie do udziałów (55%) na Grupę KGHM przypada 2 190 mln PLN.

2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Przychody z umów z klientami 1 617 2 151 (24,8) 458 335 303 521
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (przed odwróceniem odpisu z tyt. utraty wartości) (1 107) (1 030) +7,5 (281) (285) (267) (273)
Odwrócenie odpisu z tyt. utraty wartości aktywów trwałych 1 182 (100,0)
Wynik netto ze sprzedaży 510 2 303 (77,9) 176 50 36 248
ZYSK/STRATA NETTO 97 1 435 (93,2) 47 (26) (28) 104
Amortyzacja ujęta w wyniku netto (381) (365) +4,4 (77) (98) (96) (110)
Skorygowana EBITDA5 891 1 485 (40,0) 254 146 133 358
5 Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Przychody z umów z klientami 3 974 4 585 (13,3) 1 143 893 744 1 194
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (przed odwróceniem odpisu z tyt. utraty wartości) (2 721) (2 196) +23,9 (705) (748) (642) (626)
Odwrócenie odpisu z tyt. utraty wartości aktywów trwałych 2 639 (100,0) 2 639
Wynik netto ze sprzedaży 1 253 5 029 (75,1) 438 145 102 568
ZYSK/STRATA NETTO 239 3 178 (92,5) 117 (57) (60) 239
Amortyzacja ujęta w wyniku netto (937) (777) +20,6 (196) (257) (231) (253)
Skorygowana EBITDA6 2 190 3 167 (30,8) 634 402 333 821
6 Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej

Podsumowanie najważniejszych czynników wpływających na poziom przychodów i kosztów, a tym samym EBITDA, zaprezentowano w poniższym zestawieniu głównych czynników wpływających na spadek wyniku netto Sierra Gorda S.C.M. o 1 338 mln USD.

Wyszczególnienie Charakterystyka
Spadek przychodów ze sprzedaży – wpływ na wynik -534 mln USD Niższe przychody ze sprzedaży Cu (-440 mln USD), głównie ze względu na:
 • mniej korzystne czynniki cenowe (-248 mln USD)
 • spadek wolumenu sprzedaży o 20 tys. t (-180 mln USD)
 • wzrost premii transportowych i rafinacyjnych (-13 mln USD)
Niższe przychody ze sprzedaży Mo (-91 mln USD), głównie ze względu na:
 • mniej korzystne czynniki cenowe (-39 mln USD)
 • spadek wolumenu sprzedaży (-54 mln USD)
Wpływ pozostałych czynników:
 • spadek przychodów ze sprzedaży Ag i Au  (-2 mln USD)
Zmiana kosztów podstawowej działalności operacyjnej – wpływ na wynik -1 259 mln USD Wzrost kosztów podstawowej działalności operacyjnej (przed uwzględnieniem odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości w 2021 r.) głównie ze względu na ceny materiałów, paliw i energii, które w 2022 r. były znacząco wyższe (-77 mln USD)
W 2021 r. w wyniku uwzględniono odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, dokonanych w ubiegłych latach (+1 182 mln USD). Na koniec 2022 r. Sierra Gorda nie dokonała odpisów/odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
Wpływ pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej +31 mln USD
 • zwiększenie straty z pozostałej działalności operacyjnej (-3 mln USD)
 • niższa strata z działalności finansowej (+34 mln USD), głównie ze względu na niższe odsetki z uwagi na dokonane spłaty kredytu na budowę kopalni, zaciągniętego u Właścicieli Sierra Gorda S.C.M. (spłata 560 mln USD w 2021 r. oraz 350 mln USD w 2022 r.)
Podatki +425 mln USD
 • podatek dochodowy +394 mln USD (zysk brutto 169 mln USD wobec 1 931 mln USD w 2021 r.)
 • pozostałe, w tym podatek górniczy +31 mln USD

* Koszty podstawowej działalności operacyjnej bez odpisów/odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych

Wyniki wyszukiwania