Raport zintegrowany
2022

5.1 Podatek dochodowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zasady rachunkowości

Podatek dochodowy ujęty w wyniku finansowym obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony.

Podatek bieżący wyliczany jest zgodnie z aktualnym prawem podatkowym.

W dniu 6 października 2021 r. podpisano umowę przedłużającą okres funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej „PGK KGHM II” na 3 kolejne lata podatkowe, tj. od 2022 r. do 2024 r. Jest to druga Podatkowa Grupa Kapitałowa utworzona w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Podatkowa Grupa Kapitałowa „PGK KGHM I” funkcjonowała w latach 2016-2018. Realne korzyści odnotowane w okresie funkcjonowania pierwszej  PGK KGHM, w tym możliwość bieżącego wykorzystywania strat generowanych przez część spółek wchodzących w skład PGK do rozliczania ich z dochodami pozostałych spółek oraz pozytywny wynik analizy spółek z Grupy pod kątem spełnienia przesłanek wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły podstawę do  utworzenia nowej podatkowej grupy kapitałowej – PGK KGHM II.

W skład PGK KGHM II wchodzą:

 1. KGHM Polska Miedź S.A.
 2. Energetyka sp. z o.o.
 3. Zagłębie Lubin S.A.
 4. Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.
 5. KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe
 6. INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o.
 7. PeBeKa S.A.
 8. KGHM ZANAM S.A.
 9. POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
 10. Mercus Logistyka sp. z o.o.
 11. KGHM Metraco S.A.
 12. Spółki celowe: Future 1 Sp. z o.o., Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o.
 13. KGHM Centrum Analityki Sp. z o.o.
 14. Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.
 15. BIPROMET S.A.

Podatek dochodowy

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Podatek bieżący 1 369 1 564
Nota 5.1.1 Podatek odroczony 315 124
Korekty podatku za poprzednie okresy 31 (19)
Podatek dochodowy 1 715 1 669

Jednostki Grupy Kapitałowej zapłaciły w 2022 r. do właściwych urzędów skarbowych podatek dochodowy w wysokości 1 696 mln PLN (w 2021 r. 740 mln PLN).

W tabeli poniżej zaprezentowano identyfikację różnic pomiędzy podatkiem dochodowym od zysku przed opodatkowaniem Grupy a podatkiem dochodowym, jaki można uzyskać stosując stawkę wynikającą z miejsca rozliczania podatku przez Jednostkę Dominującą:

Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 6 489 7 824
Podatek wyliczony wg stawki Jednostki Dominującej (2022: 19 %, 2021: 19%) 1 233 1 487
Skutek stosowania innych stawek podatkowych za granicą (26) 118
Efekty podatkowe przychodów księgowych, które nie podlegają opodatkowaniu (6) (19)
Efekty podatkowe kosztów księgowych, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, w tym: 713 798
podatek od wydobycia niektórych kopalin niestanowiący kosztów uzyskania przychodów 600 674
Ujemne różnice przejściowe, od których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku dochodowego 2 10
Wykorzystanie w okresie uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (287) (590)
Korekty bieżącego podatku dochodowego za poprzednie okresy 31 (19)
Straty i ulgi w okresie, od których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku odroczonego 160 5
Podatek odroczony od wyeliminowanych odsetek od pożyczek wewnątrz Grupy Kapitałowej (81) (92)
Pozostałe (24) (29)
Podatek dochodowy w wyniku finansowym [efektywna stawka wyniosła 26,4% zysku brutto (w roku 2021: 21,3% zysku brutto)] 1 715 1 669

W Polsce organy skarbowe posiadają prawo kontroli deklaracji podatkowych przez okres pięciu lat, jednak spółki mogą w tym okresie dokonywać kompensat należności podatkowych z zobowiązaniami podatkowymi stanowiącymi dochód Skarbu Państwa (w tym z tytułu bieżącego podatku dochodowego). W Kanadzie deklaracje podatkowe mogą zostać poddane weryfikacji przez okres trzech lat bez prawa kompensaty należności z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku dochodowego.

Wyniki wyszukiwania