Raport zintegrowany
2022

Struktura akcjonariatu

Spis treści

Na dzień 31 grudnia 2022 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił 2 000 mln PLN i dzielił się na 200 mln akcji serii A, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 PLN każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Spółka nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Spółka nie posiada akcji własnych.

W 2022 oraz 2021 r. nie miały miejsca zmiany wysokości kapitału zakładowego zarejestrowanego i liczby akcji. Ponadto, w 2022 oraz 2021 r. nie wystąpiły zmiany własności znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A.

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalona na podstawie zawiadomień otrzymanych przez Spółkę na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedstawiała się następująco:

Struktura akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r.
Akcjonariusz Liczba akcji/głosów Udział w kapitale zakładowym
/ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa1 63 589 900 31,79%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny2 10 104 354 5,05%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander3 10 039 684 5,02%
Pozostali akcjonariusze 116 266 062 58,14%
Razem 200 000 000 100,00%
1 Na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2010 r.
2 Na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 18 sierpnia 2016 r.
3Na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 17 lipca 2018 r.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna (PTE Allianz Polska S.A.) oraz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna. W wyniku połączenia łącznie stan na rachunkach funduszy zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A.: Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wyniósł 12 241 453 akcje KGHM Polska Miedź S.A., stanowiące 6,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień podpisania niniejszego sprawozdania przedstawiała się następująco:

Struktura akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A. na dzień podpisania Sprawozdania Zarządu
Akcjonariusz Liczba akcji/głosów Udział w kapitale zakładowym
/ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 63 589 900 31,79%
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna4 12 241 453 6,12%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 10 104 354 5,05%
Pozostali akcjonariusze 114 064 293 57,04%
Razem 200 000 000 100,00%
4 Łącznie stan na rachunkach funduszy zarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna: Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.

W grupie pozostałych akcjonariuszy, których łączny udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynosi 57,04%, dominują akcjonariusze instytucjonalni – zagraniczni i krajowi.

Geograficzna struktura akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A. na dzień podpisania niniejszego sprawozdania (%) (źródło: CMi2i, luty 2023)

W 2022 r. Spółka nie prowadziła programu akcji pracowniczych.

Wyniki wyszukiwania