Raport zintegrowany
2022

Działalność Fundacji KGHM Polska Miedź i sponsoring

Fundacja KGHM Polska Miedź powstała w 2003 r. z myślą o tym, aby kontynuować tradycje wieloletniej działalności prospołecznej Fundatora – KGHM Polska Miedź S.A. oraz realizować wszelkie inicjatywy lokalne i regionalne, a także projekty o skali ogólnopolskiej i globalnej.

Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny finansowe i rzeczowe, które udzielane są: 
  • osobom fizycznym w zakresie ochrony zdrowia oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
  • instytucjom na realizację projektów, w czterech obszarach.

Aktywność Fundacji KGHM Polska Miedź w 2022 r. koncentrowała się na przyznawaniu darowizn i kontroli ich wydatkowania oraz na prowadzeniu programu. Podjęte przez Fundację zobowiązania realizowane były z najwyższą starannością, wnikliwą analizą skierowanych potrzeb i przy szczegółowym uwzględnieniu możliwości pomocy.

W 2022 r. Fundacja rozwijała swoją aktywność, realizując cele statutowe w czterech obszarach:

zdrowie i bezpieczeństwo
nauka i edukacja
sport i rekreacja
kultura i tradycje

W 2022 r. Fundacja KGHM Polska Miedź zgodnie z założeniami statutowymi, a także w miarę posiadanych możliwości starała się dostrzegać różnorodne potrzeby społeczne. Przyznano wsparcie w postaci darowizn pieniężnych na łączną kwotę 36 684 034,56 PLN, w tym na realizację 430 projektów na kwotę 35 185 924,53 PLN oraz 1 498 110,03 PLN dla 158 osób fizycznych.

Darowizny przekazane przez Fundację KGHM Polska Miedź w 2022 r. z rozróżnieniem na poszczególne obszary wsparcia
Kwota przyznana (PLN) Liczba projektów/liczba osób fizycznych
Darowizny dla instytucji 35 185 924,53 430
Zdrowie i bezpieczeństwo 13 663 221,13 118
Nauka i edukacja 3 093 729,24 49
Sport i rekreacja 4 991 041,00 89
Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska 1 107 451,00 5
Kultura i tradycje 13 437 933,16 174
Darowizny dla osób fizycznych   1 498 110,03 158
Ochrona zdrowia 1 498 110,03 158
Łącznie kwota darowizn   36 684 034,56

Cele statutowe, kierunki działań w poszczególnych obszarach działań Fundacji oraz opisy projektów i inicjatyw wraz ze wskazaniem beneficjentów zostały opisane szczegółowo na stronie internetowej Fundacji www.fundacjakghm.pl oraz znajdują się w Sprawozdaniu z działalności za rok 2022, również zamieszczonym na wskazanej witrynie internetowej.

Aktywność sponsoringowa

Strategia KGHM w zakresie sponsoringu jest ściśle związana z prowadzoną działalnością w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Obszary prowadzonej działalności sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. to kultura i sprawy społeczne, nauka oraz sport.

W ramach wspierania kultury, KGHM od 2019 r. jest mecenasem Zamku Królewskiego w Warszawie. Od lat wspiera również Operę Wrocławską. KGHM kontynuował również patronat nad Muzeum Powstania Warszawskiego. Spółka chętnie wspiera również wartościowe produkcje filmowe. W 2022 r. w kinach w całej Polsce wyświetlany był sensacyjny dramat o Stefanie Wyszyńskim „Prorok”, którego KGHM był sponsorem. W ramach angażowania się w przedsięwzięcia skierowane do rodzin firma jest partnerem imprezy Orszak Trzech Króli.

W zakresie obszaru nauki KGHM Polska Miedź S.A. wspiera wyższe uczelnie i instytucje naukowe, tym samym zacieśnia współpracę i stwarza swoisty pomost między przemysłem a środowiskiem naukowym. Firma finansowo i merytorycznie wspomaga przedsięwzięcia związane tematycznie z problemami rozwiązywanymi dla potrzeb KGHM i regionu. Szczególny nacisk w roku 2022 był położony na angażowanie się w wydarzenia branżowe związane z górnictwem, w tym w Szkołę Eksploatacji Podziemnej, ale też np. z transformacją energetyczną Ponadto KGHM angażował się w największe wydarzenia gospodarcze, w tym np.. Forum Ekonomiczne, Forum Wizja Rozwoju i Kongres 590.

Spółka wspiera zarówno sport zawodowy najwyższej klasy, jak i sport amatorski. Jednostka Dominująca jest głównym sponsorem i zarazem właścicielem Zagłębia Lubin S.A. – klubu piłkarskiego grającego w Ekstraklasie. Jednocześnie KGHM jest sponsorem dwóch klubów, mających swoją siedzibę w Lubinie: Cuprum Lubin (siatkówka) i Zagłębie Lubin (piłka ręczna).

KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z głównych sponsorów Biegu Piastów w Jakuszycach. Spółka wspiera również inne wydarzenia biegowe, np. Cross Straceńców czy Noworoczny Marszobieg w Głogowie, „Wilczym Tropem – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych””, ale także lokalne organizacje sportowe, których członkami są m.in. pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM.

Zasady udzielania sponsoringu

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość zasad podejmowania decyzji o wspieraniu danego projektu, oferty analizuje Komisja Sponsoringowa. Decyzje Komisji każdorazowo dokumentowane są w formie protokołu, który zatwierdza Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Aktywność Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie działań sponsoringowych podlega regulacjom zapisanym w Polityce Sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. i w procedurze opiniowania przez Komisję Sponsoringową.

Obszar Wydatkowana kwota w PLN
Sport 37 086 234,62
Kultura i sprawy społeczne 10 504 491,20
Nauka 4 001 000,00
Razem   51 591 725,82  
Spółki krajowe Spółki zagraniczne Razem
Sponsoring 255 280,00 92 867,00 348 147,00
Darowizny 1 568 439,00 937 104,00 2 505 543,00
Wyniki wyszukiwania