Raport zintegrowany
2022

9.3 Amortyzacja

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Nota 4.1 Razem 2 353 2 214  45  40
rozliczona w wynik finansowy 2 198 2 086  41  37

koszty wytworzenia produktów

2 153 2 043  37  34

koszty ogólnego zarządu

 36  33  4  3

koszty sprzedaży

 9  10
stanowiąca część kosztu wytworzenia aktywów  155  128  4  3
Wyniki wyszukiwania