Raport zintegrowany
2022

Zarządzanie energią

GRI

Celem Spółki, również w aspekcie bezpośrednio związanych z nią działań zapobiegających zmianom klimatu i wspierających dekarbonizację, jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego sprowadzającego się do zasilania obiektów oraz instalacji ciągu produkcyjnego Spółki.

Proces wdrażania międzynarodowego standardu zarządzania mediami energetycznymi zgodnie z normą ISO 50001 rozpoczął się wraz z przyjęciem 28 listopada 2016 r. Polityki Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie obowiązuje drugie wydanie Polityki, która została zatwierdzona 28 lutego 2019 r.

Ambicją KGHM Polska Miedź S.A. jest stałe zwiększanie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, także z produkcji własnej. Obecnie KGHM Polska Miedź S.A. jest w posiadaniu dwóch niskoemisyjnych Bloków Gazowo-Parowych, zlokalizowanych w Polkowicach oraz w Głogowie, o mocy 39,55 MWe każdy oraz Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej, zlokalizowanej przy szybie R-XI w Grodowcu oraz przy szybie GG-1 w Kwielicach. Zainstalowano w nich silniki gazowe o łącznej mocy 8,8 MWe. Spółka jest w trakcie realizacji kolejnych inwestycji zwiększających produkcję energii elektrycznej, gdzie jako medium energetyczne wykorzystywany będzie gaz ziemny zaazotowany. Do roku 2030 powstaną kolejne dwie takie stacje o łącznej mocy 17,6 MWe.

79,1
MWe
Moc zainstalowana eksploatowanych od roku 2013 dwóch Bloków Gazowo-Parowych
17,6
MWe
Moc zainstalowana silników gazowych w istniejących Powierzchniowych Stacjach Klimatyzacyjnych RXI i GG1
17,6
MWe
Moc zainstalowana silników w Powierzchniowych Stacjach Klimatyzacyjnych które powstaną do roku 2030

Małe modułowe reaktory jądrowe (SMR)

Jednym z istotnych projektów, które przybliżą Spółkę do osiągnięcia niezależności energetycznej, jest wdrożenie technologii małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR – Small Modular Reactor). KGHM planuje zbudowanie małego modułowego bloku jądrowego w technologii lekkowodnej o mocy do 500 MW do 2030 r. W 2021 r. powołano w KGHM Polska Miedź S.A. Departament Energii Jądrowej, natomiast w lutym 2022 r. podpisano z przedsiębiorstwem NuScale Power, LLC („NuScale”) umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem technologii SMR w Polsce. Projekt reaktora przedsiębiorstwa NuScale bazuje na dobrze znanej koncepcji reaktorów ciśnieniowych lekkowodnych, natomiast jego modułowa, zintegrowana konstrukcja pozwala na uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Obecnie technologia przedsiębiorstwa NuScale jest przedmiotem formalnej oceny w zakresie spełnienia polskich wymogów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dokonywanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w ramach postępowania o wydanie tzw. Ogólnej Opinii. Postępowanie o wydanie Ogólnej Opinii zostało zainicjowane przez Spółkę w lipcu 2022 r., a jego wynik będzie znany w drugiej połowie 2023 r. Kolejnym istotnym krokiem w realizacji projektu SMR przez KGHM było otrzymanie przez Spółkę dnia 12 lipca 2023 r. tzw. decyzji zasadniczej. Decyzja zasadnicza stanowi pierwszą decyzję administracyjną w systemie pozwoleń i zezwoleń dla inwestycji polegającej na budowie obiektu energetyki jądrowej w Polsce, o którą może się starać inwestor. Wydana przez Ministra Klimatu i Środowiska decyzja zasadnicza stanowi wyraz politycznej akceptacji państwa dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki i pozwala Spółce wystąpić o kolejne pozwolenia i zezwolenia dla planowanej inwestycji.

Przewody niskostratne

KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczyła od 2015 r. w projekcie współfinansowanym w ramach CuBR pt. „Opracowanie wysokoprzewodzących i wysokowytrzymałych rdzeni nośno-przewodzących do niskostratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych na bazie stopów Cu-Ag”. Realizacja ta została uwieńczona w 2023 r. znaczącym sukcesem projektu. Wraz z KGHM Polska Miedź S.A. w projekcie uczestniczyło Konsorcjum naukowe, którego liderem była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W projekcie opracowano i wytworzono wysokowytrzymały i wysokoprzewodzący rdzeń nośno-przewodzący wykonany z drutów ze stopu CuAg5 (miedzi i srebra, którego KGHM Polska Miedź S.A. jest producentem), prototyp przewodu o oznaczeniu 41-CuAg/250-AL1, zawierający oprócz rdzenia zewnętrzny oplot z drutów aluminiowych, pod względem budowy i parametrów użytkowych stanowi on zamiennik tradycyjnych przewodów. Wytworzony przez Konsorcjum w warunkach przemysłowych prototyp przewodu ze stopu CuAg5, został w końcowej fazie projektu poddany użytkowym testom weryfikacyjnym w celu oceny własności mechanicznych, elektrycznych i parametrów transportowych. Przewód poddano całorocznemu testowaniu i monitorowaniu w naturalnych warunkach eksploatacyjnych na wytypowanym odcinku linii napowietrznej 110 kV AC (Linia Polkowice – Rudna, S-414) należącej do TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nowych przewodów w warunkach użytkowych zakończył się wynikiem pozytywnym. Przeprowadzone (na podstawie danych pochodzących z testów nowego przewodu) stosowne obliczenia strat przesyłowych prototypowego przewodu w porównaniu z przewodem tradycyjnym typu AFL-6 240 mm2 wykazały możliwość ograniczenia o ponad 20% strat przesyłowych energii, co biorąc pod uwagę koszty wyprodukowania energii, jej dystrybucji oraz cenę końcową dla odbiorcy, przekłada się na znaczące oszczędności.

Co daje projekt:

Bardzo duży potencjał komercjalizacji – charakterystyka sieci elektroenergetycznych w Polsce to: 13,5 tys. km linii NN i WN; 220; 400 i 700 kV (przesył); 32 tys. km linii wysokich napięć 110 kV (dystrybucja); linie 3-j fazowe, dwutorowe o łącznej długości 300 tys. km. Znaczną część obecnego systemu przesyłowego i dystrybucyjnego stanowią wyeksploatowane przewody konwencjonalne, a następuje ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Roczne straty na przesyle energii elektrycznej w Polsce sięgają 2 mld zł. Nowy przewód ogranicza te straty o ponad 20%. Przewód nie dość, że posiada znakomitą zdolność do przenoszenia ładunku elektrycznego, to środkowa żyła/żyły są wykorzystywane do przesyłu prądu w strukturze pasmowej Ag. Przewód taki nie podlega zjawisku pełzania w czasie, a jego konstrukcja pozwala na bardzo szybki montaż i demontaż na napowietrznych liniach zasilania.

 

Własne aktywa OZE

Spółka rozwija również własne odnawialne źródła energii. Obecnie realizowane są projekty elektrowni fotowoltaicznych na terenach należących do KGHM, tj. przy Hucie Miedzi „Głogów”, przy Hucie Miedzi „Cedynia”, przy Zakładzie Hydrotechnicznym i w obszarze Piaskowni Obora. Przygotowywane są również inne projekty na terenach własnych KGHM. Spółka jest również aktywna na rynku fuzji i przejęć i prowadzi szereg procesów due diligence (należytej staranności) i wyceny aktywów OZE dostępnych na rynku. KGHM prowadzi również działania zmierzające do realizacji ambitnego projektu polegającego na budowie morskich farm wiatrowych.

Polityka Energetyczna zawiera najważniejsze zasady zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A. Przestrzegając tych zasad, najwyższe kierownictwo Spółki zobowiązuje się w niej do:
  • zapewnienia zasobów niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych celów i efektów energetycznych,
  • prowadzenia działań zgodnie z przepisami prawa i innymi wymaganiami związanymi z wykorzystaniem energii,
  • kreowania pożądanych postaw, budowania świadomości i stałego podnoszenia kompetencji pracowników Spółki i współpracowników, realizujących zadania na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.,
  • zapobiegania marnotrawstwu w obszarze wykorzystania energii,
  • współpracy z partnerami i dostawcami w zakresie zakupu dóbr materialnych i usług z uwzględnieniem efektywności energetycznej jako istotnego kryterium wyboru.

Zasady opisane w Polityce Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. przestrzegane są przez wszystkich pracowników Spółki, a także inne osoby i podmioty wykonujące zadania na jej potrzeby.

  • ustalenie zasad postępowania w procesie inwestycyjnym i zakupowym,
  • wykonywanie przeglądów energetycznych w oddziałach KGHM i Centrali, zgodnie z zatwierdzoną metodyką,
  • podejmowanie działań w celu osiągnięcia zatwierdzonych celów energetycznych,
  • wdrożenie regulacji: Wymagania prawne i inne z zakresu energetyki oraz ocena ich zgodności na potrzeby SZE w KGHM Polska Miedź S.A.
GRI
  • 302-1
2022 2021
+ Zużycie energii z paliw nieodnawialnych 5 440 058 7 811 422
+ Zużycie energii z paliw odnawialnych 0 0
+ Energia elektryczna, ogrzewanie, chłodzenie i pary kupowana na konsumpcję 11 225 471 10 403 786
+ Energia elektryczna wytwarzana we własnym zakresie, ogrzewanie, chłodzenie i para, które nie są skonsumowane 2 888 368 3 883 984
– Sprzedaż energii elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia i pary 1 709 688 2 952 244
Całkowite zużycie energii w organizacji 17 844 209 19 146 948
2022 2021
Zużycie energii elektrycznej [kWh] 3 063 596 728 3 014 585 000
Zużycie energii cieplnej, chłodniczej i pary [GJ] 3 084 890 3 435 264

W 2017 r. w Jednostce Dominującej oraz w spółce Energetyka Sp. z o.o. wdrożony został System Zarządzania Energią (SZE), zgodny z normą PN-EN ISO 50001:2012. Przeprowadzony we wrześniu 2020 r. w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Spółce Energetyka Sp. z o.o. audyt recertyfikujący potwierdził, że KGHM dostosował swój System Zarządzania Energią do zgodności z wymaganiami nowego wydania normy PN-EN ISO 50001:2018. Przeprowadzony w czerwcu 2022 r. w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółce Energetyka Sp. z o.o. drugi Audyt Nadzoru potwierdził, że system jest ciągle doskonalony, a wynik energetyczny jest poprawiany. Na podstawie oceny zespołu audytorów Jednostki Certyfikującej UDT CERT stwierdzono, że System Zarządzania Energią KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółce Energetyka Sp. z o.o. jest zdolny do osiągania zamierzonych wyników i jego certyfikat został utrzymany.

Efektem wdrożenia SZE jest uniknięcie kosztów audytów energetycznych, których obowiązek wykonania, w przypadku braku Systemu Zarządzania Energią, nakłada Ustawa o Efektywności Energetycznej. Kolejnym rezultatem funkcjonowania SZE jest możliwość systemowego doskonalenia procesu zarządzania energią oraz procesu poprawy wyniku energetycznego KGHM, co w roku 2021 zaowocowało oszczędnością energii w wysokości 10 GWh.

Funkcjonowanie SZE służy również zmniejszeniu kosztów związanych z zakupem oraz zużyciem mediów energetycznych, w tym kosztów zakupu praw do emisji CO2 uzyskiwanych dzięki zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. Naszym zamiarem jest podnoszenie kompetencji naszej kadry, uzyskiwanie w kolejnych latach dalszych oszczędności oraz, co najważniejsze, poprzez wdrożenie standardów i doskonalenie procedur, poprawa bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

Ślad środowiskowy i ślad węglowy produktów

Miedź, srebro, złoto metale to elementy stanowiące podstawę transformacji energetycznej. Dlatego dla zrównoważonego rozwoju kluczowe znaczenie ma znalezienie przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji tych niezbędnych metali. Wychodząc naprzeciw tych oczekiwaniom w 2021 r. podjęta została decyzja o wykonaniu analizy śladu środowiskowego i węglowego głównych produktów wytwarzanych w KGHM Polska Miedź S.A. przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Przeprowadzone analizy potwierdzają, że huty KGHM (Huta Miedzi „Legnica”, Huta Miedzi „Głogów”, Huta Miedzi „Cedynia”) produkują metale w sposób odpowiedzialny i zgodny z najwyższymi standardami.

Analiza cyklu życia wykonana została zgodnie z normami ISO 14040, ISO 14044, ISO 14067, dodatkowo dla wybranych produktów przygotowane zostały deklaracje środowiskowe (II typu – tzw. własne stwierdzenia środowiskowe) zgodnie z normą PN-EN ISO 14021, które zostały poddane niezależnej weryfikacji.

Ślad węglowy produktów KGHM Polska Miedź S.A
Wyniki wyszukiwania