Raport zintegrowany
2022

List Prezesa

Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze,

rok 2022 zakończyliśmy z ambitnymi projektami i planami inwestycyjnymi, w dobrej kondycji finansowej, ze stabilną produkcją i satysfakcjonującym wynikiem, mimo że był to kolejny dla naszej Spółki rok pełen wyzwań i zmian. Czas niepewności i trudności wynikających z pandemii COVID-19 niemalże płynnie przeszedł w tragiczny społecznie, politycznie i gospodarczo okres związany z pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę i wojną toczącą się tuż za naszą wschodnią granicą. Na pojawiające się wyzwania i potrzeby zarówno w obszarze biznesowym, jak i odpowiedzialności społecznej, reagowaliśmy szybko, adekwatnie, a przede wszystkim — profesjonalnie i skutecznie. Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem Zintegrowanym KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 rok.

Stabilna produkcja i solidne wyniki

Dzięki olbrzymiej dyscyplinie i zaangażowaniu naszych pracowników, skutecznemu zarządzaniu i perspektywicznemu działaniu osiągnęliśmy bardzo satysfakcjonujące wyniki: utrzymaliśmy zakładane poziomy produkcji miedzi płatnej i srebra, odnotowujemy wzrost przychodów w Grupie Kapitałowej KGHM oraz jej mocny wynik operacyjny, mimo że funkcjonowaliśmy w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Agresja Rosji na Ukrainę, wpływająca m.in. na ceny metali i surowców energetycznych, niepewna perspektywa gospodarcza Chin, rosnące ceny energii, paliw i żywności, które przełożyły się na wysoką inflację – z tym musieliśmy się zmierzyć i nadal zmagamy. Istotna część światowego wzrostu dynamiki cen wynika właśnie z rosnących cen nośników energii, które są często nieodłącznym czynnikiem kosztowym w całej gospodarce, w tym sektorach wydobywczym i przetwórstwa metali.

Skonsolidowane przychody Grupy KGHM za 2022 rok to już kwota 33,8 mld zł, czyli 13,3% więcej niż rok wcześniej. Skorygowana EBITDA osiągnęła wartość 8,9 mld zł, a zysk netto za cały 2022 rok 4,8 mld zł. Na koniec 2022 r. wartość skonsolidowanych aktywów urosła do kwoty 53,6 mld zł, a kapitałów własnych do 32,2 mld zł. Grupa Kapitałowa utrzymała także bezpieczny poziom zadłużenia, wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2022 roku wyniósł 0,8.

W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować wszystkim pracownikom za ich rzetelną i wymagającą pracę oraz zaangażowanie i odpowiedzialność. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji nasza firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej, zajmując siódme miejsce wśród światowych górniczych producentów miedzi i drugie na świecie w produkcji srebra.

Misja Spółki odzwierciedla cel przedsiębiorstwa „by zawsze mieć miedź”, a konsekwentnie realizowaną wizją pozostaje „efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju”.

W poprzednim roku kontynuowaliśmy kluczowe projekty inwestycyjne. Zakończyliśmy głębienie szybu GG-1 do poziomu 1 348 m, który obecnie jest najgłębszym wyrobiskiem górniczym w Polsce. Ten unikalny projekt wymagał od nas innowacyjnego podejścia i zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem kwestii klimatycznych. Autorskie rozwiązania wdrażamy także przy kolejnej kluczowej inwestycji, jaką jest Stacja Segregacji i Zagęszczania Odpadów na OUOW Żelazny Most. Przed wyznaczonym terminem zakończyliśmy postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów. Nieustannie pracujemy nad wydłużaniem łańcucha wartości KGHM oraz rozwojem zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. W Hucie Miedzi Legnica kontynuujemy program Huta Hybrydowa, który jest odpowiedzią na potrzeby związane z recyklingiem miedzi.

Strategicznie o energii

W styczniu 2022 roku do czterech, sprawdzonych E (Efektywność, Ekologia, Elastyczność, E-przemysł) w naszej strategii dołączył piąty element Energia. Planujemy, że do 2030 roku 50% energii elektrycznej zużywanej przez KGHM będzie pochodziło z własnych źródeł, w tym z OZE. Już teraz nasza kopalnia w Sierra Gorda jest w stu procentach zasilana energią ze źródeł odnawialnych. W Polsce również rozwijamy projekty PV, zarówno budując własne instalacje, jak i kupując zieloną energię z rynku. W 2022 roku m.in. zawarliśmy kontrakt na zakup całej energii, która zostanie wytworzona w nowej elektrowni słonecznej Żuki w województwie wielkopolskim – to 5 300 MWh/rok z blisko 10 tys. modułów fotowoltaicznych. W ubiegłym roku złożyliśmy także pierwszy w Polsce wniosek o ocenę technologii małego modułowego reaktora (SMR) do Państwowej Agencji Atomistyki, a w lutym podpisaliśmy umowę z NuScale w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce. Rozpatrujemy także możliwości związane z energetyką wiatrową i potencjałem wodoru.

Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce także ze względu na przełomowe projekty badawcze i rozwojowe. W Zagłębiu Miedziowym testowana jest innowacyjna technologia z użyciem stopów miedzi i srebra, która może znacząco ograniczyć straty przesyłu energii elektrycznej. Już teraz na doświadczalnym odcinku linii w Zagłębiu Miedziowym są one o ok. 20% niższe.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes

Priorytetowe znaczenie mają dla nas także działania związane z ekologią i inwestycjami prośrodowiskowymi. Wdrażamy przyjętą w 2021 roku Politykę Klimatyczną, wykonaliśmy bilans emisji gazów cieplarnianych zakresu 1, 2 i 3 za 2021 r. dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz kontynuujemy Program dostosowania instalacji technologicznych Spółki do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs). W 2022 r. oddaliśmy do użytkowania sześć kolejnych instalacji, które znacząco poprawiają jakość powietrza.

Dbamy o bezpieczeństwo otoczenia, w którym operujemy, lokalnych społeczności i pracowników Grupy. Nasze wysiłki w zakresie bezpieczeństwa pracy potwierdzają nie tylko oceny zewnętrznych audytorów czy przyznana kolejny raz Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2023-2024 za osiągnięcia w obszarze poprawy BHP, ale także dane dotyczące wypadkowości. Wskaźnik LTIFR dla KGHM Polska Miedź S.A. to 5,05. Liczba wypadków przy pracy wyniosła 149 i była mniejsza o 16 w stosunku do 12M’2021 roku. Wskaźnik TRIR dla aktywów zagranicznych (łącznie dla pracowników Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. oraz podwykonawców tych podmiotów) w 2022 roku to 0,34.

Bezpieczeństwo jest także jednym z głównych obszarów przyjętej w Spółce w 2022 roku Polityki Praw Człowieka. Stanowi jasną deklarację i zobowiązanie KGHM do kwestii ich przestrzegania. To zasady niepodważalne i uniwersalne, które w obliczu wojny są wyjątkowo ważne, ale i weryfikowalne. Zaangażowanie Grupy Kapitałowej w pomoc humanitarną dla uchodźców i ofiar z Ukrainy było prostym sprawdzianem naszej społecznej odpowiedzialności.

Wszystkim, którzy włączyli się w te działania – naszym wolontariuszom, pracownikom, partnerom i organizacjom pozarządowym – dziękuję za współpracę i zaangażowanie. Społecznościom lokalnym składam wyrazy szacunku za dobre sąsiedztwo i obopólny wysiłek na rzecz rozwoju regionów, w których wspólnie funkcjonujemy.

Dziękuję także akcjonariuszom oraz klientom za zaufanie, jakim nas Państwo darzycie.

W lipcu 2022 roku minęło ćwierć wieku od giełdowego debiutu miedziowego giganta KGHM Polska Miedź S.A. Dziś, po blisko 25 latach, z dumą możemy stwierdzić, że KGHM pozostaje jednym z głównych motorów napędowych warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, a akcje KGHM stanowią istotny komponent indeksów WIG, WIG20, czy WIG30.

Ambicje i plany na 2023 rok

2023 to kolejny wymagający rok. Zatwierdzony na ten okres budżet KGHM zakłada utrzymanie stabilnych wyników operacyjnych oraz ekonomiczno-finansowych, bezpieczny poziom zadłużenia, a także realizację ambitnych celów rozwojowych oraz inwestycyjnych przy najwyższych w naszej historii nakładach na te cele. Planujemy wzmacniać potencjał produkcyjny poszczególnych segmentów Grupy Kapitałowej, zgodnie z profilami i charakterystyką poszczególnych aktywów. Stawiamy także na szybsze tempo rozwoju projektów górniczych i podkreślamy, że dostarczamy metale niezbędne dla rozwoju globalnej gospodarki oraz stanowiące bezpieczeństwo surowcowe Polski.

W imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przekazuję Państwu Raport Zintegrowany Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 rok i zapraszam do zapoznania się z danymi operacyjnymi oraz wskaźnikami niefinansowymi zawartymi w Raporcie

Z wyrazami szacunku

Tomasz Zdzikot
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki wyszukiwania