Raport zintegrowany
2022

Inicjatywy z obszaru bezpieczeństwa pracy

GRI

W roku 2022 kontynuowano realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About Consequences” oraz Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, zgodnie ze zaktualizowaną strategią Spółki do roku 2023 z perspektywą na kolejne lata.

Celem tych programów jest z jednej strony zmiana postaw i nawyków pracowników, a z drugiej implementacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych ograniczających lub eliminujących narażenie pracowników na czynniki występujące w środowisku pracy zakładów Spółki.

Program „Think About Consequences” jest sukcesywnie rozwijany i uzupełniany o nowe inicjatywy.

 • system zapobiegający kolizji w kopalniach w układzie maszyna–człowiek–maszyna i maszyna–maszyna,
 • zmiany konstrukcyjne maszyn ukierunkowane na zmniejszenie narażenia operatorów na czynniki szkodliwe w środowisku pracy, na poprawienie widoczności czy na eliminację liczby pracowników przebywających bezpośrednio w strefach dużego zagrożenia,
 • budowa nowoczesnych systemów monitoringu aktywności sejsmicznej, stanu górotworu czy zagrożeń wodnych,
 • wprowadzanie nowych rozwiązań z zakresu środków ochrony indywidualnej pracowników,
 • rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednie warunki pracy w odniesieniu do zagrożenia klimatycznego,
 • zmiana nawyków pracowników z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych i form komunikacji, w tym:
  • Vortal BHP,
  • profile społecznościowe, w których uczestniczy KGHM,
  • TV przemysłowa,
  • maile dydaktyczne,
  • publikatory tradycyjne (artykuły, plakaty, fiszki informacyjne).

Spółka posługuje się również innymi metodami angażowania pracowników do zmian w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, takimi jak:

 • szkolenia cykliczne – „minuty dla BHP”,
 • szkolenia ad hoc,
 • audyty behawioralne,
 • audyty krzyżowe,
 • system inicjatyw pracowniczych,
 • skrzynki alertowe – kontaktowe BHP.

W roku 2021 w Centrali Spółki wspólnie z JRGH oraz jednostką badawczo-rozwojową KGHM Cuprum Sp. z o.o. CB-R przygotowano pierwsze szkolenie z zakresu prac na wysokości, z wykorzystaniem technologii VR 360o, które jest sukcesywnie wdrażane w poszczególnych oddziałach. W roku 2022, na podstawie zrealizowanych przez KGHM Cuprum Sp. z o.o. CB-R filmów instruktażowych, opracowano szkolenia z wykorzystaniem technologii VR dla HM „Głogów”. Pracownicy HM „Głogów” mogli przejść instruktaż w środowisku wirtualnym z wykonywania jednej z czynności przy obsłudze pieca zawiesinowego oraz elementy szkolenia z wykonywania prac na wysokości. Na kanwie idei przemysł 4.0 Centrala Spółki wspólnie z KGHM Cuprum Sp. z o.o. CB-R zaprojektowała oraz opracowała dla wszystkich pracowników Spółki instruktaż interaktywny w technologii VR z zakresu RKO oraz trening sprawdzający nabytą wiedzę z wykorzystaniem dystraktorów sytuacyjnych.

Wypadkowość w KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM dąży do tego, aby wyeliminować niebezpieczne czy potencjalnie niebezpieczne sytuacje w miejscu pracy.

W roku 2022 Spółka odnotowała po raz kolejny znaczące obniżenie liczby wypadków1 przy pracy, liczonych rok do roku – spadek o 16 wypadków (z poziomu 165 do 149 poszkodowanych). Liczba wypadków przy pracy w roku 2022 w KGHM Polska Miedź S.A. bez wypadków z przyczyn naturalnych (tąpnięcia, odprężenia, wstrząsy, zawały skał) była mniejsza o 8 (spadek z poziomu 150 do wartości 142).

Większość zarejestrowanych wypadków przy pracy (ok. 98,7%) miała charakter lekki, powodując jedynie czasową niezdolność do pracy. Ich głównymi przyczynami były, w kolejności:

 • utrata równowagi przez pracowników,
 • kontakt (uderzenie) o lub przez ruchome/nieruchome przedmioty,
 • oberwanie się skał z calizny.

1 Wypadek przy pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 z późn. zmianami).

W roku 2022 w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. doszło łącznie do 7 wypadków przy pracy, wynikających z zagrożeń naturalnych ze strony górotworu. Liczba tych zdarzeń stanowiła 6,4% wszystkich wypadków przy pracy w kopalniach w tym okresie. Przedsiębiorstwo stale doskonali się w zakresie bezpiecznej eksploatacji złóż rud miedzi.

Ważnym wskaźnikiem wynikowym służącym do monitorowania stanu bezpieczeństwa w KGHM jest LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM). Wskaźnik częstości LTIRFKGHM odnosi całkowitą liczbę wypadków2 przy pracy w Spółce zarejestrowaną w danym okresie do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A. w tym czasie. W roku 2022 ukształtował się na poziomie wartości 5,05 i jednocześnie był mniejszy o 72,8% od wartości zanotowanej w roku 2010, a także o 10,3% mniejszy od wartości zarejestrowanej w roku 2021 (5,63). Jest to jak dotąd najlepszy wynik w historii Spółki, który udało się uzyskać dzięki postawie i zaangażowaniu wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Poziom wskaźnika LTIFRKGHM w Jednostce Dominującej w latach 2010–2022

 

2 Wypadek przy pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 z późn. zmianami).

GRI
 • 403-9
2022 2021
Grupa KGHM KGHM Polska Miedź S.A. Grupa KGHM KGHM Polska Miedź S.A.
Wskaźnik wypadkowości 7,2 5,1 6,1 5,6
Metodologia: Wskaźnik obliczony wg wzoru: liczba wypadków * 1 000 000 / liczba godzin
2022 2021
Grupa KGHM KGHM Polska Miedź S.A. Grupa KGHM KGHM Polska Miedź S.A.
Typ stanowiska Typ wypadku M K M K M K M K
Nierobotnicze Lekki 20 20 15 1 3 21 0 1
Ciężki 1 0 0 0 0 0 0 0
Śmiertelny 0 0 0 0 0 0 0 0
Robotnicze Lekki 354 30 131 0 304 28 158 0
Ciężki 9 2 0 0 11 2 4 0
Śmiertelny 4 0 2 0 3 0 2 0
Łączna liczba wypadków 440 149 372 165

Wypadkowość w aktywach zagranicznych Grupy Kapitałowej

W Chile KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność górniczą w ramach dwóch podmiotów, które mają odrębne systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy dostosowane do wymagań prawnych i warunków prowadzenia działalności górniczej w tym kraju. Systemy te obejmują zarówno pracowników tych podmiotów, jak i podwykonawców. Ukierunkowane są na realizację długoterminowej wizji „Zero harm”. W KGHM Chile SpA, która do kwietnia 2022 r. nadzorowała kopalnię Franke, a także prowadzi własne poszukiwania i inne działania, zanotowano w roku 2022 1 wypadek przy pracy (wobec 1 zarejestrowanego w roku 2021), a wskaźnik TRIR wyniósł 0,27.

W spółce joint venture Sierra Gorda S.C.M. w roku 2021 zanotowano 9 wypadków przy pracy (wobec 9 zarejestrowanych w roku 2021), a wskaźnik TRIR wyniósł 0,17.

W roku 2022 w podmiotach, w których KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność górniczą w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Chile, w stosunku do roku 2021 zarejestrowano łącznie więcej o 2 wypadki przy pracy (wzrost z poziomu 21 do 23 wypadków przy pracy). Skonsolidowany wskaźnik TRIR (Total Recordable Incident Rate) dla tej działalności osiągnął poziom 0,34. Był wyższy o 0,02 w stosunku do roku 2021 i jednocześnie o 89% mniejszy od wartości zanotowanej w roku 2010.

Poziom wskaźnika TRIR3 w aktywach zagranicznych Grupy Kapitałowej w latach 2010–2022

 

3 TRIR (Total Recordable Incident Rate) – wskaźnik wyliczany wg przyjętej metodologii jako liczba wypadków przy pracy spełniających warunki rejestracji w rozumieniu standardu ICMM (International Council on Mining & Metals), łącznie dla pracowników KGHM INTERNATIONAL LTD., KGHM Chile SpA i Sierra Gorda S.C.M. i podwykonawców tych podmiotów, standaryzowana do 200 000 przepracowanych godzin.

Wyniki wyszukiwania