Raport zintegrowany
2022

Kapitał intelektualny

Kapitał intelektualny (intellectual capital) pozwala Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź na rozwój w ujęciu intensywnym pozostałych zasobów, w tym przede wszystkim w kierunku ich coraz bardziej efektywnego wykorzystania.

W ramy tego kapitału zalicza się w Grupie wszystkie zasoby organizacyjne, niematerialne i oparte na wiedzy, w tym własność intelektualną: patenty, prawa autorskie, oprogramowanie, prawa i licencje oraz „kapitał organizacyjny” w formie ukrytej wiedzy, systemów, procedur i sposobów wymiany informacji.

Najważniejsze dane wskaźnikowe dotyczące kapitału intelektualnego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź:
Lp Nazwa wskaźnika Wartość
31.12.2021 31.12.2022
1 Liczba innowacyjnych projektów realizowanych w ramach Przedsięwzięcia CuBR [mln PLN] 25 25
2 Programu Doktoratów Wdrożeniowych – liczba doktoratów 28 30

Najważniejsze informacje dotyczące zarządzania kapitałem intelektualnym w roku 2022 w kontekście roku 2021:

Celem działań rozwojowych dotyczących kapitału intelektualnego w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź w 2022 roku był rozwój w aspekcie kierunków strategicznych – 5E (Elastyczność, Efektywność, Ekologia – bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, E-przemysł, Energia) oraz długofalowych planów rozwojowych. Były one nakierowane głównie na tworzenie i wdrażanie zaawansowanych technologii, tworzących inteligentny ciąg produkcyjny. Celowi temu były poświęcone między innymi:

  • Program Doktoratów Wdrożeniowych (na koniec IV kwartału 2022 roku w programie uczestniczyło 28 doktorantów dwóch edycji programu. W trakcie prowadzenia badań naukowych, doktoranci z tego programu z powodzeniem upowszechniali cząstkowe wyniki swoich badań, zabierając głos zarówno na krajowych, jak i zagranicznych konferencjach naukowych oraz branżowych. Publikacje uczestników Programu Doktoraty Wdrożeniowe KGHM nierzadko ukazywały się na łamach prestiżowych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, co potwierdza ich realny wkład w rozwój poszczególnych dyscyplin. Ponadto doktoranci prowadzili zajęcia dydaktyczne na wyższych uczelniach, dzieląc się tym samym ze studentami nie tylko swoją wiedzą teoretyczną, ale także praktyczną, budowaną przez lata pracy w KGHM Polska Miedź S.A.,
  • Przedsięwzięcie CuBR (w ramach czterech edycji Przedsięwzięcia, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz przez KGHM, uruchomiono 25 projektów badawczo-rozwojowych o łącznej wartości ponad 180 mln PLN. W roku 2022 było realizowanych 6 projektów, a realizację 19 zakończono),
  • wykorzystanie źródeł zewnętrznych do finansowania projektów B+R (kontynuowano realizację europejskich projektów badawczych oraz złożono wnioski o dofinansowanie dla inicjatyw w ramach Programów Horyzont Europa i KIC Raw Materials, jak też przygotowano listę potencjalnych tematów, będących w obszarze zainteresowań KGHM Polska Miedź S.A. w ramach ubiegania się o przyszłe dofinansowanie. W 2022 roku realizowano łącznie dwanaście projektów przy wartości całkowitego dofinansowania w wysokości 2,84 mln EUR,
  • Huta Hybrydowa Legnica (HHL) (w 2022 roku opracowano wstępny model biznesowy Huty Hybrydowej „Legnica”, zakładający elastyczną pracę huty opartą na własnym koncentracie miedzi oraz obcych materiałach miedzionośnych, w tym koncentratach i złomach. W trakcie wykonywania jest dokumentacja projektowa dla modernizacji ciągu technologicznego w Oddziale HM „Legnica” oraz zabudowy Bazy Obrotu Złomem przy HM „Legnica”),
  • Hackathon CuValley (zrealizowano II edycję w celu pozyskania innowacyjnych, gotowych do wdrożenia rozwiązań. W hackathonie wzięło udział 40 projektów (trzy z nich zostały ostatecznie pozyskane przez KGHM),
  • program KGHM 4.0 (w obszarze ICT (Information and Communication Technology) i Cyberbezpieczeństwo: kontynuowano prace dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacyjno-komunikacyjnego w związku z wojną w Ukrainie i wprowadzonym na terenie kraju stopniem alarmowym Charlie CRP (dotyczącym zagrożenia w cyberprzestrzeni). Dzięki temu nie odnotowano zaburzeń w pracy służb biznesowych Grupy Kapitałowej KGHM oraz wsparto procesy bezpieczeństwa; w obszarze Cyfryzacji procesów biznesowych: zakończono prace implementacyjne w ramach projektu wdrożenia platformy – budowa Cyfrowego Miejsca Pracy. Wdrożenie Cyfrowego Miejsca Pracy wspiera rozwój KGHM w zakresie zwiększania efektywności pracowników, zarządzania informacją oraz budowania potencjału do wdrażania nowych rozwiązań aplikacyjnych i współpracy z kontrahentami zewnętrznymi. W ramach projektu APO/BDG2.0 – przetestowano przy współpracy wszystkich Oddziałów Zakładów Górniczych KGHM i Centrali oraz wdrożono produkcyjnie pięć zadań. W zakresie projektu „Optymalizacji Procesu Planowania i Rozliczania Produkcji” w 2022 r. zakończone zostały prace nad implementacją dziewięciu zadań. Kontynuowano czwarty i piąty etap wdrażania systemu CMMS (system utrzymania ruchu), wspierający obszar utrzymania ruchu i logistyki materiałowej w Hutach, Zakładach Wzbogacania Rud oraz Zakładzie Hydrotechnicznym. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności organizacyjnej i kosztowej KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze utrzymania ciągłości produkcji. W ramach projektu „Usprawnienia i automatyzacje procesów księgowych CUK” zakończono realizację ponad 20 inicjatyw mających na celu usprawnienie procesów księgowych i sprawozdawczych w spółce KGHM Polska Miedź S.A.),kontynuacja realizacji projektów służących automatyzacji ciągów produkcyjnych Oddziałów Górniczych KGHM Polska Miedź  S.A. (kontynuowano prace związane z elektromobilnością maszyn górniczych. W tym kontekście trwały prace związane z testami maszyn górniczych z napędem elektrycznym bateryjnym. W O/ZG Lubin, po zakończeniu testów, wdrożono do ruchu maszynę typu SWK (Samojezdny Wóz Kotwiący), kontynuowane są testy maszyny typu SWW (Samojezdny Wóz Wiercący). Trwają procesy certyfikacyjne prototypu pojazdu SWT (Samojezdny Wóz Transportowy) do transportu ludzi i materiałów w podziemnym zakładzie górniczym, planowo powinny zakończyć się w 2023 r. W O/ZG „Rudna” trwają testy eksploatacyjne ładowarki łyżkowej Epiroc ST14B. Zrealizowano integrację systemu antykolizji oraz systemu lokalizacji i identyfikacji maszyn oraz osób w wyrobiskach podziemnych. Kontynuowano robotyzację procesów produkcyjnych i pomocniczych. Trwają prace związane z budową robota CuXRF do skanowania zawartości miedzi w przodku. Skompletowano urządzenia i elementy systemu monitoringu odwadniania, które zostały zabudowane i uruchomione w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” z wizualizacją w dyspozytorni ruchu. Odbyły się warsztaty doskonalące dla Audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią (ISO 50001) i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001). Kontynuowano prace z zakresu zarządzania ryzykiem braku poprawy wyniku energetycznego KGHM (przeprowadzono analizę ryzyka zgodnie z modelem kaskadowym, w tym zidentyfikowano działania służące mitygacji ryzyka)),
  • ochrona własności intelektualnej (w 2022 roku toczyły się postępowania o udzielenie prawa ochronnego na wybrane znaki towarowe, m. in.: uzyskano rejestrację dla słowno-graficznego znaku towarowego „KGHM” na terytorium Chin, dokonano przedłużenia ochrony patentu europejskiego, walidowanego w szesnastu krajach europejskich, do którego KGHM Polska Miedź S.A. jest współuprawnionym w ramach zrealizowanego projektu CuBR, dokonano zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego dwóch wynalazków, w Urzędzie Patentowym RP dokonano przedłużenia ochrony sześciu patentów, jak również zgłoszenia czterech wynalazków, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego. Urząd Patentowy RP udzielił również patentu na dwa wynalazki, a toczą się w nim także postępowania o udzielenie patentów na pięć wynalazków zgłoszonych do ochrony).
Wyniki wyszukiwania