Raport zintegrowany
2022

Przestrzeganie praw człowieka

Spis treści

Polityka praw człowieka w KGHM

GRI
  • 2-24
  • 2-25
  • 2-26
  • 3-3

W KGHM zobowiązujemy się do ochrony, promocji i realizowania praw człowieka wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność i wobec wszystkich podmiotów, na które pośrednio lub bezpośrednio oddziałujemy.

27 kwietnia 2022 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął do stosowania „Politykę Praw Człowieka w KGHM Polska Miedź S.A.”. Jest ona ogólnie dostępna (m.in. na stronie internetowej Spółki) i znana pracownikom oraz innym osobom pracującym na rzecz przedsiębiorstwa. Zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność w sposób zgodny z Międzynarodową Kartą Praw Człowieka, Wytycznymi dotyczącymi biznesu i praw człowieka ONZ, Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Deklaracją ONZ o Prawach Ludności Rdzennej oraz Wytycznymi OECD, dotyczącymi należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Deklarujemy, że przestrzeganie praw człowieka przez inne podmioty, z którymi współpracujemy, jest istotnym czynnikiem uwzględnianym przy nawiązywaniu wzajemnych relacji.

Kierujemy się zasadą ochrony godności pracy, w tym w kwestiach związanych z godziwym wynagrodzeniem, prawem do wypoczynku i równym dostępem do szkoleń. W Spółce nie akceptujemy żadnych form naruszenia godności osobistej i równości płci, w tym: dyskryminacji, molestowania, mobbingu i innych działań naruszających zasady współżycia społecznego. Zwalczamy wszelkie przejawy współczesnych form niewolnictwa, pracy przymusowej czy tortur. Spółka kategorycznie przestrzega zakazu zatrudniania nieletnich. Chroniąc wszelkie prawa odnoszące się do godności osobistej, respektujemy, chronimy i promujemy również wartości rodzinne i rodzicielskie (prawo do życia w rodzinie).

Polityka Praw Człowieka KGHM jest zgodna z wdrożoną Polityką i Procedurą Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i zawiera zidentyfikowane ryzyka dotyczące potencjalnego łamania praw człowieka w działalności Spółki wraz z ich mitygacją wraz z działaniami mającymi na celu ograniczenie lub zmniejszenie potencjalnych ryzyk.

Kluczowe prawa człowieka w działalności Spółki:
Prawo do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy
Prawo do prywatności
Prawo do warunków pracy spełniających wymagania dot. bezpieczeństwa i higieny

Zarząd Spółki przyjmuje za obowiązującą normę stały dialog z pracownikami, także w kontekście realizacji ochrony praw człowieka, w pełni respektując działania chroniące prawa osób świadczących pracę, w szczególności takich jak organizowanie wystąpień, zrzeszeń czy możliwość tworzenia i członkostwa w związkach zawodowych w Spółce. Pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. zrzeszeni są w kilkudziesięciu związkach zawodowych. Związki zawodowe, realizując swe zadania, mają prawo także zgłaszać i wyjaśniać z władzami Spółki naruszenia w obszarze ochrony praw człowieka.

Jednocześnie, zobowiązanie Zarządu Spółki wyrażone w niniejszej Polityce w pełni urzeczywistnia się poprzez promocję tej samej postawy wśród pracowników Spółki.

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ze względu na charakter działalności Spółki, stanowi priorytet przyjętej Polityki Praw Człowieka.  W każdym oddziale Spółki działa Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy mający prawo interwencji w przypadku stwierdzenia wystąpienia ryzyka lub naruszeń. W oddziałach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej działają również Wydziałowi Inspektorzy Pracy. Kwestie zgłoszeń w obszarze BHP rozwiązywane są również przez Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w skład której wchodzą przedstawiciele pracodawcy, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, lekarz medycyny pracy oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Pozostajemy w stałym dialogu z samorządami i społecznościami lokalnymi znajdującymi się na terenach, na które działalność KGHM może wywierać wpływ. Dialog ten dotyczy również ochrony praw człowieka. Za priorytet uznajemy ograniczanie dla społeczności lokalnej wszelkiego ryzyka wynikającego z działalności Spółki (w tym ograniczanie ryzyka narażenia prawa do zdrowia poprzez konsekwentne wdrażanie Polityki Klimatycznej i Polityki Środowiskowej). Aktywnie wspieramy rozwój społeczności lokalnych, a także szanujemy ich kulturę, poprzez respektowanie praw ludności rdzennej (co ma szczególne znaczenie w przypadku zagranicznych spółek Grupy Kapitałowej, nad którymi KGHM Polska Miedź S.A. sprawuje nadzór właścicielski).

Wszyscy pracownicy Spółki zostali zapoznani z przyjętą Polityką Praw Człowieka KGHM. Dla ponad 7 tys. członków załogi KGHM przygotowano szkolenie (e-learning) z praw człowieka oraz przyjętej Polityki Praw Człowieka i narzędzi jej przestrzegania w KGHM.

Dodatkowo prowadzone są liczne działania komunikacyjne, skierowane zarówno do pracowników (warsztaty, webinary, publikacje w mediach wewnętrznych, w tym specjalne wydanie wewnętrznego dwutygodnika „CUrier” tak, aby każdy pracownik, który nie ma dostępu do służbowego komputera, mógł także zapoznać się z wdrożoną polityką), jak i interesariuszy zewnętrznych (publikacje w mediach ogólnopolskich, udział w inicjatywach promujących prawa człowieka w biznesie).

Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, rasy, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych oraz sposobu zatrudnienia. Stosujemy obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników, przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych, umiejętności społecznych i jakości świadczonej pracy. Posiadamy jasne kryteria wynagradzania i motywacji.

W KGHM zarządzamy różnorodnością, dążąc do tworzenia kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwości rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników. Nasze podejście do zarządzania różnorodnością definiuje „Deklaracja Różnorodności KGHM”.

W całej Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wdrożono Procedurę Antymobbingową, pozwalającą na efektywne przeciwdziałanie zjawisku mobbingu w miejscu pracy. Przedmiotem procedury jest opisanie katalogu działań prewencyjnych, mających na celu zapobieganie mobbingowi, określenie sposobu postępowania na wypadek wystąpienia mobbingu oraz zdefiniowanie obowiązków spoczywających na pracodawcy i pracownikach w tym zakresie. Procedura ma zastosowanie do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., bez względu na rodzaj zawartej umowy oraz zajmowane stanowisko. Każdy z pracowników, który uznałby, że został poddany mobbingowi lub był świadkiem działania noszącego znamiona mobbingu, ma prawo dokonać zgłoszenia. Takie zgłoszenie dokonuje się w trybie zdefiniowanym w Procedurze Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów, korzystając z dedykowanych kanałów, z zastrzeżeniem, iż niezbędne jest w tym wypadku ujawnienie danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia, pracownika/pracowników, wobec którego/których zachodzi podejrzenie stosowania mobbingu, oraz pracownika/pracowników dopuszczającego/dopuszczających się działań lub zachowań mających znamiona mobbingu. Postępowania wyjaśniające prowadzi Komisja ds. Etyki właściwa dla danego podmiotu Grupy Kapitałowej KGHM. Pracownicy są zapoznawani z treścią procedury na etapie przyjmowania do pracy oraz cyklicznie, w ramach szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych.

Narzędziem wspierającym Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. w kwestii przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz łamaniu praw pracowniczych i standardów współżycia społecznego są powołane w podmiotach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Komisje ds. Etyki, rozpatrujące podejrzenia naruszenia standardów etycznych obowiązujących w Grupie KGHM. W tym zakresie w okresie sprawozdawczym nie potwierdzono przypadków dyskryminacji na różnym tle. Prace wspierające i podnoszące standardy etyczne i ładu korporacyjnego będą kontynuowane w roku 2023.

Polityka Ochrony Danych Osobowych (w KGHM Polska Miedź S.A.)

W KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Polityka Ochrony Danych Osobowych. Polityka określa zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Obowiązek ochrony danych osobowych przetwarzanych w KGHM Polska Miedź S.A. i stosowania się do Polityki dotyczy wszystkich osób, które mają dostęp do danych osobowych, bez względu na zajmowane stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy, jak również charakter stosunku pracy.

Polityka zachowuje zgodność z innymi wewnętrznymi regulacjami z obszaru bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych obowiązujących w KGHM Polska Miedź S.A.

W 2022 r. podjęto pracę nad aktualizacją Polityki. Działania te miały na celu systemowe zaktualizowanie formalnej treści dokumentów w kontekście rozwoju KGHM Polska Miedź S.A., ewoluującej interpretacji przepisów i wypracowanych standardów podejścia do ochrony danych osobowych w kontekście praktyk rynkowych. Ich celem było ponadto uelastycznienie procedur i praktyk faktycznie stosowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz ułatwienie stosowania zasad i wykonywania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

W KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje ekspercki Zespół IOD, którego celem jest wspieranie w wywiązywaniu się z nałożonych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

W 2022 r. prowadzono działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników KGHM w zakresie ochrony danych osobowych, w tym m.in. kontynuowane były szkolenia e-learningowe z zakresu RODO. Ponadto przeprowadzono szereg akcji informacyjnych dla pracowników, przykładowo w zakresie publikowania artykułów, newsletterów, podcastu dotyczących zasad ochrony danych osobowych.

GRI
  • 3-3
  • 2-27
Jako podmiot odpowiedzialny społecznie KGHM Polska Miedź S.A. stosuje procedury należytej staranności i przykłada wagę:
  • do przestrzegania norm etycznych i odpowiedzialnych działań biznesowych wyrażających się m.in. w zakazie korupcji, przeciwdziałaniu konfliktom interesów, ochronie środowiska i odpowiedzialności za produkt i jego jakość, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • do przestrzegania praw człowieka, pracownika i standardów pracy, w tym związanych m.in. z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • do zachowania zgodności w zakresie m.in. wywiązywania się ze swoich zobowiązań w zakresie płacenia danin publicznych, nienawiązywania relacji biznesowych z podmiotami objętymi lub pochodzącymi z terytoriów objętych sankcjami oraz mających na celu przeciwdziałanie nielegalnemu i nieetycznemu pozyskiwaniu surowców z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka.

KGHM Polska Miedź S.A. chce współpracować z partnerami biznesowymi wyznającymi takie same wartości i z oczekuje od klientów oraz dostawców zobowiązania do przestrzegania ww. zasad poprzez podpisanie tzw. Kart Klienta i Kart Wykonawcy.

Departament Audytu Wewnętrznego kieruje się międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego. Jednym z czternastu obszarów, który obejmuje zakres prowadzonych zadań, jest etyka. W ramach prowadzenia poszczególnych zadań audytowych analizowane jest ryzyko wystąpienia oszustwa, konfliktu interesu lub innych działań niezgodnych z Kodeksem Etyki oraz z innymi wewnętrznymi regulacjami. Obszary o podwyższonym ryzyku nieetycznych zachowań są systematycznie identyfikowane i brane pod uwagę przy tworzeniu rocznego planu audytu.

Polityka Zarządzania Zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ustanawia ramy systemu zarządzania zgodnością (system compliance) oraz podejście obejmujące całą organizację, oparte na uznanych międzynarodowych normach i najlepszych praktykach branżowych. Przyjęte rozwiązanie w zakresie budowy systemu compliance dostosowane zostało do specyfiki Grupy Kapitałowej i jest ważnym narzędziem biznesowym służącym przeciwdziałaniu wystąpieniu zdarzeń mogących skutkować nałożeniem sankcji. Umożliwia ono systematyczną identyfikację, ocenę i analizę ryzyka utraty zgodności lub ewentualnej niezgodności z prawem powszechnie obowiązującym, regulacjami wewnątrzkorporacyjnymi i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami prawnymi i standardami, w tym normami etycznymi, tak aby w wyniku tego procesu zaprojektować i wdrożyć działania zapewniające zgodność.

W celu ujednolicenia podejścia do zapewnienia zgodności, definiowanej jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących zewnętrznych aktów prawnych i regulacji wewnętrznych lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań prawnych i standardów, od 2020 r. obowiązuje przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Polityka zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Procedurą i Metodyką zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Posiadanie spójnego systemu compliance w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest elementem efektywnego zarządzania w ramach ładu korporacyjnego poprzez m.in. sprawniejsze reagowanie i gotowość na zmiany regulacyjne, dbałość o reputację i budowanie kultury etycznej w organizacji oraz zwiększanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za zgodność wśród pracowników. W roku 2022 prowadzono działania związane z doskonaleniem skuteczności systemu compliance m.in. w zakresie wdrożenia komplementarnych rozwiązań IT niezbędnych do realizacji procesu oraz budowy efektywnych narzędzi dla priorytetyzacji mających zastosowanie wymagań prawnych. Prace wspierające i podnoszące standardy funkcji compliance będą kontynuowane w roku 2023.

Polityka Prawa Konkurencji tworzy funkcjonalne ramy systemu, który pozwala na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji i ma zastosowanie we wszystkich krajach, w których działa Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym Grupa Kapitałowa przyjmuje zobowiązanie konkurowania na rynkach w sposób zgodny z prawem oraz z zasadami etyki, a także do zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania naruszeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W ramach doskonalenia standardów utrzymania zgodności z prawem konkurencji, od 2020 r. obowiązuje przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. instrukcja postępowania w celu zapobieżenia naruszeniom wynikającym z prawa ochrony konkurencji, stanowiącą rozszerzenie i doprecyzowanie treści Polityki prawa konkurencji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W grudniu 2022 r. przeprowadzono szkolenie dla Lokalnych Pełnomocników ds. Prawa Konkurencji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Prace wspierające i podnoszące standardy utrzymania zgodności z prawem konkurencji będą kontynuowane w roku 2023.

Wymiernym efektem realizacji procedur i zapisów przyjętych w poszczególnych Politykach jest relatywnie niewielka liczba przypadków naruszeń prawa i regulacji. Wskaźnik GRI 2-27 dotyczący tego zakresu odzwierciedla informacje raportowane przez poszczególne spółki oraz wyniki ankiet przeprowadzonych wśród najwyższej kadry zarządzającej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., jak również wśród przedstawicieli kluczowych obszarów biznesowych w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Ankiety zostały przeprowadzone w ramach badania minimalnych gwarancji na potrzeby oceny zgodności taksonomicznych i dotyczyły: praw człowieka, prawa pracy, korupcji i łapówkarstwa, ochrony konsumentów, prawa konkurencji, ochrony danych osobowych, spraw podatkowych, ochrony środowiska oraz prawa energetycznego. Wyniki ankiety w odniesieniu do Jednostki Dominującej, w tym członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wskazują na brak istotnych naruszeń w zakresie objętym ankietami.

Wartości wybranych wskaźników GRI Standards obrazujące zgodność z prawem i regulacjami w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r.
Wskaźnik GRI Zagadnienie Wynik
2-27 Znaczące przypadki niezgodności z regulacjami 2
Kary finansowe 8
Sankcje niefinansowe 0
Liczba zapłaconych kar związanych z naruszeniem prawa lub regulacjami w okresie raportowanym wg czasu zdarzenia 7
Wartość finansowa zapłaconych kar związanych z naruszeniem prawa lub regulacjami w okresie raportowanym wg czasu zdarzenia [PLN] 31 314,1 PLN
Wyniki wyszukiwania