Raport zintegrowany
2022

4.4 Odwrócenie strat i (straty) z tytułu utraty wartości ujęte w sprawozdaniu z wyniku

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów rozpoznane w:
kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów, z tego: 58 130
Nota 4.1 aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
aktualizacja wartości zapasów 55 88
Nota 6.2 pozycji zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 873 2 380
pozostałych przychodach operacyjnych, z tego: 5 32
aktualizacja wartości środków trwałych w budowie 2
Nota 4.2 aktualizacja wartości należności od odbiorców 2 8
Nota 4.2 aktualizacja wartości pozostałych należności finansowych 3 19
aktualizacja wartości pozostałych należności niefinansowych 3
Razem odwrócenie strat 936 2 542
Straty z tytułu utraty wartości aktywów rozpoznane w:
kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów, z tego: (157) (387)
Nota 4.1 aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (83) (340)
aktualizacja wartości zapasów (74) (47)
pozostałych kosztach operacyjnych, z tego: (73) (51)
Nota 4.2 aktualizacja wartości środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania (64) (38)
aktualizacja wartości należności niefinansowych (4)
Nota 4.2 aktualizacja wartości należności od odbiorców (4) (5)
Nota 4.2 aktualizacja wartości pozostałych należności finansowych (1) (8)
Razem straty (230) (438)
Wyniki wyszukiwania