Raport zintegrowany
2022

Inwestycje

KGHM Polska Miedź S.A.

W roku 2022 nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2 868 mln PLN. Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 877 mln PLN i były wyższe niż w roku poprzednim o 11,3%.

Struktura nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Górnictwo 2 116 1 747 +21,1 801 511 420 384
Hutnictwo 621 664 (6,5) 218 142 177 84
Pozostała działalność 57 91 (37,4) 18 23 11 5
Prace rozwojowe – niezakończone 9 7 +28,6 2 2 1 4
Leasing wg MSSF 16 74 77 (3,9) 10 21 34 9
Ogółem 2 877 2 586 +11,3 1 049 699 643 486
w tym koszty finansowania zewnętrznego 182 119 +52,9 59 52 25 46

Realizacja CAPEX 2022

Działalność inwestycyjna obejmowała realizację projektów odtworzeniowych, utrzymaniowych oraz rozwojowych:

Projekty odtworzeniowe mające na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w stanie niepogorszonym, stanowią 43% poniesionych nakładów.

Projekty utrzymaniowe mające na celu utrzymanie produkcji górniczej na poziomie ustalonym w zatwierdzonym Planie Produkcji (rozbudowa infrastruktury zgodnie z postępem robót górniczych), stanowią 32% poniesionych nakładów.

Projekty rozwojowe mające na celu zwiększenie wolumenu produkcji ciągu technologicznego, wdrożenie działań techniczno-technologicznych optymalizujących wykorzystanie istniejącej infrastruktury, utrzymanie kosztów produkcji oraz dostosowanie działalności firmy do zmieniających się standardów, norm prawnych i regulacji (projekty dostosowawcze oraz związane z ochroną środowiska), stanowią 23% poniesionych nakładów.

Projekty dostosowawcze mające na celu dostosowanie działalności firmy do wymogów wynikających z przepisów prawa, obowiązujących norm lub innych regulacji, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia mienia, cyberbezpieczeństwa, standardów etycznych i antykorupcyjnych, wpływu na środowisko, standardów jakości i systemów zarządzania, stanowią 2% poniesionych nakładów.

KGHM INTERNATIONAL LTD.

2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Projekt Victoria 49 38 +28,9 12 12 15 10
Usuwanie nadkładu i pozostałe 155 224 (30,8) 22 42 38 53
Razem 204 262 (22,1) 34 54 53 63
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Projekt Victoria 221 147 +50,3 57 57 63 44
Usuwanie nadkładu i pozostałe 692 867 (20,2) 103 202 168 219
Razem 913 1 014 (10,0) 160 259 231 263

Wydatki inwestycyjne segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2022 r. wyniosły 204 mln USD, co oznacza zmniejszenie o 58 mln USD (-22%) w porównaniu z 2021 r. Zwiększono nakłady na realizację projektu Victoria, natomiast spadek w zakresie pozostałych nakładów jest głównie skutkiem niższych wydatków na udostępnienie złoża do przyszłej eksploatacji w kopalni Robinson.

Sierra Gorda S.C.M.

W 2022 r. wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, uwzględnione w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Sierra Gorda S.C.M., wyniosły 420 mln USD, z czego większość, tj. 166 mln USD (40%), stanowiły wydatki związane z usuwaniem nadkładu w celu udostępniania do eksploatacji kolejnych partii złoża, a pozostała część dotyczyła rozwoju i odtworzenia rzeczowych aktywów trwałych.

Wydatki inwestycyjne Sierra Gorda S.C.M.
J.m. 2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe mln USD 420 284 +47,9 119 78 74 149
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe – segment (udział 55%) mln PLN 1 031 605 +70,4 296 211 182 342

Wzrost nakładów o 48% w relacji do 2021 r. wynikał przede wszystkim z przejęcia w 2022 r. od KGHM INTERNATIONAL LTD. projektu Oxide.

Wyniki wyszukiwania