Raport zintegrowany
2022

Aktualizacja Strategii

Spis treści

Realizacja poprzedniej Strategii (z horyzontem na lata 2019-2023) pozwoliła Grupie Kapitałowej wykorzystać sprzyjające trendy makroekonomiczne, aby zwiększyć skalę działalności oraz poprawić wyniki produkcyjne i sytuację finansową.

Decyzja o aktualizacji założeń strategicznych podyktowana była w szczególności:
  • zmianami w otoczeniu makroekonomicznym o dużym znaczeniu dla przedsiębiorstw branży wydobywczej (w szczególności wynikającymi z zielonej transformacji),
  • potrzebą doprecyzowania działań Spółki w aspekcie wejścia na ścieżkę dekarbonizacji i zaangażowania na rzecz ochrony klimatu,
  • koncentracją na zabezpieczeniu dostępu do bazy surowcowej dla przyszłej produkcji miedzi i poszerzeniu zdolności wydobywczych w kontekście innych metali i surowców mineralnych,
  • intensyfikacją działań w obszarze wdrażania innowacji w funkcjonującym ciągu technologicznym,
  • zidentyfikowanymi szansami na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz rozwój Spółki w nowych, perspektywicznych obszarach biznesowych.

14 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd „Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040”.

Wyniki wyszukiwania