Raport zintegrowany
2022

Zrównoważony i etyczny łańcuch dostaw

Relacje z dostawcami

GRI
 • 2-6
 • 3-3
 • 308-1

Opierając się na wytycznych dotyczących zrównoważonego łańcucha dostaw, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obowiązują niżej wymienione polityki i procedury, wprowadzające globalne, ujednolicone standardy dostosowane do regulacji prawnych wszystkich jurysdykcji, w których działa Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Jednocześnie informacje zawarte w tej sekcji opierają się o wytyczne standardu raportowania GRI 2 (Global Reporting Initiative).

Poszczególne dokumenty z tego obszaru są adresowane do konkretnych grup interesariuszy w ramach nawiązywania relacji biznesowych. Pewne założenia, wymogi, obowiązki adresowane są do odbiorców zewnętrznych na gruncie adresowanych do nich dokumentów wykonawczych wypracowanych w ramach poszczególnych procesów, inne mają zaś charakter wewnętrzny adresowany do osób bezpośrednio realizujących procesy w ramach organizacji KGHM Polska Miedź S.A.

Wprowadzenie niżej wskazanych polityk i procedur jest przejawem dbałości o utrzymywanie zrównoważonego łańcucha dostaw w całej działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Odpowiedzialności za realizację zobowiązań i role odzwierciedlają obowiązujące w organizacji zasady podziału kompetencji na różnych szczeblach operacyjnych i zarządczych oraz wspierają osiągnięcie zdefiniowanych celów biznesowych. Wszystkie kluczowe zagrożenia związane z realizacją poszczególnych obszarów odpowiedzialnego łańcucha dostaw poddawane są kwantyfikacji zgodnie z obowiązującymi w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zasadami zarządzania ryzykiem korporacyjnym, a tam, gdzie jest to wymagane, podejmowane są działania związane z obniżeniem prawdopodobieństwa i podatności organizacji na zdefiniowane ryzyko. Kluczowe dokumenty spółka publikuje na stronie internetowej, a te o charakterze tylko wewnętrznym publikowane są w wewnętrznych systemach informatycznych dostępnych dla pracowników.

Wartości wybranych wskaźników GRI Standards obrazujące zrównoważony łańcuch dostaw w kluczowych spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r.1
Wskaźnik GRI Zagadnienie Wynik
GRI 2-6 Łańcuch dostaw – liczba dostawców 10 407
Łańcuch dostaw – liczba kluczowych dostawców 304
Łańcuch dostaw – liczba kluczowych odbiorców 35
GRI 308-1 Całkowita liczba nowych dostawców 3 418
Liczba nowych dostawców zweryfikowanych pod kątem kryteriów środowiskowych 1 515
1 W powyższej tabeli zaprezentowano wybrane wskaźniki obrazujące zrównoważony łańcuch dostaw. Informacje do wyliczenia wskaźników zostały pozyskane na podstawie ewidencji SAP (Jednostka Dominująca) oraz raportów kluczowych spółek Grupy Kapitałowej. Należy mieć na uwadze, że jeden dostawca może występować w ewidencji kilku różnych spółek Grupy Kapitałowej. Liczbę dostawców zweryfikowanych pod kątem kryteriów środowiskowych w Jednostce Dominującej zidentyfikowano na podstawie Karty Wykonawcy, zawierającej zobowiązania wykonawcy do zachowania norm w zakresie etyki, praw człowieka, standardów pracy i zgodności, w tym zobowiązania do stosowania norm środowiskowych w celu zmniejszenia wpływu na środowisko, minimalizacji zanieczyszczeń i poprawy standardów ochrony środowiska. Kartę podpisuje każdy Wykonawca rozpoczynający współpracę z KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze zakupów objętych Polityką Zakupów, a w przypadku stwierdzenia naruszeń w tym zakresie lub w przypadku zaistnienia uzasadnionego ryzyka występowania poważnych nadużyć we wskazanych obszarach, KGHM Polska Miedź S.A. zawiesza bądź kończy współpracę z tym wykonawcą.

Prawa człowieka a łańcuch wartości

Unikamy współpracy z przedsiębiorstwami, które korzystają z pracy przymusowej, pracy niewolniczej, pracy osób nieletnich, przedsiębiorstwami niezapewniającymi warunków bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz niereagującymi na inne nieetyczne działania. W KGHM Polska Miedź S.A. poprzez wdrażanie odpowiednich dokumentów (Polityka Zakupów, Polityka Kontraktowania, Polityka Odpowiedzialnego Łańcuchu Dostaw, Polityka Antykorupcyjna) podmioty, z którymi współpracujemy, weryfikujemy pod kątem ochrony praw człowieka.

W tym celu stosujemy specjalne klauzule w umowach lub tzw. Kartę Wykonawcy, w której kontrahent deklaruje przestrzeganie praw człowieka, zgodnie ze standardami przyjętymi w niniejszej Polityce.

W przypadku wystąpienia naruszeń tych praw Spółka prowadzi konsekwentny dialog zgodnie z przyjętą Polityką Praw Człowieka w celu łagodzenia skutków naruszeń i zapobiegania im na przyszłość.

Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw ma na celu zagwarantowanie wyboru tylko odpowiedzialnych dostawców oraz zapewnienie, że nabywane przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu, wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. KGHM Polska Miedź S.A. ma pełną świadomość, że wybór odpowiedzialnych dostawców jest kluczowy dla prowadzenia działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój. Równocześnie Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podjęła zobowiązanie przestrzegania wyżej wymienionych standardów i zadeklarowała zaangażowanie w działalność organizacji międzynarodowych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

W 2022 r. dokonano aktualizacji „Polityki Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” w celu odzwierciedlenia przyjętego podejścia opartego o analizę ryzyka wraz z opisem wewnętrznego systemu zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw, który umożliwia identyfikację relacji biznesowych wysokiego ryzyka na podstawie kryteriów zgodnych z Wytycznymi OECD w sprawie odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka (The OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas), a także z Wytycznymi LBMA dla odpowiedzialnego pozyskiwania złota (LBMA Responsible Gold Guidance) oraz srebra (LBMA Responsible Silver Guidance).

W 2022 r. w KGHM Polska Miedź S.A. została przeprowadzona ponowna ocena zgodności ze standardem Copper Mark, potwierdzająca realizację przez KGHM Polska Miedź S.A. działań doskonalących z zakresu odpowiedzialnego łańcucha dostaw miedzi i ołowiu. Spełnienie wymagań umożliwiło podtrzymanie ważności certyfikatów przyznanych HM „Legnica” oraz HM „Głogów” do 2024 r. Pozyskanie znaku Copper Mark było niezbędne dla dalszej kontynuacji swobodnego prowadzenia wymiany handlowej przez KGHM Polska Miedź S.A., w tym w szczególności dla ułatwienia utrzymania rejestracji katod na giełdzie LME (London Metal Exchange). W 2023 r. prowadzone będą dalsze prace w zakresie możliwości pozyskania certyfikatu Copper Mark również przez HM „Cedynia” i doskonalenia zdefiniowanych przez standard obszarów odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

Polityka zakupowa Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W procesie zakupowym KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się wysokimi standardami etycznymi. Głównym przesłaniem jest zapewnienie o profesjonalizmie i uczciwości osób odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych oraz przeciwdziałanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów, a także jednakowe traktowanie dostawców, w sposób nieograniczający zasady wolnej konkurencji.

Celem Polityki Zakupów KGHM Polska Miedź S.A. jest wdrożenie jednolitych standardów i ustalenie generalnych zasad prowadzenia procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

 • spójności działania podmiotów w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zarówno w relacji z podmiotami spoza Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jak i w jej ramach,
 • transparentności procesów zakupowych zarówno wewnątrz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jak również wobec zewnętrznych kontrahentów,
 • stabilności finansowej działalności podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 • skutecznego zarządzania i kontroli procesów zakupowych,
 • efektywności pracy i wykorzystania potencjału własnego,
 • zwiększenia konkurencyjności postępowań przetargowych,
 • podniesienia jakości i podnoszenia efektywności kosztowej zakupów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów globalnych procesów w łańcuchu dostaw,
 • budowania relacji z partnerami biznesowymi i wzmocnienie wizerunku marki KGHM Polska Miedź S.A. jako uczciwego i rzetelnego kontrahenta,
 • określenia środków nadzoru w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w procesie zakupowym.
 • zapewnienie transparentności procesu podejmowania decyzji,
 • monitoring wszystkich zakupów poprzez wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania procesem zakupowym,
 • zapewnienie skuteczności optymalizacji kosztów, głównie poprzez standaryzację asortymentu, optymalizację specyfikacji technicznych, dywersyfikację rynku.

Jednolitą Polityką Zakupów są objęte wszystkie oddziały KGHM Polska Miedź S.A. oraz wszystkie istotne dla prowadzenia działalności produkcyjnej spółki Grupy Kapitałowej. Podstawowe założenia określone w ww. dokumencie są realizowane za pomocą narzędzi informatycznych.

KGHM Polska Miedź S.A. stosuje różnorodne środki weryfikacji kontrahentów zewnętrznych w odniesieniu do procesów zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych, które regulowane są szeregiem spójnych i jednolitych polityk oraz procedur wewnętrznych. „Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom w transakcjach handlowych dotyczących sprzedaży produktów oraz zakupu kruszców i materiałów miedzionośnych w KGHM Polska Miedź S.A.” (Procedura) odnosi się do środków weryfikacji podejmowanych przy zawieraniu transakcji handlowych przez Spółkę.

W związku z troską o swój wizerunek oraz dbałość o bezpieczeństwo Spółki KGHM Polska Miedź S.A. dba o to, aby nie zostać wykorzystanym przez podmioty trzecie w ramach ich działalności mającej na celu działania niezgodne z prawem, takie jak np. pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, wyłudzenia podatku VAT.

Środki bezpieczeństwa stosowane, by temu zapobiec, polegają m.in. na:

 • identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie danych pozyskanych od Klienta, informacji publicznie dostępnych i/lub raportów z wywiadowni gospodarczych,
 • podejmowaniu, z zachowaniem należytej staranności, czynności zmierzających do ustalenia struktury własnościowej, organizacyjnej lub powiązań Klienta w celu zidentyfikowania Beneficjenta Rzeczywistego transakcji i weryfikacji jego tożsamości, przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych i/lub raportów wywiadowni gospodarczych,
 • uzyskaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych,
 • monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientem, w tym badaniu przeprowadzonych transakcji w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z wiedzą Spółki o Kliencie i profilu jego działalności oraz, jeśli istnieje taka możliwość, na badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych.

Kontrola procesów zakupowych

Instrukcja kontroli procesów zakupowych została wydana jako Załącznik nr 1 do Procedury kontroli wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Do zadań Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw należy kontrola oraz monitorowanie procesów zakupowych o zwiększonym ryzyku nadużyć, pod kątem ich zgodności z obowiązującą w KGHM Polska Miedź S.A. Polityką Zakupów. Postępowanie zakupowe może zostać objęte procesem kontroli na podstawie otrzymanych zgłoszeń o potencjalnych nieprawidłowościach (w tym również przez sygnalistów), z powodu jego znaczącej wartości lub specyfiki, a także w sytuacji, gdy w wyniku monitoringu ustalono, iż może ono być narażone na działania sprzeczne z interesem Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., mogą występować działania o charakterze korupcyjnym bądź działania wykluczające transparentność wyboru dostawcy. W celu realizacji przydzielonych zadań Departament Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw w sposób ciągły analizuje i monitoruje przebieg projektów zakupowych, korzysta z osobowych źródeł informacji, wspomagając działania czynnościami wywiadu gospodarczego i analizą rynku. W 2022 r. czynności kontrolne realizowane były przez pracowników Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw w Centrali KGHM Polska Miedź S.A., pełnomocników w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. oraz wybranych Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W trakcie roku działania kontrolne rozszerzono również na Spółki wchodzące w skład KGHM INTERNATIONAL.

Ze względu na skalę realizowanych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zakupów, przeciętnie w ciągu roku organizowanych jest ok. 10 tys. projektów zakupowych prowadzonych równolegle przez kilkanaście podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., a ich monitorowanie jest możliwe wyłącznie przy wsparciu odpowiednio zaprojektowanego systemu informatycznego. W tym celu prowadzone są działania doskonalące w ramach projektu, umożliwiającego pozyskiwanie z systemu zakupowego informacji o zdarzeniach wskazujących na prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości. Stały monitoring takich zdarzeń pozwala na typowanie do weryfikacji projektów zakupowych o zwiększonym ryzyku nadużyć.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czynności kontrolne kończy wydanie rekomendacji zmierzających do wdrożenia działań naprawczych. W razie wykrycia istotnych nieprawidłowości o charakterze nadużyć czy korupcji sprawa zostaje przekazana do pogłębionej weryfikacji przez Departament Kontroli Wewnętrznej w KGHM Polska Miedź S.A.

Informacja o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi

GRI
 • 3-3

W obszarze objętym Polityką Zakupów w Grupie Kapitałowej, KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r. współpracowała z 4468 dostawcami (liczba oferentów biorących aktywny udział w postępowaniach zakupowych), z czego wybrano do realizacji 3202 dostawców.

Udział kontrahentów zagranicznych w ogólnej puli dostawców jest relatywnie niewielki. Liczba dostawców zagranicznych w 2022 r. wynosiła, w odniesieniu do informacji powyżej, odpowiednio 499 i 300, co stanowi około 10% wszystkich kontrahentów Spółki.

KGHM Polska Miedź S.A. współpracuje z różnymi grupami kontrahentów, tj. pośrednikami, hurtownikami, dystrybutorami, bezpośrednimi dostawcami. Dodatkowo w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. korzysta z usług Operatora Logistycznego – wyspecjalizowanych spółek realizujących funkcje zaopatrzeniowe (Mercus Logistyka Sp. z o.o., KGHM Metraco S.A., Energetyka Sp. z o.o.).

W 2022 r. nie wystąpiły istotne zmiany w źródłach zaopatrzenia KGHM Polska Miedź S.A. w materiały do produkcji, towary i usługi. Nie odnotowano faktu uzależnienia od jednego lub więcej dostawców.

Udział zakupów u kontrahentów lokalnych stanowi 7,5% wartości zakupów zrealizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2022.

KGHM Polska Miedź S.A. wzmacnia swoją rynkową pozycję rzetelnego i etycznego partnera biznesowego również poprzez dbałość o kwestie społeczne. W obszarze zakupów objętych powyższą Polityką Spółka kładzie nacisk na to, aby współpracujący z nią wykonawcy spełniali wymogi etyki biznesowej i byli kontrahentami odpowiedzialnymi społecznie.

Jedynym podmiotem, którego obroty z Jednostką Dominującą przekraczały w 2022 r. 10% przychodów ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A., było KGHM Metraco S.A. (wartość zakupów 7 249 mln PLN brutto).

Huty miedzi KGHM Polska Miedź S.A. produkują miedź elektrolityczną opartą na koncentratach własnych oraz zakupionych materiałach miedzionośnych (koncentratach, złomach miedzi, miedzi blister). Produkcja miedzi elektrolitycznej z zakupionych materiałów miedzionośnych w roku 2022 wyniosła 204,5 tys. t, co stanowiło 35% produkcji miedzi elektrolitycznej ogółem.

W większości produkcja ta pochodziła ze złomów miedzi (131,0 tys. t Cu; 22% produkcji miedzi elektrolitycznej ogółem), których dostawcą do hut KGHM jest spółka KGHM Metraco S.A. – spółka w 100% zależna od KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Metraco S.A. ze względu na swoją specjalizację oraz znajomość rynku złomów, jak również powiązanie kapitałowe z KGHM Polska Miedź S.A., dostarcza złomy do hut KGHM na zasadzie wyłączności i w związku z tym przychody ze sprzedaży tej spółki do KGHM Polska Miedź S.A. są znaczące i stanowią 25% przychodów ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. i 21% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej.

Wyniki wyszukiwania