Raport zintegrowany
2022

Wyniki ekonomiczne Grupy Kapitałowej

733
tys. t
Produkcja miedzi
2,20
USD/funt
Koszt C1
33 847
mln PLN
Przychody
8 865
mln PLN
Skorygowana EBITDA
4 774
mln PLN
Wynik netto

Wyniki produkcyjne

W 2022 r. zanotowano spadek produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej o 3%, tj. o 20,6 tys. t w relacji do 2021 r. Spadek dotyczył KGHM INTERNATIONAL LTD. (-15,5 tys. t) oraz Sierra Gorda S.C.M. (-13,6 tys. t dla udziału 55%) i nie został skompensowany przez wyższą produkcję Polskiej Miedzi (+8,4 tys. t).

Wyższa produkcja miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r. wynika z wyższego zużycia obcych materiałów miedzionośnych oraz wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych.

Spadek produkcji miedzi w Sierra Gorda S.C.M. wynikał głównie z eksploatacji rudy o niższej zawartości Cu oraz niższego uzysku.

Spadek produkcji w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. nastąpił głównie z uwagi na brak produkcji kopalni Franke od kwietnia 2022 r. (-8,0 tys. t) oraz niższej produkcji kopalni Robinson (-6,8 tys. t). Wyższą od ubiegłorocznej produkcję miedzi zanotowały kopalnie Zagłębia Sudbury (+0,6 tys. t).

Szczegółowa informacja o wynikach produkcyjnych znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym segmentom. Zestawienie wyników produkcyjnych w Grupie Kapitałowej przedstawia zestawienie poniżej.

Wyniki produkcyjne w Grupie Kapitałowej 1
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Miedź płatna (tys. t)
Grupa Kapitałowa 733,1 753,7 (2,7) 175,6 179,8 184,5 193,2
– KGHM Polska Miedź S.A. 586,0 577,6 1,5 143,5 146,2 145,2 151,1
– KGHM INTERNATIONAL LTD. 56,2 71,7 (21,6) 8,9 10,4 18,7 18,2
– Sierra Gorda S.C.M. 90,8 104,4 (13,0) 23,2 23,2 20,6 23,9
TPM (tys. troz)
Grupa Kapitałowa 177,5 163,5 8,6 45,3 41,0 48,4 42,8
– KGHM Polska Miedź S.A. 87,3 81,3 7,4 25,5 20,9 19,8 21,1
– KGHM INTERNATIONAL LTD. 55,9 51,3 9,0 10,7 10,5 19,6 15,1
– Sierra Gorda S.C.M. 34,3 30,9 11,0 9,1 9,6 9,0 6,6
Srebro (t)
Grupa Kapitałowa 1 327,1 1 366,1 (2,9) 305,1 338,7 335,6 347,7
– KGHM Polska Miedź S.A. 1 298,4 1 332,2 (2,5) 298,6 331,3 328,7 339,8
– KGHM INTERNATIONAL LTD. 2,0 2,0 0,6 0,6 0,5 0,3
– Sierra Gorda S.C.M. 26,7 31,9 (16,3) 5,9 6,8 6,4 7,6
Molibden (mln funtów)
Grupa Kapitałowa 3,0 8,4 (64,3) 0,5 0,5 0,7 1,3
– KGHM Polska Miedź S.A. ×
– KGHM INTERNATIONAL LTD. 0,1 0,2 (50,0) 0,1
– Sierra Gorda S.C.M. 2,9 8,2 (64,6) 0,5 0,5 0,7 1,2
1 Sierra Gorda – 55% zgodnie z udziałem Grupy Kapitałowej

Struktura sprzedaży – geograficzna i produktowa

Zgodnie z przyjętą zasadą konsolidacji metodą praw własności przychody nie uwzględniają wartości przychodów segmentu Sierra Gorda S.C.M.

Koszt produkcji miedzi płatnej C1 w Grupie Kapitałowej

Koszt produkcji miedzi płatnej C1 w Grupie Kapitałowej (USD/funt)
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Grupa Kapitałowa 2,20 1,96 +12,2 2,21 2,23 2,18 2,19
– KGHM Polska Miedź S.A. 2,38 2,26 +5,3 2,34 2,38 2,42 2,40
– KGHM INTERNATIONAL LTD. 2,14 2,01 +6,5 2,47 2,07 1,77 2,23
– Sierra Gorda S.C.M. 1,50 0,78 +92,3 1,55 1,68 1,41 1,35

Wyniki finansowe

Rachunek wyników

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej (mln PLN)
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Przychody z umów z klientami 33 847 29 803 +13,6 8 151 7 770 8 933 8 993
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (29 503) (25 093) +17,6 (7 493) (7 115) (7 703) (7 192)
Zysk netto ze sprzedaży 4 344 4 710 (7,8) 658 655 1 230 1 801
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie 1 455 2 874 (49,4) 195 158 855 247
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 962 711 +35,3 (1 652) 1 075 972 567
Przychody i (koszty) finansowe (272) (471) (42,3) 423 (337) (251) (107)
Zysk przed opodatkowaniem 6 489 7 824 (17,1) (376) 1 551 2 806 2 508
Podatek dochodowy (1 715) (1 669) +2,8 (117) (464) (525) (609)
Zysk netto 4 774 6 155 (22,4) (493) 1 087 2 281 1 899
Skorygowana EBITDA2 8 865 10 327 (14,2) 1 920 1 636 2 176 3 133
2 Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (- odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej zgodnie z danymi w części 2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego – wraz z Sierra Gorda S.C.M.
Wyszczególnienie Wpływ na zmianę wyniku (mln PLN) Charakterystyka
Przychody z umów z klientami +4 044 Zwiększenie przychodów dotyczy głównie przychodów ze sprzedaży miedzi +2 801 mln PLN, srebra +373 mln PLN, usług +254 mln PLN oraz złota +171 mln PLN. Szczegółowe przyczyny zmiany przychodów w segmentach KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM INTERNATIONAL LTD. opisane zostały w części 7 i 8 niniejszego sprawozdania.
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (4 410) Zwiększenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej dotyczy głównie:
 • zwiększenia poziomu kosztów rodzajowych o 4 851 mln PLN głównie w zakresie kosztów materiałów i energii o 3 914 mln PLN, w tym wyższego kosztu wsadów obcych 1 727 mln PLN, wyższych kosztów świadczeń pracowniczych o 890 mln PLN, wyższych usług obcych o 404 mln PLN, wzrostu kosztów amortyzacji o 144 mln PLN, wzrostu kosztów pozostałych podatków i opłat o 125 mln PLN. W porównaniu z 2021 r. zmniejszeniu uległy koszty podatku od niektórych kopalin o 502 mln PLN oraz odpisy z tytułu utraty rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych o 257 mln PLN,
 • korekty zmiany stanów produktów, produkcji w toku o -464 mln PLN (-2 008 mln PLN w 2022 r.; 1 544 mln PLN w 2021 r.).
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie (1 419) Na zmniejszenie wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie z 2 874 mln PLN do 1 455 mln PLN złożyły się:
 • zmniejszenie zysku z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 1 507 mln PLN,
 • wzrost przychodów odsetkowych od pożyczek o 88 mln PLN.
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne +251 Na zwiększenie wyniku z pozostałej działalności operacyjnej z 711 mln PLN do 962 mln PLN złożyły się głównie:
 • wyższy o 165 mln PLN wynik z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych.
 • zysk ze zbycia jednostek zależnych 180 mln PLN,
 • wyższy o 50 mln PLN wynik ze zbycia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych,
 • przekazanie wsparcie finansowe dla gmin 100 mln PLN,
 • niższy o 45 mln PLN wynik z różnic kursowych.
Przychody i (koszty) finansowe +199 Na zwiększenie wyniku z przychodów i kosztów finansowych z -471 mln PLN do -272 mln PLN złożyły się przede wszystkim:
 • niższe o 120 mln PLN koszty różnic kursowych z wyceny i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia,
 • niższe o 76 mln PLN koszty odsetek od zadłużenia.
Podatek dochodowy (46) Zwiększenie podatku dochodowego wynikało głównie ze:
 • zmniejszenia podatku bieżącego o 195 mln PLN,
 • wzrostu podatku odroczonego o 191 mln PLN.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej (mln PLN)
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Zysk przed opodatkowaniem 6 489 7 824 (17,1) (376) 1 551 2 806 2 508
Razem wyłączenia przychodów i kosztów (12) (51) (76,5) 1 688 (706) (1 039) 45
Podatek dochodowy zapłacony (1 696) (740) ×2,3 (205) (192) (652) (647)
Zmiana stanu kapitału obrotowego (2 317) (2 767) (16,3) (801) (85) (1 250) (181)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 464 4 266 (42,2) 306 568 (135) 1 725
Wydatki na rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe (4 118) (3 890) +5,9 (1 162) (988) (884) (1 084)
Spłata pożyczek z odsetkami udziel. wspólnemu przedsięwzięciu 789 1 259 (37,3) 358 431
Wpływy ze zbycia rzeczowych i niemat. aktywów trwałych 394 98 ×4,0 18 3 43 330
Wpływy ze zbycia jednostek zależnych 243 × 92 151
Inne przepływy z działalności inwestycyjnej (3) 7 × (18) 62 (24) (23)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 695) (2 526) +6,7 (1 162) (923) (415) (195)
Wpływy/wydatki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 252 (1 720) × (110) 503 (98) (43)
Spłata odsetek (92) (94) (2,1) (47) (5) (9) (31)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (59) (67) (11,9) (8) (9) (33) (9)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej (600) (300) ×2,0 (600)
Inne przepływy z działalności finansowej 53 (19) × 45 2 (1) 7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (446) (2 200) (79,7) (120) (109) (141) (76)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO (677) (460) 47,2 (976) (464) (691) 1 454
Różnice kursowe (27) (158) (82,9) 44 (39) (29) (3)
Stan śr. pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 1 904 2 522 (24,5) 2 132 2 635 3 355 1 904
Stan śr. pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 1 200 1 904 (37,0) 1 200 2 132 2 635 3 355

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2022 r. wyniosły +2 464 mln PLN i obejmowały zysk przed opodatkowaniem w wysokości +6 489 mln PLN powiększony głównie o korektę amortyzacji w wysokości +2 239 mln PLN, przekwalifikowanie pozostałych całkowitych dochodów do wyniku w związku z realizacją instrumentów pochodnych zabezpieczających +492 mln PLN oraz straty z tytułu utraty wartości aktywów trwałych +147 mln PLN.

Zmniejszenie przepływów z działalności operacyjnej w 2022 r. dotyczyło głównie zmiany stanu kapitału obrotowego ‑2 317 mln PLN, zapłaconego podatku dochodowego -1 696 mln PLN, korekty zysku z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu -873 mln PLN, korekty różnic kursowych -661 mln PLN, korekty odsetek od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu -582 mln PLN, zmiany aktywów i zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych -353 mln PLN, korekty zysku ze zbycia jednostek zależnych -180 mln PLN oraz zysków ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych -108 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w 2022 r. wyniosły -2 695 mln PLN i obejmowały głównie wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 4 118 mln PLN, wpływy z tytułu spłaty pożyczek wraz z odsetkami od udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 789 mln PLN, wpływy ze zbycia jednostek zależnych 243 mln PLN oraz wpływy ze zbycia rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych 394 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w 2022 r. wyniosły -446 mln PLN i obejmowały głównie saldo wpływów i wydatków z tytułu kredytów i pożyczek 252 mln PLN, wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 600 mln PLN oraz spłatę odsetek w kwocie 92 mln PLN.

Po uwzględnieniu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych saldo środków pieniężnych uległo zmniejszeniu o 704 mln PLN i na koniec 2022 r. wyniosło 1 200 mln PLN.

Sytuacja majątkowa

Skonsolidowane aktywa (mln PLN)
31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (%) 30.09.2022 30.06.2022 31.03.2022
Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe 28 630 26 723 +7,1 28 674 27 679 26 707
Wspólne przedsięwzięcia – udzielone pożyczki 9 603 7 867 +22,1 10 591 9 438 8 348
Instrumenty finansowe 1 789 1 728 +3,5 1 953 2 200 1 763
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 137 185 (25,9) 156 205 191
Pozostałe aktywa niefinansowe 220 161 +36,6 160 157 158
Aktywa trwałe 40 379 36 664 +10,1 41 534 39 679 37 167
Zapasy 8 902 6 337 +40,5 8 160 7 810 6 892
Należności od odbiorców 1 177 1 009 +16,7 1 252 1 524 1 405
Należności z tytułu podatków 367 364 +0,8 271 290 246
Pochodne instrumenty finansowe 796 254 ×3,1 826 587 192
Wspólne przedsięwzięcia – udzielone pożyczki 447 ×
Pozostałe aktywa finansowe 337 172 +95,9 380 245 180
Pozostałe aktywa niefinansowe 286 162 +76,5 284 336 281
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 200 1 884 (36,3) 2 132 2 635 3 337
Aktywa przeznaczone do zbycia 734 × 341
Aktywa obrotowe 13 065 11 363 +15,0 13 305 13 427 12 874
Razem aktywa 53 444 48 027 +11,3 54 839 53 106 50 041

Na koniec 2022 r. wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła 53 444 mln PLN i była wyższa w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2021 r. o 5 417 mln PLN.

Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 40 379 mln PLN i w porównaniu z końcem 2021 r. była wyższa o 3 715 mln PLN. Zwiększenie aktywów trwałych dotyczyło głównie wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom o 1 736 mln PLN oraz rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych o 1 907 mln PLN.

Zwiększenie wartości aktywów obrotowych o 1 702 mln PLN dotyczyło głównie zapasów o 2 565 mln PLN, należności od odbiorców o 168 mln PLN, pochodnych instrumentów finansowych o 542 mln PLN oraz pozostałych aktywów finansowych i niefinansowych o 289 mln PLN. Zmniejszenie aktywów obrotowych dotyczyło głównie aktywów przeznaczonych do zbycia o 734 mln PLN, środków pieniężnych o 684 mln PLN oraz pożyczek udzielonych dla wspólnego przedsięwzięcia o 447 mln PLN.

Źródła finansowania majątku

Skonsolidowany kapitał i zobowiązania (mln PLN)
31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (%) 30.09.2022 30.06.2022 31.03.2022
Kapitał akcyjny 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych (427) (1 705) (75,0) (1 085) (670) (1 949)
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody 1 812 2 219 (18,3) 2 093 2 145 2 123
Zyski zatrzymane 28 704 24 532 +17,0 29 198 28 112 26 432
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 32 089 27 046 +18,6 32 206 31 587 28 606
Kapitał udziałowców niekontrolujących 57 92 (38,0) 58 57 55
Kapitał własny 32 146 27 138 +18,5 32 264 31 644 28 661
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 5 220 5 409 (3,5) 5 549 4 786 4 809
Pochodne instrumenty finansowe 719 1 134 (36,6) 1 544 1 079 1 163
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 621 2 306 +13,7 2 553 2 292 2 353
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów 1 859 1 242 +49,7 1 539 1 508 884
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 151 643 +79,0 911 978 577
Pozostałe zobowiązania 543 617 (12,0) 704 629 632
Zobowiązania długoterminowe 12 113 11 351 +6,7 12 800 11 272 10 418
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 1 223 455 ×2,7 1 369 1 250 1 145
Pochodne instrumenty finansowe 434 889 (51,2) 521 371 1 149
Zobowiązania wobec dostawców i podobne 3 094 2 974 +4,0 3 081 3 138 2 858
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 699 1 437 +18,2 1 512 1 681 1 536
Zobowiązania podatkowe 1 233 1 453 (15,1) 1 287 1 212 1 904
Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 173 207 (16,4) 251 205 203
Pozostałe zobowiązania 1 329 1 661 (20,0) 1 754 2 333 1 781
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia 462 × 386
Zobowiązania krótkoterminowe 9 185 9 538 (3,7) 9 775 10 190 10 962
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe 21 298 20 889 +2,0 22 575 21 462 21 380
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 53 444 48 027 +11,3 54 839 53 106 50 041

Kapitał własny na koniec 2022 r. wyniósł 32 146 mln PLN i był wyższy o 5 008 mln PLN od wartości na koniec 2021 r. głównie z tytułu wzrostu zysków zatrzymanych o 4 172 mln PLN.

Zobowiązania długoterminowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 12 113 mln PLN i były wyższe o 762 mln PLN w porównaniu z końcem 2021 r. głównie ze względu na zwiększenie wartości zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych o 315 mln PLN, rezerw na koszty likwidacji innych obiektów o 617 mln PLN oraz zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 508 mln PLN przy równoczesnym zmniejszeniu zobowiązań z tytułu kredytów o 189 mln PLN oraz zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych o 415 mln PLN.

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 9 185 mln PLN i były niższe o 353 mln PLN w porównaniu z końcem 2021 r. głównie z tytułu zmniejszenia pochodnych instrumentów finansowych o 455 mln PLN, zobowiązań podatkowych o 220 mln PLN, pozostałych zobowiązań o 332 mln PLN oraz zobowiązań związanych z aktywami przeznaczonymi do zbycia o 462 mln PLN. Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych dotyczy głównie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu o 768 mln PLN, świadczeń pracowniczych o 262 mln PLN oraz zobowiązań wobec dostawców i podobnych 120 mln PLN.

Aktywa warunkowe i zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Aktywa warunkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 366 mln PLN i dotyczyły przede wszystkim należności wekslowych w kwocie 147 mln PLN  oraz otrzymanych gwarancji w kwocie 195 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość zobowiązań Grupy z tytułu udzielonych gwarancji i akredytyw wynosiła łącznie 1 156 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. 849 mln PLN), natomiast z tytułu zobowiązań wekslowych wynosiła 170 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. 173 mln PLN).

 • Sierra Gorda S.C.M. – gwarancja korporacyjna w kwocie 969 mln PLN (220 mln USD) ustanowiona jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętego przez Sierra Gorda S.C.M. kredytu (na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 670 mln PLN, tj. 165 mln USD). Okres ważności gwarancji upłynie we wrześniu 2024 r. Wycena bilansowa zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji finansowej ujęta w księgach wynosi 57 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. 58 mln PLN)3,

3 Gwarancja finansowa została ujęta w księgach rachunkowych zgodnie z par. 4.2.1 pkt c MSSF 9.

 • 126 mln PLN – zabezpieczenie należytego wykonania przez Jednostkę Dominującą przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most” (na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 124 mln PLN), okres ważności gwarancji do 1 roku,
 • 14 mln PLN – zabezpieczenie roszczeń pokrycia kosztów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów ustanowione na rzecz Marszałka Województwa Dolnośląskiego, okres ważności gwarancji do 1 roku,
 • 37 mln PLN (30 mln PLN i 2 mln CAD) zabezpieczenie zobowiązań związanych z należytym wykonaniem zawartych przez Grupę umów (na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 39 mln PLN, tj. 32 mln PLN i 2 mln CAD), okres ważności gwarancji do 3 lat,
 • 2 mln PLN zabezpieczenie zobowiązań związanych z należnościami celno-podatkowymi, okres ważności gwarancji: bezterminowo.
Wyniki wyszukiwania