Raport zintegrowany
2022

Interesariusze i relacje z otoczeniem

GRI
GRI
 • 2-29

KGHM to podmiot działający w skali globalnej, jednak mocno osadzony w lokalnych społecznościach. Ze względu na skalę działalności jesteśmy także ważnym ogniwem krajowej gospodarki. Akcje KGHM Polska Miedź S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a nasze osiągnięcia skupiają uwagę zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów. Co więcej, podjęliśmy zdecydowane kroki w kierunki zielonej transformacji, zobowiązując się w naszej strategii do osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku. Zdajemy sobie sprawę, że wszystkie wymienione czynniki wymagają transparentności oraz monitorowania potrzeb i opinii interesariuszy. Czujemy się zobowiązani do zachowania wysokiej jakości komunikacji oraz obowiązków informacyjnych wynikających z dynamicznie zmieniających się regulacji. Niniejszy raport jest jednym z narzędzi, za pośrednictwem których wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom otoczenia.

Tomasz Zdzikot Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Mapa Kluczowych Interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r.

Typ interesariusza Specyfikacja
Kluczowi Interesariusze
Pracownicy, w tym członkowie związków zawodowych Z uwzględnieniem byłych pracowników i potencjalnych pracowników
Właściciele Jednostka Dominująca KGHM Polska Miedź S.A. i spółki Grupy Kapitałowej
Przedstawiciele administracji samorządowej i krajowej Samorządy gmin, na terenie których firma prowadzi działalność; Skarb Państwa
Członkowie społeczności lokalnych Grupy społeczne niebędące organizacjami pozarządowymi czyli np. ośrodki pomocy społecznej
Dostawcy Dostawcy całego łańcucha wartości, w tym partnerzy JV, w których KGHM ma udziały
Klienci Krajowi i zagraniczni
Regulatorzy W tym m.in. ustawodawca, wymiar sprawiedliwości, jednostki normalizacyjne/metrologiczne
Otoczenie giełdowe Akcjonariusze, obligatariusze, agencje ratingowe
Organy nadzoru Np. KNF, PIP, jednostki certyfikujące, jednostki nadające upoważnienia branżowe (np. PSSE, PIWet)
Giełdy w Warszawie i Londynie Giełda metali (London Metal Exchange) oraz warszawska GPW
Rynki finansowe W tym m.in. banki udzielające kredytu i firmy ubezpieczeniowe
Pozostali Interesariusze
Media Każdego typu: krajowe i zagraniczne
Konkurenci Krajowi i zagraniczni
Rdzenna ludność Odnosi się do Grupy Kapitałowej KGHM, głównie dotyczy rdzennej ludności Ameryki Północnej
Organizacje branżowe Krajowe i zagraniczne, np. izby gospodarcze, International Copper Association (ICA)
Organizacje międzynarodowe M.in. ONZ
Instyt. badawcze i naukowe, uczelnie Prowadzące działalność w kraju i zagranicą
Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe (NGO) o profilu społecznym i środowiskowym

Kanały komunikacji z Interesariuszami

Przykładowe kanały i narzędzia komunikacji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wobec wybranych kluczowych grup interesariuszy w 2022 r.
Pracownicy
Priorytetem KGHM jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ich rozwój zawodowy i stała poprawa warunków pracy
 • spotkania i konsultacje z przedstawicielami pracowników dotyczące istotnych decyzji lub wydarzeń
 • Internet, wewnętrzne wydawnictwa i telewizja, newslettery; 921 centralnych informacji publikowanych w Intra/Extranecie, 331 materiałów video (newsów) wKGHM TV, 22 numery gazety CUrier
 • wydarzenia firmowe, konkursy, wolontariat pracowniczy, szkolenia, badania zaangażowania (17 wewnętrznych konkursów)
 • publikacje w mediach lokalnych i ogólnopolskich dotyczące działalności i projektów realizowanych przez Spółkę
Przedstawiciele administracji
Firma współpracuje z administracją wszystkich szczebli w zakresie wykorzystywania lokalnych zasobów, polityki pracowniczej i środowiskowej. KGHM organizuje spotkania konsultacyjno-informacyjne z udziałem przedstawicieli obszarów, na których prowadzi lub planuje działalność
 • spotkania i konsultacje
 • korespondencja tradycyjna i elektroniczna
 • Internet
Członkowie społeczności lokalnej
KGHM prowadzi szeroko zakrojony dialog z lokalnymi społecznościami. Jego rezultatem są działania w zakresie rozwoju infrastruktury: wspieranie lokalnych organizacji społecznych, nauki, kultury i sportu. W trosce o zdrowie pracowników i mieszkańców regionu organizowane są akcje promujące aktywny tryb życia
 • publikacje w mediach lokalnych i mediach społecznościowych (w 2022 r.: 1005 publikacji na profilu KGHMtoMy na Facebook, 515 publikacji na LinkedIn), aplikacja na urządzenia mobilne naMiedzi
 • spotkania, konferencje i seminaria, wydarzenia sportowe sponsorowane przez KGHM
 • programy CSR, np. Eko-Zdrowie, więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Pracownicy i wpływ na społeczeństwo niniejszego raportu
 • udział przedstawicieli KGHM w wydarzeniach i uroczystościach organizowanych na terenie gmin i powiatów Zagłębia Miedziowego
Akcjonariusze i otoczenie giełdowe
KGHM, jako spółka publiczna, rozwija dodatkowe formy dialogu z uczestnikami rynku kapitałowego. Prowadzi otwartą i skuteczną politykę informacyjną z wykorzystaniem m.in. mediów elektronicznych na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Organizuje spotkania i wizyty studyjne dla analityków i zarządzających funduszami
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • raporty bieżące i okresowe, newslettery, biuletyn rynkowy „Niezbędnik inwestora”
 • konferencje, spotkania i wizyty studyjne, Dni Inwestora
 • Internet i media społecznościowe (kanał IR na LinkedIn), informacje prasowe zamieszczane na stronie kghm.com
 • codzienna komunikacja mailowa i telefoniczna odpowiadająca na bieżące potrzeby inwestorów
Media
KGHM buduje dobre relacje z mediami poprzez udzielanie im precyzyjnych, wyczerpujących informacji o bieżącej sytuacji Spółki i podejmowanych działaniach
 • konferencje prasowe, telekonferencje
 • spotkania dziennikarzy z przedstawicielami firmy oraz wizyty studyjne
 • informacje i komunikaty prasowe (w 2022 r. opublikowano 103 informacje prasowe)
 • Internet i strona korporacyjna kghm.com
 • bezpośredni kontakt z przedstawicielami KGHM
Kontrahenci
KGHM utrzymuje stałe kontakty z kontrahentami w celu monitorowania ich potrzeb i poziomu zadowolenia z obsługi w relacjach handlowych
 • konferencje i targi branżowe
 • spotkania, korespondencja tradycyjna, elektroniczna
 • kwestionariusze kontrahentów
 • strona korporacyjna kghm.com
Wyniki wyszukiwania