Raport zintegrowany
2022

9.2 Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia/koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację (umorzenie) oraz skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.

Dla poszczególnych grup środków trwałych przyjęto okresy użytkowania w następujących przedziałach:

Grupa Całkowity okres użytkowania
Budynki i budowle 25-60 lat
Urządzenia techniczne i maszyny 4-15 lat
Środki transportu 3-14 lat
Inne środki trwałe 5-10 lat

Wartości niematerialne wykazane jako „pozostałe wartości niematerialne” obejmują w szczególności: nabyte prawa majątkowe niezwiązane z działalnością górniczą i oprogramowanie komputerowe. Aktywa te wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.

Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową, przez okres ich przewidywanego użytkowania. Dla głównych grup wartości niematerialnych okres użytkowania wynosi:

Grupa Całkowity okres użytkowania
Nabyte prawa majątkowe niezwiązane z działalnością górniczą 5-50 lat
Oprogramowanie komputerowe 2-5 lat
Inne wartości niematerialne 40-50 lat
Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Budynki, budowle
i grunty
 Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu
i inne środki trwałe
Środki trwałe
w budowie
Wartości niematerialne Razem
Stan na 31.12.2020
Wartość brutto 2 782 2 754 288 491 6 315
Umorzenie (899) (1 549) (207) (2 655)
Odpisy z tytułu utraty wartości (340) (178) (1) (143) (662)
Wartość księgowa netto, z tego: 1 543 1 027 287 141 2 998
środki trwałe własne i wartości niematerialne 1 377 976 287 141 2 781
środki trwałe w leasingu (prawo do użytkowania) 166 51 217
Zmiany w roku 2021 netto
Rozliczenie środków trwałych w budowie 83 385 (468)
Zakup 307 138 445
Wytworzenie we własnym zakresie 78 1 79
Leasing – nowe umowy, modyfikacje umów 2 14 16
Nota 4.1 Amortyzacja, z tego: (84) (221) (25) (330)
dot. środków trwałych własnych i wartości niematerialnych (83) (203) (25) (311)
dot. prawa do użytkowania (środków trwałych w leasingu) ( 1) ( 18) ( 19)
Nota 4.4 (Utworzenie)/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości ( 55) (81) (4) ( 140)
Likwidacja, sprzedaż, darowizny i nieodpłatne przekazanie (18) (18)
Przekwalifikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (2) (2)
Stan na dzień utraty kontroli nad jednostką zależną
Inne zmiany 11 11 13 35
Stan na 31.12.2021
Wartość brutto 2 897 3 058 216 624 6 795
Umorzenie (993) (1 676) (230) (2 899)
Odpisy z tytułu utraty wartości (404) (258) (5) (144) (811)
Wartość księgowa netto, z tego: 1 500 1 124 211 250 3 085
środki trwałe własne i wartości niematerialne, z tego: 1 334 1 078 211 250 2 873
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 197 11 2 210
wykazane jako „pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne” 1 137 1 067 209 250 2 663
środki trwałe w leasingu (prawo do użytkowania), z tego: 166 46 212
Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Budynki, budowle
i grunty
 Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu
i inne środki trwałe
Środki trwałe
w budowie
Wartości niematerialne Razem
Stan na 31.12.2021
Wartość brutto 2 897 3 058 216 624 6 795
Umorzenie (993) (1 676) (230) (2 899)
Odpisy z tytułu utraty wartości (404) (258) (5) (144) (811)
Wartość księgowa netto, z tego: 1 500 1 124 211 250 3 085
środki trwałe własne i wartości niematerialne, z tego: 1 334 1 078 211 250 2 873
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 197 11 2 210
wykazane jako „pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne” 1 137 1 067 209 250 2 663
środki trwałe w leasingu (prawo do użytkowania), z tego: 166 46 212
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 32 32
wykazane jako „pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne” 134 46 180
Zmiany w roku 2022 netto
Rozliczenie środków trwałych w budowie 267 284 (551)
Zakup 218 107 325
Wytworzenie we własnym zakresie 111 111
Leasing – nowe umowy, modyfikacje umów 4 16 20
Nota 4.1 Amortyzacja, z tego: (94) (236) (25) (355)
dot. środków trwałych własnych i wartości niematerialnych (93) (218) (25) (336)
dot. prawa do użytkowania (środków trwałych w leasingu) (1) (18) (19)
Nota 4.4 (Utworzenie)/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości (62) (3) (1) (8) (74)
Likwidacja, sprzedaż, darowizny i nieodpłatne przekazanie (9) (32) (41)
Przesunięcie z rzeczowych aktywów górniczych i hutniczych na pozostałe aktywa rzeczowe 197 197
Stan na dzień utraty kontroli nad jednostką zależną (229) (11) (2) (242)
Inne zmiany 7 18 (13) (74) (62)
Stan na 31.12.2022
Wartość brutto 2 919 3 194 176 620 6 909
Umorzenie (1 058) (1 753) (250) (3 061)
Odpisy z tytułu utraty wartości (468) (258) (6) (152) (884)
Wartość księgowa netto, z tego: 1 393 1 183 170 218 2 964
środki trwałe własne i wartości niematerialne 1 263 1 140 170 2 573
środki trwałe w leasingu (prawo do użytkowania) 130 43 173
Wyniki wyszukiwania