Raport zintegrowany
2022

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym

Zapobieganie i minimalizacja oddziaływania na środowisko i klimat oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi mają dla KGHM Polska Miedź S.A. fundamentalne znaczenie.

GRI
 • 3-3
 • 3-3
 • 2-25
 • 201-2

KGHM Polska Miedź S.A. w pełni zintegrowała zarządzanie ryzykiem klimatycznym z procesem Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W efekcie powyższych prac KGHM wyodrębnia kategorię ryzyka klimatycznego, której znaczenie jest równoważne dla Spółki z pozostałymi kategoriami ryzyka – tj. łańcucha wartości, technologicznych, zewnętrznych, wewnętrznych oraz rynkowych.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. składa się z czterech etapów: (I) Definicja kontekstu, (II) Identyfikacja i ocena, (III) Monitorowanie i komunikacja, (IV) Analiza i odpowiedź. Jako kluczowy z perspektywy uwzględnienia ryzyka klimatycznego należy wskazać etap pierwszy (analizy scenariuszowe w ramach Definicji Kontekstu) oraz drugi (taksonomia ryzyka klimatycznego w ramach Identyfikacji i Oceny). Pozostałe etapy przebiegają w sposób tożsamy z ogólnym procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W ramach obowiązującego podejścia do zarządzania ryzykiem klimatycznym wskazano role i odpowiedzialności za poszczególne etapy procesu oraz opracowano wskaźniki do pomiaru i zarządzania ryzykiem klimatycznym.

Cele Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., spójne z przyjętą Strategią Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., są kształtowane przez globalne megatrendy oraz determinują wyzwania środowiskowe, którym Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. musi sprostać. W Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 r. z horyzontem roku 2040 wskazano m.in. cele klimatyczne związane z redukcją emisji przez KGHM Polska Miedź S.A., spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A., tj. które zostały opisane na stronie Zarządzanie wpływem na środowisko naturalne.

W toku operacjonalizacji Strategii biznesowej i uwzględnienia elementów ESG oraz czynników związanych z klimatem każda z inicjatyw strategicznych została poddana dodatkowej ocenie. Zbadano wpływ (w kategoriach negatywny, neutralny lub pozytywny) na emisje GHG (ang. greenhouse gas) Zakresu 1 i 2, na wizerunek ESG w podziale na trzy kategorie: środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny, wpływ na mitygację zagrożeń oraz wsparcie szans klimatycznych według Rekomendacji TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Ponadto KGHM Polska Miedź S.A. implementuje szereg innych zmian organizacyjnych i procesowych zgodnych z Rekomendacjami TCFD m.in. w obszarach dotyczących ładu korporacyjnego.

Analizy scenariuszowe w ryzykach klimatycznych

W ramach pierwszego etapu procesu zarządzania ryzykiem (Definicja Kontekstu) KGHM Polska Miedź S.A. uwzględnił zmiany klimatyczne poprzez dokonanie analizy scenariuszowej, na podstawie uznanych raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). Powyższa analiza prowadzona jest obecnie na podstawie pięciu scenariuszy bazowych: Stated Policies Scenario (STEPS), Sustainable Development Scenario (SDS), Net Zero Emissions by 2050 (NZE2050), RCP4,5 oraz RCP8,5. Analiza scenariuszowa uwzględnia założenia rozważane w trzech perspektywach czasowych: krótkiej (2023–2025 r.), średniej (2030 r.) oraz długiej (2050 r.), przy przyjęciu szeregu założeń:

 • w przypadku scenariuszy dla ryzyka związanego z przejściem, w zakresie realizacji przyjętej polityki klimatycznej i wynikających z tego zmian istotnych z perspektywy KGHM parametrów – np. cen uprawnień emisyjnych, zużycia energii, zmian w popycie na miedź,
 • w przypadku scenariuszy dla ryzyka fizycznego punktem wyjścia do analizy są poziomy stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze i wynikające z tego zmiany temperatury Ziemi oraz ich konsekwencje.

KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczął również prace związane z przygotowaniem własnych scenariuszy, które będą podstawą do analizy wpływu zmian klimatycznych na organizację. W ten sposób osiągnie najbardziej dopasowane i zindywidualizowane podejście, które stanowić będzie podstawę do podejmowania decyzji biznesowych w stosunku do oceny odporności organizacji na potencjalne zmiany klimatyczne.

Powyższa analiza stanowi kluczowy fundament identyfikacji i oceny ryzyka klimatycznego w ramach drugiego etapu procesu, przy uwzględnieniu kategorii ryzyka klimatycznego, które według przyjętej klasyfikacji dzielą się na poniższe podkategorie:

Kategorie ryzyka klimatycznego

Wpływ zmian klimatycznych na KGHM Polska Miedź S.A.

Poniżej przedstawiono opis zidentyfikowanych kluczowych rodzajów ryzyka w ramach kategorii ryzyka klimatycznego związanego z negatywnym wpływem zmian klimatu na działalność KGHM Polska Miedź S.A.

Ryzyko klimatyczne fizyczne

Ryzyko fizyczne, gwałtowne, związane z wystąpieniem gwałtownych zjawisk pogodowych będących następstwem zmian klimatu.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (w tym analizy scenariuszy fizycznych – scenariusze średniej i wysokiej emisji) zidentyfikowano kluczowe czynniki materializacji ryzyka fizycznego gwałtownego:

 • dni bez opadu (susze),
 • dni upalne,
 • silne opady dzienne,
 • dni bardzo mroźne,
 • gruba pokrywa śnieżna,
 • silne/gwałtowne wiatry,
 • wyładowania atmosferyczne.

Materializacja ryzyka może mieć negatywny wpływ zarówno na infrastrukturę, jak i na warunki pracy oraz bezpieczeństwo pracowników. Gwałtowne zjawiska pogodowe będące następstwem zmian klimatu mogą spowodować ograniczenia działalności zarówno w wyniku zniszczeń infrastruktury, jak i wystąpienia czasowych utrudnień i przerw w poszczególnych elementach łańcucha wartości KGHM Polska Miedź S.A. (np. dostawy mediów, zakłócenia logistyczne). W odniesieniu do dni bez opadu (susze) istotne są m.in. a) ograniczenia w dostępie do wody na potrzeby procesów głównego ciągu technologicznego, b) poziom rzeki Odra, który oddziałuje na ilość i sposób zagospodarowania wody technologicznej. Potencjalna materializacja omawianego ryzyka może wiązać się ze zwiększeniem kosztów dotyczących usuwania negatywnych konsekwencji materializacji ryzyka w postaci powiększonych kosztów eksploatacji, prac remontowych, poboru energii oraz innych strat, np. związanych ze wstrzymaniem produkcji. Skutki materializacji rozpatrywane są każdorazowo w odniesieniu do poszczególnych elementów łańcucha wartości KGHM Polska Miedź S.A.

 • Powołanie zespołów zadaniowych i eksperckich w obszarze przeciwdziałania skutkom materializacji ekstremalnych zjawisk pogodowych dla ciągłości działania oraz opracowanie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych.
 • Bieżąca komunikacja i współpraca z dostawcami mediów na temat potencjalnych przerw w dostawie.
 • Okresowe przeglądy urządzeń infrastruktury kluczowej na podstawie ustalonych wcześniej harmonogramów.
 • Prewencyjne zarządzanie kluczowymi elementami infrastruktury mającymi wpływ na ciągłość działania oraz stosowanie procedur reagowania na sytuacje kryzysowe.
 • Aktywne poszukiwanie rozwiązań techniczno-technologicznych ograniczających negatywny wpływ działalności na klimat, w tym technologii umożliwiających zdalne sterowanie oraz skracanie czasu reakcji.
 • Stosowanie rozwiązań zwalczających skutki zagrożeń klimatycznych za pomocą środków neutralnych.
 • Bieżący monitoring parametrów mikroklimatu oraz wprowadzanie zdalnego sterowania i systemów wizualizacji oraz monitoringu w miejscach pracy o szczególnie niekorzystnych parametrach klimatycznych.
 • Oddział KGHM Polska Miedź S.A. Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (JRGH) zapewnia bezpieczeństwo pracownikom i niesie wszechstronną pomoc w likwidacji skutków zagrożeń naturalnych i gwałtownych zdarzeń fizycznych związanych ze zmianą klimatu przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo ludzi i obiektów.

Zdarzenia gwałtowne, związane ze zmianą klimatu, które miały negatywny wpływ na infrastrukturę i/lub uciążliwość pracy (w tym czas i skutki trwania tych zdarzeń):

 • w całym 2022 r. i do dnia podpisania niniejszego sprawozdania KGHM Polska Miedź S.A. nie odnotował zdarzeń według zdefiniowanych kryteriów.

Ryzyko fizyczne, chroniczne, związane z wystąpieniem trwałych zmian w schematach pogodowych będących następstwem zmian klimatu.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (w tym analizy scenariuszy fizycznych – scenariusze średniej i wysokiej emisji) zidentyfikowano kluczowe czynniki materializacji ryzyka fizycznego chronicznego:

 • zmiana średniej temperatury dobowej,
 • zmiana sumy opadów,
 • zmiana intensywności wiatru,
 • zmiana stopniodni chłodzenia/ogrzewania (ciepło/chłód – temperatura powyżej/poniżej 18°C),
 • zmiana liczby dni z pokrywą śnieżną.

W konsekwencji materializacji ryzyka może dojść m.in. do zmian warunków prowadzenia działalności lub zakłóceń ciągłości działania Głównego Ciągu Technologicznego, w tym większej i szybszej niż dotychczas amortyzacji elementów infrastruktury. Trwałe zmiany w schematach pogodowych będące następstwem zmian klimatu mogą również wpływać na zwiększenie uciążliwości pracy (np. w wyniku zmiany średniej temperatury dobowej, zmiany intensywności wiatru, zmiany liczby dni z pokrywą śnieżną) oraz w konsekwencji powodować konieczność zapewnienia dodatkowych środków ochrony osobistej i reorganizacji pracy. Potencjalna materializacja omawianego ryzyka może wiązać się ze zwiększeniem kosztów dotyczących modernizacji czy wymiany poszczególnych elementów infrastruktury oraz zwiększeniem kosztów wyższego zużycia energii wykorzystywanej np. do procesów chłodzących. Skutki materializacji można przedstawić w odniesieniu do poszczególnych elementów łańcucha wartości Jednostki Dominującej.

Biorąc pod uwagę wspomniane czynniki, KGHM Polska Miedź S.A. identyfikuje jednocześnie szansę związaną z inwestycjami we własne odnawialne źródła energii, które skutkują redukcją kosztów produkcji i zapewnieniem ciągłości działania przy jednoczesnej redukcji gazów cieplarnianych.

 • Okresowe przeglądy i kompleksowa modernizacja urządzeń infrastruktury kluczowej na podstawie ustalonych wcześniej harmonogramów i/lub planów inwestycyjnych.
 • Utrzymywanie wymaganego poziomu wspomagających/alternatywnych urządzeń i elementów infrastruktury (np. agregatów prądotwórczych, infrastruktury fotowoltaicznej, infrastruktury retencyjnej).
 • Systematyczne ograniczanie zużycia energii w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001:2018). Planowane zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w ramach aktywów polskich i zagranicznych, m.in. poprzez częściowe zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) do końca 2030 r.
 • Rozwój własnych źródeł bezemisyjnych i niskoemisyjnych w perspektywie krótko- i średnioterminowej obejmujący budowę oraz akwizycje elektrowni fotowoltaicznych i energetyki wiatrowej, a w perspektywie długoterminowej uzupełniony o wykorzystanie małych reaktorów modularnych (SMR).
 • Dywersyfikacja oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez budowę własnych mocy wytwórczych z niskoemisyjnych źródeł stanowi jednocześnie jeden z głównym Filarów przyjętej Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 r. z horyzontem roku 2040, a jednym z jego elementów składowych jest uzyskanie przez KGHM Polska Miedź S.A. pozycji jednego z wiodących wytwórców przyjaznej środowisku energii elektrycznej, wspierających transformację energetyczną Polski.
 • Efektywny system zarządzania ryzykiem długoterminowym/strategicznym, obejmujący również zarządzanie ryzykiem klimatycznym, uwzględniający kategoryzację, identyfikację, ocenę i sposób postępowania z ryzykiem wraz z planami jego mitygacji.

Zidentyfikowana istotna zmiana warunków prowadzenia działalności w związku ze zmianą w schematach pogodowych skutkująca zmianą przychodów i/lub kosztów operacyjnych:

 • w całym 2022 r. i do dnia podpisania niniejszego sprawozdania KGHM Polska Miedź S.A. nie odnotował zdarzeń według zdefiniowanych kryteriów.

Ryzyko klimatyczne związane z przejściem

Ryzyko regulacyjne związane ze zmianami wymagań prawnych dotyczących zmian klimatu i adaptacją do ich skutków

Obowiązujące oraz rosnące wymagania prawne w zakresie klimatu mogą w sposób bezpośredni oraz pośredni wpływać na KGHM Polska Miedź S.A. Dotyczy to zarówno regulacji unijnych, jak i wymagań na poziomie krajowym, których realizacja będzie skutecznie egzekwowana. Istotny wpływ może mieć planowane pełne wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu do krajowych dokumentów i ram klimatyczno-energetycznych na 2030 r. oraz realizacja celu neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Błędna interpretacja lub niewywiązanie się z nowych przepisów może skutkować potencjalną niezgodnością z prawem, narażeniem na spory sądowe czy sankcje. Na skutek nowych zapisów legislacyjnych może również dojść do zakłóceń działalności operacyjnej lub konieczności reorganizacji pracy i w konsekwencji mieć istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (m.in. przejście na gospodarkę niskoemisyjną, wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym).

 • W ramach procesu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ocena każdego zidentyfikowanego ryzyka pod kątem wpływu na Regulacje i Prawo (ocena zgodności zaistniałych zdarzeń z obowiązującymi przepisami prawa, koniecznością uczestniczenia w postępowaniach przed organami administracji publicznej o charakterze nadzoru i regulacji oraz potencjalnymi sankcjami będącymi konsekwencją tych postępowań).
 • Posiadanie spójnego systemu compliance w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jako elementu efektywnego zarządzania w ramach ładu korporacyjnego poprzez m.in. sprawniejsze reagowanie i gotowość na zmiany regulacyjne, dbałość o reputację i budowanie kultury etycznej w organizacji oraz zwiększanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za zgodność wśród pracowników.
 • Czynna współpraca ze środowiskiem naukowym opiniującym zmiany aktów normatywnych oraz przekazywanie na bieżąco stanowiska i opinii w ramach wielu obszarów podlegających zmianom legislacyjnym (także w ramach członkostwa w wielu organizacjach na szczeblu krajowym i unijnym). Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technologicznym.

Liczba wniesionych pozwów, nałożonych kar związanych z brakiem zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w zakresie klimatu:

 • w całym 2022 r. i do dnia podpisania niniejszego sprawozdania KGHM Polska Miedź S.A. nie odnotował zdarzeń według zdefiniowanych kryteriów.

Ryzyko reputacyjne związane z percepcją klientów oraz pozostałych interesariuszy – postrzeganie działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w obliczu zmian klimatu

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. narażona jest na ryzyko związane z rosnącymi oczekiwaniami interesariuszy (np. inwestorzy, klienci, agencje ratingowe ESG) wobec Spółki co do obniżenia jej wpływu na klimat, skutkujące pogorszeniem wizerunku Spółki i/lub utratą ufności interesariuszy.

Możliwe potencjalne pojawienie się trudności w pozyskaniu klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz inwestorów, w przypadku, jeśli działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. uznana zostanie za szkodliwą dla klimatu. W skrajnych przypadkach materializacja ryzyka może prowadzić do blokowania planów rozwojowych.

Zidentyfikowana w tym obszarze szansa (ryzyko pozytywne) związana jest z inwestycjami w energię odnawialną sprzyjającymi walce z emisją gazów cieplarnianych – szansa wizerunkowa i rynkowa na tle branży, tj. wizerunek firmy dbającej o środowisko naturalne i dążącej do ograniczenia globalnych zmian klimatu (zielona energia/zielona miedź/zielony KGHM); zmiana podejścia klienta, ale także zmiany legislacyjne premiujące postawę KGHM Polska Miedź S.A.

 • Dbałość i dochowanie należytej staranności w identyfikacji oczekiwań i wymagań otoczenia zewnętrznego dotyczących kwestii klimatycznych i środowiskowych.
 • Nawiązywanie relacji handlowych i biznesowych z podmiotami deklarującymi dbałość o ochronę środowiska i przestrzegającymi obowiązujących regulacji w tym zakresie.
 • Pogłębianie świadomości zmian klimatycznych w organizacji oraz doskonalenie komunikacji w tym zakresie ze wszystkimi interesariuszami m.in. poprzez poprawę jakości raportowania informacji związanych z klimatem w wyniku rozpoczęcia wdrożenia raportowania klimatycznego opartego na Rekomendacjach Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem z 2017 r. (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).
 • Wdrożony i doskonalony efektywny system rozstrzygnięcia tematów zrównoważonego rozwoju (ESG) w formie regularnych spotkań Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Liczba utraconych kluczowych klientów w związku z negatywnym postrzeganiem działalności w obliczu zmian klimatu:

 • w całym 2022 r. i do dnia podpisania niniejszego sprawozdania KGHM Polska Miedź S.A. nie odnotował zdarzeń według zdefiniowanych kryteriów.

Ryzyko technologiczne związane z postępem technologicznym w kierunku gospodarki niskoemisyjnej

Ambitne cele klimatyczne w UE oraz wywierana presja na wdrażanie nowych niskoemisyjnych rozwiązań oraz szukanie źródeł redukcji emisji CO2 w celu osiągnięcia przyjętych celów emisyjnych mogą bezpośrednio wpływać na działalność KGHM Polska Miedź S.A. Konieczność dokonania niezbędnych inwestycji i/lub potencjalnego nagłego ograniczenia emisji dwutlenku węgla w stosunkowo krótkim czasie może generować znaczne koszty oraz trudności w dostosowaniu nowych rozwiązań do aktualnie stosowanej technologii. W wyniku dokonania niezbędnych zmian wzrośnie jednocześnie poziom złożoności działalności produkcyjnej w nowych warunkach oraz wzrost wymagań technicznych, ekonomicznych czy prawnych względem Spółki, skutkujący koniecznością ciągłego i dynamicznego podnoszenia kwalifikacji kadry KGHM Polska Miedź S.A. Ze względu na wzrost popularności tematów związanych z postępem w kierunku gospodarki niskoemisyjnej obserwowany jest wzrost znaczenia dostawców technologii dekarbonizacyjnych i znaczne zwiększenie zapotrzebowania na ich usługi. W przypadku decyzji o wykorzystaniu oferowanych na rynku rozwiązań może dojść do ograniczenia dostępności dostawców w wymaganym okresie i konieczności długiego oczekiwania na realizację zamówienia usług czy towarów niezbędnych do wdrożenia nowych technologii i tym samym wydłużanie okresu realizacji projektów.

W obszarze technologii zidentyfikowano szansę związaną ze wzrostem zużycia i możliwością przerobu wolumenu złomu miedziowego i materiałów miedzionośnych przez huty KGHM Polska Miedź S.A., skutkującą poprawą efektywności gospodarki odpadami w ujęciu globalnym w kontekście wykorzystania zasobów i dłuższego cyklu życia miedzi – zmiana podejścia klienta, ale także Regulatora premiującego Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym i gospodarkę niskoemisyjną.

 • Bieżący monitoring zmian w polityce ukierunkowanej na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i potencjalnego zaostrzenia przepisów, analiza norm rynkowych, innowacji technologicznych, możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii (OZE). Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze technologicznym. Monitorowanie działań konkurencji oraz podmiotów z branż pokrewnych (np. hutnictwa stali). Obserwacja rynku badawczego, scouting technologiczny. Stałe śledzenie prowadzonych naborów na projekty dofinansowane z funduszy krajowych i europejskich, z których można byłoby sfinansować projekty badawcze lub inwestycyjne KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze transformacji klimatycznej.
 • Z uwagi na wczesny poziom zaawansowania większości technologii zakładane jest, że do 2030 r. KGHM Polska Miedź S.A. skoncentruje wysiłki przede wszystkim na kontynuacji lub uruchomieniu prac badawczo-rozwojowych w wybranych obszarach, a także uruchomieniu projektów pilotażowych. Pełna implementacja nowych i innowacyjnych rozwiązań, prowadząca do osiągnięcia oczekiwanych efektów dekarbonizacyjnych w obszarze emisji bezpośrednich, będzie realizowana w latach 2030–2050.
 • Od 2022 r. funkcjonuje dedykowany temu ryzyku Departament Projektów Transformacyjnych.

Liczba utraconych kluczowych klientów w związku ze zbyt wysokim śladem węglowym produktów oferowanych przez KGHM Polska Miedź S.A., zbyt wysokim poziomem emisji gazów cieplarnianych KGHM Polska Miedź S.A. jako organizacji lub zbyt niskim celem redukcji emisji:

 • w całym 2022 r. i do dnia podpisania niniejszego sprawozdania KGHM Polska Miedź S.A. nie odnotował zdarzeń według zdefiniowanych kryteriów.

Ryzyko rynkowe związane ze zmianami w popycie i podaży na niektóre produkty i usługi

Wzrost oczekiwań i świadomości interesariuszy dotyczących kwestii klimatycznych może prowadzić do wzrostu kosztów operacyjnych i inwestycyjnych działalności, a w skrajnych przypadkach do jej ograniczenia. Zmieniające się wymagania konsumentów wiążą się także ze zwróceniem uwagi na sposób produkcji, a nie jedynie na jakość i cenę końcowego dobra.

KGHM Polska Miedź S.A. wskazuje jednocześnie na szansę związaną ze wzrostem popytu na miedź wynikającym z konieczności jej dostarczania na potrzeby gospodarki niskoemisyjnej w wyniku wzrostu poziomu elektryfikacji (poprzez wzrost zużycia miedzi na potrzeby niezbędne dla produkcji komponentów do pojazdów elektrycznych i rozwoju elektromobilności) oraz wzrostem użycia miedzi w sieciach elektroenergetycznych. W perspektywie do 2040 r. spodziewany jest stabilny wzrost globalnego popytu na miedź. Prognozowany wzrost będzie efektem m.in. również dynamicznie rosnącego zapotrzebowania ze strony branż powiązanych z odnawialnymi źródłami energii.

 • Dbałość i dochowanie należytej staranności w monitorowaniu oraz identyfikacji oczekiwań i wymagań partnerów handlowych dotyczących kwestii klimatycznych i środowiskowych oraz uwzględnienie tych kwestii w perspektywie długoterminowej, strategicznej.
 • Bieżąca analiza rozwiązań techniczno-technologicznych spełniających wymagania interesariuszy dotyczących kwestii klimatycznych wpływających na zmianę popytu i podaży.

Istotna zmiana struktury i źródła przychodów związana ze zmianami w popycie i podaży na produkty i usługi ze względu na wzrost oczekiwań i świadomości interesariuszy dotyczących kwestii klimatycznych:

 • w całym 2022 r. i do dnia podpisania niniejszego sprawozdania KGHM Polska Miedź S.A. nie odnotował zdarzeń według zdefiniowanych kryteriów.
Wyniki wyszukiwania