Raport zintegrowany
2022

4.1 Koszty według rodzaju

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Nota 9.3 Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 2 398 2 254
Nota 11.1 Koszty świadczeń pracowniczych 7 333 6 443
Zużycie materiałów i energii, w tym: 15 876 11 962
wsady obce 8 859 7 132
Usługi obce 2 604 2 200
Nota 5.2 Podatek od wydobycia niektórych kopalin 3 046 3 548
Pozostałe podatki i opłaty 786 661
Nota 4.4 Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (3) (42)
Nota 4.4 Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości zapasów (55) (88)
Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 89 72
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 80 76
Nota 4.4 Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 83 340
Nota 4.4 Odpisy z tytułu utraty wartości zapasów 74 47
Pozostałe koszty 77 64
Razem koszty rodzajowe 32 388 27 537
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) 792 790
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) (2 008) (1 544)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby Grupy Kapitałowej (-) *
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i ogólnego zarządu, z tego: 29 503 25 093
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 27 541 23 529
Koszty sprzedaży 560 450
Koszty ogólnego zarządu 1 402 1 114
Wyniki wyszukiwania