Raport zintegrowany
2022

Ryzyka i szanse

GRI
 • 3-3
 • 2-12
 • 2-13
 • 2-16
 • 201-2

System Zarządzania Ryzykiem

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będący integralną częścią prowadzonej działalności i mogący skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych. Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Na podstawie przeprowadzonej oceny dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na ryzyko.

W ramach wdrożonej Polityki i Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym oraz obowiązującego Regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., a w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dokumenty regulujące ten obszar są spójne z obowiązującymi w Jednostce Dominującej.

Prowadzenie wyżej wskazanej Polityki i Procedury oraz zatwierdzanie ich aktualizacji odbywa się na poziomie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. po wydaniu rekomendacji przez Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności. Raportowanie kluczowych rodzajów ryzyka korporacyjnego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. odbywa się cyklicznie do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

W 2022 r. kontynuowano proces wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania, który pozwolił również na uszczegółowienie zakresu podejmowanych działań w ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym dla ryzyka o katastroficznym wpływie i niewielkim prawdopodobieństwie wystąpienia. Wyrazem tego jest obowiązująca Polityka zarządzania ciągłością działania w KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Procedurą i Metodyką zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A.

Przyjęty w Grupie KGHM Polska Miedź S.A. proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym inspirowany jest rozwiązaniami przyjętymi w standardzie ISO 31000, najlepszymi praktykami w zarządzaniu ryzykiem oraz specyfiką Grupy Kapitałowej i składa się z następujących etapów:

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Pierwszy krok procesu składa się z trzech działań: określenia kontekstu zewnętrznego, kontekstu wewnętrznego oraz kontekstu zarządzania ryzykiem.

Kontekst zewnętrzny to otoczenie, w którym Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. realizuje swoją Strategię. W ramach jego określania należy uaktualnić zrozumienie społecznych, politycznych, prawnych, regulacyjnych, finansowych, ekonomicznych i technologicznych aspektów otoczenia, które mają wpływ na działalność. Na tym etapie badane są również, na podstawie wyników analizy scenariuszowej, najważniejsze czynniki przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz ścieżki zmian klimatycznych i wzorców pogodowych, które przetwarzane są w dalszych etapach procesu.

Podczas określania kontekstu wewnętrznego analizowane są cele (strategiczne/biznesowe), planowane i przeprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej, nowe obszary działalności, projekty itd.

Ostatnim działaniem tego kroku jest zdefiniowanie kontekstu zarządzania ryzykiem, który obejmuje ustanowienie lub aktualizację celów, zakresu, odpowiedzialności oraz procedur i metodyk stosowanych w procesie zarządzania ryzykiem.

Na tym etapie procesu identyfikowane jest i oceniane ryzyko, które może mieć wpływ na osiąganie celów na poziomie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Głównym zadaniem tego etapu jest sporządzenie kompletnej listy zagrożeń, które mogą ułatwić, utrudnić, przyspieszyć lub opóźnić osiąganie celów. Każde zidentyfikowane ryzyko zostaje usystematyzowane w kategorie i podkategorie w formie Modelu Ryzyka, który służy Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za ujednoliconą taksonomię ryzyka.

Po zidentyfikowaniu każde ryzyko korporacyjne poddawane jest ocenie przy użyciu Macierzy Oceny Ryzyka, zawierającej wyskalowane przedziały ocen dla wymiarów wpływu, podatności i prawdopodobieństwa. Ryzyko może mieć różnorakie skutki, tak więc w celu zapewnienia możliwie szerokiego rozpoznania potencjalnego wpływu oraz ograniczenia subiektywizmu oceny zostały zdefiniowane następujące wymiary oceny Wpływu:

 • finanse – wpływ skutków danego ryzyka w wymiarze finansowym przez zastosowanie przedziałów wartościowych,
 • strategia – ocena wpływu ryzyka na zdolność do realizacji celów strategicznych,
 • reputacja i Interesariusze – wpływ ryzyka na reputację Spółki, zaufanie do marki, relacje inwestorskie, relacje z interesariuszami, w tym również do skuteczności działań związanych z budową odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju,
 • zdrowie i bezpieczeństwo – bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo oraz życie ludzi,
 • środowisko naturalne – wpływ materializacji ryzyka na środowisko naturalne, działalność ekosystemu oraz czas, jaki jest potrzebny na przywrócenie naruszonej równowagi,
 • regulacje i prawo – oceny zgodności zaistniałych zdarzeń z obowiązującymi przepisami prawa, z koniecznością uczestniczenia w postępowaniach przed organami administracji publicznej o charakterze nadzoru i regulacyjnym oraz potencjalne sankcje będące konsekwencją tych postępowań,
 • ciągłość działania – ocena wpływu ryzyka na zakłócenia działalności powodujące poważne/nieodwracalne skutki oraz na utratę dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Wyniki identyfikacji i oceny ryzyka prezentowane są w formie graficznej, tj. Map Ryzyka. Dają one obraz profilu ryzyka oraz wspierają proces wyboru ryzyka kluczowego.

Celem etapu jest pogłębienie wiedzy i zrozumienie specyfiki wybranych w ramach poprzedniego etapu rodzajów ryzyka kluczowego. Analizy przyczynowo-skutkowe oraz pogłębiony opis sposobów postępowania z ryzykiem mają umożliwić podjęcie decyzji o utrzymaniu lub ewentualnej zmianie aktualnego postępowania.

Kierunkowa decyzja nazywana jest Odpowiedzią na ryzyko. Zmiana sposobu postępowania wymaga określenia Działań Dostosowawczych, czyli zmian organizacyjnych, procesowych, systemowych i innych, których celem jest obniżenie poziomu kluczowego ryzyka.

W trakcie tego etapu definiowane są również możliwe do zastosowania Kluczowe Wskaźniki Ryzyka – KRI (ang. KRI – Key Risk Indicators), czyli zestawy parametrów procesu biznesowego lub parametrów otoczenia, które odzwierciedlają zmiany profilu danego ryzyka.

Celem etapu jest zapewnienie, że stosowany Plan Odpowiedzi na Ryzyko jest efektywny (doraźne i okresowe raporty), nowe kategorie ryzyka są zidentyfikowane (aktualizacja Rejestru Ryzyka), zmiany w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym oraz ich wpływ na działalność zostały wykryte oraz że podjęto właściwe działania w odpowiedzi na incydenty (aktualizacja informacji o Incydentach).

Efektywny, dobrze rozplanowany i odpowiednio realizowany monitoring ryzyka umożliwia elastyczne i szybkie reakcje na zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym (np. eskalowanie ryzyka, zmiany w działaniach związanych z odpowiedzią na ryzyko czy parametrów oceny ryzyka itp.).

Realizacja etapu zapewnia, że zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. spełnia oczekiwania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. i innych interesariuszy poprzez dostarczanie wiarygodnych informacji o ryzyku, stałą poprawę oraz dostosowanie jakości i efektywności Odpowiedzi na Ryzyko do wymagań kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego.

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A.

Ryzyko korporacyjne

Całościowe podejście do zarządzania ryzykiem jest spójne w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i zostało zaprojektowane tak, aby wspierać budowę odpornej struktury korporacyjnej. KGHM Polska Miedź S.A. podjął również działania związane z uwzględnieniem w taksonomii ryzyka kwestii związanych ze zmianami klimatu zgodnie z Rekomendacjami TCFD (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). W efekcie powyższych prac KGHM wyodrębnia kategorię ryzyka klimatycznego, której znaczenie jest równoważne dla Spółki z pozostałymi kategoriami ryzyka. Narzędziem wykorzystywanym w procesie identyfikacji ryzyka w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest Model Ryzyka. Model Ryzyka, którego budowa oparta jest na źródłach zagrożeń, dzieli się na następujących sześć kategorii: Technologiczne, Łańcucha wartości, Rynkowe, Zewnętrzne, Wewnętrzne oraz Klimatyczne. Na poziomie każdej z kategorii wyróżnionych i zdefiniowanych jest kilkadziesiąt podkategorii odpowiadających poszczególnym obszarom działalności lub zarządzania.

Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. to dokument opisujący sposób podejścia, określający podstawowe zasady i ustanawiający proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Całościowe podejście do zarządzania ryzykiem jest spójne ze strategią wzrostu, stałym dążeniem do doskonałości operacyjnej oraz zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zostało ono zaprojektowane tak, aby wspierać Spółkę w budowie odpornej struktury korporacyjnej.

Cele zarządzania ryzykiem:
 • zapewnienie tworzenia i ochrony wartości dla akcjonariuszy poprzez ustanowienie spójnego podejścia do identyfikacji, oceny, analizy ryzyk oraz wdrożenia odpowiedzi na ryzyka kluczowe,
 • ochrona życia i zdrowia pracowników, środowiska naturalnego oraz reputacji marki,
 • wspieranie osiągania celów biznesowych poprzez wdrożenie narzędzi wczesnego ostrzegania o szansach i zagrożeniach,
 • zapewnienie silnego wsparcia dla podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizacji,
 • budowa organizacji świadomej podejmowanego ryzyka i dążącej do ciągłego doskonalenia.
Zidentyfikowane rodzaje ryzyka kluczowego w podziale na kategorie w Modelu Ryzyka KGHM Polska Miedź S.A.*
Technologia 

Kategoria związana ze zmianami konkurencyjności w wyniku stosowania technologii przemysłowych, IT, zarządzania innowacjami, ochrony i/lub zarządzania własnością intelektualną oraz wpływem projektów inwestycyjnych dotyczących wydajności i jakości technologii czy zmianą jakości i sprawności infrastruktury IT mającą wpływ na jednostki biznesowe, funkcje wsparcia i infrastrukturę

(Jednostka Dominująca) 

Ryzyko niedotrzymania parametru efektywnego czasu pracy oraz niewykorzystania mocy agregatów hutniczych do przerobu koncentratów własnych.

Łańcuch wartości 

Kategoria związana ze zmianami efektywności operacyjnej logistyki i magazynowania w prowadzeniu produkcji i świadczeniu usług, w zarządzaniu sprzedażą, w zarządzaniu odpadami i rekultywacją oraz skorelowana z procesem zarządzania łańcuchem dostaw, dostępnością mediów i materiałów w procesie produkcyjnym, zmianą rozpoznania i zarządzania zasobami złóż kopalin czy realizacją projektów badawczych i poszukiwawczych.

 

 

 

 

 

(Grupa KGHM) 

Ryzyko związane z nieskutecznym procesem monitorowania i wczesnego ostrzegania kadry menedżerskiej o odchyleniach w relacji do budżetu i planów finansowych oraz dotyczące przyjęcia niewłaściwych parametrów ekonomicznych, produkcyjnych, inwestycyjnych, makroekonomicznych, finansowych, dla prognozowanych wyników spółki.

(Grupa KGHM INTERNATIONAL) 

Ryzyko związane z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń.

(Grupa KGHM INTERNATIONAL) 

Ryzyko związane z wyczerpaniem i/lub niedostatecznym rozpoznaniem parametrów i charakterystyki złóż, zarówno w projektach eksploracyjnych (szacowanie danych wejściowych do modeli wyceny złóż), jak również w ramach bieżącej eksploatacji.

(Jednostka Dominująca)

Ryzyko ograniczenia lub braku możliwości składowania odpadów poflotacyjnych.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko związane z brakiem dostępności niezbędnych mediów energetycznych.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko związane z wystąpieniem awarii infrastruktury mającej wpływ na zatrzymanie pracy ciągu technologicznego, związane z czynnikami leżącymi po stronie zarówno zagrożeń naturalnych, jak i czynników wewnętrznych związanych ze stosowaną technologią.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko dotyczące efektywności kosztowej procesu produkcyjnego, projektów górniczych, przerobu materiałów miedzionośnych, z uwzględnieniem ryzyka znaczącego wzrostu cen materiałów, usług, mediów oraz kosztów rekultywacji.

(Grupa KGHM)  

Ryzyko zakłóceń ciągłości procesów sprzedażowych i usługowych (także ze względu na pandemię COVID-19 i/lub wojnę w Ukrainie).

Rynek 

Kategoria związana ze zmianą wartości aktywów, poziomu zobowiązań lub wyniku finansowego skutkującą zmianą wrażliwości na zmienność stóp procentowych, walut, płynności, stopy inflacji, niewypłacalności kontrahentów, cen towarów, energii i praw majątkowych. Kategoria dotyczy również zmian popytu i podaży na produkty Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., doboru odpowiednich narzędzi realizacji strategii marketingowej, zmiany uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji kapitałowych lub efektywności transferu ryzyka do ubezpieczycieli.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko rynkowe związane z wahaniami cen metali, kursów walutowych i stóp procentowych.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko płynności.

Zewnętrzne 

Kategoria związana z warunkami prowadzenia działalności wynikającymi ze zmiany warunków ekonomicznych, zmian prawa i regulacji (compliance), decyzji politycznych, zmian środowiskowych oraz katastrofalnego działania przyrody i siły wyższej. Kategoria obejmuje również zmiany udziałów w rynku lub marży na skutek zmian w otoczeniu konkurencyjnym lub substytutach, ryzyko skutków rozstrzygnięć w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, ryzyko niekorzystnych decyzji administracyjnych, zmiany obciążeń, wyznaczenia zobowiązań podatkowych lub terminów ich zapłaty.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko ograniczenia produkcji na skutek wystąpienia wstrząsów sejsmicznych i towarzyszącego im tąpania lub odprężenia górotworu oraz wystąpienia niekontrolowanych zawałów.

(Jednostka Dominująca) 

Ryzyko ograniczenia produkcji lub postępu robót przygotowawczych na skutek zdarzeń gazo-geodynamicznych oraz wystąpienia gazów pochodzenia naturalnego.

(Jednostka Dominująca) 

Ryzyko ograniczenia produkcji wskutek niekorzystnych warunków klimatycznych w kopalniach.

(Jednostka Dominująca) 

Ryzyko utraty funkcjonalności wyrobisk związane z zagrożeniem wodnym pod ziemią.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnych limitów emisji określonych w pozwoleniach.

(Jednostka Dominująca) 

Ryzyko ograniczenia możliwości zbytu kwasu siarkowego (ze względu na utratę rynku/kontrahentów i/lub spadek popytu także z powodu wojny w Ukrainie).

(Grupa KGHM) 

Ryzyko związane z zakłóceniami w dostawie strategicznych materiałów i komponentów mających wpływ na ciągłość działania Głównego Ciągu Technologicznego (także w wyniku pandemii COVID-19 i/lub wojny w Ukrainie).

(Grupa KGHM) 

Ryzyko nieprzestrzegania ustalonych zasad i standardów postępowania w obszarze przeciwdziałania korupcji, etyki biznesowej oraz w procesach zakupowych, a także ryzyko poniesienia straty poprzez działania na szkodę KGHM.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko utraty zgodności z wymaganiami (prawem powszechnie obowiązującym, regulacjami wewnątrzkorporacyjnymi i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami prawnymi oraz standardami).

Wewnętrzne 

Kategoria związana ze zmianami w działalności pod wpływem zmian w jej strukturze, organizacji, procedurach, procesach lub modelu biznesowym, jak również ryzyko zmian wizerunku spółki, jej produktów lub usług, efektywności zasad postępowania związanych z etyką i antykorupcją, interesem spółki czy zabezpieczeń przed utratą poufności, integralności, dostępności oraz autentyczności aktywów informacyjnych.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko poważnego wypadku przy pracy lub chorób zawodowych z powodu niewłaściwej organizacji pracy, nieprzestrzegania procedur lub stosowania niewłaściwych środków ochrony.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko braku akceptacji społeczności, władz lokalnych lub innych interesariuszy dla prowadzonych prac rozwojowych oraz eksploracyjnych.

(Grupa KGHM) 

Ryzyko braku zapewnienia właściwych zasobów kadrowych dla realizacji celów biznesowych Grupy (w tym brak wystarczających zasobów kadrowych dla utrzymania ciągłości działania Głównego Ciągu Technologicznego ze względu na pandemię COVID-19).

(Grupa KGHM)

Ryzyko utraty poufności, integralności, dostępności lub autentyczności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach IT oraz zagrożenia cybernetyczne.

Ryzyko przekroczenia budżetów i harmonogramów projektów/programów oraz odstępstw od zakresu i zakładanej jakości w wyniku niewłaściwego zarządzania portfelami i projektami. Ryzyko związane z operacyjnym zarządzaniem i rozwojem projektów strategicznych, z uwzględnieniem kwestii ponoszonych kosztów, pozwoleń i wymagań infrastrukturalnych.

Klimatyczne 

Kategoria ryzyka związanego z klimatem (ryzyko klimatyczne) i jego wpływem na działalność biznesową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., obejmująca ryzyko fizyczne (gwałtowne i chroniczne) oraz związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną (regulacyjne, reputacyjne, rynkowe i technologiczne).

 

(Grupa KGHM) 

Ryzyko klimatyczne, fizyczne związane z negatywnymi zmianami klimatu.

(Grupa KGHM)  

Ryzyko klimatyczne związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

*Ryzyko kluczowe to zdarzenia przyszłe niepewne o najistotniejszym wpływie na osiągniecie celów biznesowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z uwzględnieniem oceny podatności, tj. zdolności organizacji do ograniczania możliwości wystąpienia ryzyka i skutków jego materializacji.

Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów ryzyka kluczowego oraz sposobów ich mitygacji można odnaleźć w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022.

Ryzyka powiązane z pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie

W KGHM Polska Miedź S.A., a także we wszystkich kopalniach zagranicznych Grupy KGHM Polska Miedź S.A. oraz Sierra Gorda S.C.M., dzięki podjęciu szeregu działań zapobiegawczych nie zanotowano przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia i/lub wojna na Ukrainie. W związku z tym produkcja miedzi, srebra i molibdenu w Grupy Kapitałowej w roku 2022 kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie.

KGHM Polska Miedź S.A. od lat stosuje procedury związane z monitoringiem należności. Terminowość płatności odbiorców podlega codziennemu raportowaniu, a potencjalnie odnotowane zakłócenia w przepływie środków pieniężnych od kontrahentów są niezwłocznie wyjaśniane. W obszarze sprzedaży większość odbiorców nie odczuwa w chwili obecnej silnie negatywnego wpływu poprzednich fal epidemii na swoją działalność, dzięki czemu należności z tytułu sprzedaży Jednostki Dominującej regulowane są terminowo, a realizacja wysyłek do klientów przebiega bez większych zakłóceń.

Stosowana w całej Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. strategia dywersyfikacji dostawców oraz zastosowanie alternatywnych rozwiązań skutecznie, w chwili obecnej mityguje ryzyko związane z zaburzeniami łańcuchów dostaw surowców i materiałów.

Grupa Kapitałowa posiada pełną zdolność do regulowania zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują jej utrzymanie płynności finansowej. Oparcie struktury finansowania Grupy Kapitałowej na poziomie Jednostki Dominującej na długoterminowych i zdywersyfikowanych źródłach finansowania, zapewniło Spółce i Grupie Kapitałowej długookresową stabilność finansową, poprzez utrzymanie stabilnego rozkładu dat zapadalności zadłużenia oraz optymalizacji jego kosztu.

W związku z centralizacją procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego na potrzeby całej Grupy Kapitałowej, w celu wewnątrzgrupowego transferu płynności, wykorzystuje się instrument dłużny w postaci pożyczek właścicielskich, wspierających proces inwestycji, a w zakresie obsługi bieżącej działalności Grupa korzysta z cash poolingu lokalnego oraz międzynarodowego.

Obecnie Jednostka Dominująca nie identyfikuje istotnego ryzyka braku wywiązania się z warunków finansowych (tzw. „kowenantów”) zawartych w umowach finansowania zewnętrznego w związku z pandemią COVID-19 i/lub wojną na Ukrainie.

Grupa Kapitałowa kontynuuje realizację projektów inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami i tym samym nie identyfikuje wzrostu ryzyka związanego z ich kontynuacją w wyniku pandemii koronawirusa i/lub wojny na Ukrainie.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły również zakłócenia w ciągłości działania Grupy Kapitałowej z powodu zakażenia wirusem wśród pracowników. Nie odnotowano w związku z epidemią, istotnie podwyższonej absencji wśród pracowników głównego ciągu produkcyjnego Jednostki Dominującej oraz krajowych i zagranicznych aktywów produkcyjnych.

W Spółce kontynuowany jest proces wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania, który pozwala również na uszczegółowienie zakresu podejmowanych działań w ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym dla kategorii ryzyka o katastroficznym wpływie i niewielkim prawdopodobieństwie wystąpienia.

Biorąc pod uwagę ryzyko pojawienia się  nowych mutacji wirusa SARS-CoV-2 oraz obserwowaną w Chinach kolejną falę pandemii  COVID-19,  wciąż  istnieje  niepewność  co  do  potencjalnego  rozwoju  sytuacji  epidemicznej  na  świecie,
w  szczególności co do konsekwencji jej wpływu na sytuację gospodarczo-społeczną w kraju i na świecie. Od początku pandemii COVID-19 Chiny utrzymywały rygorystyczną politykę „zero covid”, aby w IV kwartale 2022 r. zdecydować się na zniesienie większości obostrzeń. Spodziewane ożywienie gospodarcze w kraju i na świecie w miarę dotychczasowej poprawy sytuacji epidemiologicznej zostało wyhamowane przez agresję Rosji na Ukrainę wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe oraz wysokie ceny energii i inflację producencką, a także problemy z dostępem do nawozów sztucznych. Z punktu widzenia stabilności i ciągłości łańcuchów dostaw nośników energii istotne będą kierunki geopolityki energetyczno-klimatycznej, w kontekście zwłaszcza uniezależnienia się państw europejskich od rosyjskich dostaw gazu i węgla oraz skutki przyjętego do realizacji przez kraje członkowskie UE planu redukcji zużycia gazu ziemnego w okresie zimowym. Jednostka Dominująca na bieżąco monitoruje międzynarodową sytuację gospodarczą, w celu oceny jej potencjalnego negatywnego wpływu na Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. i podjęcia wyprzedzających działań mitygujących ten wpływ.

 • podwyższona absencja wśród pracowników głównego ciągu technologicznego w wyniku kolejnych fal zakażenia wirusem SARS CoV-2,
 • dalszy wzrost cen paliw oraz nośników energii,
 • zaburzenia w łańcuchu dostaw i dostępność materiałów (np. stali), paliw i energii na rynkach międzynarodowych,
 • zaburzenia oraz ograniczenia logistyczne w transporcie międzynarodowym,
 • ograniczenia na niektórych rynkach zbytu, spadek popytu oraz optymalizacja zapasów surowców i produktów gotowych u kontrahentów,
 • możliwe światowe spowolnienie gospodarcze lub recesja,
 • potencjalne nadzwyczajne zmiany przepisów prawa,
 • zmienność notowań miedzi i srebra na rynkach metali,
 • zmienność notowań molibdenu,
 • zmienność kursu walutowego USD/PLN,
 • zmienność kosztów produkcji miedzi elektrolitycznej, w tym w szczególności z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, zmiany wartości zużytych obcych materiałów miedzionośnych oraz wahań cen nośników energii i energii elektrycznej,
 • wzrost cen materiałów i usług wynikający z obserwowanej wysokiej inflacji,
 • skutki realizowanej polityki zabezpieczeń,
 • ogólna niepewność na rynkach finansowych oraz skutki gospodarcze kryzysu związanego z pandemią COVID-19 oraz trwającym konfliktem w Ukrainie.

Z punktu widzenia Spółki skutkiem pandemii COVID-19 i/lub wojny w Ukrainie jest ich wpływ na ryzyko rynkowe związane z wahaniami cen metali oraz indeksów giełdowych w raportowanym okresie. Kurs akcji Spółki na koniec 2022 r. wzrósł o 45% w stosunku do notowań na koniec III kwartału 2022 r. oraz spadł o 9% w stosunku do końca 2021 r. i na zamknięciu sesji 30 grudnia 2022 r. wyniósł 126,75 PLN. W tych samych okresach indeks WIG wzrósł o 14% i spadł o 17%, a WIG20 wzrósł o 30% i spadł o 21%. W konsekwencji zmiany cen akcji kapitalizacja Spółki spadła z 27,88 mld na koniec 2021 r. do 25,35 mld PLN na koniec 2022 r.

Po stabilnym I półroczu 2022 r., gdzie średnia cena miedzi wyniosła 9761 USD/t, sytuacja na rynkach metali wskazywała na tendencję spadkową. Średnia cena miedzi w III kwartale 2022 r. spadła o 18,6% w stosunku do średniej ceny miedzi w II kwartale 2022 r. Od listopada 2022 r. odnotowano natomiast tendencję wzrostową na rynkach metali i w IV kwartale 2022 r. nastąpił wzrost średniej ceny miedzi o 3,3% w stosunku do średniej ceny miedzi w III kwartale. Średnia cena miedzi w całym roku 2022 wyniosła 8797 USD/t, co było wartością na poziomie zakładanym w budżecie.

+ 45
%
wzrost kursu akcji Spółki w stosunku do notowań na koniec III kwartału
8 797
USD/t
średnia cena miedzi w 2022 roku

Niepewność co do ewentualnej kontynuacji wzrostów cen paliw oraz nośników energii może być nadal głównym czynnikiem generującym dalszy wzrost kosztów podstawowej działalności.

Obserwowane są pojedyncze odchylenia w dostępności surowców i materiałów, jednak obecnie Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wciąż nie odczuwa istotnie negatywnego wpływu tych wahań na swoją działalność. Biorąc pod uwagę ciągłości dostaw nośników energii (gaz, węgiel, koks), Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. na chwilę obecną nie odczuwa negatywnych skutków wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu, węgla oraz koksu i posiada pełną zdolność do utrzymania ciągłości Głównego Ciągu Technologicznego i wszystkich procesów produkcyjnych.

Odnotowana na początku 2022 r. wzmożona liczba chorych na wariant omikron wirusa SARS-CoV-2, a w kolejnych miesiącach wojna w Ukrainie, spowodowały czasowy spadek liczby rezerwacji i przyjazdów klientów do podmiotów uzdrowiskowych. Niemniej sytuacja, począwszy od przełomu kwietnia i maja 2022 r., ulegała systematycznej poprawie  i stabilizacji. Począwszy od 16 maja 2022 r., zniesiony został stan epidemii, a w jego miejsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, który przestał obowiązywać od 1.07.2023 r. W IV kwartale 2022 r. nie odnotowano bezpośredniego negatywnego wpływu COVID-19 na funkcjonowanie rynku, w ramach którego spółki prowadzą swoją działalność. Tym samym spółki nie prognozują w swoich założeniach finansowych na rok 2023 oraz na lata kolejne ograniczeń w prowadzonej działalności lub czasowego zamykania działalności w posiadanych obiektach leczniczych.

Spółki uzdrowiskowe, prowadząc działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych, korzystają z ochrony wynikającej z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Ochrona przewidziana ustawą będzie funkcjonować do końca 2023 r. Zobowiązania finansowe uzdrowisk wobec kredytodawców i leasingodawców w IV kwartale 2022 r. były regulowane na bieżąco, a poprawa wyników, mimo wyższych niż oczekiwano kosztów energii elektrycznej, gazu oraz obsługi długu, wpłynęła pozytywnie na spełnienie warunków umowy kredytu inwestycyjnego z bankiem Pekao S.A.

W związku pozyskanymi środkami z Tarczy 2.0 dla Dużych Przedsiębiorców z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. za okresy objęte zamknięciem działalności, w sierpniu 2022 r. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. oraz Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU rozliczyły pozyskane wsparcie i otrzymały umorzenie pożyczki. Pozostałe spółki, które otrzymały subwencje  w ramach programu Tarczy Finansowej PFR dla sektora MŚP, oczekują na decyzję PFR o dokonaniu rozliczenia wsparcia.

Sytuacja epidemiczna spowodowana COVID-19 nie miała istotnego wpływu na działalność operacyjną Spółki i pozostałych spółek Grupy Kapitałowej. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Jednostki Dominującej ocenia ryzyko utraty ciągłości działania z tytułu COVID-19 wciąż jako niskie.

Sytuacja geopolityczna związana z bezpośrednią agresją Rosji na Ukrainę oraz wdrożonym systemem sankcji obecnie nie ogranicza działalności operacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. i innych spółek z Grupy Kapitałowej, a ryzyko zakłócenia ciągłości działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z tego tytułu oceniane jest ciągle jako niskie.

Pomimo obserwowanej wysokiej inflacji w gospodarce światowej, skutkującej zacieśnianiem polityki monetarnej, popyt na kluczowe produkty Spółki nie uległ znaczącemu pogorszeniu w IV kwartale 2022 r. Ceny metali charakteryzowały się dynamiką wzrostową, będącą skutkiem m.in. deprecjacji dolara amerykańskiego. Dodatkowo złagodzenie przez władze chińskie polityki „zero COVID” zrodziło nadzieję na zwiększoną konsumpcję metali w Państwie Środka w 2023 r., co również wpłynęło pozytywnie na wzrost cen metali w końcówce 2022 r.

W nadchodzącym roku głównymi źródłami ryzyka dla rozwoju gospodarczego pozostają wysoki poziom inflacji oraz agresja Rosji na Ukrainę, które w konsekwencji mogą przynieść spowolnienie gospodarcze w branżach kluczowych dla konsumpcji metali (m.in. budownictwo). Dziś nie jest możliwe oszacowanie wpływu tych czynników na ewentualny wynik netto, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przy jednoczesnym stosowaniu możliwych działań mitygujących.

W odniesieniu do dostępności kapitału i poziomu zadłużenia KGHM nie posiada kredytów w instytucjach zagrożonych sankcjami.

Z punktu widzenia różnic kursowych (przewalutowania pozycji bilansowych) osłabienie złotego może oznaczać dodatnie różnice kursowe (niezrealizowane), z uwagi na to, że pożyczki udzielone przez KGHM w USD są większe od zaciągniętych kredytów w USD.

W zakresie pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sytuacja w Ukrainie w 2022 r. nie miała istotnego wpływu na wyniki operacyjne generowane przez te podmioty.

Ryzyko polityczne w Chile

W związku z trwającymi pracami nad nową konstytucją w Chile obserwowany jest wzrost ekspozycji na ryzyko polityczne, które potencjalnie może mieć w przyszłości wpływ na prowadzoną tam działalność. We wrześniu 2022 r. obywatele chilijscy zagłosowali w zdecydowanej większości przeciwko projektowi nowej konstytucji. Odrzucony projekt konstytucji zakładał m.in. położenie nacisku na kwestię ochrony dóbr naturalnych, ludności rdzennej i ich siedlisk, zwiększenie poziomu regionalizacji kraju (autonomia podatkowa, autonomia polityczna dla poszczególnych regionów itp.), a także przewidywał możliwość nacjonalizacji przemysłu górniczego. Mimo to prace nad nową konstytucją są dalej kontynuowane. Jednocześnie w Chile trwają prace nad wprowadzeniem nowych danin podatkowych dla branży górniczej. Złagodzony, względem pierwotnych założeń, projekt zmian z października 2022 r. dotyczy zarówno podatku ad valorem od sprzedaży, jak i podatku obliczanego w oparciu o marżę operacyjną. W odniesieniu do wyżej opisanych zmian spółka Sierra Gorda SCM jest jednak czasowo chroniona umową inwestycyjną w ramach umowy DL600. Jednostka Dominująca na bieżąco monitoruje sytuację polityczną w Chile i związany z tym wpływ na przemysł wydobywczy, w celu aktualnej oceny potencjalnych skutków dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W zależności od kierunku zmian i podejmowanych decyzji władz  społeczności chilijskiej analizowane są różne scenariusze, które wymagać będą podjęcia stosownych działań dostosowawczych. Mając na uwadze skomplikowany proces legislacyjny w Chile, a także zmienne poparcie dla proponowanych rozwiązań, może to spowodować, że projekt konstytucji nie zostanie zaakceptowany przez chilijskich ustawodawców w określonym terminie lub kształcie.

Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności

Celem zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i płynności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest ograniczenie niepożądanego wpływu czynników finansowych na przepływy pieniężne, wyniki w krótkim i średnim okresie oraz budowanie wartości Grupy Kapitałowej w długim terminie. Zarządzanie ryzykiem zawiera zarówno elementy identyfikacji i pomiaru ryzyka, jak i jego ograniczania do akceptowalnego poziomu. Proces zarządzania ryzykiem wspierany jest przez odpowiednią politykę, strukturę organizacyjną i stosowane procedury.

W Jednostce Dominującej regulują je następujące dokumenty:
 • Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Rynkowego,
 • Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Kredytowego,
 • Polityka Zarządzania Płynnością Finansową oraz Regulamin Komitetu Płynności Finansowej.

„Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” dotyczy wybranych spółek wydobywczych Grupy Kapitałowej (KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD., FNX Mining Company Inc., Robinson Nevada Mining Company, KGHM AJAX MINING Inc.).

Zarządzanie płynnością finansową odbywa się zgodnie z „Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM” regulującą procesy zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej, które realizowane są przez poszczególne spółki, natomiast organizacja i koordynacja oraz nadzór nad ich realizacją prowadzone są w Jednostce Dominującej.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Jednostce Dominującej odbywa się zgodnie z przyjętą przez Zarząd „Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym”. Jednostka Dominująca pełni funkcję doradczą dla spółek Grupy Kapitałowej w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. „Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” dotyczy wybranych spółek Grupy Kapitałowej, jej celem jest wprowadzenie ogólnego, wspólnego podejścia oraz najważniejszych elementów procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej wynikającego ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także ze zmiany wartości dłużnych papierów wartościowych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.

W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym (w szczególności ryzykiem zmian cen metali i kursów walutowych) największe znaczenie oraz wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej ma skala i profil działalności Jednostki Dominującej oraz spółek wydobywczych KGHM INTERNATIONAL LTD.

Jednostka Dominująca aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, podejmując działania i decyzje w tym zakresie w kontekście globalnej ekspozycji w całej Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w Jednostce Dominującej i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją zarządzania ryzykiem rynkowym jest Komitet Ryzyka Rynkowego, który rekomenduje Zarządowi działania w tym obszarze.

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się dłużników ze zobowiązań.

Za zarządzanie ryzykiem kredytowym w Jednostce Dominującej i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem realizującym działania w tym obszarze jest Komitet Ryzyka Kredytowego.

Zarządzanie kapitałem w Grupie Kapitałowej ma na celu zabezpieczenie środków na rozwój oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności.

Kategorie Ryzyka
 • Ryzyko zmian cen metali i kursów walutowych
 • Ryzyko zmian stóp procentowych
 • Ryzyko zmian cen akcji w obrocie publicznym
 • Wynik na instrumentach pochodnych i transakcjach zabezpieczających
 • Związane z należnościami od odbiorców
 • Związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi
 • Związane z transakcjami w instrumentach pochodnych
 • Związane z udzielonymi pożyczkami
 • Zarządzanie płynnością finansową

Szczegółowy opis poszczególnych kategorii ryzyka można odnaleźć w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022.

Wyniki wyszukiwania