Raport zintegrowany
2022

5.1.1 Odroczony podatek dochodowy

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek i przepisów podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać wtedy, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany a zobowiązanie rozliczone, przyjmując za podstawę stawki i przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone są od różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową w sprawozdaniu finansowym, za wyjątkiem różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia aktywa lub zobowiązania w transakcji niestanowiącej połączenia przedsięwzięć, która w momencie jej przeprowadzenia, nie wpływa na wynik finansowy brutto ani na zysk do opodatkowania (stratę podatkową).

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi potrącenie różnic przejściowych lub wykorzystanie strat podatkowych.

Kompensaty aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego dokonuje się, gdy spółka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł do przeprowadzenia kompensaty należności i zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz, gdy aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową.

Ocena prawdopodobieństwa realizacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy Kapitałowej. Spółki Grupy Kapitałowej ujęły w księgach rachunkowych aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągną zysk do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Spółki Grupy Kapitałowej, które historycznie generowały straty i których projekcje finansowe nie przewidują osiągnięcia zysku do opodatkowania umożliwiającego potrącenie ujemnych różnic przejściowych, nie rozpoznają w swoich księgach rachunkowych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Odroczony podatek dochodowy netto na początek okresu, z tego: (458) (249)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 185 193
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (643) (442)
Odroczony podatek dochodowy w okresie: (533) (186)
Ujęty w wyniku finansowym (315) (124)
Ujęty w pozostałych całkowitych dochodach (218) (62)
Różnice kursowe z przeliczenia sald odroczonego podatku dochodowego sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN (23) (23)
Odroczony podatek dochodowy netto na koniec okresu, z tego: (1 014) (458)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 137 185
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (1 151) (643)

Terminy realizacji aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego były następujące:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
O okresie realizacji dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego 31 86 (1 238) (996)
O okresie realizacji do 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego 106 99 87 353
Razem 137 185 (1 151) (643)

Daty wygaśnięcia niewykorzystanych strat i ulg podatkowych, od których nie ujęto aktywa z tytułu podatku odroczonego w poszczególnych krajach zostały ujawnione w poniższej tabeli:

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Niewykorzystane straty podatkowe Data wygaśnięcia Niewykorzystane ulgi podatkowe Data wygaśnięcia Niewykorzystane straty podatkowe Data wygaśnięcia Niewykorzystane ulgi podatkowe Data wygaśnięcia
Luksemburg 158 nieokreślony 333 nieokreślony
520 2036-2037 1 359 2034-2037
Chile 91 nieokreślony 1 056 nieokreślony
Kanada 1 602 2026-2042 60 2030-2039 1 443 2026-2040 42 2030-2039
Pozostałe 16 2025 17 2025
Razem 2 387 60 4 208 42

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa nie ujęła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od ujemnych różnic przejściowych w kwocie 3 022 mln PLN (2 704 mln PLN na dzień 31 grudnia 2021r.), ponieważ jest mało prawdopodobne, że odwrócą się one w dającej się przewidzieć przyszłości oraz zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, od którego będzie można je odpisać.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie ujęto zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego od dodatnich różnic przejściowych w kwocie 1 076 mln PLN (962 mln PLN na dzień 31 grudnia 2021 r.) związanych z inwestycjami w jednostki zależne i udziałami we wspólnych przedsięwzięciach, ponieważ spełnione zostały warunki zdefiniowane w MSR 12.39.

W tabelach poniżej zaprezentowano aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego przed dokonaniem ich kompensaty na poziomie poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego przed dokonaniem kompensaty z zobowiązaniami z tyt. odroczonego podatku dochodowego na poziomie poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej)
Stan na 31.12.2020 Uznanie/(Obciążenie) Stan na 31.12.2021 Uznanie/(Obciążenie) Stan na 31.12.2022
wynik finansowy pozostałe całkowite dochody różnice kursowe
z przeliczenia sald odroczonego podatku dochodowego sprawozdań  jednostek
o walucie funkcjonalnej innej niż PLN
wynik finansowy pozostałe całkowite dochody różnice kursowe
z przeliczenia sald odroczonego podatku dochodowego sprawozdań  jednostek
o walucie funkcjonalnej innej niż PLN
zmiany z tytułu utraty kontroli nad jednostkami zależnymi
Rezerwa na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych  253 (63)  1  191  1  2  194
Wycena transakcji terminowych innych niż instrumenty zabezpieczające  36  35  71 (27)  44
Różnica pomiędzy księgowymi
i podatkowymi stawkami amortyzacyjnymi rzeczowych aktywów trwałych
 93 (5)  88  7  95
Zobowiązania na przyszłe świadczenia pracownicze  600 (3) (132)  465  80  545
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej  104  104  19  123
Zobowiązania z tytułu leasingu  61  14  75  19  94
Odsetki naliczone niezapłacone od kredytów i pożyczek  197  24  14  235  45  17  297
Odpisy /odwrócenia odpisów aktualizujące wartość aktywów  83 (25)  58 (17) (1)  40
Krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń  96  17  113  12  125
Aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających  235  70  305 (292)  13
Zobowiązanie z tyt. opłaty stałej z ust. użytkowania górniczego  30  5  35  35
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)  13  13  13
Niewypłacone wynagrodzenia z narzutami  24  24  3  27
Pozostałe  172  42  214 (11) (4)  199
Razem 1 997  41 (62)  15 1 991  32 (193)  19 (5) 1 844
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zobowiązania z tyt. odroczonego podatku dochodowego przed dokonaniem kompensaty z aktywami z tyt. odroczonego podatku dochodowego na poziomie poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej)
Stan na 31.12.2020 (Uznanie) / Obciążenie Stan na 31.12.2021 (Uznanie) / Obciążenie Stan na 31.12.2022
wynik finansowy różnice kursowe
z przeliczenia sald odroczonego podatku dochodowego sprawozdań  jednostek
o walucie funkcjonalnej innej niż PLN
 wynik finansowy pozostałe całkowite dochody różnice kursowe
z przeliczenia sald odroczonego podatku dochodowego sprawozdań  jednostek
o walucie funkcjonalnej innej niż PLN
zmiany z tytułu utraty kontroli nad jednostkami zależnymi
Wycena transakcji terminowych innych niż instrumenty zabezpieczające 35 15 50 (9) 41
Różnica pomiędzy księgowymi i podatkowymi stawkami amortyzacyjnymi, w tym: 1 514 122 23 1 659 159 26 (4) 1 840
dotycząca amortyzacji prawa do użytkowania 60 11 71 18 89
Odsetki naliczone niezapłacone od pożyczek 470 17 17 504 119 20 643
Aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających 25 25
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej 37 54 91 (7) 84
Pozostałe 190 (43) (2) 145 85 (4) (1) 225
Razem 2 246 165 38 2 449 347 25 42 (5) 2 858
Wyniki wyszukiwania