Raport zintegrowany
2022

Ujawnienia taksonomiczne

Spis treści

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (dalej: „Taksonomia”), zobowiązuje przedsiębiorstwa do ujawnienia, czy i w jakim stopniu ich działalność biznesowa jest zgodna z założeniami Taksonomii, klasyfikującej i opisującej działalności zrównoważone środowiskowo.

Za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. obowiązkowe ujawnienia przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą procentowego udziału działalności gospodarczej kwalifikującej się i niekwalifikującej się do systematyki oraz działalności gospodarczej zgodnej z systematyką Taksonomii w całkowitym:

obrocie
nakładach inwestycyjnych (CAPEX)
wydatkach operacyjnych (OPEX)

a także powiązanych informacji jakościowych (objaśniających) – określonych zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178, z uwzględnieniem Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2022/1214, zmieniającego powyższe rozporządzenie.

Pierwszy roczny okres sprawozdawczy obejmował 2021 r., za który raportowane były wskaźniki kwalifikowalności. W drugim roku sprawozdawczym (tj. za 2022 r.) raportowane są wskaźniki w zakresie zarówno kwalifikowalności, jak i zgodności z systematyką Taksonomii.

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym 2021/2178, działalność gospodarcza kwalifikująca się do systematyki oznacza działalność gospodarczą opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139, z uwzględnieniem Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2022/1214, zmieniającego powyższe rozporządzenie. Działalność zgodna z systematyką Taksonomii (dalej: „działalność zgodna z systematyką Taksonomii”) to taka, która wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych, nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych Taksonomii oraz jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami określonymi w art. 18 Rozporządzenia 2020/852, a także spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, które zostały ustanowione przez Komisję Europejską.

Zgodnie z obowiązkiem regulacyjnym, w ramach weryfikacji kwalifikowalności dla roku 2022 przeprowadzono ocenę względem dwóch pierwszych celów środowiskowych:

  • Łagodzenia zmian klimatu,
  • Adaptacji do zmian klimatu.

Celem sporządzenia ujawnień za rok 2022, w spółkach z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadzono dokładną analizę prowadzonych działalności, w wyniku której zidentyfikowano działalności kwalifikujące się do systematyki Taksonomii, tj. takie, które są zgodne z opisem działalności ujętych w rozporządzeniu. Kody NACE były stosowane jedynie pomocniczo. Wykazane w poniższych ujawnieniach dane finansowe dla działalności kwalifikujących się obejmują zarówno przychody (obrót) z prowadzonych działalności gospodarczych kwalifikujących się do systematyki, powiązane z nimi nakłady inwestycyjne lub wydatki operacyjne, jak również zakupy od działalności kwalifikujących się. Podstawę uznania danej działalności za kwalifikującą się stanowiło porównanie danej działalności faktycznej z opisem działalności wyszczególnionym w ramach Załącznika I lub Załącznika II do Rozporządzenia Delegowanego 2021/2139.

Podstawę do kalkulacji wskaźników obrotu, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych stanowiły definicje określone w Załączniku I do Rozporządzenia Delegowanego 2021/2178. Do kalkulacji wskaźników dla Grupy uwzględniono odpowiednie wyłączenia konsolidacyjne, bazujące na metodach wykorzystywanych w ramach sprawozdania finansowego.

Poszczególne rodzaje prowadzonej działalności zostały przypisane tylko do jednej działalności kwalifikującej się do systematyki Taksonomii. Żadna część przychodów, CAPEX i OPEX nie została policzona podwójnie. Gdy dana działalność, z której w 2022 r. generowane były przychody (obrót), uznana została za kwalifikującą się do systematyki, wówczas również CAPEX i OPEX związany z tą działalnością został do niej przypisany i nie był już oceniany pod kątem kwalifikowalności do innych działalności. Pozostałe wartości CAPEX i OPEX (tj. niezwiązane z działalnością generującą obrót, podlegającą kwalifikacji) były poddawane ocenie pod kątem możliwej ich klasyfikacji do kategorii zakupów od działalności kwalifikujących się. Poszczególne wydatki CAPEX i OPEX były przypisywane tylko do jednej działalności. Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej sprawowała nadzór nad procesem dokonywania ujawnień, weryfikując także dane finansowe przypisywane poszczególnym działalnościom z perspektywy uniknięcia podwójnego liczenia.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi swoją działalność również poza terenem Unii Europejskiej. Działalności te poddano ocenie kwalifikowalności i zgodności w analogiczny sposób jak w przypadku działalności prowadzonych na terenie UE.

Ocena zgodności z systematyką Taksonomii

Działalność kwalifikująca się, która jednocześnie:

  • wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych określonych w ramach Taksonomii,
  • nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z pozostałych celów środowiskowych,
  • jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami określonymi w art. 18 Rozporządzenia 2020/852,
  • spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, może być uznana za działalność zrównoważoną środowiskowo, tj. zgodną z systematyką Taksonomii.

W ramach przygotowania ujawnień taksonomicznych przeprowadzona została analiza zgodności działalności kwalifikujących się w zakresie spełniania technicznych kryteriów kwalifikacji dla poszczególnych rodzajów działalności, ujętych w Rozporządzeniu Delegowanym 2021/2139.

Zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z minimalnymi gwarancjami społecznymi została zweryfikowana przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. poprzez przeprowadzenie badania due diligence. W tym celu nawiązano współpracę z zewnętrznym doradcą.

Przeprowadzone badanie due diligence obejmowało przeanalizowanie zgodności działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. z minimalnymi gwarancjami, określonymi w art. 3 lit. c w zw. z art. 18 Rozporządzenia 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. W art. 18 Rozporządzenia 2020/852 minimalne gwarancje zdefiniowano jako procedury stosowane przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, które mają zapewnić przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy, a także zasad i praw określonych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka. Na podstawie wskazanych aktów oraz raportu Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania dotyczącego minimalnych gwarancji społecznych określono metodykę badania oraz wyodrębniono jego główne obszary.

Badanie objęło następujące obszary: ujawnień spraw strategicznych i wewnętrznych, praw człowieka, praw pracowniczych, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, ochrony konsumentów, konkurencji, polityki podatkowej, ochrony środowiska oraz pozostałe obszary.

Metodyka badania została podzielona na cztery główne etapy:

Test w oparciu o procedury, czyli badanie wewnętrznych regulacji i procedur Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź  S.A. w kontekście zgodności z obowiązującymi regulacjami i wytycznymi w zakresie każdego z obszarów. Badanie w tym zakresie zostało przeprowadzone w oparciu o dokumentację przekazaną przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

Test w oparciu o wyniki, czyli badanie oparte na prawomocnych wyrokach skazujących/sankcjach administracyjnych dotyczących Spółek z Grupy lub kadry zarządzającej w odniesieniu do każdego z badanych obszarów, z uwzględnieniem ich materialności. Ten etap został zrealizowany na podstawie oświadczeń Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Analiza baz danych Business and Human Rights Resource Centre oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ustanowionego zgodnie z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, która została przeprowadzona na podstawie powszechnie dostępnych rejestrów wskazanych organizacji.

Ogólne badanie powszechnie dostępnych informacji prasowych na temat działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Badanie każdego z przedstawionych etapów wykazało, że Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła polityki i procedury niezbędne do wypełnienia minimalnych gwarancji społecznych. Badanie wykluczyło również występowanie przesłanek stanowiących o niezapewnianiu minimalnych gwarancji w którymkolwiek ze wskazanych obszarów.

Miedź i inne surowce zapewniane przez KGHM są niezbędne dla powodzenia transformacji energetycznej oraz osiągnięcia statusu neutralności klimatycznej przez Unię Europejską.

Jednakże, zakres Załączników I oraz II Rozporządzenia Delegowanego 2021/2139 nie pokrywa produkcji miedzi, w tym tak ze źródeł pierwotnych, jak i wtórnych. Skutkuje to brakiem możliwości uwzględnienia w ujawnieniach taksonomicznych za rok 2022 podstawowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. – która jako rodzaj działalności bezpośrednio warunkuje powodzenie transformacji energetycznej w Unii Europejskiej.

Jako rezultat kluczowe wskaźniki wyników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w ograniczonym zakresie korespondują z działalnościami kwalifikującymi się i zgodnymi z systematyką taksonomii względem pierwszych dwóch celów środowiskowych: łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Należy mieć jednak na względzie, iż lista działalności kwalifikujących się do taksonomii będzie poszerzać się wraz z opublikowaniem przez Komisję Europejską technicznych kryteriów kwalifikacji dla kolejnych czterech pozostałych celów środowiskowych: zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Jednocześnie od roku 2022, wspólnie z innymi przedstawicielami sektora, podejmujemy działania wspierające uwzględnienie produkcji miedzi w ramach rodzajów działalności uwzględnionych w systematyce Taksonomii – co odzwierciedli stan rzeczywisty roli sektora w transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonym, w szczególności zestawiając z innymi sektorami produkcji metali już uwzględnionymi w Taksonomii. KGHM bierze bezpośredni udział w pracach zespołu sektorowego (ST2B) dla górnictwa przy Platformie ds. zrównoważonego finansowania, ponadto współpracuje z International Copper Association, Euromines, Eurometaux oraz BSP (Business & Science Poland) przy przygotowaniu materiałów, danych i opiniowaniu stanowisk przekazywanych do Platformy ds. zrównoważonego finansowania. Jednym z elementów wskazujących na słuszność podejmowanych działań jest uwzględnienie działalności Manufacture of copper w raporcie „Platform on Sustainable Finance: Technical Working Group. Supplementary: Methodology and Technical Screening Criteria”, opublikowanym w październiku 2022 r. przez organ doradczy Komisji Europejskiej.

Udział procentowy obrotu z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką za rok 2022.
Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady  ”nie wyrządza poważnych szkód”
Działalność gospodarcza (1) Kod lub kody (2) Obrót (wartość bezwzględna) (3) Część obrotu (4) Łagodzenie zmian klimatu (5) Adaptacja do zmian klimatu (6) Zasoby wodne i morskie (7) Gospodarka o obiegu zamkniętym (8) Zanieczyszczenie (9) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (10) Łagodzenie zmian klimatu (11) Adaptacja do zmian klimatu (12) Zasoby wodne i morskie (13) Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (16) Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N (18) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca) (20) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”) (21)
mln PLN % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N Procent Procent E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
4.25 Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ciepła odpadowego  4.25   0,9   0,00%   0,00%   T     T   T   T   T   0,00%   bd.  
 5.1 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody  5.1  3,2  0,01%  0,01%              T  T      T  T  0,01%  bd. 
5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła 5.5  311,8  0,92%  0,92%              T    T      T  0,92%  bd. 
5.9 Odzysk materiałów z odpadów innych niż niebezpieczne 5.9  24,6  0,07%  0,07%              T        T  T  0,07%  bd. 
Obrót ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) (A.1)  340,5  1,01%  1,01%                          1,01%  bd. 
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką) 
3.3 Wytwarzanie niskoemisyjnych technologii na potrzeby transportu  3.3  19,1  0,06% 
4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej  4.9  23,5  0,07% 
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych  4.15  70,5  0,21% 
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych  4.15  70,5  0,21% 
6.2 Transport kolejowy towarów  6.2  50,6  0,15% 
6.3 Transport pasażerski miejski i podmiejski, drogowy transport pasażerski  6.3  2,4  0,01% 
6.14 Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego  6.14  1,1  0,00% 
8.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  8.1  14,9  0,04% 
Obrót z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2)  185,5  0,55%  0,00% 
Razem (A.1 + A.2)    526,0  1,55%  1,01% 
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI 
Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B)    33 321,3  98,45%                                   
RAZEM (A + B)    33 847,3  100%   

 

Łączna wartość obrotów kwalifikujących się wyniosła 526,0 mln PLN, z czego działalności o wartości obrotu 340,5 mln PLN zostały określone jako obroty działalności zgodnych z systematyką.  

Dla wymienionych w tabeli działalności całość przypisanego obrotu kwalifikującego się dotyczy przychodów z tytułu umów z klientami. 

Do obliczeń wskaźników w mianowniku wykorzystano wartość obrotów zgodną z wartością podaną w Skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w Części 2 „Segmenty działalności i informacje na temat przychodów”. 

Udział procentowy nakładów inwestycyjnych z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką za rok 2022.
Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady  ”nie wyrządza poważnych szkód”
Działalność gospodarcza (1) Kod lub kody (2) Nakłady inwestycyjne w ujęciu bezwzględnym (3) Udział procentowy nakładów inwestycyjnych (4)  Łagodzenie zmian klimatu (5)  Adaptacja do zmian klimatu (6) Zasoby wodne i morskie (7)  Gospodarka o obiegu zamkniętym (8)  Zanieczyszczenie (9)  Różnorodność biologiczna i ekosystemy (10) Łagodzenie zmian klimatu (11)  Adaptacja do zmian klimatu (12)  Zasoby wodne i morskie (13)  Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (16) Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N (18) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca) (20) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”) (21)
mln PLN % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N Procent Procent E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI 
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką) 
5.1 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody  5.1  3,1  0,08%  0,08%              T  T      T  T  0,08%  bd. 
5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła   5.5  3,0  0,07%  0,07%              T    T      T  0,07%  bd. 
5.9 Odzysk materiałów z odpadów innych niż niebezpieczne 5.9  2,7  0,07%  0,07%              T        T  T  0,07%  bd. 
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo  (zgodnej z systematyką) (A.1)  8,8  0,22%  0,22%                          0,22%  bd. 
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką) 
3.1 Wytwarzanie technologii energii odnawialnej  3.1  2,9  0,07% 
3.3 Wytwarzanie niskoemisyjnych technologii na potrzeby transportu  3.3  0,3  0,01% 
3.6 Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych  3.6  7,1  0,17% 
3.7 Produkcja cementu  3.7  0,1  0,00% 
3.9 Produkcja żelaza i stali  3.9  0,2  0,00% 
4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej  4.9  14,2  0,35% 
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych  4.15  28,6  0,70% 
4.30 Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych  4.30  15,9  0,39% 
5.1 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody  5.1  11,7  0,28% 
5.3 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków  5.3  8,1  0,20% 
6.2 Transport kolejowy towarów  6.2  43,9  1,07% 
6.5 Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi  6.5  0,4  0,01% 
6.6 Usługi transportu drogowego towarów  6.6  0,3  0,01% 
6.14 Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego  6.14  3,2  0,08% 
7.1 Budowa nowych budynków  7.1  7,3  0,18% 
7.2 Renowacja istniejących budynków  7.2  36,7  0,89% 
7.3 Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną  7.3  22,5  0,55% 
8.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  8.1  2,4  0,06% 
Nakłady inwestycyjnej z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2)    205,5  5,01%  0,00% 
Razem (A.1 + A.2)    214,3  5,23%  0,22% 
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI 
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki (B)    3 887,5  94,77%                                   
RAZEM (A + B)    4 101,8  100%   

 

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych kwalifikujących się wyniosła 214,3 mln PLN, z czego działalności, z którymi związane były nakłady inwestycyjne o wartości 8,8 mln PLN, zostały określone jako nakłady inwestycyjne z tytułu działalności zgodnych z systematyką.  

Wartości ujęte jako CAPEX dotyczą wyłącznie bezpośrednich nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, tj. nakłady z tytułu zakupu, wytworzenia we własnym zakresie, aktywowania kosztów zdejmowania nadkładu, przyjęcia aktywów z tytułu nowych umów leasingowych oraz modyfikacji dotychczasowych umów leasingowych (w 2022 r. brak zwiększeń związanych z nabyciem jednostek zależnych). 

Mianownik CAPEX stanowią pozycje ujęte i opisane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 r. w Części 9 „Aktywa trwałe i związane z nimi zobowiązania”, w nocie 9.1 „Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze” oraz w nocie 9.2 „Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne”. 

Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady  ”nie wyrządza poważnych szkód”
Działalność gospodarcza (1) Kod lub kody (2) Wydatki operacyjne w ujęciu bezwzględnym (3) Udział procentowy wydatków operacyjnych (4) Łagodzenie zmian klimatu (5) Adaptacja do zmian klimatu (6) Zasoby wodne i morskie (7) Gospodarka o obiegu zamkniętym (8) Zanieczyszczenie (9) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (10) Łagodzenie zmian klimatu (11) Adaptacja do zmian klimatu (12) Zasoby wodne i morskie (13) Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Różnorodność biologiczna i ekosystemy (16) Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok N (18) Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca) (20) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”) (21)
mln PLN % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N Procent Procent E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI 
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką) 
4.25 Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ciepła odpadowego 4.25  10,0  0,54%  0,54%              T    T  T  T  T  0,54%  bd. 
5.1 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody  5.1  9,4  0,51%  0,51%              T  T      T  T  0,51%  bd. 
5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła  5.5  8,8  0,48%  0,48%              T    T      T  0,48%  bd. 
5.9 Odzysk materiałów z odpadów innych niż niebezpieczne  5.9  2,4  0,13%  0,13%              T        T  T  0,13%  bd. 
6.2 Transport kolejowy towarów 
6.2  4,8  0,26%  0,26%              T    T  T    T  0,26%  bd. 
Wydatki operacyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) 
  35,4  1,91%  1,91%                          1,91%  bd. 
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką) 
3.1 Wytwarzanie technologii energii odnawialnej  3.1  0,2  0,01% 
3.3 Wytwarzanie niskoemisyjnych technologii na potrzeby transportu  3.3  0,8  0,04% 
3.6 Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych  3.6  0,2  0,01% 
3.7 Produkcja cementu  3.7  0,1  0,00% 
3.9 Produkcja żelaza i stali  3.9  1,4  0,08% 
4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej  4.9  11,7  0,63% 
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych  4.15  10,2  0,55% 
4.30 Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych  4.30  20,4  1,10% 
5.1 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody  5.1  3,0  0,16% 
5.3 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków  5.3  1,9  0,10% 
6.2 Transport kolejowy towarów  6.2  37,0  2,00% 
6.3 Transport pasażerski miejski i podmiejski, drogowy transport pasażerski  6.3  0,5  0,03% 
6.5 Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi  6.5  0,1  0,01% 
6.6 Usługi transportu drogowego towarów  6.6  1,0  0,06% 
6.14 Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego  6.14  12,1  0,65% 
7.1 Budowa nowych budynków  7.1  0,1  0,00% 
7.2 Renowacja istniejących budynków  7.2  29,0  1,56% 
7.3 Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną  7.3  1,9  0,10% 
7.5 Montaż, konserwacja i naprawa instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynku  7.5  0,0  0,00% 
8.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  8.1  10,5  0,57% 
Wydatki operacyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2)    142,0  7,67%  0,00% 
Razem (A.1 + A.2)    177,4  9,58%  1,91% 
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI 
Wydatki operacyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki (B)    1 673,5  90,42%                                   
RAZEM (A + B)    1 850,9  100%   

 

Łączna wartość wydatków operacyjnych kwalifikujących się wyniosła 177,4 mln PLN, z czego działalności z którymi związane były wydatki operacyjne o wartości 35,4 mln PLN zostały określone jako wydatki z tytułu działalności zgodnych z systematyką.  

We wskaźniku OPEX uwzględniono wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych, tj.: koszty ponoszone w celu wykonania remontów i konserwacji poszczególnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych. Zgodnie z definicją OPEX uwzględniono również ewentualne koszty z kategorii badań i rozwoju oraz leasingi krótkoterminowe wyłączone z CAPEX. 

W Załączniku nr 4 do niniejszego Sprawozdania przedstawione zostało ujawnienie zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego 2022/1214, uzupełniającym Rozporządzenie Delegowane 2021/2178 o Załącznik XII, dotyczące standardowych wzorów do celów ujawniania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 6 i 7. – tj. dla działalności związanej z energią jądrową i gazem ziemnym.  

Wyniki wyszukiwania