Raport zintegrowany
2022

5.2 Pozostałe podatki i opłaty

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Podstawa kalkulacji podatku Stawka podatku od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Podatek od wydobycia niektórych kopalin, z tego: 3 046 3 548 Stawka podatku obliczona dla każdego okresu sprawozdawczego* 2 951 3 238 Podatek odniesiony w koszt wytworzenia sprzedanych produktów
– miedź 2 650 3 012 Ilość miedzi zawartej w wyprodukowanym koncentracie, wyrażona w tonach
– srebro  396 536 Ilość srebra zawartego w wyprodukowanym koncentracie, wyrażona
w kilogramach
 95 310 Podatek odniesiony na zapas
*Zgodnie z warunkami określonymi na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2012 r. „o podatku od wydobycia niektórych kopalin” oraz ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin” obniżającej od stycznia do listopada 2022 r. stawki podatkowe o ok. 30%. Stawki podatkowe w 2022 r. kształtowały się dla miedzi w zakresie od 5 136,69 PLN do 8 657,15 PLN, dla srebra w zakresie od 352,90 PLN do 453,03 PLN ( w okresie porównawczym dla miedzi w zakresie od 4 926,27 PLN do 9 629,78 PLN, dla srebra w zakresie od 369,76 PLN do 449,38 PLN

Podatek od wydobycia niektórych kopalin w Jednostce Dominującej naliczany jest od ilości miedzi i srebra zawartej w wyprodukowanym koncentracie i jego wysokość jest uzależniona od notowań tych metali i kursu USD/PLN. Podatek obciąża koszt wytworzenia produktu podstawowego, jednak nie stanowi kosztu uzyskania przychodów do celów kalkulacji obciążeń z tytułu CIT.

Pozostałe podatki i opłaty według lokalizacji prezentowały się następująco:

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.20212
Polska 693 572
Podatek od nieruchomości 268 250
Podstawowa opłata za wydobycie kopalin 122 116
Podatek akcyzowy 6 7
Opłaty z tytułu ochrony środowiska 16 21
Koszty umorzenia uprawnień do emisji CO2 199 109
Opłaty PFRON 29 24
Inne podatki i opłaty 53 45
Pozostałe kraje 113 118
Razem 806 690
Wyniki wyszukiwania